Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Liturgica 7 Culegere de Texte Euhologice

Liturgica 7 Culegere de Texte Euhologice

Ratings: (0)|Views: 872|Likes:
Published by pastorala2006
Liturgica 7 Culegere de Texte Euhologice
Liturgica 7 Culegere de Texte Euhologice

More info:

Published by: pastorala2006 on Jun 21, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2010

pdf

text

original

 
1BINECUVÂNTAREA DUP
Ă
CIN
Ă
(birkhat ha-mazon)Este aproape sigur c
ă
la Cina cea de Tain
ă
, domnul Iisus însu
ş
i a pronun
ataceste binecuvânt
ă
ri (berakhoturi), înso
indu-le de cuvintele explicative bine cunoscute,care în relat
ă
rile evanghelice apar ca ni
ş
te emergente ale structurii acestei “liturghii”iudaice presupuse în subtextul relat
ă
rii,
ş
i în care ele inserau un con
inut nou, marcândtransformarea ritualului în sacrament.Schematic, aceast
ă
binecuvântare “birkhat ha-mazon” avea
ş
i are pân
ă
azi urm
ă
toareaformul
ă
tip:1)
Barukh attah:
 
 Binecuvântat e
 ş
ti Tu Doamne, Dumnezeul nostru, Împ
ă 
ratul lumii, Cel care hr 
ă 
ne
 ş
tilumea întreag
ă 
cu bun
ă 
tate, har 
 ş
i milostivire.Fii binecuvântat Doamne Tu Care hr 
ă 
ne
 ş
ti toat 
ă 
ă 
 ptura.
 2)
Nodeh:
 Î 
  
i mul
  
umim Doamne, Dumnezeul nostru, c
ă 
ci Tu ne-ai dat nou
ă 
spre mo
 ş
tenire o
  
ar 
ă 
frumoas
ă 
 
 ş
i pl
ă 
cut 
ă 
 , Leg
ă 
mântul, Legea, via
  
a
 ş
i hrana.[aici avea locul embolismul institu
  
ional al s
ă 
rb
ă 
torii]
1
 Fii binecuvântat Doamne pentru
  
ara aceasta
 ş
i pentru hran
ă 
..
 3)
Rahem:
 Ai mil
ă 
Doamne, Dumnezeul nostru, de Israel poporul T 
ă 
u, de Ierusalim cetatea Ta,de Templul T 
ă 
u, de sfântul
 ş
i marele altar, asupra c
ă 
ruia Numele T 
ă 
u este invocat 
 ş
ibinevoie
 ş
te a reface la locul ei împ
ă 
ă 
ia lui David 
 ş
i a reconstrui curând Ierusalimul.[aici avea locul embolismul cu nuan
 ă 
epicletic
ă 
 , ya’aleh we-yavo, care implor 
ă 
 dragostea lui Dumnezeu
 ş
i bun
ă 
tatea Lui pentru reunificarea poporului ales
 ş
i rezidireacasei lui David]Fii binecuvântat Doamne care zide
 ş
ti Ierusalimul.
1
Doar la s
ă
rb
ă
tori a doua pericop
ă
putea avea un embolism, o gref 
ă
literar
ă
, prin care se întrerupea textulrug
ă
ciunii introducându-se astfel un pasaj scripturistic. Aceast
ă
dinamic
ă
embolistic
ă
nu este decât omanier
ă
unic
ă
de a face mai acut
ă
 
ş
i mai penetrant
ă
rug
ă
ciunea în valen
ele ei anamnetice
ş
i epicletice. Ase vedea: G. Giraudo,
 Le recit de l’institution dans la priere eucharistique a-t-il des antecedents?,
NouvelleRevue Theologique 116 (1984), p.513-536.
 
2Matei 26.26 - 26.30
26.27
 
 )Esqio/ntwn de\au)tw=n labw\n o(   )Ihsou=j a) /rton kai\eu)logh/saj e) /klasen kai\dou\j toi=j maqhtai=j ei)  =pen, La/bete fa/gete, tou=to/e)stin to\sw=ma/mou.
Pe când mâncau ei, luândIisus pâine
ş
i binecuvântânda frânt
ş
i dând ucenicilora spus: Lua
i mânca
i, acesta estetrupul Meu.
26.27
kai\labw\n poth/rion kai\  eu)xaristh/saj e) /dwken au)toi=j le/gwn, Pi/ete e)c au)tou=pa/ntej,
Ş
i luând paharul
ş
imul
umind le-a dat zicând:Be
i dintru acesta to
i,
26.28
tou=to ga/r e)stin to\ai(  =ma/mou th=j diaqh/khj to\ peri\pollw=n e)kxunno/menon ei)j a) /fesin a(martiw=n.
acesta este sângele meual Legii celei noi care pentru mul
ise vars
ă
spre iertarea p
ă
catelor.
26.29
 
le/gw de\u(mi=n, ou)mh\pi/w a)p' a) /rti e)k tou/tou tou=genh/matoj th=j a)mpe/lou e( /wj th=j h(me/raj e)kei/nhj o( /tan au)to\pi/nw meq' u(mw=n kaino\n e)n tv=basilei/# tou=patro/j mou.
V
ă
spun vou
ă
c
ă
nu voi mai beade acum din acest rod al vi
eipân
ă
în acea zicând îl voi bea cu voi nou în împ
ă
r
ă
ia Tat
ă
lui Meu.
26.30
Kai\u(mnh/santej e)ch=lqon ei)j to\) / Oroj tw=n )Elaiw=n.
 
Ş
i dup
ă
ce au cântat au ie
ş
itspre Muntele M
ă
slinilorMarcu 14.22 - 14.26
14.22
Kai\e)sqio/ntwn au)tw=n labw\n a) /rton eu)logh/saj e) /klasen kai\  e) /dwken au)toi=j kai\ei)  =pen, La/bete, tou=to/e)stin to\sw=ma/mou.
Ş
i pe când mâncau luândpâine, binecuvântând a frânt
ş
ile-a dat
ş
i a zis: lua
i,acesta trupul Meu
14.23
kai\labw\n poth/rion eu)xaristh/saj e) /dwken au)toi=j, kai\  e) /pion e)c au)tou=pa/ntej.
Ş
i luând paharul,mul
umind le-a dat
ş
iau b
ă
ut din el to
i
14.24
kai\ei)  =pen au)toi=j, Tou=to/e)stin to\ai(  =ma/mou th=j diaqh/khj to\  e)kxunno/menon u(pe\r pollw=n:
Ş
i le-a spus lor: Acesta estesângele meu al Legii celei noicare pentru mul
i se vars
ă
 
14.25
a)mh\n le/gw u(mi=n o( /ti ou)ke/ti ou)  mh\pi/w e)k tou=genh/matoj th=j a)mpe/lou e( /wj th=j h(me/raj e)kei/nhj
Amin v
ă
spun vou
ă
c
ă
nuvoi bea din rodulvi
ei pân
ă
în ziua aceea
 
3
o( /tan au)to\pi/nw kaino\n e)n tv=  basilei/# tou=qeou=.
 
când îl voi bea nou în împ
ă
r
ă
ia lui Dumnezeu
14.26
Kai\u(mnh/santej e)ch=lqon ei)j to\) / Oroj tw=n )Elaiw=n.
 
Ş
i dup
ă
ce au cântat au ie
ş
it în MunteleM
ă
slinilorLuca 22.14 - 22.21
22.14
Kai\o( /te e)ge/neto h(w( /ra, a)ne/pesen kai\oi(a)po/stoloi su\n au)t%=.
Ş
i când a fost ceasulS-a a
ş
ezat la mas
ă
 
ş
i Apostolii împreun
ă
cu El.
22.15
kai\ei)  =pen pro\j au)tou/j,  )Epiqumi/# e)pequ/mhsa tou=to to\  pa/sxa fagei=n meq' u(mw=n pro\tou=me paqei=n:
Ş
i a zis c
ă
tre ei:Cu dor am dorit s
ă
m
ă
nânc acest Pa
ş
te cuvoi înainte de patima Mea.
22.16
le/gw ga\r u(mi=n o( /ti ou)mh\fa/gw au)to\e( /wj o( /tou plhrwqv=e)n tv=  basilei/# tou=qeou=.
C
ă
ci v
ă
zic vou
ă
c
ă
nu-l voi mai mâncapân
ă
când se va plini în împ
ă
r
ă
ia luiDumnezeu
22.17
kai\deca/menoj poth/rion eu)xaristh/saj ei)  =pen, La/bete tou=to kai\diameri/sate ei)j e(autou/j:
Ş
i luând paharul, mul
umind a spus: Lua
iacesta
ş
i îl împ
ă
r
i
i între voi.
22.18
le/gw ga\r u(mi=n [o( /ti] ou)mh\ pi/w a)po\tou=nu=n a)po\tou=genh/matoj th=j a)mpe/lou e( /wj ou(  =h( basilei/a tou=  qeou=e) /lqv.
Ca v
ă
spun vou
ă
c
ă
nu voi mai beade acum din rodul vi
eipân
ă
când nu va veni împ
ă
r
ă
ia luiDumnezeu.
22.19
kai\labw\n a) /rton eu)xaristh/saj e) /klasen kai\e) /dwken au)toi=j le/gwn, Tou=to/e)stin to\sw=ma/mou ˆto\u(pe\r u(mw=n dido/menon: tou=to poiei=te ei)j th\n e)mh\n a)na/mnhsin.
Ş
i luând pâine
ş
i mul
umind,a frânt-o
ş
i le-a dat-o zicând:Acesta este trupul Meu,care se d
ă
pentru voi;Aceasta s
ă
o face
i spre pomenirea Mea.
22.20
kai\to\poth/rion w(sau/twj meta\  to\deipnh=sai, le/gwn, Tou=to to\  poth/rion h(kainh\diaqh/kh e)n t%=  ai( /mati/mou, to\u(pe\r u(mw=n e)kxunno/menon.
Asemenea
ş
i paharul, dup
ă
ce au mâncat,zicând: ,,Acest pahar este Legea cea nou
ă
, întru Sângele Meu care se vars
ă
pentru voi-
ă
cut în sîngele Meu, care se vars
ă
pentruvoi.
22.21
plh\n i)dou\ h(xei\r tou=  paradido/ntoj me met' e)mou=e)pi\ th=j trape/zhj:
 
Dar iat
ă
, mâna celui ce M
ă
vinde este cuMine la mas
ă
.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->