Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
20Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
12 - PHƯƠNG PHÁP TOÁN VÔ CƠ

12 - PHƯƠNG PHÁP TOÁN VÔ CƠ

Ratings: (0)|Views: 1,869 |Likes:
Published by MAN NGOC QUANG

More info:

Published by: MAN NGOC QUANG on Jun 22, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
:
Các dạng toán hóa vô cơ 
DẠNG 1 : PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG 1
Câu 1 :
Hoà tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe
2
O
3
, MgO , ZnO trong 500 ml dung dịch axitH
2
SO
4
loãng 0,1 M vừa đủ . Sau phản ứng , hỗn hợp muối sunfat khan thu được khi cô cạn dung dịch cókhối lượng là ?ĐS : 6,81 gam
Câu 2 :
Hoà tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe , Mg , Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịchH
2
SO
4
loãng , thu được 1,344 lít khí H
2
ở đktc và dung dịch chứa m gam muối . Gía trị của m là ?
Câu 3 :
 Nung 13,44 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại hoá trị 2 . Thu được 6,8 gam chất rắnvà khí X . Lượng khí X sinh ra cho hấp thụ vào 75 ml dung dịch NaOH 1M , khối lượng muối khan thuđược sau phản ứng là ?
Câu 4 :
Khi cho 4 gam hỗn hợp kim loại gồm Cu , Zn , Al vào dung dịch H
2
SO
4
đặc nóng dư thu được4,48 lít khí SO
2
ở điều khiện tiêu chuẩn . Khối lượng muối clorua thu được khi cho 4 gam hỗn hợp trêntác dụng với khí Clo .
Câu 5 :
Hoà tan hoàn toàn 10 gam hỗn hợp hai muối XCO
3
, Y
2
(CO
3
)
2
bằng dung dịch HCl . Ta thu đượcdung dịch Z và 0,672 lít khí bay ra ở đktc . Cô cạn dung dịch Z thì thu được m gma muối khan . Tính m .ĐS : 10.33
Câu 6 :
Thổi một luồng khí CO dư đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp gồm CuO , Fe
2
O
3
,FeO , Al
2
O
3
. Nung nóng được hỗn hợp rắn có khối lưọng 16 gam dẫn hoàn toàn khí thu được vào dung dịch nước vôitrong dư thấy có 15 gam kết tủa trắng . Tính m ?
Câu 7 :
Cho 14,5 gam hỗn hợp Mg , Zn , Fe tác dụng hết với dung dịch H
2
SO
4
loãng thấy thoát ra 6,72lít khí H
2
ở đktc . Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan . Gía trị của m là .Đs ; 43,3
Câu 8 :
Dẫn một luồng khí khí CO dư qua ống nghiệm đựng m gam hỗn hợp X gồm Fe
2
O
3
và CuOnung nóng thu được chất rắn Y . Khí ra khỏi ống được dần vào bình dung dịch Ca(OH)
2
dư thu đuợc 40gam kết tủa . Hoà tan chất rắn Y trong dung dịch HCl dư thấy có 4,48 lít khí H
2
bay ra ở đktc . Tính m ?ĐS : 24 gam
Câu 9 :
Hoà tan hoàn toàn 23 gam hỗn hợp muối các bonat của kim loại hoá trị I , và một muối của kimloại hoá trị II bằng dung dịch HCl dư thấy thoát ra 4,48 lít khí CO
2
ở đktc . Cô cạn dung dịch sau phảnứng thì khối lượng muối khan thu được là .
Câu 10 : 
Cho 7,28 gam kim loại M tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl , sau phản ứng thu được thuđược 2,912 lít khí H
2
ở 27,3 độ C ; M là kim loại nào ?
Câu11 :
Khử hoàn toàn hỗn hợp X gồm FeO và Fe
2
O
3
bằng H
2
ở nhiệt độ cao , kết thúc thí nghiệm thuđược 9 gam H
2
O và 22,4 gam chất rắn . % Số mol của FeO trong hỗn hợp X là :
Câu 12 :
Cho một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam Fe2O3 nung nóng . Sau một thời gian thuđược 13,92 gam hỗn hợp X gồm Fe , FeO , Fe
3
O
4
và Fe
2
O
3
. Hoà tan hết X bằng HNO
3
đặc nóng được5,824 lít khí NO
2
ở điều kiện tiêu chuẩn . Tính m
Câu 13 :
Thổi một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp gồm Fe
3
O
4
và CuO nung nóng thuđược 2,32 gam hỗn hợp chất rắn . Toàn bộ khí thoát ra cho hấp thụ hết vào bình đựng dung dịchCa(OH)2 dư thu được 5 gam kết tủa . m có giá trị là :
Câu 14 :
Khử hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp X gồm Fe , FeO , Fe
2
O
3
cần 2,24 lít CO ở đktc . Khối lượngsắt thu đựoc là ?
Câu 15 :
 Ngâm một thanh kim loại M có khối lượng 50 gam trong dung dịch HCl . Sau phản ứng thuđược 3,36 lít khí H2 đktc và thấy khối lưọng lá kim loại giảm 1,68 % so với ban đầu . M là kim loạidưới đây ?
Câu 17 :
Hoà tan hoàn toàn 10 gam hỗn hợp X gồm 2 muối khan FeSO
4
và Fe
2
(SO
4
)
3
vào nước . Dungdịch thu được phản ứng hoàn toàn với 1,58 gam KMnO
4
trong môi truờng axits H
2
SO
4
dư . Thành % vềkhối lượng của FeSO
4
trong X là .
Câu 18 :
Điện phân 250 ml dung dịch CuSO
4
với điện cực trơ , khi ở catốt bắt đầu có bọt khí thì ngừngđiện phân , thấy khối lưọng ca tốt tăng 4,8 gam . Nồng độ mol/lít của CuSO
4
ban đầu là .
 Ngc Quang sưu tpTrang - 1 -
 
:
Các dạng toán hóa vô cơ 
Câu 19 :
Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp X gồm Fe , Cu bằng dung dịch HNO
3
dư , kết thúc thínghiệm thu được 6,72 lít đktc . Hỗn hợp B gồm NO và NO
2
có khối lượng 12,2 gam gam . Khối lượngmuối nitrát sinh ra là ?
Câu 20 :
 Nhiệt phân hoàn toàn 9,4 gam muối Nitrat của một kim loại thu được 4 gam một ôxít . Côngthức của muối đó là gì
Câu 21 :
Hoà tan hỗn hợp X gồm 6,4 gam Cu và 5,6 gam Fe bằng dung dịch HNO
3
1M . Sau phản ứngthu được dung dịch A và khí NO duy nhất . Cho tiếp dung dịch NaOH vào dung dịch A thu được kết tủaB và dung dịch C . Lọc kết tủa , rửa rồi đem kết tủa B nung trong không khí đến khối lượng không đổithì khối lượng chất rắn thu được là .
Câu 22 :
Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,4 mol FeO và O,1 mol Fe
2
O
3
vào dung dịch HNO3 loãngdư thu được dung dịch A và khí NO duy nhất . Dung dịch A cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thuđược kết tủa . Lấy toàn bộ lượng kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chấtrắn có khối lưọng là ?
Câu 23 :
 Nung 6,58 gam Cu(NO
3
)
2
trong bình kín một thời gian , thu được 4,76 gam chất rắn và hỗn hợpkhí X . Hoà tan hoàn toàn X vào H
2
O được 300 ml dung dịch Y . Dung dịch Y có PH bằng ?
Câu24 :
Cho khí CO đi qua ống sứ chứa 16 gam Fe
2
O
3
đun nóng , sau phản ứng thu được hỗn hợp rắn Xgồm Fe , FeO , Fe
3
O
4
, Fe
2
O
3
. Hoà tan hoàn toàn X bằng H2SO4 đặc nóng thu thu được dung dung dịchY . Cô trong dung Y lượng muối khan thu được là ?
Câu25 :
Để khử hoàn toàn CuO , FeO cần 4,48 lít khí H
2
ở đktc . Nếu cũng khử hoàn toàn hỗn hợp đó bằng CO thì lượng CO thu được khi cho qua dung dịch nước vôi trong dư thì khối lượng kết tủa sinh ralà bao nhiêu ?
 Ngc Quang sưu tpTrang - 2 -
 
:
Các dạng toán hóa vô cơ 
DẠNG 2 : PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG 2
VD1 :
Cho chuỗi phản ứng như sau :
+ O
2
+ O
2
+ H 
2
 SO
+ Ba(NO
3
 )
2
+ NaOH to
2
 
Fe → Fe
3
O
4
Fe
2
O
3
Fe
2
(SO
4
)
3
→ Fe(NO
3
)
3
→ Fe(OH)
3
Fe
2
O
3
→ Fe
3
O
4
 
Viết các phương trình phản ứng xảy ra . Và tính số mol của các nguyên tố trong hợp chất . Đưa ra nhận xét 
VD2 :
Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol Fe ; 0,2 mol FeO , O,2 mol Fe
2
O
3
và 0,1 mol Fe
3
O
4
tác dụng hoàn toànvới dung dịch H
2
SO
4
đặc nóng . Viết các phương trình phản ứng xảy ra và tính khối lượng muối thuđược .
Câu 1:
Cho 1,6 gam bột Fe
2
O
3
tác dụng với axit dư HCl .Khối lượng muối trong dung dịch sau phản ứnglà ?
Câu 2 :
Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm Fe , FeO , Fe
2
O
3
, Fe
3
O
4
trong dung dịch HNO
3
loãng nóng dưthu được 4,48 lít khí NO duy nhất ở đktc và 96,8 gam muối Fe(NO
3
)
3
đã phản ứng . Tính số mol HNO
3
Đs : 1,4 molCâu hỏi phụ : Tính m H
2
O tạo thành , m ôxit ban đầu .
Câu 3 :
Hỗn hợp X gồm một ôxit của sắt có khối lượng 2,6 gam . Cho khí CO dư đi qua X nung nóng ,khí đi ra hấp thụ vào dung dịch nước vôi trong dư thì thu được 10 gam kết tủa . Tính tổng khối lượngcủa Fe có trong X là ?ĐS : 1 gam .
Câu 4 :
Hoà tan hoàn toàn m gam Fe trong dung dịch HCl thu được x gam muối clorua . Nếu hoà tanhoàn toàn m gam Fe trong dung dịch HNO
3
loãng dư thì thu được y gam muối nitrat . Khối lượng 2muối chênh lệch nhau 23 gam . Gía trị của m là ?
Câu 5 :
Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,12 mol FeS
2
và a mol Cu
2
S vào axit HNO
3
vừa đủ thu đượcdung dịch X chỉ chứa hai muối sunfat và khí duy nhất NO . Gía trị của a là ?ĐS : a = 0,06 mol
Câu 6 :
Cho khí CO đi qua ống sứ chứa 16 gam Fe
2
O
3
đun nóng sau phản ứng thu được hỗn hợp rắn Xgồm Fe , FeO , Fe
3
O
4
, Fe
2
O
3
. Hoà tan hoàn toàn X bằng H
2
SO
4
đặc nóng thu được dung dịch Y . Côcạn dung dịch Y thu được lương muối khan là bao nhiêuĐS : 40Câu hỏi them : Nếu cho biết khí SO
2
thu đuợc là 0,3 mol , Tính n H
2
SO
4
,
Câu 7 :
Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 6,4 gam Cu và 5,6 gam Fe bằng dung dịch HNO
3
1M sau phản ứng thu được dung dịch A và khí NO duy nhất . Cho tiếp dung dịch NaOH dư vào dung dịch A thuđược kết tủa B và dung dịch C . Lọc kết tủa B rồi đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổithì khối lượng chất rắn thu được là ?ĐS : 16
Câu 8 :
Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,4 mol FeO và 0,1 mol Fe
2
O
3
vào dung dịch HNO
3
loãng dư, thu được dung dịch A và khí NO duy nhất . Dung dịch A cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thuđược kết tủa . Lấy toàn bộ kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn cókhối lượng là ?ĐS : 48 gam
Câu 9 :
Hoà tan hoàn toàn a gam hỗn hợp X gồm Fe và Fe
2
O
3
trong dung dịch HCl thu được 2,24 lít khíH
2
ở đktc và dung dichj B .Cho dung dịch B tác dụng với dung dịch NaOH dư lọc lấy kết tủa , nungtrong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn có khối lượng bằng 24 gam . Tính a ?Đs : 21.6 gam .
 Ngc Quang sưu tpTrang - 3 -

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Tam Duong Tran liked this
Bui Tuan Minh liked this
hoangmyhanh87 liked this
Bởi Wậy liked this
trinhson123 liked this
trungluoc liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->