Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
EILER Praymer hinggil sa Pork Barrel (2013)

EILER Praymer hinggil sa Pork Barrel (2013)

Ratings: (0)|Views: 2,278|Likes:
Published by jomemoy
Ang praymer na ito ay inilathala ng EILER (@eilerinc) bilang gabay sa pag-unawa ng mga manggagawa ng sistemang pork barrel sa Pilipinas
Ang praymer na ito ay inilathala ng EILER (@eilerinc) bilang gabay sa pag-unawa ng mga manggagawa ng sistemang pork barrel sa Pilipinas

More info:

Published by: jomemoy on Sep 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/09/2013

pdf

text

original

 
EILER // Setyembre 2013
Praymer hinggil sa Pork Barrel
Praymer hinggil saPork Barrel
Ecumenical Institute for Labor Education and Research(EILER)
Setyembre 2013
1) Ano ang pork barrel? Anu-ano angmga porma nito?
Ang pork barrel ay tumutukoy sa anumangpampublikong pondo sa gobyerno na inilaansa partikular na pulitiko o opisyal nang walangdepinidong paggagastusan. Ibig sabihin,depende sa personal na kagustuhan ng pulitiko/ upisyal kung saan niya gagastusin ang alokasyon(“discretionary”). May pork barrel para samga mambabatas (senador at congressman),mga departamento at government-owned andcontrolled corporations (GOCC), at maging sabise-presidente at presidente ng Pilipinas. AngPriority Development Assistance Fund o PDAFang pinaka-kilalang porma ng pork. Ito angalokasyon sa mga kongresista at senador nabahagi ng taunang badyet na inaaprubahan ngPangulo.May mga pork barrel din na hindi kasama saisinasalang sa Kongreso at Senado bilangbahagi ng taunang badyet o iyong tinatawag na“off-budget funds” tulad ng President’s SocialFund (PSF). Bagama’t ina-audit ang tipo ngpork barrel na ito, hindi pinapalaganap angresulta ng audit at kalimita’y inaabot ng apat olimang taon bago ilabas ang audit report. Maymga pork barrel din na sadyang hindi dumadaansa pag-audit ng gobyerno, tulad ng intelligencefunds para sa paniniktik sa mga hinihinalangkomunista na inilalaan sa halos lahat ng upisyalng gobyerno, mula Pangulo hanggang saalkalde ng munisipalidad.Malaking bahagi ng pork barrel ay galing sabuwis na ibinabayad ng mga manggagawaat mamamayan – mula sa kaltas sa sahodhanggang sa buwis na ipinapataw sa mga bilihinsa porma ng E-VAT. Bukod sa buwis, maaringmanggaling din ito sa kita ng mga government –owned and –controlled corporations (GOCC) nggobyerno tulad ng PAGCOR – na mga pondong gobyerno at sa gayon ng mga manggagawaat mamamayan.Sa kasalukuyan, may P200 milyon na PDAFang bawat senador kada taon, samantalangP70 milyon naman ang PDAF ng mgamiyembro ng Kongreso kasama ang mga party-list. Tinatayang nasa mahigit P25 bilyon kadataon ang inilalaang pork barrel sa lehislatura nainaaprubahan ng Pangulo.Para makakuha ng pork barrel ang mgamambabatas, nagsusumite sila ng listahanng mga proyekto sa Department of BudgetManagement (DBM) na nasa ilalim ng mandatong Pangulo. Matapos na aprubahan ang mgapanukalang proyekto, mag-iisyu ang DBM ngSpecial Allotment Release Order (SARO). Parasa mga proyektong pang-imprastraktura, angSARO ang magiging batayan para simulan angbidding. Matapos nito ay maglalabas ang DBM
 
Praymer hinggil sa Pork Barrel
EILER // Setyembre 2013
ng Notice of Cash Allocation bilang pruwebang bayad sa konstruksyon. Para naman samga “soft projects” tulad ng tulong medikal,may binubuong kasunduan ang mambabatasat pampublikong ospital para garantiyahanang pagbibigay ng atensyong medikal samga tinukoy na pasyente. Anu’t anupaman,may basbas ng DBM at ng Pangulo ang mgaproyektong pinopondohan gamit ang PDAF.Sa implementasyon ng proyekto, may kalayangpumili ang mga mambabatas ng mga NGOna makakatuwang nito, bagama’t walangnakasaad sa batas na nagpapahintulot ngpaglalaan ng pork barrel para sa mga NGO.Dito na pumapasok ang maniobra para iimbudoang PDAF sa illang pekeng NGO na may“ghost projects” o kaya iyong mga NGO na mgamambabatas mismo ang nagtatag.
Iba pang porma ng pork 
Subalit hindi lang PDAF ang porma ng porkbarrel. Sa katunayan, higit na malaki ang porkbarrel ng Pangulo. Kabilang sa pork barrel ngPangulo ang Special Purpose Funds (SPF),President’s Social Fund (PSF), at MalampayaGas Funds. Sa ilang pagtataya, aabot sa mahigitP1.3 trilyon ang “presidential pork barrel” niNoynoy Aquino sa 2014 na mahigit kalahati ngpambansang badyet para sa taong 2014 naaabot sa P2.26 trilyon.
SpecialPurposeFund(SPF)pondo
mula sa buwis ng mga mamamayan na bahagiito ng taunang badyet na sinusuri ng Kongreso.Subalit
lump sum 
ito o hindi naka-partikularisa sakung anu-ano ang paggagastusan. Karaniwangbahagi ng SPF ang calamity/ emergency fundsat
life insurance premium 
para sa mga upisyalng gobyerno. Sa inihaing 2014 national budget,tumataginting na
P449 bilyon
ang nakalaanpara sa SPF na ilang ulit na mas malaki kaysasa PDAF
PresidentsSocialFund(PSF)–pondo
mula sa kita ng ilang GOCC tulad ng PAGCORna ginagamit bilang tulong pinansyal sa mgapamilya ng sundalo at kapulisan. Hindi ito bahaging taunang badyet na isinasalang sa Kongreso,at wala itong depinidong halaga. Kung kita palang ng PAGCOR ang pag-uusapan, umabot itosa P5.256 bilyon noong 2012.
MalampayaGasFundspondomulasakitaatbuwisngMalampayaNaturalGaseld
sa West Philippine Sea. Kasosyo ang gobyernong mga pribadong kumpanya ng langis saoperasyon nito. Mula 2002 hanggang 2013,umabot sa mahigit P165 bilyon ang remitanssa gobyerno mula Malampaya, o nasa P13.75bilyon na kita taun-taon. Walang malinaw na
audit 
ng pondo na ito.Iginigiit ni Noynoy Aquino na hindi pork barrelang PSF at iba pang discretionary funds ngPangulo dahil umano hindi ito galing sa buwisng mamamayan. Subalit malinaw na anumangpampublikong pondo ay dapat na tiyakingnasusuri at nailalaan pabalik sa mamamayan.Malinaw sa depensa ni Aquino na gusto niyangpanatilihin ang pagpapasya sa kung papaanogagamitin ang bilyun-bilyon, at posibleng trilyun-trilyong, pondo ng mamamayan.
2
 
EILER // Setyembre 2013
Praymer hinggil sa Pork Barrel
2) Kailan nagsimulang ipatupad angsistemang pork barrel?
Nagsimulang ipatupad ang sistemang porkbarrel sa ilalim ng kolonyal na paghahari ngAmerika sa bansa. Sa panahong ito, binigyan ngalokasyong pork barrel ang mga mambabatasna nagtataguyod ng interes ng mga dayuhangkumpanya at malalaking pribadong negosyo,bukod sa pagtitiyak ng kanilang pusisyon saburukrasya. Dahil dito, naging kasangkapanang pork barrel para tiyakin ang katapatan saimperyalismong US ng mga Pilipinong maypwesto sa gobyerno – na pawang mula samga naghaharing uri sa bansa, sa malalakingpanginoong maylupa at burges-komprador.Bunga nito, pinatakbong parang negosyo anggobyerno na may malinaw na diin sa pagprotektasa pribadong akumulasyon ng kapital – ito angburukrata-kapitalismo. Pinasahol ng sistemangpork barrel sa pahanon ng kolonyalismongUS ang patronage politics o pagtangkilik saisang patron kapalit ng pabor na itinanim ngkolonyalistang Espanyol, kung saan binibigyanng pusisyon sa gobyerno ang mga kontra-rebolusyonaryong Pilipino bilang pabuya sakanilang katapatan sa Espanya.Ipinagpatuloy ang iskemang ito ng mga sumunodna Pilipinong presidente at mambabatas, napawang nakinabang sa bilyun-bilyong perang sambayanan. Ginamit ang pork barrel ngPangulo para tiyakin ang pagpapatupad ng mgamaka-imperyalista at maka-naghaharing uringpatakaran sa pakikipagsabwatan ng Kongresoat Senado. Samantala, nilulustay naman ngmga upisyal ng gobyerno ang pork barrel paratustusan ang maluhong pamumuhay at angpanunuhol sa mga sangay ng gobyerno kabilangang korte. Ang natitirang pondo ay ginagamitpara tiyakin ang pagkapanalo sa susunod nahalalan gamit ang mga proyektong pang-akitsa mga botante. Sa madaling salita, ang porkbarrel ay ang pondo na mula sa manggagawaat mamamayan na nilulustay para sa swabengpamumuno ng mga reaksyonaryong upisyal nggobyerno.Naging matingkad ang pag-abuso sa porkbarrel sa ilalim ng diktadurang Marcos kungsaan walang sistema ng audit at kara-karakanginaaprubahan ng Kongreso ang taunangbadyet. Sa kabila ng kabulukan ng sistema,ipinagpatuloy ang pork barrel sa ilalim ngrehimeng Cory Aquino at pinangalanan itongCountrywide Development Fund (CDF). Dahilsa naisiwalat na malawakang pangungurakot ngCDF sa ilalim ng rehimeng Ramos, pinalitan angtawag sa pork barrel ng Kongreso at ginawangPDAF. Nagpatuloy ang pangungurakot sa porkbarrel sa ilalim nina Estrada at Arroyo. Malinawna nagpalit lang ang pangalan at mukha ngmga Pangulo subalit nanatili ang sistematikongpandarambong ng pera ng mamamayan sa ilalimng sistemang pork barrel. Sa loob ng mahabangkasaysayan ng pag-abuso sa pork barrel, walakahit isang korap na opisyal ang nahatulan atnapanagot sa pagnanakaw sa kaban ng yamanng bansa.
3) Ano ang klase ng mga proyektongpinopondohan sa ilalim ng pork barrelsystem?
Sa pangunahin, ang mga proyektongpinopondohan sa ilalim ng pork barrel systemay mga palusot at pantabing lamang para sakorupsyon ng mga pulitiko, pangunahin angpangulo ng Pilipinas. Pinakamalaking bahaging pork barrel ang napupunta sa korupsyon ngmga pulitiko, at maliit na bahagi lamang angnapupunta sa aktwal na pagpapatupad ng mgaproyektong umano’y pinopondohan. Marami samga proyektong ito ay ”ghost projects” lamang.At kahit ipatupad ang mga proyektong ito,pabor sa pagpapanatili ng kronikong krisis ngmamamayang Pilipino – kahit pa ibinibida itong gobyernong Aquino bilang mga programangpangkaunlaran. Sa pinakamainam, ang“pork barrel menu” ng mga proyekto ay
3

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Rommel Villano liked this
Andy Leamsi liked this
Magie Suarez liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->