Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
18.06.2009

18.06.2009

Ratings: (0)|Views: 243 |Likes:
Published by Boki

More info:

Published by: Boki on Jun 22, 2009
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
^etvrtak 
18. jun 2009.
Broj11.932Godina
LXVI
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKEBAWA LUK
Cijena
0.80 KM
www.glassrpske.com
BIZNIS KULTURVIJESTI
Pokrenuti proceduru zarazrje{eweSadovi}a
strana 4.strana 14.
 “Srbi jagas“}e graditigasovod i uRepublici Srpskoj
strana 25.
TrebiwkiRei Mucovi} jo{ jednanagrada uBritani ji
Pri tis kom na vi so kog  pred sta vni ka da upo tri je bi  “bon ska ovla{ }ewa“, bo{wa ~ki  po li ti ~a ri pot vr|u ju   des tru kti vnost i svje sno   des ta bi li zu ju po li ti ~ku  si tu aci ju i ko ~e evrop ski put, oci je ni li po li ti ~a ri iz RS  Nes hvatqiva `eqa Sa ra je va   da se su {tin ska pi tawa u BiH  rje {a va ju zlo upo tre ba ma mo }i 
OHR
-a. Sve dok je ta ko ova zemqa ne ma per spe kti vu i  vi {e li ~i vje {ta ~kom ure |ewu  ne go de mo krat skom dru{ tvu, re kao Ko pri vi ca  In cko tre ba da “pro gu ta je `a“ i  pri zna da je na pra vio gre{ku   da vawem ul ti ma tu ma par la men tu  RS. Ne po tre bno je pri mjewiva ti  “bon ska ovla{ }ewa“ zbog Zakqu~a ka, jer bi to do  da tno  uslo `i lo po li ti ~ku si tu aci ju, sma tra Bo si}
strana 3.
DANAS
PozvalaIncka dasakri jekriminalna BHRT-u
 
Borka Rudi}pisala
O
HR 
-u
Politi~ari iz Srpske o pritiscima na visokog predstavnika
Bo{wa~ki po li ti~ari stvara ju kri zu u zemqi
Vlada Japana odobrila 90miliona evraza “Ugqevik“
strana 2.strana 7.
Ugledni ameri~ki “Tajm“ o islamskom preporodu u BiH
vi{e na strani 12.
Japansko-srpskiprivredni forum
Islam jedinaopci ja uSara jevu
Srebrenica
Po`ar ne jewava
strana 11.
Gotovo 15 godina od stra{nog rata Sarajevo je u jeku vjerskog poleta. I dok rat sve vi{e po~iwe da li~i na daleku pro{lost, duhovna obnova grada je svakodnevna. Islam je jedina opcija, pi{e “Tajm“
strana 5.
Srpski politi~ari jedinstveni u stavu 
   F   O   T   O  :   G   L   A   S   S   R   P   S   K   E
 
2
~etvrtak, 18. jun 2009.
GLAS SRPSKE
Vijesti dana
PI[E: MIROSLAV FILIPOVI]
miroslavf@glassrpske.com
BAWALU KA- VladaJa- panaodobrila je Rudniku i termoelektrani“Ugqevik“ kredit od 90 milionaevra, uz grejs-period od 10 godina i 30 godina za wegovovra }awe, potvrdio je premi jerSrpske MiloradDodik.
Dodik je ju~e u BawojLuci na Prvomregionalnomjapan- sko-srpskomforumuistakao da se Vlada RS radu je~iwenici da }e seri jasastanaka sa dele- gaci jomJapanaomogu}iti boqepredstavqawemogu}nos- tiSrpske.On je napomenuo da je Ja- pan do sada BiH i RS najvi{e pru`aoekonomskupomo} i do- naci je, {to nikadani jeeko- nomskiuslovqavao.- To nas relaksira u me|u- sobnimodnosima i naporima da se dodatnoboqerazumi jemo, rekao je Dodik.Dodik je oci jenio da Srp- skatreba da iskoristiposlo- vnoiskustvoJapana i wegovu poslovnupraksu, ko ja se poka- zala kao jedna od na juspje{ni-  jih u svi jetu.Istakao je da prednost RS ni jetr`i{te, ve} geopoliti- ~kipolo`aj, zbog~ega je pogo- dna za {iribiznis, {toprivla~ijapanskekompani je. - Na{especifi~nosti u vezi sa zakonskomregulativom, ko ju smo godinamagradili,da bismoposlaliporukustranim investitorima, sigurnomogu da bududobraosnova za pri- vla~ewejapanskihkompani ja- rekaoje Dodik.On je oci jenio da ekono- mi jaSrpskepokazu jesvo jufle- ksibilnost i da je jedna od stabilni jih u regionu. - Za prvih pet mjeseci ovegodine u odnosu na istiperiod laniostvarenje rastindus- trijskeproizvodwe za 17 odsto - naglasio je Dodik. Na Prvomregionalnomja- pansko-srpskomforumu, ko ji organizu jeMinistarstvo za ekonomskeodnose i regionalnu saradwu RS, bi}epredstavqeni privrednipotenci jal RS, pre- dnostiulagawa, kao i mogu- }nostiprivrednesaradwe. Na Formuu~estvu jupred- stavniciministarstava RS, Japanskeambasade u BiH, pri- vrednihasoci jaci ja, kompani-  ja, banaka i korporaci ja Japana.
RAST
industrijskeproizvodwe 17 odsto
Mislim da se digla prevelika pra{ina oko snimaka Ratka Mladi}a koji su prikazani u emisiji “60 minu- ta“ na FTV, jer se na prvi pogled mo`e zakqu~iti da su oni stariji od osam godina i tu nema ni{ta spor- no. A sada je to kona~no potvrdio i glavni tu`ilac Ha{kog tribunala Ser` Bramerc.
draganas@ho ma l.com
Sla`em se sa onim {to je napisano u dokumentu “Procjena ameri~ke politike u BiH”, gdje se navodi da su mnogi sada{wi problemi u BiH rezultat ranijih zloupotreba mo}i me|unarodne zajednice.
nemanja11@gma l.com
www.glassrpske.com
SA RA  JEVO
- Savjetmi-nistara BiH ju~eje zadu`io interresornuradnugrupu da  ulo`idodatnenapore da bi se do{lo do usagla{enogteksta Nacrtazakona o popisustano- vni{tva, doma}instava i sta- nova u BiH.Usagla{enitekstNacrta bi}edostavqenSavjetu na ra- zmatrawe, a zatimupu}en u parlamentarnuproceduru. Savjetje ju~eusvo jio set mjerako jima bi trebalo da budu smawenaprimawazvani~nici- ma, dr`avnimslu`benicima i drugimzaposlenim u institu- ci jama na dr`avnomnivou. Utvr|en je Pri jedlog zakona o izmjenama i dopunamaZakona o platama i naknada- ma u instituci jama BiH i donesena odluka o visini osnovice za obra- ~unplatezapo- slenim uinstituci jama BiH, te odluku ovisininov~a nena knadezapo- slenim u instituci jama BiH za is hranutokomrada. Premaodluci, osnovica za obra~unplata sa sada{wih 535 KM bi}esmawena na 498 KM,~ime}e bitiobezbi je|ene  u{tede od 17,5 miliona KM u 2009. godini. Topliobrokbi}e smawen sa sada{wih 11 KM naosam KM za svaki dan proveden na radu, ~ime}e bitiostvarene  u{tede od 10 miliona KM. Tako}e na nivou BiH biti ostvarenedogovoreneu{tede od 40 miliona KM na godi{wem nivou u skladu sa ispuwavawemzahtjevaza ostvarivawestend- baj aran`mana sa Me|unaro- dnimmonetarnimfondom. Savjetse upoznaosa In- formaci jomMinistarstvako- munikaci ja i saobra}a jao problematicirealizaci jeStra- tegi jerazvo jasistemaup- ravqawavazdu{nimsaobra}a jem  u BiH i Izvje{ta jemKomisi je za analizusprovo|ewa ove stra- tegi je. Direkci ji za civilno vazdu hoplovstvo BiH nalo`eno  je da pripremipri jedlognove organizaci je, ko jinastavqa pravnikontinuitetove dire- kci je, te da pri tomepreuzme ukupnoosobqe iz Federalne direkci je za civilnovazdu ho- plovstvoi Direkci je za civilnu vazdu{nuplovidbu RS.M.F.
SMAWENA 
primawa dr`avnimslu`benicima
RIM
- PredsjednikKomi- si je za spoqnupolitiku i EU Predstavni~kogdoma itali janskogparlamenta StefanoStefaniiskazao je spremnostItali je da po- dr`iprocestransformaci je Kancelari jevisokogpred- stavnika u BiH(
OHR
) u spe-ci jalnopredstavni{tvo EU. Stefani je taj staviznio ususretu sa zamjenikomminis- trainostranihposlova BiH  AnomTri{i}-Babi}, ko ja je predvodiladelegaci ju BiH na me|unarodnojkonferen- ci ji u okviruJadransko-jon- skeinici jative, ko ja je odr`ana u Ankoni. G. M.
 Ana Tri{i} - Babi} i Stefano Stefani
Itali ja spremna da podr`i transformaci ju
OHR 
-a
BAWALU KA- Vi je }e za za{tituvitalnoginteresaUs- tavnogsuda RS 8. julatre balo bi da donesemeritornu odluku
o zahtjevuKlubadelegatabo{wa~kognaroda u Vi je- }unaroda RS za za{tituvitalnognacionalnoginteresa u Zakonu o teritori jalnojorganizaci ji RS, zakqu~eno je na  ju~era{wojsjedniciUstavnogsuda RS, javila je Srna. Narodnaskup{tina RS doni jela je ovajzakon na sjednici odr`anoj7. aprila, a wime se iz nazivanekolikoop{tina  u RS bri{eprefiksbosanski. Ustavni sud RS donio je rje{eweko jim je pokrenuopostupak za ocjenuustavnosti i zakonitostiPravilnika o direktnoj proda jidr`avnogkapitala u bankama, ko ji je donioministar finansi ja RS AleksandarYombi}. Rje{ewe je doneseno u predmetu o inici jativiadvokata iz Dobo jaSini{e\or|evi}a, saop{teno je iz Ustavnog suda RS.
Ustavni sud Republike Srpske
Odluka o nazivimaop{tina 8. jula
Dragan ^ovi}, lider HDZ-a
 “Prudska trojka“nastavqa sa radom
KA KAW- LiderHDZ-aBiHDragan^ovi}rekaojeju~e da“prudskatrojka“ nastavqasaradom,
prenoseagenci je. - Dali}etoubudu}ebiti~etvorkailine{todrugo, toje stvarna{ihdogovora- rekaoje^ovi} ina javiodabinare- dnesedmice“prudskatroj ka“ trebalodasesastaneuorgani- zaci ji
OHR
-a, dabiosmislilakoncepci judaqegdjelovawa. Visokipredstavnik u BiH ValentinIncko, ^ovi} i lider SDA SulejmanTi hi}odr`ali su ju~e na marginamadonator- skekonferenci je u KraqevojSutjescisastanak na ko jem su razgovarali o aktuelnojpoliti~kojsituaci ji u BiH.
Japan do sada BiH i RS najvi{e pru`ao ekonomsku pomo} i donacije, {to nikada nije ekonomski uslovqavao. Ekonomija Srpske jedna od stabilnijih u regionu, istakao Milorad Dodik
Savjet ministara BiH zbog uslova MMF-a za stend-baj aran`man
Smawili plate i topli obrok 
Vlada Japana daje kredit za Rudnik i termoelektranu
 Ugqeviku odobrili90 miliona evra
Mogu da razumijem Sulejmana Tihi}a, jer se osje}a veoma usamqen.
Doris Pak, ~lan Evropskog parlamenta
BolnicaSokolac
Savjet ministara podr`ao je spora- zum kojim }e biti omogu}eno kori{- }ewe 2.800.000 {vajcarskihfranaka koje je vlada [vajcarske donirala za po~etak obnove i re- konstrukcije Specijalne bolnice za forenzi~ku psihijatriju Sokolac.
Zahvalnost
Ambasador Japana u BiH Futao Motaji rekao je da su ja- panski preduzetnici veoma zainteresovani za privrednu i trgovinsku saradwu sa BiH i RS. - Zahvalan sam Vladi RS {to je opredijeqena za to da ja- ~a ekonomske veze sa Japanom - rekao je Motaji. Dodik i Motaji odr`ali su sastanak prije Foruma, na ko- jem su razgovarali i o politi~koj situaciji u BiH.
Privredni forum u Bawoj Lu ci
   F   O   T   O  :   G .   [   U   R   L   A   N
 
GLAS SRPSKE
~etvrtak, 18. jun2009.
3
BAWA LUKA - Nadzorni odbor Investiciono-razvojne banke RS (IRB RS) ju~e je jednoglasno za v.d. direktora IRB-a izabrao Bojana Goli}a, magistra ekonomskih nauka, koji je obavqao funkciju direktora akcijskog fonda ove banke.Rekao je to predsjednik Nadzornog odbora IRB-a Milenko Kraji{nik dodaju}i da }e Goli} obavqati funkciju v.d. di- rektora IRB-a dok se po zakonu ne sprovede procedura izbora direktora. @. B.
Ha{ki tribunal
Gveroprivremeno na slobodi
HAG
- Sudskovi je}e Ha{kogtribunalaodo- brio je MilanuGveri, biv{empomo}nikuRat- kaMladi}a u Glavnom {tabuVojskeRepubli- keSrpske, da budepu-{ten na privremenu slobodunajdu`e tri se- dmice, saop{tila je ju- ~eportparolSudskog di jelaTribunalaNer- maJela~i}, javile su agenci je.
Predsjedni{tvo BiH
Samit{efovadr`ava
SA R JEVO
- Predsje-dava ju}iPredsjedni{- tva Bosne i HercegovineNeboj{aRadmanovi}  u~estvova}e na samitu {efovadr`avacentral- neEvrope pod nazivom “Za jedni~ki rad na pre- vazila`ewuizazova3E - ekonomi ja, energi ja i evropskeintegraci je“, u NovomSadu od 18. do 21. juna.T.K.
Dragan Spasojevi}
Razmatra ju  uputstvo opopisu
BAWALU KA-
Radnagrupazadu`ena za popis imovine u BiH danas}e da razmatraNacrtuput- stva o popisuimovine sa obrascima za prikup- qawepodatakaprili- kompopisa, rekao je “GlasuSrpske“ ~lanra-dnegrupeispredVlade RS DraganSpaso jevi}. @. B.
Sarajevo
Borbaprotivnasiqa
SA RA  JEVO
- Za jedni- ~kakomisi ja za qudska prava, pravadjeteta, mla- de, imigraci ju, izbjegli- ce, azil i etikuni jenadle`na za davaweocje- ne o Pri jedloguzakona o protivminskomdjelo- vawu, ~i ji je predlaga~ Savjetministara BiH,  javile su agenci je. Komi- si ja je dalapozitivno mi{qewe o Strategi ji za prevenci ju i borbu protivnasiqa u porodi- ci za period od 2009. do2011. godine, javile su agenci je.
Vijesti
Masovni protesti pred Vladom Federaci je BiH 
SA R JEVO
- Savezratnihvojnihinvalida BiH, Organizaci japorodica{e hida i poginulihbora- ca i Uni janezavisnihsindikataFederaci jeza- tra`ili su od VladeFBiH da doneseodluku o povla~ewuinterventnogzakonako jim se predvi|a smawewejavnepotro{we ili }e bitiorganizova- nimasovniprotestiispredzgradeVlade u Sara-  jevu.Zahtjev je upu}en sa za jedni~kevanredneskup- {tine.
Na uka bi trebalo da  uti~e na politiku
ZAGREB
- Pred-sjednikRSRajkoKuzmanovi}ista- kao je u razgovoru sa predsjednikom Svjetskeakademi je Yefri jem[var- com da nau~naza jednicatreba da uti~e na politi- ~kestrukture i predla`eide je i modele op{tedru{tvenognapretka, javila je Srna.
Edin Miti} pobjegao sudskoj polici ji
TRVNIK 
- EdinMiti} iz Travnikapobjegao  je ju~e sudskojpolici ji u mjestuKanare kod Tra- vnika, saop{teno je uMinistarstvuunutra{wih poslovaSredwobosanskogkantona, javila je Srna.Premanezvani~niminformaci jama, Miti} je bio na saslu{awu u Op{tinskomsudu u Travniku i polici ja ga je prevozila u pritvor u Busova~u, ali ni jepoznatozbog~ega. Sudskapolici janas- tavila je potragu za odbjeglimMiti}em.
Bojan Goli} v.d. direktora IRB-a RS
PI[E: MIROSLAV FILIPOVI]
miroslavf@glassrpske.com
BAWALU KA- Pritis- kom na visokogpredstavni- ka u BiH da upotri jebi “bonskaovla{ }ewa“,bo{wa~kipoliti~aripot- vr|u judestruktivnostsvo je politikeko jomsvjesnodes- tabilizu jupoliti~kusitu- aci ju i ko~eevropski put BiH, oci jenili su politi~a- ri iz Srpske.
Naveli su da je aktuelna bo{wa~kapolitika na veoma niskomdemokratskomnivou,  jer umjestopodr{kepoliti- ~komdi jaloguinsistira na primjenisile. DelegatSNSD-a u Domu narodaParlamenta BiH Zo- ranKoprivicaka`e da je nes hvatqiva`eqaSara jeva da se su{tinskapitawa u BiH rje{ava juzlo upotrebama mo}i
OHR
-a.- Sve dok je tako ovazemqanemaperspektivu i vi- {eli~ivje{ta~komure|ewu negodemokratskomdru{tvu- naglasio je Koprivica. Do- daoje da Sara jevotimeuda- qava BiH od EU i stvaranegativnuatmosferu u zemqi. Predsjednik PDP-aMladenIvani}kazao je da politi~ari iz Sara jevapri- `eqku juupotrebu“bonskih ovla{}ewa“, jer su ona u pro-{lostiuglavnomkori{}ena protivpoliti~ara iz RS. - Izri~ito sam protiv bilokakvihsankci ja, ali mi- slim da do togane}edo}i i da to ne}epodr`atime|una- rodnaza jednica- ka`e Iva- ni}Rekao je da su “bonskaovla{}ewa“ prakti~no ve}  uga{ena i da se sankci je ne mogudavati za politi~ki stav.- Pri`eqkivawe“bon- skihovla{}ewa“ je vi{epri~asara jevskihpoliti~ara negorealnamogu}nost. To je destruktivnapolitika- ista- kao je Ivani}.Lider DNS-a MarkoPavi}kazao je da priti- saksara jevskihpoli- ti~ara i medi ja na visokogpredsta- vnika u BiH daponi{tiZakqu- ~keNSRSpot-vr|u ju`equbo{wa~kihlide- rada svo jeide je o ukidawu RS ostva- reposredstvom
OHR
-a.- NSRSni jeu~inilani- {taantidejtonski. Incko nemapotrebe za bilokakvim mjerama. Ako to u~ini to bi zna~ilo da je podlegao bo{wa~komlobi ju i da ne ra- di u interesu BiH i RS, kao sastavnogdi jela BiH, ve}da radi u koristne~i jihli~nih interesa- kazao je Pavi}. Zakqu~ciNSRS suizrazpoliti~kevoqeparlamenta RSiosnovzadaqerazgovore omogu}imustavnim promjena- ma, oci jenio je predsjednik SDS-aMladenBosi}. Onsmatra da bi Inckotrebalo da “progutaje`a“ i priznada  jenapraviogre{kudavawem  ultimatumaNSRS da do 11.  junaponi{ti ove zakqu~ke. - Nepotrebno jepri- mjewivati“bonskaovla{- }ewa“ zbogZakqu~akaNSRS, jerbitododatnouslo`ilo politi~kusituaci ju- smatra Bosi}. Ambasador SAD u BiH ^arlsIngli{rekao je ju~e da }e se vrlobrzona}irje-{ewesituaci jenastalena- konusva jawaZakqu~akaNSRSSrpske o efektimaprenosanadle`nosti sa RS na BiH.- Imali smo ci jeli niz razgovora sa predstavnicima RS u ko jima smo se veomatru- dili da po jasnimo{ta je to {to je na{azamjerka tim zakqu~cima- rekao je In- gli{novinarima u Sara jevu i dodao da Inckomarqivoradi na pronala`ewurje- {ewa.On je dodao da upotreba “bonskihovla{}ewa“ zavisi od visokogpredstavnika, te da ne}e`uriti da donese zakqu~ke o tome{ta }e on da uradipri jenego{to se to desi.
Dodik 
Premijer RS Milorad Dodik kazao je da o~ekuje da }e na jesen ove godine biti za- tvoren
OHR 
.- Postojawe
OHR 
-a nespojivo je sa evrop- skim integracijama i ambicijama da BiH postane nestalna ~lanica Savjeta bezbje- dnosti Ujediwenih nacija - rekao je Dodik.
INCKO
ne smije da podlegne bo{wa~kom pritisku
Umjesto da insistiraju na politici kompromisa i dijaloga, sarajevski politi~ari tra`e primjenu sile iz vana ~ime stvaraju krizu i udaqavaju BiH od EU, ocijenili politi~ari iz RS
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko izjavio je da o~ekuje smirivawe poli- ti~ke situacije u BiH. Incko je rekao da u Va{in- gtonu, Moskvi, Ankari i Briselu jo{ traju konsulta- cije o Zakqu~cima NSRS o prenosu nadle`nosti sa RS na BiH, te da se odluka otome jo{ sprema.- Konsultacije su u toku, rje - {ewa sazrijevaju - istakao jje Incko.Srna je javila da }e Incko zakqu~ke saop{titi u petak.
INCKO
Politi~ari iz Srpske o pritiscima na visokog predstavnika
Bo{wa~ki po li ti~ari stvara ju kri zu u zemqi
Lideri parlamentarnih stranaka u RS imaju jedinstven stav
FOTO: GLAS SRPSKE

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Tiskarnica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->