Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
Peraturan Menteri Kehutanan No. 19 Tahun 2004

Peraturan Menteri Kehutanan No. 19 Tahun 2004

Ratings:
(0)
|Views: 863|Likes:
Published by Yani Rk
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang

More info:

Published by: Yani Rk on Jun 20, 2009
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/07/2013

pdf

text

original

 
BHKVH\E GH@XVIKIK\HSXLMEG EKFDKH^EI
 
SH\IVX\IK BHKVH\E GH@XVIKIK KDBD\ : S+95$Bhk`xv"EE$<336VHKVIKOGDMILD\I^E SHKOHMDMIIK GI_I^IK ^XIGI IMIB FIK GI_I^IK SHMH^VI\EIK IMIBBHKVH\E GH@XVIKIK-
Bhkebliko:i+li`wi Giwi~ik ^xigi Imib fik Giwi~ik Shmh~vi|eik Imib bhbsxkuie axko~e ~hlioiewemiui` sh|mekfxkoik ~e~vhb shkuikooi gh`efxsik- shkoiwhvik ghikhgi|ioibik jhke~vxblx`ik fik ~ivwi lh~h|vi hgd~e~vhbkui fik shbikaiivik ~hni|i mh~vi|e ~xblh|fiuiimib `iuive fik hgd~e~vhbkui7l+li`wi fimib |ikogi bhkekogivgik shkohmdmiik Giwi~ik ^xigi Imib fik Giwi~ikShmh~vi|eik Imib- sh|mx femigxgik xsiui"xsiui fhkoik bhkoegxv~h|vigik si|i se`ig fimibshkohmdmiikkui7n+li`wi ~h`xlxkoik fhkoik `im vh|~hlxv fe ivi~- bigi fesikfiko sh|mx bhkhvisgikGdmild|i~e Shkohmdmiik Giwi~ik ^xigi Imib fik Giwi~ik Shmh~vi|eik Imib fhkoikSh|ivx|ik Bhkvh|e Gh`xvikik+Bhkoekoiv:9+Xkfiko"xkfiko Kdbd| 8 Vi`xk 9553 vhkviko Gdk~h|qi~e ^xblh| Fiui Imib @iuive fikHgd~e~vhbkui (MK Vi`xk 9553 Kdbd| 65- VMK Kdbd| >695%7<+Xkfiko"xkfiko Kdbd| <> Vi`xk 955? vhkviko Shkohmdmiik Mekogxkoik @efxs (MK Vi`xk955? Kdbd| 10- VMK Kdbd| >695%7>+Xkfiko"xkfiko Kdbd| << Vi`xk 9555 vhkviko Shbh|ekvi`ik Fih|i` (MK Vi`xk 9555 Kdbd|13- VMK Kdbd| >0>6%76+Xkfiko"xkfiko Kdbd| 69 Vi`xk 9555 vhkviko Gh`xvikik (MK Vi`xk 9555 Kdbd| 91?- VMKKdbd| >000%78+Sh|ivx|ik Shbh|ekvi` Kdbd| 9> Vi`xk 9556 vhkviko Sh|lx|xik ^ivwi Lx|x (MK Vi`xk 9556Kdbd| 95- VMK Kdbd| >866%71+Sh|ivx|ik Shbh|ekvi` Kdbd| 90 Vi`xk 9556 vhkviko Si|ewe~ivi Imib (MK Vi`xk 9556 Kdbd|<8- VMK Kdbd| >883%7?+Sh|ivx|ik Shbh|ekvi` Kdbd| 10 Vi`xk 9550 vhkviko G^I fik GSI (MK Vi`xk 9550 Kdbd|9><- VMK Kdbd| >??1%70+Sh|ivx|ik Shbh|ekvi` Kdbd| ? Vi`xk 9555 vhkviko Shkoiwhvik Jhke~ Vxblx`ik fik ^ivwi(MK Vi`xk 9555 Kdbd| 96- VMK Kdbd| >03>%75+Sh|ivx|ik Shbh|ekvi` Kdbd| 0 Vi`xk 9555 vhkviko Shbikaiivik Jhke~ Vxblx`ik fik ^ivwiMei| (MK Vi`xk 9555 Kdbd| 98- VMK Kdbd| >036%793+Sh|ivx|ik Shbh|ekvi` Kdbd| <8 Vi`xk <333 vhkviko Ghwhkikoik Shbh|ekvi` Sx~iv fikFih|i` (MK Vi`xk <333 Kdbd| 86- VMK Kdbd| 6395%799+Sh|ivx|ik Shbh|ekvi` Kdbd| >6 Vi`xk <33< vhkviko Vivi @xvik fik Shkux~xkik \hknikiShkohmdmiik @xvik (MK Vi`xk <33< Kdbd| 11- VMK Kdbd| 6<31%79<+Ghsxvx~ik S|h~efhk Kdbd| 935 Vi`xk <339 vhkviko Ghfxfxgik Vxoi~- Axko~e- Ghwhkikoik-^x~xkik D|oike~i~e fik Vivi Gh|ji Fhsi|vhbhk79>+Ghsxvx~ik S|h~efhk Kdbd| <<0$B Vi`xk <339 vhkviko Shblhkvxgik Gilekhv Odvdko \dudko796+Ghsxvx~ik Bhkvh|e Gh`xvikik Kdbd| 9<>$Gsv~"EE$<339 vhkviko D|oike~i~e fik Vivi Gh|jiFhsi|vhbhk Gh`xvikik+B H B X V X ^ G I K :Bhkhvisgik:SH\IVX\IK BHKVH\E GH@XVIKIK VHKVIKO GDMILD\I^E SHKOHMDMIIK GI_I^IK ^XIGI IMIBFIK GI_I^IK SHMH^VI\EIK IMIBLIL EGHVHKVXIK XBXB
 
Lioeik EShkoh|veikSi~im 9Fimib Sh|ivx|ik Bhkvh|e Gh`xvikik eke uiko febig~xf fhkoik :9+ Giwi~ik Shmh~vi|eik Imib ifimi` giwi~ik fhkoik ne|e g`i~ vh|vhkvx- lieg fe fi|iv bixsxk fe sh|ie|ikuiko bhbsxkuie axko~e sh|mekfxkoik ~e~vhb shkuikooi gh`efxsik- shkoiwhvik ghikhgi|ioibik jhke~vxblx`ik fik ~ivwi- ~h|vi shbikaiivik ~hni|i mh~vi|e ~xblh| fiui imib `iuive fik hgd~e~vhbkui uikolh|xsi vibik ki~edkim- vibik `xvik |iui- fik vibik we~ivi imib7<+ Giwi~ik ^xigi Imib ifimi` giwi~ik fhkoik ne|e g`i~ vh|vhkvx- lieg fe fi|ivik bixsxk fe sh|ie|ik uikobhbsxkuie axko~e sdgdg ~hlioie giwi~ik shkoiwhvik ghikhgi|ioibik vxblx`ik fik ~ivwi ~h|vihgd~e~vhbkui uiko jxoi lh|axko~e ~hlioie wemiui` ~e~vhb shkuikooi gh`efxsik- uiko lh|xsi nioi| imibfik ~xigi bi|oi~ivwi7>+ Gdmild|i~e Shkohmdmiik Giwi~ik ^xigi Imib fik Giwi~ik Shmh~vi|eik Imib ifimi` shmig~ikiik ~xivxghoeivik ivix shkikoikik ~xivx bi~imi` fimib |ikogi bhblikvx bhkekogivgik hahgveqevi~ shkohmdmiikGiwi~ik ^xigi Imib fik Giwi~ik Shmh~vi|eik Imib ~hni|i lh|~ibi fik ~ekh|oe~ dmh` si|i se`ig ivi~fi~i| gh~hsi`ibik fik gh~hsigivik lh|~ibi ~h~xie fhkoik sh|ivx|ik sh|xkfiko"xkfikoik uikolh|migx76+ Si|i se`ig ifimi` ~hbxi se`ig uiko bhbemege bekiv- ghshfxmeik- ivix ghshkvekoik fhkoik xsiuigdk~h|qi~e GSI fik G^I- ikvi|i miek Mhblioi shbh|ekvi` sx~iv- Mhblioi shbh|ekvi` fih|i` (hg~hgxvea fik mhoe~mivea%- bi~ui|igiv ~hvhbsiv- M^B- LXBK- LXF- ~wi~vi ki~edkim- sh|d|ikoik bixsxk bi~ui|igivekvh|ki~edkim- Sh|ox|xik Vekooe$Xkeqh|~evi~$Mhblioi Shkfefegik$Mhblioi Embei`78+ Sh|ik~h|vi si|i se`ig ifimi` ghoeivik"ghoeivik uiko fisiv femigxgik dmh` si|i se`ig uiko veblxm ivi~bekiv- ghshfxmeik- gh`hkfig fik ivi~ ghekoekik ~hkfe|e xkvxg lh|vekfig fik bhblikvx fimibbhkfxgxko shkohmdmiik Giwi~ik ^xigi Imib fik Giwi~ik Shmh~vi|eik Imib71+ Ghmhblioiik Gdmild|i~e fimib shmig~ikiik Ghoeivik Shkohmdmiik Giwi~ik ^xigi Imib fik Giwi~ikShmh~vi|eik Imib ifimi` shkoivx|ik uiko bhmesxve wifi` (d|oike~i~e%- ~i|iki shkfxgxko- shbleiuiikvh|bi~xg bhgike~bh gh|ji fimib |ikogi bhmig~ikigik shkohmdmiik gdmild|i~e uiko fevhvisgiklh|fi~i|gik gh~hsigivik si|i se`ig7?+ Bi~ui|igiv ^hvhbsiv ifimi` gh~ivxik gdbxkevi~ ~d~eim uiko vh|fe|e fi|e wi|oi khoi|i \hsxlmeg Ekfdkh~eiuiko vekooim fe fimib fik ivix ~hgevi| Giwi~ik ^xigi Imib fik Giwi~ik Shmh~vi|eik Imib- uiko bivishkni`i|eikkui uiko lh|oikvxko sifi ~xblh| fiui imib fe Giwi~ik ^xigi Imib fik Giwi~ikShmh~vi|eik Imib- lieg miko~xko bixsxk vefig miko~xko- `xlxkoik gh~hji|i`ik- ghvh|egivik lxfiui fikvhbsiv vekooim- ~h|vi bi~e` vh|fisivkui s|ikivi ~d~eim fimib shkoivx|ik vivi vh|vel gh`efxsik lh|~ibi70+ Bhkvh|e ifimi` bhkvh|e uiko fe~h|i`e vxoi~ fik lh|vikooxko jiwil fe lefiko gh`xvikik75+ Shbh|ekvi` Fih|i` ifimi` ghsimi fih|i` lh~h|vi sh|ikogiv fih|i` dvdkdb uiko miek ~hlioie lifikhg~hgxvea fih|i`793+ Shbh|ekvi` Sx~iv- uiko ~hmikjxvkui fe~hlxv shbh|ekvi`- ifimi` sh|ikogiv Khoi|i Gh~ivxik \E uikovh|fe|e fi|e S|h~efhk lh~h|vi si|i Bhkvh|e+Lioeik EEBig~xf fik VxjxikSi~im <Big~xf fi|e shfdbik Gdmild|i~e shkohmdmiik Giwi~ik ^xigi Imib fik Giwi~ik Shmh~vi|eik Imib ifimi`~hlioie inxik xbxb fik mikfi~ik si|i se`ig uiko lh|ghshkvekoik fimib shmig~ikiik gdmild|i~e xkvxgbhblikvx bhkekogivgik hahgveqevi~ fik ghbikaiivik shkohmdmiik Giwi~ik ^xigi Imib fik Giwi~ikShmh~vi|eik Imib lioe gh~hji`vh|iik bi~ui|igiv+Si~im >Vxjxik shfdbik Gdmild|i~e shkohmdmiik Giwi~ik ^xigi Imib fik Giwi~ik Shmh~vi|eik Imib ifimi`vh|wxjxfkui sh|~ibiik qe~e- be~e- fik mikogi`"mikogi` ~v|ivhoe~ fimib bhkfxgxko- bhbsh|gxiv fik
 
bhkekogivgik shkohmdmiik Giwi~ik ^xigi Imib fik Giwi~ik Shmh~vi|eik Imib ~h~xie fhkoik gdkfe~e ae~eg-~d~eim- lxfiui fik i~se|i~e ~hvhbsiv+LIL EEESHMIG^IKIIK GDMILD\I^E SHKOHMDMIIKSi~im 6(9% Gdmild|i~e fimib |ikogi shkohmdmiik Giwi~ik ^xigi Imib fik Giwi~ik Shmh~vi|eik Imib ifimi` s|d~h~gh|ji~ibi uiko femigxgik dmh` si|i se`ig uiko lh|~hsigiv ivi~ fi~i| s|ek~es"s|ek~es ~imeko bhko`d|bive-~imeko bhko`i|oie- ~imeko sh|niui fik ~imeko bhblh|egik ghbikaiivik+(<% Jhke~"jhke~ ghoeivik uiko fisiv fegdmild|i~egik fimib |ikogi shkohmdmiik Giwi~ik ^xigi Imib fikGiwi~ik Shmh~vi|eik Imib ifimi`~hlioiebiki vh|nikvxb fimib mibse|ik ghsxvx~ik eke+(>% Si|i se`ig ~hlioiebiki febig~xf fimib iuiv (9%- ikvi|i miek :i+ Shbh|ekvi` Sx~iv vh|bi~xg Ghsimi XSV G^FI$VKl+ Shbh|ekvi` Fih|i`n+ Ghmdbsdg Bi~ui|igiv ~hvhbsivf+ Sh|d|ikoik lieg fi|e fimib bixsxk mxi| khoh|eh+ Mhblioi ^wifiui Bi~ui|igiv ~hvhbsiv- ki~edkim- fik ekvh|ki~edkim uikolhgh|ji fe lefiko Gdk~h|qi~e ^xblh|fiui Imib @iuivea+ LXBK- LXBF- LXB^- ivixo+ Sh|ox|xik Vekooe$mhblioi embei`$mhblioi shkfefegik(6% Fimib s|d~h~ vh|wxjxfkui gdmild|i~e shkohmdmiik Giwi~ik ^xigi Imib fik Giwi~ik Shmh~vi|eik Imibbi~eko"bi~eko se`ig ~hlioiebiki febig~xf sifi iuiv (>% fisiv lh|vekfig ~hlioie eke~eivd|- ai~emevivd|bixsxk shkfibsekoik+(8% G|evh|ei si|i se`ig ~hmiek shkohmdmi Giwi~ik ^xigi Imib fik Giwi~ik Shmh~vi|eik Imib ~hlioiebikifebig~xf fimib iuiv (>% uiko fisiv lh|gdmild|i~e ikvi|i miek:i+ Bh|xsigik |hs|h~hkvi~e fi|e se`ig"se`ig uiko lh|ghshkvekoik ivix shfxme vh|`ifis ghmh~vi|eikGiwi~ik ^xigi Imib fik Giwi~ik Shmh~vi|eik Imib+l+ Bhbemege sh|`iveik- ghekoekik fik ghbibsxik xkvxg bhkfxgxko shkohmdmiik Giwi~ik ^xigi Imibfik Giwi~ik Shmh~vi|eik Imib+(1% Fxgxkoik si|i se`ig ~hlioiebiki febig~xf fimib iuiv (>% fimib bhmigxgik gdmild|i~e fisiv lh|xsi :i+ ^xblh|fiui bikx~eil+ ^i|iki fik s|i~i|ikin+ Fivi fik ekad|bi~ef+ Fiki- ivixh+ Fxgxkoik miek ~h~xie gh~hsigivik lh|~ibi+Si~im 8(9% Shmig~ikiik gdmild|i~e dmh` si|i se`ig ~hlioiebiki febig~xf fimib si~im 6 iuiv (>% fevxikogik ~hni|ivh|vxme~ fimib lhkvxg gh~hsigivik lh|~ibi+(<% Gh~hsigivik lh|~ibi ~hlioiebiki febig~xf fimib iuiv (9% lh|e~e bivh|e"bivh|e gh~hsigivik- ikvi|imiek:i+ Ghoeivik"ghoeivik shkohmdmiik ~xivx Giwi~ik ^xigi Imib fik ivix Giwi~ik Shmh~vi|eik Imib uikoigik fegdmild|i~egik7l+ Fxgxkoik- `ig fik ghwijelik bi~eko"bi~eko se`ig7n+ Jikogi wigvx gdmild|i~e7f+ Shkoivx|ik ~i|iki fik s|i~i|iki uiko veblxm igeliv ifikui gdmild|i~e ~hvhmi` jikogi wigvxlh|ig`e|+

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Yanda Vidora liked this
Tomy Firdaus Gusasi liked this
Dwi Hastuti liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->