Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1- 1 PQS Set2 Edited

1- 1 PQS Set2 Edited

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 300|Likes:
Published by rosli mahkota

More info:

Published by: rosli mahkota on Jun 21, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2012

pdf

text

original

 
@´™bèi
A
@}
20
é׊ß@{@ì@êìÛìÏ@aë…@ïËë†ãbÌß@åía@´™bèi
õ
åÛaNì@aì@laìu
õ
@Íí@mŠ×@†Ï@åÏaìu@åØànîèÌß@åË…@åÛaå×bí†…Noîäîß@êìÛìÏ@œîã@éÛbía@åía@@´™bèi@lëbväß@Öìnãëa@åØË…b…@Íí@bßN
 
@Ja‰bšã@æa…@‰aìÜ×@L@ðŠí…@³Ïa†äÏ@ßì@åØèjàäß@Jì×@a‰b‚@´ãbmŠÏ@å×bèìÌßÝî‘Šß@JbîÜ@éjÛ@Íí@åÏë†îè×@bäîj¾
 
ïš@ð‰…@´ãbmŠÏ@òàØy@†Ð×@ÊìuŠß@mc…@ædmbqŠÏ
 
1
åäçìn×
A
 
׳z
B
 
ædîãbà×
C
 
´ßìãìØígŠÏ
D
 
éÛbía@´ãbmŠÏ@‰ìnØî@åÌînäÐ×@a‰bnãa…
 
2
@åmìnãìm@ïçìä¾
ﺽﺮﻓﺔﻳﺎﻔﻛ
i
buŠØÏ@ÎaìÜÏ@åØmbj¾
õ
òîlj@Öìnãa@æ
ii
Üväß´ãbmŠÏ@ï™ìÛìäØîm@åÌjà׊Ï@åØ 
iii
bãìšÌÏ@´ub×@åØnØÌîäß
õ
Ýî‘Šßì×@a‰b‚@´ãbmŠÏ@Ýî•by@æ
iv
 
M
i
æa…
iiA
M
ii
æa…
ivB
M
iii
æa…
ivC
M
i
æa…
ivD
 
 
 
ﺍﺭﺎﺘﻧﺃﺩ
ðRÍí@´ÐàîàÏ@
ﺎﺑ
 
ﺀ
ﻪﻟﺎﻳﺍ
 
ﻖﻳ
 
3
‰aìÜ×@åÌînäÐ×@å×bßbmìÌß
A
 
bqìо
õ
ìÐà×@ðbã‰
õ
‚äÏ@æ
õ
a‰†äí
B
 
ïÌíb…@Íí@´ÐàîàÏ
ﻪﻴﻟﻭﺍ
 
Ήëa
ﻦﻫﻭﺎﺑ
 
C
 
ÑØîŠiìÏ
ﺎﻛﻮﺑﺮﺗ
 
ﻥﺍﺩ
 
ﺔﻤﻜﺣﺮﺑ
 
،ﻒﻴﺘﻴﺳ
D
 
åˉüR
ﷲﺍ
 
oÏa…Šm@Íí
ﻪﻟﺎﻳﺍ
 
ﺲﺗﺃﺩ
 
ﺔﻳﺍ
 
ﱂﺍﺩ
 
4
å×a†ãŠÏ@Ö‰ìо
ﺖﻛﺭﺎﺸﻣ
 
i
ðdnäî‚äß
ﻝﻮﺳﺭ
 
ﻥﺍﺩ
 
ﷲﺍ
 
ﻲﻬﻴﺒﻠﻣ
 
ﺎﻴﻧﻭﺩ
 
ii
ﻖﻴﺘﻨﻠﻣ
´ÐàîàÏ@ðb™bj@‰aìÜ×@åËüb×…@
iii
ﻖﻴﺘﻧﻼﻣ
Ήëa@åÌÛb×…
ﻱﺩﺎﺠﻨﻣ
 
ﲑﻓﺎﻛ
 
´ÐàîàÏ
ivi
ﻥﺍﺩ
iiAii
ﻥﺍﺩ
iiiBiii
ﻥﺍﺩ
ivCi
ﻥﺍﺩ
ivD
ijk
 
@
 p 
κ 
 š
 ‰ 
 ¯
 ≈ 
ƒ
š
 
Ï
©
 !
 $
#
(
#
 θ 
ã
Ζ 
Β
#
Ÿ
ω
(
#
ÿ
 ρ
ä
‹ 
Ï
‚ 
 −
 ?
ö
Ν 
ä
 . 
 !
/#
ö
Ν 
ä
 3 
Ρ≡
 θ 
÷
 z
 Î
)
 ρ
 !
Š 
Ï
9
÷
 ρ
&
È
β
 Î
)
(
#
 θ 
 ™
y  
ó
 $
#
  
ø
 
à
ø
9
 $
#
’ 
 n 
 ? 
ã
Ç
 ≈ 
y  
ϑƒ
M
}
 $
#
 4 
  
Β
 ρ Ο 
ß
γ 
©
9
 θ 
ƒ
@
ö
Ν 
ä
 3Ζ 
Ïi
Β
@
y  
 7 
Í
× 
 ¯
 ≈ 
9
'
 ρ
 é
ù
@
ã
Ν 
 è
δ
@
š
χθ 
ß
ϑ 
 Î
=≈ 
©
à 
9
 $
#
@
∩⊄⊂∪
@
ö
≅ 
 è
%
@
β
 Î
)
@
β
x  
 . 
@
ö
Ν 
ä
 . 
ä
 τ
 !
/#
@
ö
Ν 
à
2
ä
 τ
 !
 o 
Ψ 
ö
/
&
 ρ
@
ö
Ν 
ä
 3 
 ç
Ρ≡
 θ 
÷
 z
 Î
)
 ρ
@
ö
 / 
ä
 3 
ã
 _
 ρ
ø
 —
&
 ρ
ó
 Ο 
ä
 3 
 è
 ?
 
  
Ï
± 
ã
 ρ
î
Α≡
 θ 
ø
Β
&
 ρ
y  
δθ 
ß
ϑ 
 ç
ø
ù
 
 I 
ø
%
 $
#
 ×
ο
  
 ≈ 
 p 
g  
Ï
 B
 ρ
β
ö
 θ 
± 
ø
 ƒ  
 B
y  
δ
y  
Š$ 
|  
¡ 
x  
 . 
ß
  
Å
 3≈ 
|  
¡ 
Β
 ρ
 !
y  
γ 
Ρ
ö
 θ 
|  
Ê
ö
  
 ?
¡
 = 
y  
 m
&
Ν 
à
ø
‹ 
9
 Î
)
š
Ïi
Β
«
!
 $
#
Ï
 Î
 !
 θ 
ß
 ‘
 ρ
 7
Š$ 
y  
γ 
Å
 _
 ρ’ 
 Î
 û
Ï
 Î
 # 
‹ 
 Î
y  
(
#
 θ 
Ý
Á 
 −
/
 
 I 
ù
4
 
 ®
 L 
y  
 m
š
† 
 Î
 A
ù
ƒ
 ª
!
 $
#
Í
ν
Í
  
ö
 ∆
 Î
/
 3 
 ª
!
 $
#
 ρ
Ÿ
ω
Ï
‰ 
ö
κ 
 ‰ 
Π
ö
 θ 
ø
9
 $
#
š
 
É
Å
¡ 
 ≈ 
x  
 
ø
9
 $
#
∩⊄⊆∪
Iñ‰ìòiìnÛaH
 
 
 
ì
õ
@åËìmìÏ@å׊a…Ši@pìØíaŠi@åÛa
ﺚﻳﺪﺣ
êëbi…@
 
ﱮﻨﻟﺍ
 
ﻦﻋ
 
ﺎﻤﻬﻨﻋ
 
ﷲﺍ
 
ﻰﺿﺭﺮﻤﻋ
 
ﻦﺑ
 
ﻦﻋ
ﻝﺎﻗ
 
ﻪﻧﺃ 
 :
ﲑﻣﻷﺎﻓ
 
ﻪﺘﻴﻋﺭ
 
ﻦﻋ
 
ﻝﻮﺌﺴﻣ
 
ﻢﻜﻠﻛﻭ
 
ﻉﺍﺭ
 
ﻢﻜﻠﻛ
 
ﻻﺃ ﺭ
 
ﺱﺎﻨﻟﺍ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻱﺬﻟﺍﻢﻬﻨﻋ
 
ﻦﻋ
 
ﻝﻮﺌﺴﻣ
 
ﻮﻫﻭ
 
ﻪﺘﻴﺑ
 
ﻞﻫﺃ 
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻉﺍﺭ
 
ﻞﺟﺮﻟﺍﻭ
 
ﻪﺘﻴﻋﺭ
 
ﻦﻋ
 
ﻝﻮﺌﺴﻣ
 
ﻮﻫﻭ
 
ﻉﺍ
 
ﻪﻨﻋ
 
ﻝﻮﺌﺴﻣ
 
ﻢﻫﻭ
 
ﻩﺪﻴﺳ
 
ﻝﺎﻤىﻠﻋ
 
ﻉﺍﺭ
 
ﺪﺒﻌﻟﺍﻭ
 
ﻢﻬﻨﻋ
 
ﺔﻟﻮﺌﺴﻣ
 
ﻰﻫﻭ
 
ﻩﺪﻟﻭﻭ
 
ﺎﻬﻠﻌﺑ
 
ﺖﻴﺑ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺔﻴﻋﺍﺭ
 
ﺓﺃﺮﳌﺍﻭ
 
ﻪﺘﻴﻋﺭ
 
ﻦﻋ
 
ﻝﻮﺌﺴﻣ
 
ﻢﻜﻠﻛﻭ
 
ﻉﺍﺭ
 
ﻢﻜﻠﻜﻓ
 
ﻻﺃ 
.)
ﻪﻴﻠﻋ
 
ﻖﻔﺘﻣ
(
 
@éàÜ×B
jÈÛa
B…ì–Ôߊi@ΉbØ@@Ùînãì×@a…
 
5
ç@aìbjà 
A
bØí…Šß@âìÜi@Íí@bjàç
B
ïãdß@êë‰ìÜ
C
säÔî©@éîÛëa@åØèãbßc…@Íí@buŠØÏ
D
 
@laìvËìšÌm@é×bãbß@pìØíaŠi@a‰bnãaB
jÈÛa
B
 
6
åÔî©@énäíŠÏ@êìmbÏ
i
ñ…bjÇ@åØäÛbväß@òÇb
ii
ÑØ@åË…@™ìm@å×bãbÔÜß
iii
æb¹g@åØnØÌîäß@bèëaŠi@bînä
iv
 
ii
@æa…@
iA
@
iii
@æa…@
iiBiii
æa…@
iCiv
@æa…@
iiD
 

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
rosfadzillahy liked this
nasaziz liked this
deanzbandung8941 liked this
usmad liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->