Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
53Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Do Nhiet Lm335

Do Nhiet Lm335

Ratings: (0)|Views: 7,940|Likes:
Published by mrthoong

More info:

Published by: mrthoong on Jun 20, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

06/20/2013

pdf

text

original

 
Đề 
tài: M 
ạ 
ch 
đ  
o nhi 
ệ 
độ 
và c 
ả 
nh báo 
1.Ch
ứ 
c n
ă
ng c
a m
ch:
-
Đ
o nhi
t
độ
môi tr
ườ
ng t
i m
t
đ
i
ể 
m thông qua sensor nhi
t LM335(Chi ti
ế 
t v
 ề
LM335xem trong datasheet). LM335 là sensor
đ
o nhi
t,
đầ
u ra là 10mV/K. Do
đ
ó
để 
 
đ
o
độ
C tac
 ầ
n có công th
ứ 
c chuy
ể 
n
đổ 
i giá tr
t
ừ 
 
độ
K sang
độ
C. Vì ta dùng ADC c
a PIC là 8bit=> max=255, Vref=VCC, gi
thi
ế 
t là VCC=5V nên t
i 0
độ
C hay 273K thì
đầ
u ra c
aLM335 có giá tr
là 2.73V. Nh
ư 
v
y khi mu
ố 
n tính toán ra
độ
C ta c
 ầ
n ph
i tr
ừ 
 
đ
i m
ứ 
c
đ
i
n áp là 2.73V. L
ấ 
y ví d
: nhi
t
độ
là 30
độ
C = 303K -> out = 303 x 10mV/K =3.03V.Ta tính toán giá tr
 
đọ
c
đượ
c t
ừ 
ADC.- ADC 8 bit(V_in là
đ
i
n áp
đư 
a vào chân ADC c
a PIC):
 V_in = 5V => ADC_value = 255 V_in = 2.73V => ADC_value = (255/5)x2.73=139.23 (t
ươ
ng
ứ 
ng 0
độ
C) V_in = 3.03V => ADC_value = (255/5)x3.03=154.53(t
ươ
ng
ứ 
ng 30
độ
C)
M
t khác do V_ref = VCC=5V nên ADC_value=1 t
ươ
ng
ứ 
ng 5/255=19.6mV ~20mV. Trong khi
đ
ó LM335 cho ra
đ
i
n áp là 10mV/1K nên
để 
giá tr
ADC thay
đổ 
i 1
đơ
nv
thì nhi
t
độ
ph
i thay
đổ 
i là 2K (hay g
 ầ
n 20mV) T
ừ 
 
đ
ó ta có công th
ứ 
c
đầ
y
đủ
sau
để 
 tính giá tr
 
độ
C:
C=(ADC-139.25)x(19.6mV/10mV)=(ADC-139.25)x1.96~(ADC-139.25)/0.512
T
ươ
ng t
ự 
ta có công th
ứ 
c cho ADC 10bit và 12 bit:
 ADC_10_bit: C= ( reading-558.6)/ 2.048 ADC_12_bit: C= ( reading-2235.9)/ 8.19
-
Để 
hi
n th
giá tr
nhi
t
độ
ta có nhiêu ph
ươ
ng án nh
ư 
LED 7, LCD, máy tính(quaRS232)... Trong
đề
tài này ta dùng LED 7 thanh cho vi
c hi
ể 
n th
. G
 ồ
m có hai LED 7,dùng PIC
để 
gi
i mã hi
ể 
n th
cho LED (có th
ể 
dùng 7447
để 
ti
ế 
t ki
m chân).
Để 
c
nhbáo ta
đặ
t kho
ng theo dõi nhi
t là t
ừ 
15 C
đế 
n 40 C (cái này tu
vào ng
ườ
i dùng) khinhiêt
độ
n
m ngoài kho
ng này thì phát tín hi
u c
nh báo b
ng loa và có th
ể 
g
ử 
i tínhi
u
đ
i
 ề
u khi
ể 
n
đế 
n các m
ch khác n
ế 
u có.- M
ch có s
ử 
d
ng thêm
đ
i
n tr
tinh ch
nh 10K t
i chân ADJ c
a LM335
để 
 
đ
i
 ề
u ch
nhnhi
t
độ
ban
đầ
u cho phù h
p.
2.M
r
ng c
a
đề
tài:
- Nâng cao
độ
chính xác hi
ể 
n th
b
ng cách dùng ADC có
độ
phân gi
i cao h
ơ
n (có th
ể 
 dùng ADC ngoài)- Thêm bàn phím giao ti
ế 
p
để 
có th
ể 
thay
đổ 
i tr
ự 
c ti
ế 
p kho
ng nhi
t
độ
theo dõi, cùngv
i
đ
ó ta thêm vào LED 7
để 
hi
ể 
n th
hai giá tr
nhi
t
độ
này- S
ử 
d
ng EEPROM
để 
l
ư 
u giá tr
nhi
t
độ
mà ng
ườ
i dùng thi
ế 
t l
p, các l
 ầ
n thay
đổ 
ikhác...- Ghép n
ố 
i máy tính
để 
truy
 ề
n giá tr
nhi
t
độ
 
đế 
n máy tính- Ghép n
ố 
i LCD và m
t m
ch
đế 
m th
i gian th
ự 
c (DS1307)
để 
 
ứ 
ng v
i m
i th
i
đ
i
ể 
mch
ươ
ng trình s
t
ự 
 
độ
ng ch
n kho
ng thi
ế 
t l
p nhi
t
độ
thích h
p theo t
ừ 
ng mùa, t
ừ 
ngth
i
đ
i
ể 
m
đị
nh tr
ướ
c...- S
ử 
d
ng PID trong
đ
i
 ề
u khi
ể 
n t
ự 
 
độ
ng
ế 
t h
p v
i các m
ch
đ
i
 ề
u khi
ể 
n t
ă
ng gi
mnhiêt
độ
 
để 
 
đả
m b
o nhi
t
độ
luôn bám theo m
t giá tr
cho tr
ướ
c, h
 
ổ 
n
đị
nh nhi
t (giátr
thay
đổ 
i là r
ấ 
t nh
)- Vân vân và vân vân...anh em nào có thêm cao ki
ế 
n gì thì b
ổ 
sung.Li
n h
:linhnc308@yahoo.comBK Design Group

Activity (53)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Nhat Tran liked this
Lê Văn Lợi liked this
Quýt Phạm liked this
lehuynhuan liked this
Eward Ken liked this
Long Nam Trần liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->