Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
samay_no_pokar (gujarati)

samay_no_pokar (gujarati)

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 56|Likes:
Published by Kantilal Karshala
Pt. Shriram Sharma Aacharyji - Rushichintan મનુષ્યની મૂળ શકિત વિચારણા છે. એના આધારે જ પોતાની આટલી પ્રગતિ કરી શકવી એના માટે શકય બની છે. વિચારોની ઉત્કૃષ્ટતા જ એને ઉંચે લઈ જાય છે અને નિકૃષ્ટતા નીચે પાડે છે. બધી સમસ્યાઓ વિચારોની વિકૃતિથી ઉત્પન્ન થાય છે અને એમનું સમાધાન દ્રષ્ટિકોણ બદલવાથી જ થાય છે.
Pt. Shriram Sharma Aacharyji - Rushichintan મનુષ્યની મૂળ શકિત વિચારણા છે. એના આધારે જ પોતાની આટલી પ્રગતિ કરી શકવી એના માટે શકય બની છે. વિચારોની ઉત્કૃષ્ટતા જ એને ઉંચે લઈ જાય છે અને નિકૃષ્ટતા નીચે પાડે છે. બધી સમસ્યાઓ વિચારોની વિકૃતિથી ઉત્પન્ન થાય છે અને એમનું સમાધાન દ્રષ્ટિકોણ બદલવાથી જ થાય છે.

More info:

Published by: Kantilal Karshala on Jun 21, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
વભમનો ઩ોકાય
-
ાનમ
ભમની ઱ ળકત લચાયણા છ. એના અધાયજ ઩ોતાની અટરી
ગત કય ળકલી એના ભાટળકમ ફની છ. લચાયોની ઉટતા જ એનચરઈ
મ ઄નનટતા નીચ઩ાડ. ફધી વભમાઓ લચાયોની લતથી ઉ઩થામ છ઄નએભુંવભાધાન ષટકોણ ફદરલાથી જ થામ છ. અ૫ણ કઈ વાયા
-
ખયાફ કાભ થતાજોઈએ છએ, એભનલચાય૫ધતથી તિમા ભા કશ ળકામ.
અ૫ણદયયોજ જોઈએ છએ કએક કાયનો લચાય એકનલતા ફનાલી દ઄ન ફી કાયનો લચાય ફીનદાનલની ઩કતભારાલીનઊબો કય દ. ખયખય,ુંલચાયએલો જ ફની મ છ. લચાયલાની દળાભાજ િમા ફન ઄નએુંજ ૫યણાભ ૫યસથતઓના ૫ભાવાભઅલ.
 
૫યસથતઓનો ઩ોતાનો કોઈ લત અધાય નથી. એ અ૫ણા કામું 
૫યણાભ ભા છ. અ જ યતકામ૫ણ ઩ોતાની યતનથી થું. લચાયોની યણા જઅ૫ણી કામ઩ત ભાટય યતજલાફદાય શોમ છ.
 
અ તમનવભ રલાથી અજની વભમાઓુંકાયણ ઄ન નલાયણ વાય યતથઈ ળક. ઃખની લાત છ઄માય ધી અ કાયું ચતન નશલથું.  થુંએનભશલ અ૫લાભાન અું. અ૫ણા મ રોકો એટુંજ લચાયળાવનતના ભામભથી લધાનાવાધનો લધાયલાથી ભમ ખી થળ઄ન઩ોતાની વભમાનશર કય ર, ૫જોઈએ છએએ ભામતાઓ ખોટ વ થઈ યશ છ. ળાવનતનધાયલાભાટટરો મનકયએ છએ એટરી જ એભાલતઓ યશ છ.
 
http://rushichintan.com
ઋ઴ ચતનના વાનમભાં
 
 
઄થનવશ ઘણા કાયની લધાઓ ઉ઩ કય છ, ૫ય ૫યણાભ ઊરજ અલી યશું. લધરા ધનનો ૫મોગ લધી યશમો છ઄ન એનાથી ઄૫યાધો, યોગો તથા ઴ બરી ઘટનાઓ તી થતી મ છ. લરાવતાનીલધી ગમરી અકાાઓની વાભઅલકા નયતય ઓછ ૫ડતી યશ઄નમકત઩ોતાની તન઄ધક દય તથા લધાય઄બાલત ઄બલી યહો છ. લાન,ળણ, ચકવા, ળ઩, કરા, ૫યલશન, લાશન લશલાય, ઉોગ, ભનોયજન,઄ળ ફધાજ વાધનો લધી યહા, ૫યએના પ઱લ઩મકતની ળાયયકતથા ભાનવક લથતાભાવશજ ૫ણ ધાયો થમો નથી, ઊરટ લત જ લધી છ.અ યતકાનના ઢાચા લધાયલા, યાની મલથા કયલાના મનો કયલાભા અલી યહા છ. એ ૫ણ વભાજની વાલ, વગઠન, મલથા, વભથતા તથાગતભાવશામક નથી થઈ યહા. ફશાયથી રાું૫શોકરલય ઊુંથમુંખામ, ૫યદયથી ઩ોર઩ોર જ નજયચડ. કશલાતી ગતભા઱ ફરકભજોય છ, થોડાક ધાથી ૫ણ ઊખડ ળક.
થામી ગત ઄નઢ વભથતા ભાટચાયફ઱ શોુંજોઈએ ઄ન
ઉટ લચાયણાની ભ ૫ય જ ઊગી ળક. અુંકામન થલા ભાટઅ૫ું લ ઄નચતન વભાન ૫થી દો઴ત છ. ફજણાએ તમની ઉ઩ા કય ઄ન 
અલા જ રોબાભણા િમાકરા૫ તથા ઢાચા ઉબા કયલાની લચના કય છ. દોડાદોડ
ફકય, યતીભાથી ર કાઢલાની ભ કુંશાથભાન અું. તમોનો તકાજો શતોભાનલ વભાજની વાભઉ૫સથત વલતોખી, વલબી વકટોનજોલા ઄ન 
વભજલાભાઅલ઄નલનાળની દળાભાઝડ૫થી જઈ યશરાકદભોનયોકલા ભાટ 
કોઈ નય ૫ગરાબયલાભાઅલ.વભમના ઩ોકાય ઄નગની અલમકતાનય કયલા ભાટ
નભાણ મોજના એની ઄નોખી યતનીત તથા કામ઩તનરઈનવાભઅલી છ 
઄નવતાની લાત છએભુંદયભાલાગત થું. અ મોજનાનાાનમ ઄બમાન એક ચભકાય યકમ છ.
 
http://rushichintan.com
ઋ઴ ચતનના વાનમભાં
 
 
મકત ઄નવભાજની વભમાું઱ કાયણ વભલલાની દળાભામનો કયલાભાઅમા છએભનઅયબભાઉ૫શાવા઩દ ભાનલાભાઅમા, ૫ય માયઅ ડાણથી લચાય કયલાભાઅમો છ઄નતમોનવાય યત વભલલાભાઅમાતો લાતલકતા વભઈ ગઈ છ. રોકો એલો ઄બલ કયલારામા છલચાય૫તભાલત અલલાથી જ ઄ધઃ૫તન થું. ઄બાલગયફાઈ, ળોકવતા૫, ઝઘડા તથા ઴ની લબી઴કાઓ ફ લકટ ફની યશ છ.કાયણનળોધલા ઄નુંનયાકયણ કયલા ભાટમાયમાન જ નથી અ૫લાભા અું, તો ૫છ ખળાત, ગત ઄નવનાલનો વાથક કલી યતથામ ?
 
ગ નભાણ મોજનાના ાનમ ઄બમાન તગત જનભાનવન 
ઢો઱લાભાઅું. એણલચાય કયલા ભાટનલા અધાય ઄નવભમાઓનાનલા 
વભાધાન યકમા, ભનાભાલચાય કયલાની ભતા છએભનવભું લાતલકતા એ જ છ઄નજો ૫તનનો ત ઄નઉક઴નો અયબ કયલો શોમ તો અ
યતથળુંફતાલલાભાઅું. " ભાથા ૫ય ચઢનફોર"
લા઱ ઉસત અ૫ણા આદોરનના વધભા઄યળઃ રા૫ડ. થોડા લ઴  અ૫ણા મનોનવભજનાયાઓની વમા રાખો ધી વીભત શતી તઅ કયોડો
ધી ૫શચી છ઄નનકના બલમભાદયક ભમ ધી ૫શચળ.
ાનમ ઄બમાન નુંવક નથી યું, ૫યએભાવિમતા એટરીફધી ભાાભાઉ઩ થઈ ગઈ છકામકતા઄નવશમોગીઓની એક ભોટખરા કામભાઊતયતી મ છ. શલઅ૫ણો ાનમ ભા ચાયત નથીયશમો, ૫યએક વભથઆદોરનના ૫ભા઩ોતાના઱ નાખી યહો છ઄નરાગ વલલવની િમા ચારી યશ છ, એની વાથવાથવનનો યચનાભક અધાયરઈનએ નલનભાણનો િભ ૫ણ ચારી યહો છ.
 
http://rushichintan.com
ઋ઴ ચતનના વાનમભાં
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->