Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
6Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG - CHUNG CƯ CAO CẤP BÌNH THẠNH - 15 TẦNG

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG - CHUNG CƯ CAO CẤP BÌNH THẠNH - 15 TẦNG

Ratings: (0)|Views: 398 |Likes:
Published by Phúc Phạm

More info:

Published by: Phúc Phạm on Sep 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/08/2014

pdf

text

original

 
ĐẠ
I H
C KI
 N TRÚC TP.HCM
ĐỒ
ÁN T
T NGHI
P KSXD KHÓA 2008-2013GVHD CHÍNH: TR 
 N QU
C HÙNG Trang 1
GVHD THI CÔNG: ĐẶNG ĐÌNH MINH
 SVTH: PH
ẠM VĂN PHÚC – 
MSSV: 0851031869
PHẦN A
 
KIẾN TRÚC
 
(5%)
GVHD: TRẦN QUỐC HÙNG
 
PHẦN B
 
KẾT CẤU
 
(70%)
GVHD: TRẦN QUỐC HÙNG
 
PHẦN C
 
THI CÔNG
(25%)
GVHD: ĐẶNG ĐÌNH MINH
 
 
ĐẠ
I H
C KI
 N TRÚC TP.HCM
ĐỒ
ÁN T
T NGHI
P KSXD KHÓA 2008-2013GVHD CHÍNH: TR 
 N QU
C HÙNG Trang 2
GVHD THI CÔNG: ĐẶNG ĐÌNH MINH
 SVTH: PH
ẠM VĂN PHÚC – 
MSSV: 0851031869
MỤC LỤC
 
PHẦN A: KIẾN
TRÚC
I.
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH……………………………………………
5II.
CÁC GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC……………………………………………….5
 III.
GIẢI PHÁP KỸ THUẬT……………………………………………………...7
 IV.
HẠ TẦNG KỸ THUẬT……………………………………………………….8
 
PHẦN B: KẾT CẤU
 
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH
……………………...9
 1.1
LỰC CHỌN VẬT LIỆU………………………………………………………
.91.2
HÌNH DẠNG
 
CÔNG TRÌNH…………………………………………………
.91.3
CẤU TẠO CÁC BỘ PHẬN LIÊN KẾT……………………………………..
.101.4
LỰA CHỌN SƠ BỘ KÍCH THƯỚC CÁC CẤU KIỆN……………………..
.10
CHƯƠNG 2: TẢI
 
TRỌNG ĐỨNG
………………………………………………...13
 
2.1 TĨNH TẢI SÀN………………………………………………………………..13
 2.1.1
TĨNH TẢI SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH……………………………………….13
 2.1.2
SÀN TẦNG THƯỢNG, MÁI……………………………………………….16
 2.1.3
TẢI HOÀN THIỆN………………………………………………………….16
 2.2 HOAT T
ẢI SÀN………………………………………………………………..17
 
CHƯƠNG 3: ĐẶC TRƯNG
 
ĐỘNG HỌC CÔNG TRÌNH
………………………
18
3.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT…………………………………………………………..18
 
3.2 TÍNH TOÁN CÁC DẠNG DAO ĐỘNG RIÊNG…………………………….
.19
CHƯƠNG 4: XÁC ĐỊNH TẢI GIÓ TÁC DỤNG LÊN CÔNG TRÌNH
………...23
 4.1 T
HÀNH PHẦN GIÓ TĨNH…………………………………………………...23
 4.2
THÀNH PHẦN ĐỘNG……………………………………………………….24
 
CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ KHUNG TRỤC 3
……………………………………..31
 
5.1 SƠ ĐỒ TÍNH CÔNG TRÌNH………………………………………………...31
 
5.2 CÁC TRƯỜNG HỢP TẢI……………………………………………………33
 5.3 TÍ
 NH TOÁN CỐT THÉP
 
CỘTTHEO NÉN LỆCH TÂM XIÊN……………
.46
5.3.1 TÍNH CỐT THÉP DỌC……………………………………………………
.46
5.3.2 TÍNH CỐT THÉP NGANG……………………………………………….
..47
5.4 TÍNH CỐT THÉP DẦM……………………………………………………...53
 
5.4.1 TÍNH CỐT THÉP DỌC DẦM……………………………………………..
.53
5.4.2 TÍNH CỐT THÉP ĐAI DẦM………………………………………………61
 
5.5 TÍNH CỐT THÉP CHO VÁCH………………………………………………63
 
5.5.1 TÍNH CỐT THÉP DỌC VÁCH…………………………………………….63
 
5.5.2 TÍNH CỐT THÉP NGANG VÁCH………………………………………...65
 
CHƯƠNG 6: TÍNH SÀN TẦNG ĐIỂ
N HÌNH
…………………………………....68
 
6.1 TÍNH TOÁN SÀN 2 PHƯƠNG………………………………………………
68
6.1.1 TÍNH NỘI LỰC……………………………………………………………..69
 
6.1.2 TÍNH CỐT THÉP……………………………………………………………70
 
6.2. TÍNH Ô BẢN MỘT PHƯƠNG……………………………………………….73
 
6.2.1 TÍNH NỘI LỰC……………………………………………………………..75
 
6.2.2 TÍNH CỐT THÉP……………………………………………………………75
 
CHƯƠNG 7: TÍNH TOÁN CẦU THANG BỘ
……………………………………75
 
7.1 CẤU TẠO HÌNH HỌC………………….
 
 
ĐẠ
I H
C KI
 N TRÚC TP.HCM
ĐỒ
ÁN T
T NGHI
P KSXD KHÓA 2008-2013GVHD CHÍNH: TR 
 N QU
C HÙNG Trang 3
GVHD THI CÔNG: ĐẶNG ĐÌNH MINH
 SVTH: PH
ẠM VĂN PHÚC – 
MSSV: 0851031869
7.2 VẬT LIỆU…………………………………………………………………….75
 
7.3 TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN CẦU THANG………………………………75
 
7.4 XÁC ĐỊNH NỘI LỰC VÀ TÍNH THÉP CẦU THANG………………………76
 
7.5 XÁC ĐỊNH NỘI LỰC VÀ TÍNH THÉP DẦM THANG……………………..79
 
7.6 TÍNH TOÁN Ô BẢN CẦU THANG………………………………………….81
 
CHƯƠNG 8: HỒ NƯỚC MÁI
……………………………………………………..84
 
8.1 TÍNH DUNG TÍCH VÀ PHÂN TÍCH SỰ LÀM
 
VIỆC CỦA BỂ…………….84
 
8.1.1 TÍNH DUNG TÍCH BỂ…………………………………………………….84
 
8.1.2 TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN BỂ………………………………………..85
 
8.2 TÍNH TOÁN NẮP BỂ…………………………………………………………86
 
8.3 TÍNH TOÁN THÀNH BỂ……………………………………………………..87
 8.4
TÍNH TOÁN ĐÁY HỒ………………………………………………………89
 
8.5 TÍNH TOÁN DẦM NẮP VÀ DẦM ĐÁY…………………………………….92
 
8.5.1 HỆ DẦM NẮP……………………………………………………………….92
 
8.5.2 HỆ DẦM ĐÁY……………………………………………………………....93
 
8.6 . KIỂM TRA BỀ RỘNG KHE NỨT THÀNH VÀ ĐÁY BỂ………………...100
 
CHƯƠNG 9: NỀN MÓNG
………………………………………………………..104
 
9. ĐỊA CHẤT CHO CÔNG TRÌNH VÀ LỰA CHỌN GIẢI PHÁP NỀN MÓNG
 
9.1 ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH………………………………………………….10
4
9.2 TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN MÓNG…………………………………….10
6
9.3 CÁC GIẢ THIẾT TÍNH TOÁN……………………………………………...10
7
9.4 THIẾT KẾ MÓNG CỌC ÉP CHO CÔNG TRÌNH…………………………
108
9.4.1 CẤU TẠO CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP………………………………….
108
9.4.2 CỐT THÉP………………………………………………………………..
108
9.4.3 NỐI CỌC…………………………………………………………………..
108
9.4.4 KÍCH THƯỚC CỌC……………………………………………………….1
09
9.4.5 SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC………………………………………………..1
09
9.4.6 TÍNH MÓNG CỌC ÉP CHO MÓNG DƯỚI CỘT C1…………………….111
 
9.4.7 TÍNH MÓNG CỌC ÉP DƯỚI CỘT C4……………………………………116
 
9.4.8 KIỂM TRA CỌC THEO ĐIỀU KIỆN CẨU LẮP…………………………120
 
9.5 THIẾT KẾ MÓNG CỌC KHOAN NHỒI……………………………………121
 
9.5.1 THIẾT KẾ CỌC KHOAN NHỒI CHO MÓNG C1……………………….122
 
9.5.1.1 VẬT LIỆU………………………………………………………………..122
 
9.5.1.2 KÍCH THƯỚC CỌC……………………………………………………..
122
9.5.1.3 SỨC CHỊU TẢI CỌC……………………………………………………122
 
9.5.1.4 TÍNH SỐ LƯỢNG CỌC………………………………………………...124
 
9.5.1.5 TÍNH LÚN CHO MÓNG………………………………………………..126
 
9.5.1.7 TÍNH TOÁN CẤU TẠO ĐÀI CỌC……………………………………..130
 
9.5.2 THIẾT KẾ CỌC KHOAN NHỒI DƯỚI CỘT C4……………………
...137
9.5.2.1 TÍNH SỐ LƯỢNG CỌC………………………………………………...137
 
9.5.2.2 TÍNH LÚN CHO MÓNG………………………………………………..139
 
9.5.2.4 TÍNH TOÁN CẤU TẠO ĐÀI CỌC……………………………………..146
 
PHẦN C: THI CÔNG
 
CHƯƠNG 1: KH
ÁI QUÁT CÔNG TRÌNH
……………………………………..148
 1.1
 NHIỆM VỤ,YÊU CẦU THIẾT KẾ…………………………………………149
 1.2
ĐẶC ĐIỂM VỀ KIẾN TRÚC, QUY MÔ CÔNG TRÌNH………………….149
 

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
Alex Tí liked this
quyencce liked this
1 hundred reads
Mai Xuan Toan added this note
BAI NAY HUU ICH LAM
Mai Xuan Toan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->