Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
8- P Quran Subj T4

8- P Quran Subj T4

Ratings: (0)|Views: 28|Likes:
Published by rosli mahkota

More info:

Published by: rosli mahkota on Jun 21, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/21/2009

pdf

text

original

 
 1
d
@
@
Í
 ‘
Œ
 ρ
@
š
 
Ï
©
 !
 $
#
@
(
#
 ρ
ä
‹ 
 ƒ  
ª
 B
 $
#
@
ö
Ν 
 å
κ 
 ]ƒ
Ï
Š
@
 Y
Ï
è 
9
@
#
 Y
 θ 
ô
γ 
9
 ρ
@
Þ
 Ο 
ß
γ 
ø
 ?
§
  
 ï
 ρ
@
ä
ο
4
 θ 
‹ 
y  
ø
9
 $
#
‹ 
÷
Ρ
‰ 
9
 $
#
 4 ö
  
Åe
2
Œ
 ρ
ÿ
Ï
µ 
 Î
/
β
&
Ÿ
≅ 
|  
¡ 
ö
 è
 ?
6
 § 
ø
 
Ρ
y  
ϑ 
 Î
/
ô
 M 
|  
¡ 
x  
 . 
}  
 § 
ø
Š 
9
 o 
λ 
 m 
 ;  
Ï
Β
Â
χρ
ß
Š
«
!
 $
#
@
 @
’ 
Í
 <
 ρ
@
Ÿ
ω
 ρ
@
Ó
ì 
‹ 
Ï
 
x  
©
@
β
 Î
)
 ρ
@
ö
Α
Ï
‰ 
÷
è 
 ?
@
¨
≅ 
à
2
@
 5
Α
ô
‰ 
ã
@
ω
@
õ
‹ 
{
÷
 σ 
ã
ƒ
@
 !
 p 
κ 
÷
 ] 
Ï
Β
@
 3 
@
y  
Í
× 
 ¯
≈ 
9
'
 ρ
 é
&
 
Ï
©
 !
 $
#
@
(
#
 θ 
 è
Å
¡ 
÷
 0
 é
&
@
y  
ϑ 
 Î
/
@
(
#
 θ 
 ç
|  
¡ 
x  
 . 
@
 ( 
@
ó
 Ο 
ß
γ 
9
@
Ò
 >#
 
Ÿ
 °
@
ô
  
Ïi
Β
@
 5
 ΟŠ 
Ï
Η 
x  
 q 
@
ë
 >#
x  
‹ 
ã
 ρ
@
7
 ΟŠ 
Ï
9
&
@
y  
ϑ 
 Î
/
(
#
 θ 
 ç
Ρ
x  š
χρ
ã
  
à
 
õ
 3 
ƒ
∩∠⊃∪
 
âbÈãþa@ñ‰ì@Z
70
æaõŠÔÛa@´ubÌÏ@IoÐßa@³ØÌîmH
 
1
 
)
ﺍ
(
ﺲﺗﺃﺩ
 
ﺔﻳﺍ
 
ﻦﻛﺮﺳﺍﺩﺮﺑ
×bmbq@æõbbi@a‰b@æa…@†íì¯@âìØy@å ï™bi@
ﺔﻤﻠﻛ
 
Íí@@@@@@@í‰b™Ši@
ﻩﻭﺎﺑﺩ
 )
6
ﻪﻛﺮﻣ
 ( )
ﺏ
(
âb™a@å×a†äŠÐ¾@übv™@Ëbäß@a‰b@éØÌÛ@aë…@åØË…bN
)
4
ﻪﻛﺮﻣ
 (
 
 
 2
 
2
.
d
 
I@@@aHâýg@ïî…@ñb׋@òàØy@aë…@å×bmbqN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@I
4
é׊ß@H
 
I@@@lHvë¾@oÏa…@´ãbmŠÏ@éØãbß@êõb åØãìËbj¾@Öìnãëa@åãaŠÏ@åØäí @@@@@@@@a‰bšã@ïßìãìØía@
.)
6
ﻪﻛﺮﻣ
 (
 
3
.
d
 )
ﺍ
(
 ía‰bäïèîÛëcŠÐ¾@Öìnãëa@a‰b@åØ 
ﺓﺩﺎﺒﻋﺮﺑ
 
ﱂﺍﺩ
 
ﻦﺻﻼﺧﺈﻛ
 .)
4
ﻪﻛﺮﻣ
 (
 
)
ﺏ
(
Ñîãì×@åØËŠm
ﻡﻼﺳﺇ
 
ﱂﺍﺩﺩ
 
ﺓﺩﺎﺒﻋ
 .)
2
ﻪﻛﺮﻣ
 (
 
)
ﺝ
(
åØÌí†äi
ﻡﻮﻤﻋ
 
ﺓﺩﺎﺒﻋ
 
ﺍﺭﺎﺘﻧﺃﺩ
 
åË…
ﺹﻮﺼﺧ
 
ﺓﺩﺎﺒﻋ
 .)
4
ﻪﻛﺮﻣ
 (
 
4
.
d
 
@@
 
*
@
 θ 
 è
δ
 ρ
@
ü
Ï
©
 !
 $
#
@
± 
 Σ
&
@
 ;
 M 
≈ 
¨
Ψ 
y  
 _
@
 ;
 M 
≈ 
x  
©
 ρ
á
  
÷
è 
¨
Β
 
ö
  
x  
î
 ρ
 ;
 M 
≈ 
x  
©
 ρ
â
  
÷
 ê 
Β
Ÿ
≅ 
÷
‚ 
¨
Ζ9
 $
#
 ρ
í 
ö
 ‘
¨
 “ 
9
 $
#
 ρ
@
¸
 
 Î
ø
 ƒ  
 è
 Χ
@
ã
 é
 # 
à
2
 é
&
@
š
χθ 
 ç
÷
ƒ
¨
 “ 
9
 $
#
 ρ
@
š
χ
¨
Β
  
9
 $
#
 ρ
@
 \
κ 
È
 : 
≈ 
± 
ã
Β
@
ö
  
x  
î
 ρ
 7
µ 
 Î
≈ 
± 
ã
Β
 4 
(
#
 θ 
 è
à
2  
Ï
Β
ÿ
Í
ν
Ì
  
y  
ϑ 
O
 !
#
Œ
 Î
)
  
y  
ϑ 
ø
O
&
(
#
 θ 
 è
 ?#
 ρ
 ç
µ 
¤
y  
 m
 Θ
ö
 θ 
ƒ
Í
ν
Ï
Š$ 
|  
Á 
y  
 m
@
Ÿ
ω
 ρ
(
#
þ
 θ 
 è
ù
 Î
 
ô
 £ 
 è
 @
 4 
 ç
µ 
 ¯
Ρ
 Î
)
Ÿ
ω
 = 
Ï
t  
ä
 † 
š
 
Ï
ù
 Î
 
ô
 £ 
ß
ϑ 
ø
9
 $
#
∩⊇⊆⊇∪
@âbÈãþa@ñ‰ìZ
141
@@
ö
≅ 
 è
%
@
¨
β
 Î
)
@
’ 
 Î
 A
Ÿ
ξ 
|  
¹
@
’ 
Å
 5 
Ý
¡ 
 è
 Σ
 ρ
@
y  
‹ 
ø
t  
x  
 Χ
 ρ
@
† 
 Î
 A$ 
y  
ϑ 
Β
 ρ
@
¬
!
@
Éb
 >
 ‘
@
 
Ï
Η 
 >≈ 
y  
è 
ø
9
 $
#
@
∩⊇∉⊄∪
Ÿ
ω
y  
 7ƒ
 Î
 
Ÿ
 °
 ç
µ 
9
 ( 
y  
 7 
Ï
9≡
x  
‹ 
 Î
/
 ρ
ß
 N
ö
  
Ï
Β
 é
&
 O
Ρ
&
 ρ
ã
Α
¨
 ρ
&
 
Ï
Η 
Í
 > 
ó
¡ 
 ç
ù
 Q
 $
#
∩⊇∉⊂∪
@ãþa@ñ‰ìZ
162-163
@@
(
#
 ρ
‰ 
Ï
ã
&
 ρ
@
Ν 
ß
γ 
9
@
¨
Β
@
 Ο 
 ç
÷
è 
Ü 
ó
 $
#
@
  
Ïi
Β
@
 ;
ο
§
 θ 
 è
%
@
Ï
Β
 ρ
@
Å
Þ$ 
/
Íh
 ‘
@
È
≅ 
ø
‹ 
y  
⇐ 
ø
9
 $
#
š
χθ 
 ç
Ï
δ
ö
  
 è
 ?
@
Ï
µ 
 Î
/
@
¨
 ρ
ß
‰ 
ã
@
«
!
 $
#
@
ö
Ν 
à
2
¨
 ρ
ß
‰ 
ã
 ρ
@
 
Ì
  
y  
 z#
 ρ
@
  
Ï
Β
@
ó
 Ο 
 Î
γ 
Ï
Ρρ
ß
Š
@
Ÿ
ω
ã
Ν 
ß
γ 
Ρθ 
ß
ϑ 
 n 
÷
è 
 ?
 ª
!
 $
#
ö
Ν 
ß
γ 
ß
ϑ 
 n 
÷
è 
ƒ
 4 
Β
 ρ
(
#
 θ 
à
Ï
 
Ζ 
 è
 ?
  
Ï
Β
&
ó
 
x  
 «
† 
 Î
 û
È
≅‹ 
 Î
y  
«
!
 $
#
¤
 θ 
ã
ƒ
ö
Ν 
ä
 3 
ö
‹ 
9
 Î
)
ó
 Ο 
 ç
Ρ
&
 ρ
Ÿ
ω
š
χθ 
ß
ϑ 
 n 
ô
à 
 è
 ?
∩∉⊃∪
*
β
 Î
)
 ρ
(
#
 θ 
ß
Ζ 
y  
 _
Ä
Ν 
ù
¡
¡ 
Ï
9
ô
Ζ 
ô
 _
 $
ù
 o 
λ 
 m 
 ;
 
 3
 
@I@@@aHmc…@òía@å׊a…ŠiB
ﷲﺍﻭﺪﻋﻢﻧ ﻭﺩ
 
ﻦﻣ
 
ﻦﻳﺮﺧﺁﻭ
 
ﻢﻛﻭﺪﻋﻭ
 
"
L@@a‰bšã@á®bÌß@êììß@åËìÛì™@å×bmbq@@NI
4
é׊ß@H@@@@I@lHÝØíŒîÏ@ïš@ð‰…@åäçbmŠÏ@åmaìÔ×@Öìnäi@œîm@åØÜu
.)
6
ﻪﻛﺮﻣ
 (
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->