Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
15Activity
P. 1
pazarla_iletisim

pazarla_iletisim

Ratings:
(0)
|Views: 347|Likes:
Published by bayrakli7

More info:

Published by: bayrakli7 on Jun 20, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
 T.C. BA
Ş
BAKANLIKDI
Ş
T
İ
CARET MÜSTE
Ş
ARLI
Ğ
I
İ
HRACATI GEL
İŞ
T
İ
RME ETÜD MERKEZ
İ
 
PAZARLA
İ
LET
İŞİ
M
Hazırlayan:
Zeynep
İ
Y
İ
LERUzmanMarmara Bölge Müdürlü
ğ
üAnkara – Aralık 2005
 
 
PAZARLA
İ
LET
İ Ş İ
M
i
G
İ
R
İŞ
 
Firmalarımız gün geçtikçe daha çok pazarda daha fazla sayıda ürün satarak ihracatımızın artmasınakatkıda bulunuyorlar. 2004 yılında Türkiye’de ihracat yapan firma sayısı 37.750, ihraç edilen ürünsayısı 12.742 ve ihracat yapılan ülke sayısı da 215’dir (19 Serbest Bölge hariç). Bu firmaların34.323 adedi 2 milyon doların altında, 3.427 adedi ise 2 milyon doların üstünde ihracat yapıyor.Yüzdeye vurdu
ğ
umuzda Türkiye ihracatının % 90’ını 3.500 firmanın gerçekle
ş
tirdi
ğ
ini görüyoruz.KOB
İ
’lerin üretimde payı % 98 iken ihracattaki payları % 10. Amacımız bu rakamın daha daartması çünkü KOB
İ
’lerimizde büyük bir potansiyel var. Öte yandan KOB
İ
’lerin üretimlerininbüyük firmalar tarafından kullanıldı
ğ
ı veya ihracatı büyük firmaların onlar adına gerçekle
ş
tirdi
ğ
igerçe
ğ
i de bilinmektedir. Ülkemizde KOB
İ
’lerin üretimde, pazarlamada, finansmanda, teknolojikullanımında, yenilikçilikte, insan kaynaklarında, yönetim becerilerinde çe
ş
itli düzeylerde deste
ğ
eihtiyacı var.Pazarla
İ
leti
ş
im isimli bu yayın, firmaların öncelikle dı
ş
pazarlarda olmak üzere pazarla ileti
ş
imbecerisini, yani teklifini en do
ğ
ru hedef pazar bölümüne etkin ve etkili olarak nasıl sunabilecekleri,
ş
terilerin dikkatini çekerek nasıl sipari
ş
alacakları ve mü
ş
terileri nasıl ellerinde tutacaklarıüzerine yapılmı
ş
bir çalı
ş
madır. Pazarlamanın da
ğ
ıtım kanalı kurma, pazarla ileti
ş
im ve sipari
ş
 alma becerileri dı
ş
pazarlarda sa
ğ
lam durmanın en önemli bölümüdür.
İş
Yönetim Sistemi (Business Management System-BMS) modeli ITC-EMDS (BM-UluslararasıTicaret Merkezi-
İş
letme Yönetimi Geli
ş
tirme Bölümü) tarafından geli
ş
tirilmi
ş
bir yönetim
ş
ünme aracıdır. Bu yöntem firma yönetiminin i
ş
ine, i
ş
letmesine, yönetime, stratejiye ve iç ve dı
ş
 pazara nasıl bakması gerekti
ğ
i konusunda prati
ğ
e dönük, sistemli ve kapsamlı bir i
ş
modelidir.Yöneticinin el çantasında mutlaka bulunmalıdır.
İ
GEME bünyesinde 2000 yılında ba
ş
latılan birproje ile uzmanlarına
İş
Yönetim Sistemi (
İ
YS) e
ğ
iticili
ğ
i/danı
ş
manlı
ğ
ı e
ğ
itimi verilmi
ş
tir. 2001yılından bugüne kadar çok sayıda firma yöneticisine verilen e
ğ
itimlerde ve danı
ş
manlıkçalı
ş
masında
İ
YS ile i
ş
e, yönetime, ihracata bakı
ş
ile ilgili önemli açılımlar sa
ğ
lanmayaçalı
ş
ılmaktadır.Pazarla
İ
leti
ş
im
İ
YS’de pazarlamanın önemli bir i
ş
levidir. Kitabın ihracatçı firmalarımıza en fazlafaydayı sa
ğ
laması için;
 
Birinci bölüm (
İŞ
YÖNET
İ
M S
İ
STEM
İ
’N
İ
N
İŞ
E,
İŞ
LETMEYE, YÖNET
İ
ME VEULUSLARARASI PAZARLAMAYA BAKI
Ş
I) ayrı
 
İ
kinci bölüm (
İ
HRACATTA ÖNEML
İ
PAZARLA
İ
LET
İŞİ
M ARAÇLARI) ayrıde
ğ
erlendirilebilir.Satı
ş
literatürü hazırlanması, ki
ş
isel satı
ş
, fuara katılım, do
ğ
rudan postalama, reklam verme, websitesi tasarımı, kurumsal kimlik ve halkla ili
ş
kiler ihracat yapmak isteyen firmalarımızın etkiliolarak kullanabileceklerini dü
ş
ündü
ğ
ümüz, birbirlerini tamamlayan pazarla ileti
ş
im araçlarıdır.E
ğ
er firma yöneticisi bunlardan herhangi birinde bilgilenmeye ihtiyaç duyuyorsa, di
ğ
erbölümlerden ba
ğ
ımsız olarak ilgili bölümü okuması tavsiye edilir.Ancak, hatırlatmak gerekir ki pazarlama becerileri ve i
ş
lemleri sa
ğ
lam bir bakı
ş
açısı ileyönetilmezse i
ş
letme yönetim girdilerini bo
ş
a harcıyor olacaktır.
İş
te bunu engellemek için i
ş
,i
ş
letme, yönetim, pazar bölümlendirme ve teklif hazırlama (konumlandırma) konularının kavramsaldüzeyde iyi bilinmesi, zaman zaman zihin jimnasti
ğ
i yapılması gereklidir. Kitabın ilk bölümünübo
ş
zamanlarınızda, fırsat buldukça bakılacak bir kaynak olarak görmenizi öneriyoruz.
 
PAZARLA
İ
LET
İŞİ
M
İ
Ç
İ
NDEK
İ
LER
G
İ
R
İŞ
 
İ
 
B
İ
R
İ
NC
İ
BÖLÜM-
İŞ
YÖNET
İ
M S
İ
STEM
İ
’N
İ
N
İŞ
E,
İŞ
LETMEYE, YÖNET
İ
ME VEULUSLARARASI PAZARLAMAYA BAKI
Ş
I 1A. G
İ
R
İŞ
1
 
B. PAZARLAMANIN ARTAN ÖNEM
İ
3
 
C.
İŞ
YÖNET
İ
M S
İ
STEM
İ
N
İ
N TEMEL AKS
İ
YOMLARI 6
 
D.
İŞ
YÖNET
İ
M S
İ
STEM
İ
’NDE STRATEJ
İ
8
 
E.
İŞ
LETMEN
İ
N GÖREVLER
İ
12
 1. Da
ğ
ıtım Kanalı Kurmak 13
F. PAZARLARLA
İ
LET
İŞİ
M BECER
İ
S
İ
15
 
G.
İŞ
LEMLER DÜZEY
İ
NDEK
İ
PAZARLAMA GÖREVLER
İ
21
 1. Satı
ş
Ba
ş
vurularını Özendirmek ve Yanıtlamak 222. Ürün Özelliklerini Saptamak ve Pazarlık Etmek 233. Fiyatlandırma ve Teklif Verme 23
H.
İŞ
YÖNET
İ
M S
İ
STEM
İ
’NDE YÖNET
İ
M 26
 
I. PAZARLAMANIN GÜÇLÜ S
İ
LAHI: PAZAR TANIMLAMA, BÖLÜMLEND
İ
RME VEKONUMLANDIRMA 31
 1. Pazar Bölümlendirme 312. Konumlandırma 34
J. F
İ
RMALAR ARASI PAZARLAMANIN ÖNEM
İ
VE ÖZELL
İ
KLER
İ
36
 1. B-to-B Pazarlamada Kullanılabilecek Bölümlendirme Çe
ş
itleri 38a.
İ
htiyaca/Faydaya Göre Bölümlendirme 39b. Satın Almadan Beklenen Faydalar/Çıktılar 39c. Satın Alma Alı
ş
kanlıkları ve Kullanım (Davranı
ş
sal Bölümlendirme) 41d. Demografik Bölümlendirme 43
İ
K
İ
NC
İ
BÖLÜM-
İ
HRACATTA ÖNEML
İ
PAZARLA
İ
LET
İŞİ
M ARAÇLARI 46A. PAZARLARLA
İ
LET
İŞİ
MDE AJANSLA
İ
L
İŞ
K
İ
LER 46
 
B. SATI
Ş
L
İ
TERATÜRÜ 50
 
C. DO
Ğ
RUDAN POSTALAMA 54
 
D. KURUMSAL K
İ
ML
İ
K VE
İ
MAJ 60
 
E. REKLAM PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI 63
 
F. INTERNET VE D
İĞ
ER ELEKTRON
İ
K YÖNTEMLER
İ
N KULLANIMI 74
 
G. FUARA KATILIM 84
 
H. K
İŞİ
SEL SATI
Ş
98I. HALKLA
İ
L
İŞ
K
İ
LER 120
 
SONUÇ 127KAYNAKLAR
128

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
ahmetcilgin liked this
ahmetcilgin liked this
ahmetcilgin liked this
ahmetcilgin liked this
ahmetcilgin liked this
McBusiness liked this
Osman Nuri Eroglu liked this
myamangul liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->