Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1- 8 PQS_Set9 Edited

1- 8 PQS_Set9 Edited

Ratings: (0)|Views: 21|Likes:
Published by rosli mahkota

More info:

Published by: rosli mahkota on Jun 21, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
 1
@@´™bèi
A
@}
RP
é׊ß{@åÛaõì@êìÛìÏ@aë…@ïËë†äÌß@åía@@´™bèiNÍí@mŠ×@†Ï@åÏaìu@åØànîèÌß@åË…@åÛaõì@aì@laìu å×bí†…Noîäîß@êìÛìÏ@œîm@éÛbía@åía@@´™bèi@lëbväß@Öìnãëa@åØË…b…@Íí@bßN
 
ﺔﻳﺍ
 
ﻦﻛﺮﺳﺍﺩﺮﺑ٨٠،
 
ﺲﻳ
 
ﺓﺭﻮﺳ
 
bmbqŠÏ
õ
æÍí
ﷲﺍ
 
ﻥﺄﺳﺍﻮﻜﻛ
 
ﺍﺪﻨﺗ
 
ﻦﻜﻗﻮﳒﻮﻨﻣ
 
ﻪﻛﺎﻧﺎﻣ
 :
1
 
ﺎﻣ
 
ﻦﻳﺩﺎﺠﻛ
ﺀ
 
ﻲﺴﻧ
†Ï‰…
ﺍ
 
ﺀ
ﱐﺎﻣ
 
ﺮﻳ
A 
ﻦﻳﺩﺎﺠﻛ
oîËü
ﻲﻣﻮﺑ
 
ﻥﺍﺩ
 
B 
ﻦﻳﺩﺎﺠﻛ
Îbî
ﱂﺎﻣ
 
ﻥﺍﺩ
 
C 
ﰲﺍ
 
ﻦﻳﺩﺎﺠﻛ
†Ï‰…
ﻮﻳﺎﻛ
 
Íí
ﻪﺳﺎﺑ
 
D 
oØÌíŠÏRåÏë†îè×
ﺎﻣ
 
ﺀ
 
ﻪﻟﺎﻳﺍ
 
ﻲﺴﻧ
:
2
 
ﺓﲑﺧﺃ
 
ﱂﺎﻋ
 
،
 
ﺎﻴﻧﻭﺩ
 
ﱂﺎﻋ
 
،
 
ﺡﻭﺭ
 
ﱂﺎﻋ
 
،
 
ﻢﻴﺣﺭ
 
ﱂﺎﻋ
A 
ﱂﺎﻋ
 
،
 
ﻢﻴﺣﺭ
 
ﱂﺎﻋ
 
،
 
ﺡﻭﺭ
 
ﱂﺎﻋ
 
،
 
ﺎﻴﻧﻭﺩ
 
ﱂﺎﻋﺥﺯﺮﺑ
 
B 
ﺥﺯﺮﺑ
 
ﱂﺎﻋ
 
،
 
ﺎﻴﻧﻭﺩ
 
ﱂﺎﻋ
 
،
 
ﻢﻴﺣﺭ
 
ﱂﺎﻋ
 
،
 
ﺡﻭﺭ
 
ﱂﺎﻋ
C 
ﺥﺯﺮﺑ
 
ﱂﺎﻋ
 
،
 
ﺓﲑﺧﺃ
 
ﱂﺎﻋ
 
،
 
ﺎﻴﻧﻭﺩ
 
ﱂﺎﻋ
 
،
 
ﺡﻭﺭ
 
ﱂﺎﻋ
D 
ijk
Ï
©
 !
 $
#
Ÿ
≅ 
y  
è 
y  
 _
 / 
ä
 3 
9
z  
  
Ïi
Β
Ì
  
y  
¤
± 
9
 $
#
 Î
 
|  
 Ø 
÷
 z
F
{
 $
##
 Y
 ‘$ 
Ρ
 !
#
Œ
 Î
ù
 Ο 
 ç
Ρ
&
 ç
µ 
÷
Ζ 
Ïi
Β
βρ
ß
‰ 
Ï
%θ 
 è
 ?
∩∇⊃∪
)
ﺲﻳ 
 
ةرﻮﺳ 
(
 
 2
 
ﺕﻮﻜﻳﺍﺮﺑ
åËìÛì™@å×bÏëŠß
ﺎﻣ
 
ﺀ
 
ﻲﺴﻧ
†Ï
،ﺔﻣﺎﻴﻗ
 
ﻱﺭﺎﻫ
 
Ûaì‚×
:
3
 
ﲔﻤﻴﻟﺍ
 
ﺏﺎﺤﺻﺍ
A 
ﻝﺎﻤﺸﻟﺍ
 
ﺏﺎﺤﺻﺍ
B 
ﺔﻤﺌﺸﳌﺍ
 
ﺏﺎﺤﺻﺍ
C 
ﻒﻬﻜﻟﺍ
 
ﺏﺎﺤﺻﺍ
D x
ﻪﻟﺎﻳﺍ
 : 
ﺎﻬﻣ
aèv
ﻡﻼﺴﻟﺍ
 
ﺎﻬﻣ
ïì
ﺱﻭﺪﻘﻟﺍ
 
ﺎﻬﻣ
ÞëbÌÏ
x
 
4
 
åàîè½a
A 
ﺰﻳﺰﻌﻟﺍ
B 
ﺭﺎﺒﳉﺍ
C 
ﻚﻠﳌﺍ
D 
ijk
@
Ü
 = 
 ≈ 
y  
ô
¹
ù
Ï
π 
Ζ 
y  
ϑ 
ø
‹ 
y  
ϑ 
ø
9
 $
#
 !
Β
Ü
 = 
 ≈ 
 p 
t  
õ
 ¾
&
Ï
π 
Ζ 
y  
ϑ 
ø
‹ 
y  
ϑ 
ø
9
 $
#
∩∇∪
Ü
 = 
 ≈ 
 p 
t  
õ
 ¾
&
 ρ
Ï
π 
y  
ϑ 
↔ 
ô
± 
 p 
ù
 Q
 $
#
 !
Β
Ü
 = 
 ≈ 
 p 
t  
õ
 ¾
&
Ï
π 
y  
ϑ 
↔ 
ô
± 
 p 
ù
 Q
 $
#
∩∪
βθ 
à
 Î
 ≈ 
¡
¡ 
9
 $
#
 ρ
βθ 
à
 Î
 ≈ 
¡
¡ 
9
 $
#
∩⊇⊃∪
y  
 7 
Í
× 
 ¯
 ≈ 
9
'
 ρ
 é
&
βθ 
 ç
/
§
  
ß
ϑ 
ø
9
 $
#
∩⊇⊇∪
)
ﺔﻌﻗاﻮﻟا
 
ةرﻮﺳ 
(
ijk
@
 θ 
 è
δ
@
 ª
!
 $
#
@
 ”
Ï
©
 !
 $
#
@
I
ω
@
µ≈ 
9
 Î
)
@
ω
 Î
)
@
 θ 
 è
δ
@
à
 7 
 Î
y  
ϑ 
ø
9
 $
#
@
â
 ¨
 ρ
‰ 
à
ø
9
 $
#
@
ã
Ν≈ 
 n 
¡
¡ 
9
 $
#
@
ß
  
Ï
Β
÷
 σ 
ß
ϑ 
ø
9
 $
#
@
Ú
Ï
ϑ 
ø
‹ 
y  
γ 
ß
ϑ 
ø
9
 $
#
@
â
 “ 
ƒ
Í
 “ 
y  
è 
ø
9
 $
#
@
â
 ‘$ 
 ¬
y  
ø
9
 $
#
@
 ç
 
Éi
 9 
x  
ß
ϑ 
ø
9
 $
#
@
 4 
z  
 ≈ 
y  
ö
ß
«
!
 $
#
£
ϑ 
ã
š
χθ 
à
2
 Î
 
ô
 ³ 
 ç
 „ ∩⊄⊂∪
 θ 
 è
δ
 ª
!
 $
#
ß
 , 
 Î
=≈ 
y  
‚ 
ø
9
 $
#
ä
Í
 ‘$ 
ø
9
 $
#
â
 ‘
Èh
 θ 
|  
Á 
ß
ϑ 
ø
9
 $
#
 ( ã
 !
â
 !
y  
ϑ 
ó
F
{
 $
#
4
 
 o 
 _ 
ó
¡ 
ß
ø
9
 $
#
 4 ß
 Î m
|  
¡ 
 ç
 „ 
 ç
µ 
9
Β’ 
 Î
 û
Ï
 N
 θ≈ 
y  
ϑ 
¡
¡ 
9
#
Ç
 Ú
ö
 ‘
F
{
 $
#
 ρ
 ( 
 θ 
 è
δ
 ρ
â
 “ 
ƒ
Í
 • 
y  
è 
ø
9
 $
#
Þ
 ΟŠ 
Å
 3 
 p 
t  
ø
 :
 $
#
∩⊄⊆∪
)
ﺮﺸﺤﻟا
 
ةرﻮﺳ 
(
 
 3
 
ِﷲﺍ
 
ﹸﻝﻮُﺳَﺭ
 
ﹶﻥﺎﹶﻛ
 
ﹶﻝﺎﹶﻗ
 
ٍﻚِﻟﺎَﻣ
 
ِﻦْﺑ
 
ِﺲَﻧﹶﺃ
 
ْﻦَﻋ
ِﻞَﺴﹶﻜﹾﻟﺍَﻭ
 
ِﺰْﺠَﻌﹾﻟﺍ
 
َﻦِﻣ
 
َﻚِﺑﹸﺫﻮُﻋﹶﺃ
 
ﻰﱢﻧِﺇ
 
ﻢُﻬﻠﻟﺍ
 
ﹸﻝﻮﹸﻘَ ﻳ
 
ﹾﻟﺍَﻭ
 
ِﻦْﺒُﺠﹾﻟﺍَﻭِﺕﺎَﻤﹶﳌﺍَﻭ
 
ﺎَﻴْﺤﹶﳌﺍ
 
ِﺔَﻨْﺘِﻓ
 
ْﻦِﻣَﻭ
 
ِﺮْﺒﹶﻘﹾﻟﺍ
 
ِﺏﺍﹶﺬَﻋ
 
ْﻦِﻣ
 
َﻚِﺑﹸﺫﻮُﻋﹶﺃَﻭ
 
ِﻞْﺨُﺒﹾﻟﺍَﻭ
 
ِﻡَﺮَﻬ 
.
ٍﺔَ ﻳﺍَﻭِﺭ
 
ﻰِﻓَﻭ
 
ِﻦْ ﻳﱢﺪﻟﺍ
 
ِﻊﹶﻠَﺿَﻭِﻝﺎَﺟﱢﺮﻟﺍ
 
ِﺔَﺒﹶﻠﹶﻏَﻭ
.
I@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@áÜß@êaë‰H
 
åËìmìÏ
ﺚﻳﺪﺣ
 
í‰b™Ši
ﺩﻮﺼﻘﻣﺮﺑ
 
ﺲﺗﺃﺩ
 
5
 
Ímìç@åäji@ïçëõbu…
 
A 
Öìqbq@oî×brÏ@ïçëõbväß
 
B 
a@ædaìØ×@êëbi…@Öë†ãìm
 
C 
‰ìjÓ@laˆÇ@†Ï‰…@åËë†äîÛŠÏ@æìçì¾
 
D 
ﺔﻔﺻ
bšîã@
ﻒﻴﺗ
bu…@ìÛŠÏ@Íí@
õ
@å׊a…Ši@ïçë
ﺚﻳﺪﺣ
éÛbía@mc…@
6
é½
 
i 
ﺪﻫﺯ
 
ii 
pì׆×
 
iii 
pì×bäÏ
 
iv i
،
ii
ﻥﺍﺩ
iiiA i
،
 ii
ﻥﺍﺩ
 
ivB i
،
 iii
ﻥﺍﺩ
 
ivC i
،
 iii
ﻥﺍﺩ
ivD 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->