Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hinh Thai Giai Phau

Hinh Thai Giai Phau

Ratings:
(0)
|Views: 2,055|Likes:
Published by lilac89

More info:

Published by: lilac89 on Jun 22, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/22/2011

pdf

text

original

 
 
1 
CH
ƯƠ 
NG M
Ở 
 
ĐẦ
U
ừ 
khóa
- T 
ự 
ưỡ 
ng - D
ưỡ 
ng - Th
ẩ 
m d 
ưỡ 
ng - Toàn th
ự 
c
Tóm t 
ắ 
t n
i dung 
Trong ch
ươ 
ng n
 y gi
ớ 
i thi
u khái ni
m chung v
ề 
ch s
ử 
môn Hình thái gi
i ph
ẩ 
u th
ự 
c v
t, cách khác hi
ể 
u v
ề 
ngu
n
ố 
c hình thành các môn h
c liênquan
đế 
n th
ự 
c v
t, m
t sinh v
t t 
ự 
ưỡ 
ng cung c
ấ 
 p s
ứ 
c s
n xu
ấ 
t cho h
sinh thái. Bên c
nh
đ 
ó, còn nêu m
t s
ố 
ph
ươ 
ng pháp
để 
nghiên c
ứ 
u v
ề 
th
ự 
c v
t, qua
đ 
ó c
ũ
ng cho th
ấ 
 y m
ố 
i quan h
gi
ữ 
a th
ự 
c v
t h
c và các ngành khoa h
c khác
để 
 ki
ế 
n th
ứ 
c v
ề 
th
ự 
c v
t ngày càng hoàn thi
n h
ơ 
n.
Yêu c
u
đố 
i v
ớ 
i sinh viên
Sau khi nghiên c
ứ 
u ch
ươ 
ng n
 y, sinh viên có th
ể 
:- Nh
n bi
ế 
t v
ề 
ch s
ử 
môn h
c và nh
ứ 
t là ngu
n g 
ố 
c v
ề 
ế 
bào, nh
ữ 
ng kháini
m ngày càng hoàn ch
ỉ 
nh h
ơ 
n nh
ờ 
ng c
quang h
c là kính hi
ể 
n vi.- M 
ố 
i liên quan gi
ữ 
a các môn h
c khác v
ề 
th
ự 
c v
t.
1. GI
Ớ 
I THI
U CHUNG V
GI
Ớ 
I TH
Ự 
C V
T
Đặ
t v
n
đề
: 1. Theo b
n, th
c v
t và t
o khác nhau
ở 
nh
ng
đặ
c
đ
i
m gì ?2. Sai khác c
ă
n b
n gi
a các sinh v
t s
ơ 
h
ch và sinh v
t chân h
chnh
ư
th
ế
nào ?
1.1. Th
ự 
c v
t là m
t b
ph
n c
a sinh gi
ớ 
i
Sinh gi
ớ 
i
t khác nhau do
đặ
c
đ
i
m t
ch
c c
ơ 
th
, c
u t
o t
ế
bào c
ũ
ngnh
ư
s
dinh d
ưỡ 
ng c
a chúng,
đượ 
c chia làm 5 gi
ớ 
i: gi
ớ 
i Monera bao g
m cácsinh v
t s
ơ 
h
ch (vi khu
n), gi
ớ 
i Protista hay nguyên sinh v
t là nh
ng sinh v
t
đơ 
n bào nhân th
t, gi
ớ 
i N
m, gi
ớ 
i Th
c v
t và gi
ớ 
i
Độ
ng v
t.S
khác nhau c
ơ 
b
n gi
a
độ
ng v
t và th
c v
t là
ở 
hình th
c dinh d
ưỡ 
ng c
achúng: th
c v
t t
d
ưỡ 
ng (autotrophes), còn
độ
ng v
t d
d
ưỡ 
ng (heterotrophes). Th
cv
t xanh có ch
a di
 p l
c t
(chlorophylles) a, b, s
quang t
ng h
ợ 
 p t
o ra các h
ợ 
 pch
t h
u c
ơ 
t
n
ă
ng l
ượ 
ng ánh sáng m
t tr 
ờ 
i, n
ướ 
c và khí carbonic; m
t s
t ít vikhu
n có th
quang t
d
ưỡ 
ng và hoá t
d
ưỡ 
ng. N
m c
ũ
ng nh
ư
h
u h
ế
t các vi khu
n và
độ
ng v
t s
ng d
d
ưỡ 
ng b
ng cách h
 p thu các h
ợ 
 p ch
t h
u c
ơ 
có s
n, s
dinh d
ưỡ 
nglà toàn th
c (holotrophe / holozoique), còn th
c v
t h
 p thu các ch
t trong môi tr 
ườ 
ng b
ng s
th
m th
u nên th
m d
ưỡ 
ng (osmoiotrophe).
 
 
2
1.2. Vai trò c
a th
ự 
c v
t trong thiên nhiên trong
đờ 
i s
ng conng
ườ 
i
Câu h
i
: B
n hi
u th
ế
nào v
ng
ườ 
i nguyên th
y bi
ế
t khám phá và s
d
ng d
ượ 
ctính c
a vài th
c v
t?Kh
 p n
ơ 
i trên b
m
t trái
đấ
t, t
nh
ng vùng hoang m
c khô c
n c
a vùngnhi
t
đớ 
i, d
ướ 
i
đ
áy
đạ
i d
ươ 
ng sâu th
m, các vùng l
nh l
o c
a Nam và B
c c
c
đ
âu
đ
âu chúng ta c
ũ
ng có th
g
 p các
đạ
i di
n c
a gi
ớ 
i th
c v
t. Gi
ớ 
i th
c v
t vôcùng phong phú và
đ
a d
ng, có vai trò to l
ớ 
n trong t
nhiên, có th
nói là s
 không có s
s
ng trên trái
đấ
t này n
ế
u không có s
t
n t
i c
a gi
ớ 
i th
c v
t.Tr 
ướ 
c h
ế
t, nh
ờ 
quá trình quang h
ợ 
 p c
a cây xanh mà s
cân b
ng gi
a khíO
2
và CO
2
trong khí quy
n
đượ 
c
đả
m b
o, do
đ
ó
đả
m b
o l
ượ 
ng oxy c
n thi
ế
tcho các c
ơ 
th
s
ng. K 
ế
t qu
c
a quá trình quang h
ợ 
 p là t
o ra các ch
t h
u c
ơ 
 c
n thi
ế
t cho s
t
ă
ng tr 
ưở 
ng và phát tri
n c
a th
c v
t
đồ
ng th
ờ 
i th
c v
t c
ũ
ngchính là ngu
n th
c
ă
n cho các
độ
ng v
t khác nh
t là cho con ng
ườ 
i. H
ơ 
n n
a,trong t
nhiên, các qu
n xã th
c v
t nh
t là qu
n xã r 
ng có vai trò to l
ớ 
n trongvi
c
đ
i
u hòa khí h
u, làm gi
m tác h
i c
a gió bão, h
n ch
ế
s
xói mòn
đấ
t, l
ũ
 l
t, h
n hán, r 
ng c
ũ
ng chính là màn l
c hay lá ph
i làm trong lành b
u khíquy
n. Ngoài ra, r 
ng còn cung c
 p ngu
n gene quí cho con ng
ườ 
i
để
t
o thêmcác v
t nuôi và cây tr 
ng nh
m ph
c v
cho nhu c
u l
ợ 
i ích c
a con ng
ườ 
i c
ũ
ngnh
ư
cung c
 p các lo
i thu
c ch
a b
nh, v
t li
u xây d
ng và trang trí ...Song song v
ớ 
i quá trình quang t
ng h
ợ 
 p c
a th
c v
t còn có quá trình phân h
y ch
t h
u c
ơ 
mà các sinh v
t không có di
 p l
c nh
ư
vi khu
n và n
m
đ
óng vai trò quan tr 
ng. Các h
ợ 
 p ch
t h
u c
ơ 
b
phân gi
i thành các ch
t vô c
ơ 
 và các ch
t khoáng, ph
n l
ớ 
n s
n ph
m phân h
y này l
i
đượ 
c th
c v
t tái s
 d
ng làm nguyên li
u
để
t
ng h
ợ 
 p ch
t h
u c
ơ 
, nh
ư
v
y, nh
ờ 
có th
c v
t, vikhu
n, n
m mà chu trình v
t ch
t trong t
nhiên
đượ 
c
đả
m b
o.
2.
ĐỐ
I T
ƯỢ 
NG VÀ NHI
M V
C
A HÌNH THÁIGI
I PH
U H
C TH
Ự 
C V
T
 Hình thái gi 
i ph
ẩ 
u h
c th
ự 
c v
là khoa h
c nghiên c
u hình d
ng bênngoài, c
u t
o bên trong c
a c
ơ 
th
th
c v
t nh
t là th
c v
t có hoa (cây h
t kín) c
ũ
ngnh
ư
các quy lu
t hình thái và phát sinh c
a gi
ớ 
i th
c v
t.
 Đố 
i t 
ượ 
ng 
c
a môn h
c làm
t h
th
ng t
ch
c s
ng c
a c
ơ 
th
th
c v
t t
c
 p
độ
t
ế
bào v
ớ 
i các bào quan bêntrong, t
ng lo
i mô là do t
 p h
ợ 
 p các t
ế
bào, t
ng c
ơ 
quan
đượ 
c c
u t
o b
ng nhi
ulo
i mô và cu
i cùng là toàn b
cây. T
t c
làm thành m
t th
th
ng nh
t h
u c
ơ 
, cóm
i quan h
ch
t ch
v
ớ 
i nhau và v
ớ 
i môi tr 
ườ 
ng s
ng chung quanh.M
i m
t th
c v
t
đề
u trãi qua m
t quá trình phát sinh phát tri
n, b
t
đầ
ut
s
th
tinh hình thành h
ợ 
 p t
, h
ợ 
 p t
phát tri
n thành phôi và cu
i cùng là cáth
tr 
ưở 
ng thành. Nh
ư
v
y, s
khác nhau
ở 
cá th
còn non và cá th
tr 
ưở 
ngthành trong c
u t
o, hình d
ng t
ế
bào c
ũ
ng nh
ư
trong các lo
i mô. Bên c
nh
đ
ó,m
i cá th
s
thích nghi v
hình thái và c
u t
o khi cây s
ng trong các môitr 
ườ 
ng khác nhau mà các
đặ
c
đ
i
m thích nghi riêng này có th
 
đượ 
c di truy
n t
 th
ế
h
này sang th
ế
h
khác. M
i t
ươ 
ng quan gi
a các
đặ
c tính v
hình thái, gi
i ph
u c
a cây v
ớ 
i
đ
i
u ki
n s
ng c
a nó c
ũ
ng là m
t h
ướ 
ng nghiên c
u c
a hình
 
 
3thái gi
i ph
u h
c th
c v
t. Ngoài ra,
 Hình thái gi 
i ph
ẩ 
u h
c th
ự 
c v
cònlà môn h
c
nghiên c
ứ 
u
v
nh
ng bi
ế
n
đổ
i c
a các d
ng c
ơ 
th
th
c v
t trong quátrình t
ă
ng tr 
ưở 
ng, phát tri
n và thích nghi v
ớ 
i môi tr 
ườ 
ng s
ng chung quanh.H
u h
ế
t th
c v
t h
t kín r 
t khác nhau và trên di
n r 
ng; n
n t
ng
để
phân bi
t các th
c v
t n
y trong gi
i ph
u nh
m có th
phân bi
t cây h
t kín thành 2l
ớ 
 p: song t
di
n và
đơ 
n t
di
 p.Hình thái th
c v
t r 
t
đ
a d
ng, nên khoa h
c v
 
 Hình thái gi 
i ph
ẩ 
u
nh
mgi
i thích quy lu
t c
a s
phát sinh, phát tri
n cá th
c
ũ
ng nh
ư
quá trình l
ch s
  phát sinh th
c v
t; c
u t
o và nhi
m v
c
a nó thích nghi cu
c s
ng trên
đấ
t li
nqua s
ti
ế
n hoá và qua
đặ
c tính riêng ph
n
ng l
i v
ớ 
i môi tr 
ườ 
ng. H
ơ 
n n
a, mônh
c này còn giúp chúng ta hi
u m
t cách
đ
úng
đắ
n v
s
khác nhau trong c
ơ 
th
 th
c v
t trong th
ế
gi
ớ 
i t
nhiên,
để
có th
tác
độ
ng lên c
ơ 
th
 
đ
ó nh
m ph
c v
 cho nhu c
u l
ợ 
i ích c
a con ng
ườ 
i.
3. L
CH S
Ử 
NGHIÊN C
Ứ 
U HÌNH THÁI GI
I PH
UH
C TH
Ự 
C V
T
Câu h
i
: T
i sao môn Sinh lý h
c th
c v
t và Gi
i ph
u th
c v
t phát tri
n r 
tlâu sau Phân lo
i h
c th
c v
t ?T
khi có loài ng
ườ 
i, con ng
ườ 
i
đ
ã d
a vào th
ế
gi
ớ 
i th
c v
t chung quanh
để
s
ng b
ng hái l
ượ 
m c
a th
ờ 
i "
ă
n s
ố 
ng 
ở 
hang 
", con ng
ườ 
i ch
m
t trongnh
ng thành ph
n c
a th
ế
gi
ớ 
i t
nhiên và s
ng hòa nh
 p vào thiên nhiên
đ
ó.Cùng v
ớ 
i quá trình phát tri
n, con ng
ườ 
i ngày càng tích l
ũ
y v
n hi
u bi
ế
t v
hìnhthái các loài cây, hoàn thi
n h
ơ 
n trong cách s
d
ng th
c v
t cho nhu c
u c
a conng
ườ 
i v
n ngày càng ph
c t
 p, phong phú và
đ
a d
ng.Cách nay h
ơ 
n 3.000 n
ă
m, các sách c
c
a Trung Qu
c nh
ư
Kinh Thi
đ
ã môt
hình thái và giai
đ
o
n s
ng c
a nhi
u lo
i cây, th
ế
XI tr 
ướ 
c Công nguyên, m
t pho sách c
 
n
Độ
"
 Susc
ơ 
ruta
"
đ
ã mô t
hình thái 760 lo
i cây thu
c.Théophraste (371 - 286 tr 
ướ 
c CN) vi
ế
t nhi
u sách v
th
c v
t nh
ư
"
 L
 ị 
ch s
ử 
 
th
ự 
cv
", "
 Nghiên c
ứ 
u v
ề 
cây c
" ... trong
đ
ó l
n
đầ
u tiên
đ
ã
đề
c
 p
đế
n các d
n li
u có h
 th
ng v
hình thái, c
u t
o c
ơ 
th
th
c v
t cùng v
ớ 
i cách s
ng, cách tr 
ng c
ũ
ng nh
ư
 công d
ng c
a nhi
u lo
i cây. Ông
đ
ã chia cây ra thành các b
ph
n th
ườ 
ng xuyên nh
ư
 
, thân, lá, còn b
ph
n t
m th
ờ 
i là hoa, qu
; ông c
ũ
ng còn chú ý
đế
n s
t
o thành vònghàng n
ă
m c
a g
. Nhi
u ki
ế
n th
c v
s
phân bi
t trong c
ơ 
quan dinh d
ưỡ 
ng và c
ơ 
quansinh s
n c
ũ
ng
đượ 
c nêu lên trong các tác ph
m c
a Théophraste. Nh
ng hi
u bi
ế
t ban
đầ
u v
hình thái bên ngoài c
a th
c v
t là tiêu chu
ntrong phân lo
i th
c v
t, vì th
ế
l
ch s
phát tri
n c
a môn
 Hình thái h
c
g
n li
nv
ớ 
i l
ch s
phát tri
n c
a môn
 Phân lo
i th
ự 
c v
.S
phát minh ra kính hi
n vi c
a nhà v
t lý h
c ng
ườ 
i Anh, Robert Hook (th
ế
 XVII)
đ
ã m
ở 
 
đầ
u cho giai
đ
o
n m
ớ 
i, giai
đ
o
n nghiên c
u c
u trúc bên trong c
a c
ơ 
th
,cách khác là nghiên c
u v
t
ế
o
để
cu
i cùng
đư
a
đế
n "
h
c thuy
ế 
t v
ề 
ế 
o
" (1838)c
u trúc và ch
c n
ă
ng c
a t
ế
bào ngày càng
đượ 
c hi
u bi
ế
t hoàn thi
n h
ơ 
n. Ngoài ra,trong th
ế
XVIII, nh
ờ 
s
phát tri
n c
a các ngành khoa h
c k 
thu
t nh
ư
v
t lý, hóah
c ... các ho
t
độ
ng hàng h
i c
ũ
ng là m
t trong nh
ng y
ế
u t
giúp thu l
ượ 
m khá nhi
ud
n li
u quan tr 
ng v
 
đờ 
i s
ng và c
u t
o c
a các loài cây.Gi
a th
ế
XIX, công trình nghiên c
u v
th
c v
t có h
t c
a Hoffmeister giúp phân bi
t gi
a th
c v
t
h
t tr 
n
và th
c v
t
h
t kín.
Ông c
ũ
ng
đ
ã xác
đị
nh
đượ 
c quylu
t chung cho th
c v
t trong chu trình s
ng d
ướ 
i hình th
c xen k 
th
ế
h
, góp ph
n

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
oanhdl liked this
vhnguoicungkho liked this
VuThiLam liked this
anhnang12988 liked this
anhnang12988 liked this
Nguyen Tien Tiep liked this
Nguyen Tien Tiep liked this
tien024 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->