Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
sociologija

sociologija

Ratings:
(0)
|Views: 2,103|Likes:
Published by roro08

More info:

Published by: roro08 on Jun 23, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/24/2013

pdf

text

original

 
 prvih 100 pitanja1)osnovni metodološki postulati, odnosno principi nauke su: objektivnost, pouzdanost, opštost isistematičnost2)na koji metodološki postulat se odnosi stav da je naučno saznanje hipotetičko i privremeno: objektivnost3)prema dijalektičkom shvatanju 3 osnovna elementa (dela) naučnog metoda su: logički, teorijsko-epistemološki, tehnički4)koji deo naučnog metoda je univerzalan, odnosno primenjuje se u istraživačkoj praksi svih nauka: logički5)šta osim određenog segmenta (dela stvarnosti) još utiče na konstituisanje predmeta nauke: filozofsko,ontološko shvatanje stvarnosti, saznajni ciljevi, metodološki postupci, čovjekove praktične potrebe6)navedite na kojih 5 velikih kompleksa se dele celokupan sistem nauke: filozofske, matematičke, prirodne, psihološke i društvene nauke7)prema ljudskoj svrsi nauke se dele na fundamentalne i primenjene. kojoj od navedenih grupa pripadasociologija? fundamentalnoj8)ko od navedenih sociologa smatra da sociologija proučava statiku i dinamiku društva: Ogist Kont9)ko od navedenih sociologa smatra da sociologija treba da razume i objasni društveno delovanje pojedinaca: Maks Veber 10)šta je po mišljenju E. Dirkema i njegovih sledbenika predmet proučavanja sociologije: predmet proučavanja soc. kao društvene nauke su ustaljeni odnosi kolektivnog ponašanja11)ko od navedenih sociologa smatra da sociologija treba da proučava forme, odnosno oblike društvenihodnosa: Georg Zimel12)šta po Ž. Gurviču proučava mikro a šta makro sociologija: mikro-oblik društvenosti; makro-realnekolektivne jedinice, društvene grupe, klase i globalna društva13)koji sociolog pozitivističke orijentacije tvrdi da sociologija treba da proučava društvene pojave kao''stvari'': Emil Dirkem14)navedite šta su to ''pozitivne činjenice'' na kojima, po stavovima pozitivista, treba da se zasniva nauka:čulni utisci, opažaji i oseti koji su dostupni posmatranju i eksperimentisanju, za Konta su izvor naučnogsaznanja u prirodnim i društvenim naukama15)osnovni saznajni cilj društvenih, odnosno duhovnih nauka po mišljenju pristalica istorizma je da:razumeju unutrašnju strukturu društvenih pojava16)kod razumevanja društvenih pojava, odnosno delovanja pojedinaca neophodno je prema Veberu,razumeti: značenje i smisao17)sociologija radi naučnog objašnjenja i razumevanja društvenih pojava treba da konstruiše ''idealnetipove'' smatra: Maks Veber 18)osnovni dijalektički principi koji prema Hegelu i Marksu treba da služe kao putokazi u istraživanjudruštvenih pojava su: princip totaliteta, razvojnosti odnosno istoričnosti, jedinstva i borbe suprotnosti, prelaska kvantiteta u kvalitet, prevazilaženja – negacija negacije.19)osnovne faze u postupku sociološkog istraživanja su: određivanje predmeta, postavljanje hipoteze, prikupljanje podataka i njihova obrada, naučni opis pojave koja se istražuje, naučno objašnjenje.20)sociološko naučno objašnjenje može biti: strukturalno, funkcionalno, uzročno i dujalektičko21)posmatranje sa učestvovanjem, zavisno od uloge koju posmatrač ima u sredini koju ispituje može imatirazličite oblike. ako posmatrač vrši određenu radnu ulogu u sredini koju ispituje sa svim pravima iobavezama kao i drugi članovi, ali sredina zna da on pored radne uloge vrši i naučno posmatranje radi se o:učesniku posmatraču22)šta je od presudnog značaja prilikom prikupljanja podataka ispitivanjem bez obzira na to da li se ono vršianketom ili intervjuom: mora se uspostaviti što neposrednija vaza između hipotetičke osnove istraživanja ispiska pitanja sadržanih u anketnom upitniku23)stopa nataliteta koja pokazuje koliko se dece rađa u toku jedne godine na 1000 stanovnika je: posrednomerenje24)koja 3 bitna činioca utiču na određivanje veličine uzorka pojave koja se istražuje:homogenost, varijabilnost, preciznost25)statistička srednja vrednost koja je dominantna na skali pojava koja se ispituje je: modalna26)kako se kod tzv. eksperimenta u prirodnim uslovima naziva grupa u kojoj deluje činilac sa kojim seeksperimentiše? eksperimentalna grupa27)koja je osnovna predpostavka da bi se u nekom globalnom društvu određena društvena pojava ili procesmogao istraživati uporednom metodom? da društvo nije homogeno, da je izdiferencirano na razne delove – klase, nacije, regione
 
28)koje 3 osnovne faze sadrži opšti postupak analize sadržaja: prva faza-stvaranje sistema kategorija analize i jedinica za klasifikaciju sadržaja i oblika simboličkogopštenja. druga faza-čin analize i statističku obradu podataka dobijenih analizom. treća faza-naučni opissadržaja i oblik simboličkog opštenja29)iz čega po Kontu proističe društveni konsenzus na kome se temelji društvo? instinkta, simpatije (osećajadruštvenosti), zajedničkih misli i ideja, verovanja i moralnih nazora30)društvena evolucija po Kontu, rezultat je razvoja: intelekta, akcije i osećanja31)tri glavna doba razvoja ljudskog društva po Kontu su: teološko, meta-fizičko i pozitivno (naučno)32)po Spenseru zajednički evolucioni procesi koje slede biološki i socijalni organizam (društvo) su: ljudskodruštvo i biološki organizam neprestano rastu, progresivni rast i uslužavanje strukture prati sve većadiferencijacija i specijalizacija funkcija, uporedo sa diferencijacijom funkcija dolazi do porastameđuzavisnosti organa koji vrše srodne funkcije.33)koja 3 osnovna tipa društva u dosadašnjoj istoriji ljudskog društva razlikuje Spenser: horde, militarizam iindustrijalizam, etičko društvo.34)za Marksa je čovek: delatno biće prakse35)dva osnovna elementa načina proizvodnje po Marksu su: proizvodne snage i proizvodni odnosi.36)koje su po Marksu dve osnovne protivurečnosti, odnosno suprotnosti pokretačka snaga ljudske istorije:racionalni odnosi i klasne borbe37)osnovu društva i svih društvenih procesa, prema L. Glumploviču, predstavlja borba za opstanak koja sevodi između: društvenih grupa38)koji su po Glumploviču, koraci ujedinjavanja rasno i etnički različitih grupa u procesu stvaranja države jedne nacije: usvajanje jezika osvajača, usvajanje njegove vere, naravi i običaja, sklapanje mešovitih brakova.39)osnovu društvenih pojava po Veberu čini: deo čoveka koje se zaniva na slobodnoj volji čoveka injegovom delovanju40)navedite šta je po Veberu društveno delanje: ponašanje 2 ili više pojedinaca koji razumeju značenje ismisao postupaka drugih pojedinaca i u skladu sa tim se ponašaju41)koja 4 osnovna tipa ljudskog delanja razlikuje Veber: ciljno racionalno, vrednosno racionalno i afektivnodelanje42)koja 3 osnovna tipa vlasti razlikuje Veber: zakonsku ili racionalnu, tradicionalnu i harizmatsku vlast43)koje načelo protestantske religije je po Veberu bitno uticalo na razvoj kapitalizma u Evropi? načelo o predestinaciji44)osnovu društva , odnosno društvenog života ljudi, prema Dirkemu predstavlja: nagon društvenosti45)koja 2 elementa po Dirkemu čine idejno jezgro (kolektivnu svest) društva: ideje i norme46)šta prema Dirkemu predstavlja ključni odnos društvene evolucije: preobražaj tipa moralnosti isolidarnosti47)na kom tipu solidarnosti počiva primitivno i savremeno društvo? primitivno na mehaničkoj a savremenona organskoj solidarnosti (razvijena podela rada)48)iz čega po Tenisu izvire društveni život ljudi: iz društvene volje49)iz kog oblika ljudske volje po Tenisu izvire ''zajednica'': iz organske volje50)iz kog oblika ljudske volje po Tenisu izvire ''društvo'': iz racionalne volje51)koja 2 osnovna procesa, po Vizeu čine osnovu društvenog života ljudi: procesi asocijacije (udruživanja) idisocijacije (razdruživanja)52)iz koja 3 osnovna izvora po Vizeu proističu procesi udruživanja i razdruživanja pojedinaca: izemocionalno obojenih nagona i impulsa, iz interesa koji mogu biti emocionalno obojeni i iz objektivnesituacije koja čini udruživanje neizbežnim53)koje 2 okolnosti prema F. Gidingsu određuju čovekovo ponašanje: 1.podsticaji tj. stanja ili zbivanja kojadirektno izazivaju ovakvo ili onakvo ponašanje, 2.sličnost ili različitost reagovanja (ljudi) na date podsticaje54)šta prema Gidingsu ima odlučujući značaj za pretvaranje životinjskog društva (krda ili jata) u ljudskodruštvo: svest vrste55)kom tipu društva prema Gidingsu pripada društvo zasnovano na konvenciji ili ugovoru: kontraktualnomtipu društva56)po H. Midu ključnu ulogu u razvoju čoveka od biološkog u svesno društveno biće ima: stalne interakcijesa drugim ljudima, razvoj svesti o sebi, simboli od kojih su najvažniji sadržani u jeziku57)prema Midu ključnu ulogu u formiranju svesti o sebi kod pojedinaca ima: jezik 
 
58)kako Mid naziva društveni proces koji ima odlučujući značaj za socijalizaciju pojedinca i njegovodruštveno ponašanje: preuzimanje uloge drugog (usvajanje stavova drugih)59)prema H. Blumeru ljudi deluju, odnosno ponašaju se u društvu na osnovu: značenja koja daju predmetima i događajima a ne reaguju na spoljašnji stimulans60)značenja koja ljudi pridaju predmetima i događajima prema Midu: nastaju u procesu interakcije i moguse menjati i modifikovati unutar interakcijskog procesa61)prema Tomasu i Znanijeckom ljudsko ponašanje je određeno: kao proizvod interakcije individualaca idruštva tj. kao interakciju stavova pojedinca i društvenih vrednosti62)šta je stav po Tomasu i Znanijeckom: stavpredstavlja takav proces u svesti pojedinca koji određujenjegovo stvarno ili moguće ponašanje u društvenom svetu63)šta je vrednost po Tomasu i Znanijeckom: vrednosti su svi oni objekti prema kojima se ravnaju stavoviljudi64)koja su po Parsonsu 4 glavna elementa iz kojih je satkano individualno delanje: 1.akter tj. lice koje dela,2.cilj-buduće stanje koje akter svojim delanjem želi da postigne, 3.situacija koja ima 2 el: skup okolnostikoje stoje pod kontrolom aktera (sredstva) i okolnosti koje su van njegove kontrole (situacija u užemsmislu), 4.normativna orijentacija-skup normi i vrednosti kojima se iskazuju ciljevi društva65)koja su po Parsonsu 4 osnovna elementa društvene strukture: uloga, kolektivnost, norma i vrednost66)šta je za Parsonsa društvena uloga: najelementarnija jedinica društva tj. obavljanje određenih delatnosti uskladu sa normativnim očekivanjima društva67)koji od navedenih elemenata društvene strukture ima po Parsonsu najvažniju ulogu u društvenom životuljudi: kulture i moralne vrednosti68)iz kojih je društvenih podsistema, poredaka po Parsonsu sastavljen društveni sistem i koja je njihovafunkcija: 1.kulturni poredak-je institucionalizovani sistem kulturnih i moralnih vrednosti, 2.pravni poredak sastavljen od prava i dužnosti utvrđenih zakonom koja obezbeđuju integraciju društva, 3.politički poredak-koji raznim sredstvima i procesima motiviše pojedinca da u konkretnim situacijama ostvari svoje ciljeve,4.privredni poredak-obezbeđuje adaptaciju društvenog sistema prema prirodi kao njegovoj organskoj osnovi69)šta je po Mertonu latentna funkcija društvenih pojava: to je funkcija čija dejstva, a posebno rezultate,akteri nisu očekivali70)Parsonosovom principu o univerzalnosti normativnog obrasca kulture Merton suprotstavlja princip:alternativnih vrednosnih orjentacija71)koje su 3 osnovne vrednosti, odnosno njihova nejednaka raspodela, po Kozeru najčešći izvor društvenihsukoba: status, dohodak i moć72)kada po Kozeru dolazi do prerastanja neprijateljskih emocija, odnosno raspoloženja u društvene sukobe:do toga dolazi kada raspodela prava i privilegija izgubi društveni legitimitet73)koji su sukobi u društvu po Kozeru: pozitivno-funkcionalni – doprinose njenoj revitalizaciji,disfunkcionalni – sukobi u kojima suprotstavljene strane više ne dele osnovne vrednosti na kojima počivadruštveni sistem74)glavni izvor društvenih sukoba za Darenforda jeste: nejednaka raspodela vlasti75)glavni nosioci društvenih sukoba, prema Darenfordu su grupe zasnovane na: manifestnim interesimasvoga člana i zato imaju prepoznatljivu strukturu, organizaciju i program76)tri osnovna dela socioorganske stvarnosti, odnosno ljudskog društva, prema Sorokinu su: duhovnisadržaji, materijalni prenosioci značenja, ljudi77)tri osnovna supersistema, prema Sorokinu na kojima počiva celokupna društvena stvarnost su:ideatistički, senzualistički i idealistički78)dinamika, odnosno razvoj društva, prema Sorokinu odvija se kroz: ciklični sistem79)kojih 5 osnovnih sociopsiholoških potreba čoveka, po Fromu konstituišu ljudsku prirodu: potrebe za:udruživanjem, stvaranjem, ukorenjenjem u rodu, sticanjem sopstvenog identiteta, okvirom orjentacije iverovanja80)šta je za Froma individualni karakter: kompleks karakteristika koje određuju orijentaciju pojedinca81)društveni karakter za Froma je: ''suština karakterne strukture koja je zajednička većini članova istekulture'', ''suprotno individualnom karakteru po kome se ljudi razlikuju jedan od drugog iako pripadaju istojkulturi''82)kojih 5 neproduktivnih karakternih orijentacija izdvaja From u dosadašnjoj istoriji: orijentacija roba,feudalna orijentacija, orijentacija ka hordi, tržišna orijentacija, receptivna orijentacija83)šta po Fromu karakteriše produktivnu karakternu orijentaciju ljudi: sposobnost i spremnost čoveka dakreira nove situacije, na taj način zadovoljava svoje ljudske potrebe i razvija sebe kao celovito biće

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Iwana_Stewanowic_992 liked this
Arnela Skoro liked this
Ivan Jakovljevic liked this
Sladjan Bomba Milovanovic liked this
Jasmin Čandić liked this
Naca1970 liked this
kojotstrasni liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->