Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oral Bac-2008 Lb Romana.doc

Oral Bac-2008 Lb Romana.doc

Ratings:
(0)
|Views: 97|Likes:
Published by infrared_sky

More info:

Published by: infrared_sky on Jun 21, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
1
MINISTERUL EDUCA
Ţ
IEI, CERCET
Ă
RII
Ş
I TINERETULUICENTRUL NA
Ţ
IONAL PENTRU CURRICULUM
Ş
I EVALUARE ÎNÎNV
ĂŢĂ
NTUL PREUNIVERSITAR
LIMBA
Ş
I LITERATURA ROMÂN
Ă
 BACALAUREAT 2008
SUBIECTE PENTRU PROBA ORAL
Ă
 
 
2
I. Preciz
ă
ri metodologice
În vederea preg
ă
tirii pentru examenul de bacalaureat – 2008, în procesul lecturiitextelor (integrale sau fragmentare) de mai jos, recomand
ă
m urm
ă
torul demersdidactic:
-
citirea atent
ă
a textului, pentru în
ţ
elegerea
groso modo
a termenilor/ asensurilor contextuale
ş
i a con
ţ
inutului de idei;
-
recitirea textului, în vederea aprofund
ă
rii, pentru a se r
ă
spunde la urm
ă
toarele întreb
ă
ri:
„cine
comunic
ă
?
cui/ pentru cine
comunic
ă
?
ce
comunic
ă
?
cum
(înce form
ă
)?
unde
ş
i
când
comunic
ă
?
pe ce
canal?
din ce cauz
ă
? cu ce scop?”
(cf. Andra
Ş
erb
ă
nescu,
 
Cum se scrie un text
);
 
-
preg
ă
tirea, pe baza textul dat, conform
 Listei de cerin
ţ 
e/ itemi
, a unor posibiler
ă
spunsuri la sarcini de lucru privind urm
ă
toarele domenii de interes, cu carecandida
ţ
ii sunt familiariza
ţ
i la orele de curs:
 A. Cerin
ţ
e privind emi
ţă
torul
(cine emite mesajul, din ce perspectiv
ă
 / ipostaz
ă
, cu ce inten
ţ
ie, în ce context etc.);
B. Cerin
ţ
e privind structura/ compozi
ţ
ia/ mesajul textului
(identificareaideilor, disocierea faptelor de opinii, a elementelor obiective de cele subiective, aargumentelor de contraargumente, identificarea unor structuri
ş
i tehniciargumentative/ informative/ descriptive/ narative etc.);
C. Cerin
ţ
e privind construirea unei interpret
ă
ri/ exprimarea unei opiniiargumentate
(despre un aspect/ o idee/ un argument/ o afirma
ţ
ie/ o atitudineevidente în textul dat, cu privire la o perspectiv
ă
actual
ă
asupra ideii exprimate,despre op
ţ
iunea, pe baza experien
ţ
ei personale, pentru una sau alta dintresolu
ţ
iile propuse/ care se contureaz
ă
etc.).
 
În situa
ţ
ia real
ă
 / de examen, candidatul (care, ca
ş
i examinatorul, a dispus deun timp rezonabil de informare – peste 30 de zile, conform Metodologiei) va extrageun bilet care con
ţ
ine
un text literar/ nonliterar
(dintre cele de mai jos, publicatepe site-ul M.E.C.T.)
ş
i
trei cerin
ţ
e specifice, la prima vedere
,
 
desprinse din
listade cerin
ţ
e generale/ itemi
(câte una pentru fiecare dintre domeniile de investigareenun
ţ
ate mai sus, care pot fi particularizate/ tratate prin raportare la specificulrespectivului text; a se vedea modelul anexat).
 
Un asemenea demers didactic permite
ş
i candidatului,
ş
i examinatorului s
ă
se înscrie în timpul oficial acordat pentru examinare individual
ă
(circa 10 - 15 minute,dup
ă
o etap
ă
de preg
ă
tire a r
ă
spunsului, în sala de examen, de minimum 15minute).În r
ă
spunsul la sarcinile de lucru indicate prin
cerin
ţ
ele nr. 1
ş
i
nr. 2
,candidatul se va referi strict la informa
ţ
iile oferite de textul extras (
ş
i numai în modexcep
ţ
ional, pentru completarea r
ă
spunsului, poate opta
ş
i pentru referirea la altetexte, similare sau diferite, pe care le cunoa
ş
te, f 
ă
r
ă
îns
ă
ca examinatorul s
ă
-isolicite acest lucru).În r
ă
spunsul la
cerin
ţ
a nr. 3 (construirea unei interpret
ă
ri/ exprimarea uneiopinii argumentate),
candidatul poate face referire
ş
i la alte texte/ teme/ ideiinforma
ţ
ii din propria experien
ţă
 / înv
ăţ
are, dar numai în concordan
ţă
cuinforma
ţ
iile/ ideile/ semnifica
ţ
iile/ mesajul textului pe care l-a extras în fa
ţ
acomisiei de examen.Examinatorul poate interveni cu întreb
ă
ri ajut
ă
toare numai în situa
ţ
ia în care vaconsidera c
ă
r
ă
spunsul este confuz/ incomplet/ evaziv, f 
ă
r
ă
îns
ă
a deturna sensulideea/ mesajul transmis de monologul oral al candidatului (judecata sa de valoare
 
3
se exprim
ă
prin nota acordat
ă
candidatului pentru calitatea
ş
i pertinen
ţ
a fiec
ă
ruir
ă
spuns la cerin
ţ
ele textului, formulate pe biletele de examen).
Îi este interzis examinatorului s
ă
adreseze candidatului întreb
ă
ri care iesdin sfera cerin
ţ
elor formulate pe biletul de examen sau s
ă
le înlocuiasc
ă
peacestea cu alte întreb
ă
ri, subiectiv considerate ca fiind mai potrivite uneisitua
ţ
ii date (caz în care s-ar vicia notarea candidatului).Ceea ce intereseaz
ă
evaluarea prin examenul oral este competen
ţ
a deexprimare oral
ă
într-o situa
ţ
ie de comunicare specific
ă
, precis determinat
ă
,astfel încât s
ă
se elimine, pe cât este posibil, subiectivismul not
ă
rii, prindescurajarea unor tendin
ţ
e negative: examinarea par
ţ
ial
ă
a cerin
ţ
elor,arbitrariul în rela
ţ
ia examinator-examinat, manipularea, direct
ă
sau indirect
ă
,a informa
ţ
iilor oferite de text sau de r
ă
spunsul candidatului etc.
II. Exemplu de subiect pentru proba oral
ă
 
.........................................................................................................................
Primul merit cultural esen
ţ 
ial al pa
ş 
opti
ş 
tilor este con
ş 
tiin
ţ 
a imensului gol istoric pe care sunt chema
ţ 
i s
ă 
-l elimine. Ideea obsedant 
ă 
 , exprimat 
ă 
adesea cu accentemesianice, este a „începutului” absolut 
ş 
i în toate domeniile. „Românii au trebuin
ţ 
aas
ă 
 zi s
ă 
se întemeieze” afirma, în spirit 
ş 
i stil de „manifest”, N. B
ă 
lcescu (1845).„Lumineaz
ă 
-te
ş 
i vei fi!” reprezint 
ă 
aceea
ş 
i lozinc
ă 
a începutului în toate direc
ţ 
iile. Oautogenez
ă 
prin cultur 
ă 
a fiin
ţ 
ei na
ţ 
ionale.
Ş 
i, tot în acest sens, al „începutului” cuorice pre
ţ 
 , total radical
ş 
i f 
ă 
ă 
inhibi
ţ 
ii, trebuie citit 
ş 
i îndemnul lui Heliade-R
ă 
dulescu:„Scrie
ţ 
i, b
ă 
ie
ţ 
i, numai scrie
ţ 
i
”.[...]
Este evident c
ă 
pa
ş 
opti
ş 
tii nu dispuneau decât de o singur 
ă 
metod 
ă 
imediat 
ă 
 
ş 
i practic
ă 
de recuperare a întârzierii culturale. De a „umple” golul istoric
ş 
i de a începeconstruirea unei culturi române „moderne” înc
ă 
inexistent 
ă 
: „sincronizarea” rapid 
ă 
 
ş 
i pe scara cea mai larg
ă 
. În primul rând, prin imita
ţ 
ii, adapt 
ă 
ri, compila
ţ 
ii, traduceri.n
ă 
în 1848, dat 
ă 
simbolic
ă 
 , se constat 
ă 
o adev
ă 
ra
ă 
invazie de traduceri în toatedomeniile.... Acum se pun
ş 
i bazele primelor „biblioteci” de traduceri din literaturauniversal
ă 
. Heliade-R
ă 
dulescu lanseaz
ă 
înc
ă 
din 1829 un astfel de proiect: „Dinbiblioteca româneasc
ă 
”. Are în vedere
ş 
i o „Colec
ţ 
ie de autori clasici” (1836). Reia –dup
ă 
un proiect francez contemporan, al lui A. Aimé Martin (Plan d’une bibliothequeuniverselle, 1837) – un vast 
ş 
i practic irealizabil catalog românesc al unei „Biblioteciuniversale” (1846). Ideea plutea în aer. Obseda
ş 
i pe al
ţ 
ii. Aceast 
ă 
voin
ţă 
 
ş 
i utopie atotalit 
ăţ 
ii, inspirat 
ă 
de obsesia
ş 
i pasiunea „începutului” absolut, reprezint 
ă 
un enormsalt calitativ. O frenetic
ă 
deschidere, urmat 
ă 
de o integrare
ş 
i asumare, f 
ă 
ă 
  precedent la noi, a culturii universale. Pentru con
ş 
tiin
ţ 
a spiritual
ă 
româneasc
ă 
 reprezint 
ă 
o ini
ţ 
iativ
ă 
 
ş 
i o experien
ţă 
unic
ă 
 , de mari propor 
ţ 
ii. O adev
ă 
ra
ă 
„premier 
ă 
 absolut 
ă 
.
(Adrian Marino,
 Actualitatea ideologiei pa
ş 
 optiste
)1.
 
Precizeaz
ă
perspectiva din care autorul analizeaz
ă
contribu
ţ
ia pa
ş
opti
ş
tilor ladezvoltarea culturii
ş
i literaturii române.2.
 
Prezint
ă
tehnicile
ş
i structurile argumentative identificate în textul citat.3.
 
Exprim
ă
-
ţ
i o opinie argumentat
ă
despre afirma
ţ
ia autorului:
Este evident c
ă 
  pa
ş 
opti
ş 
tii nu dispuneau decât de o singur 
ă 
metod 
ă 
imediat 
ă 
 
ş 
i practic
ă 
derecuperare a întârzierii culturale.
 
.........................................................................................................................

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->