Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ΤΟ ΨΑΡΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΗΞΕΡΕ ΝΑ ΚΟΛΥΜΠΑΕΙ

ΤΟ ΨΑΡΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΗΞΕΡΕ ΝΑ ΚΟΛΥΜΠΑΕΙ

Ratings: (0)|Views: 109|Likes:
Published by mariakats

More info:

Published by: mariakats on Jun 22, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/12/2013

pdf

text

original

 
ÓåéñÜ
Ôñåëïäáãêùíßôóåò
ÅÍÁØÁÑÉÐÏÕÄÅÍÇÎÅÑÅ... ÍÁÊÏËÕÌÐÁÅÉ!Êåßìåíá êáé ÅéêïíïãñÜöçóç: ËÞäá ÂáñâáñïýóçÄéüñèùóç: Áíôùíßá Êéëåóóïðïýëïõ© 2004, Åêäüóåéò ÊõñéÜêïò Ðáðáäüðïõëïò Á.Å, ËÞäá ÂáñâáñïýóçEKÄÏÓÅÉÓ ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓÊáðïäéóôñßïõ 9, 144 52 Ìåôáìüñöùóç ÁôôéêÞò, ôçë.: 010 2816134e-mail:info@picturebooks.grÂÉÂËÉÏÐÙËÅÉOÌáóóáëßáò 14, 106 80 ÁèÞíá, ôçë.: 010 3615334
www.picturebooks.gr
ISBN 960-412-285-1
ËÞäá Âáñâáñïýóç
 Óôçí ÍôÜëç
ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ
 
å ìéá ãõÜëá óôñïããõëÞ,æïýóå êÜðïôå Ýíá øÜñéðïõ Þôáí üìïñöï ðïëý!Åß÷å ôá ðÜíôá ìåò óôç ãõÜëá,ôñÝíá, ðëïßá ìéêñÜ ìåãÜëá,êáé üëç ìÝñá Ýðáéæå ìðÜëá,
μoνaxό του
, ÷ùñßò øÜñéá Üëëá!«¼ëç ìÝñá ãýñù ãýñù,ìå ôç ãõÜëá ìïõ ôñéãýñù,üëï
μόνο
ìïõ ìéëþêé üëï
μόνο
êïëõìðþ».
Σ 
 
-
« 
à
é 
á 
ô 
ß  
å ß  
ó  
ô 
å Ü ó ð 
 ñ 
á 
ó  
á í ô ï 
÷ 
é 
ü 
í  
é  ; 
» ô  á   ñ 
ù ô  Ü  
å é ï  â  ï ó  
ê  ü  ò  
-
« 
 Á 
õ 
ô 
ü 
ô 
ï ð 
 ñ 
ü  â 
á ô 
ï 
ä 
á 
ã ê þ 
í  å é 
 ,
å 
ß  
í 
á 
é 
ï 
ëý 
ê 
ï 
ò ï 
ê á 
ê  
ü ò 
 
«Íéþèù óáí íá ‘ìáé óå êëïõâß,äåí åßíáé, âëÝðåéò, êé Üëëïé åêåß!Ôé íá êÜíù ðéá äåí îÝñù,åßìáé ìüíï êáé õðïöÝñù.ÈÝëù êÜðïéïí ãéá íá ðáßîùêáé íá âãù óôç ëßìíç Ýîù.Ðáßñíåé öüñá êáé ü,ôé ãßíåéêáé ôç ãõÜëá ôïõ áöÞíåé!
 Πρ έ π ε ι  ν α  φ ύ γ ω,
πρέπ ει  ν α β γω
κα ι ν α  κο λ υμπήσω ε  λ ε ύθ ε ρο
σ τ η ς  λ ί μ ν η ς  τ ο  ν ε ρ ό » 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->