Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
chip dergisi

chip dergisi

Ratings: (0)|Views: 256 |Likes:
Published by kdrydgn

More info:

Published by: kdrydgn on Jun 20, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/02/2013

pdf

text

original

 
1
 
‹çindekiler 
StudioWeb
Web programc›l›¤› hakk›ndabilmek istedi¤iniz her fley!
Flash Serisi
Action Script ve Actions Paneli
Photoshop Serisi
Patlayan yaz› ve Aqua efektleri
Excel Serisi
Excel sürümlerindeki yenilikler veipuçlar›
Nas›l Çal›fl›r?
‹nternet altyap›s› nas›l çal›fl›r?
Fiyat:
9.000.000 TL
(KDV ve gönderim ücreti dahil)
Siparifl için:http://abone.vogel.com.tr
Devam› eCHIP’te
CHIP WORKSHOP’da BUAY 
Farkl› konulardaki di¤er kurslar› veWeb adresi tan›t›mlar›n›
eCHIP
’te bulunan
Suxxess
,
PC Online
ve
Computer Easy
isimli
Dijital Dergilerde
bulabilirsiniz.
Suxxess
StudioWeb+:
‹leri düzey kullan›c›lar içinWeb programlama
ASP KursuXML KursuMarjial:
Profesyonel kullan›c›lar için makaleler 
Oyun Programlama SerisiAccess KursuHTML Kursu
PC Online
Ay›n Web Siteleri:
CHIP editörlerinin sizler için seçti¤i en iyi websiteleri 
‹nternet makaleleri
Computer Easy 
Bilgisayar & Elektronik KursuBilgisayar ve ‹nternet Sözlü¤ü
CHIP WorkshopKlasörü
’nüayraçlar›ylabirlikte siparifledebilir vekendi arflivinizioluflturabilirsiniz.
Kesin, biriktirin,kendi arflivinizi oluflturun
CHIP Workshop Klasörü
>>>>
 
Web Programc›l›¤›
1
CHIP
Workshop
>>
B
ilgisayar kitaplar› satan kitapç›lar›nvitrinine her bakt›¤›m›zda, web tek-nolojilerinin bir yenisiyle karfl›lafl›yo-ruz. Öyle ki bu teknolojileri üreten firmalarbile bunca farkl› ürüne yeni isimler bulmak-ta zorlan›yor olsalar gerek, ço¤unun isimleribirbirine benziyor ya da birbirini ça¤r›flt›r›- yor. Peki bir web sitesi ya da web uygulama-s› gelifltirmek için bunca farkl› teknoloji ge-rekli mi? ‹flte bu tart›fl›l›r. Bu teknolojilerdenbir k›sm› bugün birer standartken, bir k›sm›ise web gelifltiriciler ve kullan›c›lar› taraf›n-dan standartm›fl gibi kabul görmüfl olup, di-¤er bir k›sm› ise tamamen birbirlerinin alter-natifidirler. Bugün hala ilkel dönemlerindesay›labilecek web’in kulland›¤› teknolojileriçin mümkün oldu¤unca standartlaflma ça-balar› sürdürüle dursun, bu çabalar›n sonuç-lar›n› tam anlam›yla alabilmek biraz dahazaman alacakm›fl gibi görünüyor.Web konusuna ilk ad›mlar›n› atarak,kendi web sitesini yapmak, web bilgilerinizamanla yap›land›rmak isteyen ya da sahipolduklar› bilgileri daha da gelifltirmek iste- yen çiçe¤i burnunda web merakl›lar›na,bunca karmafl›k teknolojiler aras›nda yolla-r›n› daha kolay bulabilmelerini sa¤lamakiçin, CHIP olarak StudioWeb köflesini olufl-turduk. Son iki say›d›r e-CHIP CD’sinde ya- y›nlanmakta olan ve okurlar›n be¤enisinialan StudioWeb, art›k
CHIP-Workshop
ekiile karfl›n›zda olacak. Peki e-CHIP’teki Stu-dioWeb’e ne mi olacak? O da bundan böyle
StudioWeb+
ismiyle devam edecek. Studi-oWeb yeni bafllayanlar› hedef alan daha te-mel konular› iflleyecekken, StudioWeb+’daise ekteki konulara paralel olarak daha de-neyimlilere hitap edecek çal›flmalar ele al›-nacak. Bu arada StudioWeb’de ifllenen ko-nular›n kaynak kodlar›yla, ek bilgi ve fayda-l› linkleri de yine CD’de bulabileceksiniz.CHIP-Workshop’taki ilk konumuzda, webteknolojilerinin bir panoramas›n› oluflturupinceleyece¤iz. Bu panoramada en çok kulla-n›lan web teknolojilerinin ne olduklar›, neamaçla kullan›ld›klar› ve birbirleriyle olaniliflkileri üzerinde duraca¤›z.Profesyonel websiteleri farkl› ifl disiplin-lerinin ortaklafla çal›flmas›n› gerektirir. ‹yibir websitesi, yararl› ve ihtiyaç duyulan biriçerik, etkileflimli fonksiyonelliklerin sa¤-land›¤› tekniklerle, iyi bir tasar›m›n kar›fl›-m›d›r. Bu üç ö¤eden birinin eksik olmas›websitesini de¤ersiz ya da eksik k›lar. Buö¤elerin profesyonel ortamlarda haz›rlan-mas› için sanat ve teknik gibi farkl› disiplin-lerde deneyim kazanm›fl elemanlar›n birlik-te çal›flmas› söz konusu olsa da küçük amahofl websiteleri yapmak için bu konulardauzman olmam›za gerek yok elbette. Tümihtiyac›m›z olan biraz merak ve ilgi.Web, e-mail ile birlikte günümüzün enbüyük bilgisayar a¤› olan internet üzerin-den bilgi al›fl veriflini sa¤layan en önemliaraçlardan biridir. Web’de donan›m ve yaz›-l›mdan teflekkül ve birbirlerine flebeke yo-luyla ba¤l› iki önemli unsur bulunmaktad›r.‹htiyaç duyulan bilgilerin (ki bunlar websayfalar›, resimler, multimedya dosyalar›vs. olabilir) bulundu¤u ve istenildi¤indebunlar› hizmetimize sunan
sunucu
(server)ile sunucudaki bu bilgilere ulaflmak isteyen
istemci
 yani
kullan›c›
(client). Bu iki unsurbirbirleriyle internet üzerinden belli proto-koller (yani belli standart kurallar) çerçeve-sinde iletiflim kurabilmektedir. Bu protokol-lerden en çok kullan›lan› web sitelerinin is-tenmesinde ve görüntülenmesinde kullan›-lan
HTTP
’dir (Hyper Text Transfer Protocol).Bu protokolü kullanarak bir web sitesini gö-rüntülemek isteyen kullan›c›, bilgisayar›n-da bulunan ve
web taray›c›
(web browser)olarak tabir edilen programdan faydalan›r.‹stekte bulunulan sayfa ve bu sayfan›n kul-lan›ld›¤› resim vesaire, ilave dosyalar birlik-te gelir. Sayfa denen fley asl›nda bir web ge-lifltirici (programc›) taraf›ndan yaz›lm›fl vekaydedilmifl bir dizi koddan oluflmaktad›r.Bu kodlar›n oluflturulmas›nda hepimizinbildi¤i gibi
HTML
(HyperText Markup Lan-guage) ismi verilen kodlama dili kullan›l›r.Kodlama dilleri program dillerinden farkl›olup, genellikle bir içeri¤i ve bu içeri¤in na-s›l görünmesi gerekti¤inin tarifini bar›nd›-r›rlar. Bilgisayarlar›m›zdaki browser denen yaz›l›m›n yapt›¤› bütün ifl, bu kodlarla tarif edilen sayfay› yorumlamak ve (e¤er kullan›-l›yorsa) ilave dosyalarla birlikte ekrandagöstermektir. Bugün piyasada bir çok farkl›browser yaz›l›m› bulunsa da, bunlardan sa-dece bir kaç› genifl kitleler taraf›ndan kulla-n›lmaktad›r.
Microsoft Internet Explorer
(k›saca IE) taray›c› pazar›nda en büyük payasahip olan browser’d›r. (Sebebi basit asl›n-da: Kullan›c›ya dost olmas›, hatalara karfl›
<<<<
‹letiflim:
‹stemci ve sunucu belli protokoller çerçevesinde iletiflim kurarlar.
Web Teknolojileri 
Bu bölümde web programc›l›¤› hakk›nda e¤itici örnekler ve temel bilgiler bulacaks›n›z. AncakCHIPbu ilk yaz›da web programc›l›¤› hakk›nda kafan›za tak›labilecek sorular› cevapl›yor.
    ✂
“ASP’yi mi yoksa JSP’yi mi tercih etmeliyim? Bu ve bunun gibibir çok sorunun cevab›n› StudioWeb’de bulabileceksiniz.”“Java ile JavaScript ayn› fleyler mi? DHTML mi yoksa DinamikHTML mi? XML, HTML’in bir alternatifi mi?”

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Taner Erkan liked this
Puncover liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->