Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
41Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
teknologi pengajaran

teknologi pengajaran

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 5,099|Likes:
Published by zakwan0097002

More info:

Published by: zakwan0097002 on Jun 20, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/01/2013

pdf

text

original

 
Penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran matematik adalahserentak dengan perubahan-perubahan yang berlaku dalam dunia globalisasiyang lebih dikenali sebagai Dunia Tanpa Sempadan. Kehadiran teknologi dalampengurusan sistem pendidikan khususnya telah membuka peluang baru untukmemajukan bidang pendidikan, seterusnya dapat menyediakan pelajar-pelajar untuk menghadapi cabaran-cabaran abab ke-21 atau dengan kata lain cabaranera teknologiDunia kini berada dalam era digital di mana sumber pengetahuanmerupakan nadi dan tulang belakang kepada kejayaan sesebuah bangsa.Medium utama ke arah memperbanyakkan sumber pengetahuan tersebut ialahteknologi maklumat dan komunikasi(ICT) .Menurut Hansen V.P dan Zweng M.J (1984), dalam usaha menjadikanproses mengajar matematik lebih efektif, dua konsep penting yang perluditekankan ialah menitik beratkan tentang konsep kelas matematik sebagaiproses yang menyeronokkan dan konsep pengajaran dan pembelajaran yangberpusatkan pelajar.Sehubungan dengan itu pengunaan teknologi-teknologi yang relevan didalam proses pengajaran dan pembelajaran matematik dapat membantumempertingkatkan kefahaman pelajar dari segi pencapaian akademik (Burton L.dan Jaworski B., 1995). Contohnya teknologi komputer dapat mempengaruhikehidupan pelajar terutamanya dalam matematik kerana ia dapatmemperkembangkan minda pelajar untuk menjadi lebih kritis,kreatif serta lebihinovatif.Matematik merupakan mata pelajaran yang mempunyai banyak faedahkebergunaannya.Matematik digunakan dalam perdagangan,perindustrianpendidikan tinggi dan turut diaplikasikan dalam kehidupan duniasebenar.Pendidikan Matematik di sekolah-sekolah di Malaysia bertujuanmenyumbang idea-idea kepada pelajar untuk membentuk pemikiran yang logik,analitis, sistematik, kreatif dan kritis serta kemahiran penyelesaian masalahseterusnya berkebolehan menggunakan formula dalam kehidupan seharian.Inibertujuan agar pelajar dapat memainkan peranan sebagai seorang yangbertanggungjawab dan menghargai kepentingan matematik. Fenomena inimungkin hanya kekal sebagai teori pengajaran dan pembelajaran jika arus dalampendidikan matematik di negara kita berada dalam keadaan statik.Kita perlu menerima hakikat bahawa proses pengajaran danpembelajaran kita khususnya dalam matematik masih banyak memberipenumpuan kepada proses mempelajari koleksi hukum dan penelitian aplikasi,prosedur, yang tidak menarik minat pelajar yang jauh daripada matlamat danobjektif sebenar yang hendak dicapai dalam pendidikan matematik. Kandungandan aktiviti yang digubal secara amat tersusun dan kurang memberi peluangkepada pelajar mengembangkan fikiran kritis,imaginatif dan kreatif mereka. Makapelaksanaan Sekolah Bestari dapat membuka tempat dan ruang seluas-luasnyakepada penggunaan teknologi untuk mengatasi masalah ketidakserasian dalamproses pengajaran dan pembelajaran matematik ini.Untuk menjadikanpendidikan matematik lebih bernas maka pengintergrasian tekonologi dalampengajaran dan pembelajran matematik perlu dilakukan.
 
 Pendidikan Matematik Berbantukan Komputer.
 Pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer merupakan atur cara komputer yang mengaplikasikan teknik-teknik kebijaksanaan untukmembantu seseorang pelajar mengelolakan aktiviti pengajaran denganberpandukan kepada program atau perisian.Selain daripada itu, teknologi komputer juga boleh dimenafaatkan untukpeningkatan proses pengajaran dan pembelajaran matematik keranakeupayaannya bertindak sebagai alat kognitif dalam membantumemanipulasikan serta membuat refleksi dan pengabstrakan ke atas sesuatukonsep [ Dublnsky & Tall 1991]. Menurut mereka idea-idea sains dan matematikmenjadi lebih mudah difahami oleh lebih ramai individu apabila ianyadipersembahkan secara lebih konkrit. Dalam keadaan ini, teknologi komputer berupaya menjadikan idea-idea yang abstrak kepada konkrit dalam mindamelalui visualisasi yang digunakan oleh simulasi paparan grafik, animanasi dansebagainya. Pendekatan pembelajaran seperti ini mampu memberi peluangkepada lebih ramai pelajar mengeksploitasi pelbagai kecerdasan sertaperbezaan individu mengikut keupayaan masing-masing .Pembelajaran berbantu komputer yang membolehkan pelajar menyimpan danmengekalkan sesuatu maklumat dalam jangka masa yang lama dan dapat pulamengaplikasikan maklumat tersebut ke dalam bidang-bidang yang lain.Maklumat yang disimpan membantu pelajar dalam proses mengulangkaji semulasesuatu isi pelajaran berulang kali dan berterusan.Bagi guru-gurupula,pengajaran berbantu komputer mampu menghasilkan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yang lebih inovatif di samping dapat mengubahamalan pembelajaran secara tradisional yang lebih banyak berpusatkan kepadapelajar Penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran matematikdapat memperkembangkan dan memperkayakan lagi topik yang diajar. Lebihseabad yang lalu NCTM (National Council of Teacher’s of Mathematic’s, 1980),mencadangkan supaya pengajaran metematik mengambil peluang luas yangditawarkan oleh komputer. Crockroft (1982), menyatakan bahawa penggunaankomputer dalam pengajaran matematik bukan sahaja boleh memperbaiki kualitipengajaran matematik malah penggunaan komputer juga boleh mengubahkepentingan sesuatu topik dalam sukatan pelajaran matematik. Keadaan yangsama juga mungkin wujud dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaranlain di sekolah. Aktiviti penyelesaian masalah adalah bahagian terpenting dalampendidikan matematik. Pencapaian yang tinggi dalam matematik tidak akanbermakna jika seseorang pelajar tidak mampu melakukan proses penyelesaianmasalah. Laporan Crockroft (1982), menegaskan bahawa masalah matematikharus diterjemahkan ke dalam sebutan bahasa matematik sebelum iadiselesaikan. Langkah terjemahan seumpama ini memerlukan kefahaman yanglengkap terhadap struktur konsep yang terkandung dalam masalah tersebut.
 
Keadaan ini telah menyebabkan kesukaran dan kesulitan pembelajaran dikalangan setengah-setengah pelajarWalau bagaimana pun masalah,kesukaran dan kesulitan ini boleh di atasi melalui penggunaan teknologikomputer.Dari segi kemahiran pula, ia perlu dijalankan secra berperingkat-peringkatmengikut tahap pelajar itu sendiri dan bukan berbentuk paksaan memahami danmelakukan sesuatu di luar kebolehannya. Kemahiran dan keketrampilan ini juga perlu memasukkan unsur-unsur kerja sama, pemikiran analitikal dan kritikalserta penyelesaian masalah komunikasi yang berkesan. Walaupun unsur kepintaran dalam teknologi komputer ini didapati telah mula mengambil alihtugas manusia, namun masih terlalu banyak proses yang tidak dapat 100%diaplikasikan. Malah teknik kuantitatif dan statistik moden sekali pun hanyamenjadi pemangkin kepada membuat keputusan dan bukan menguasai prosesmembuat keputusan.Dalam pada itu berdasarkan kepada beberapa kajian yang telah dijalankan,didapati pelajar yang menggunakan komputer pembelajaran matematik didapatimempunyai sikap yang lebih p[ositif terhadap dirinya sebagai ahli matematik danberkeupayaan menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. Perisian komputer yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran akan dapatmembantu pelajar memahami konsep dan prinsip matematik dengan mudah.Kumpulan pelajar yang belajar berbantukan komputer mempunyai kemampuanmengekalkan maklumat dalam jangka masa yang lebih lama dan dapatmenggunakannya dalam bidang-bidang lain.Kelembapan dan kebuntuan perkembangan pengajaran berbantukan komputer dalam pendidikan matematik khususnya, pada pertengahan tahun-tahun 70andan 80an adalah disebabkan oleh kos perkakasan komputer yang terlalu tinggi,bilangan perisian yang terhad, kemahiran dan pengetahuan tentang komputer rendah dan tidak kurang juga kebimbangan serta kurang keyakinan di kalanganpendidik. Walau bagaimana pun, keadaan telah berubah di mana hargakomputer telah banyak menurun dan mampu dibeli oleh ramai orang sertaberbagai kursus telah dan sedang dianjurkan oleh pihak kerajaan untuk memberikesedaran, keyakinan, pengetahuan serta kemahiran dalam penggunaankomputer. Dalam pendidikan matematik, komputer boleh berperanan untukmelasanakan aktiviti-aktiviti berikut :1.
 
Penghasilan bahan kurikulum2.
 
Latih tubi3.
 
Tutorial4.
 
Pemulihan dan pengayaan

Activity (41)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Hajim Amir Salleh liked this
Chieng Chingsin liked this
Hamidah Yusuf liked this
Niya Bakre liked this
Kwee Peng Lee liked this
mariabao liked this
Zhen Jinx liked this
ramanan70 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->