Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ly Thuyet Va Cong Thuc 12cb

Ly Thuyet Va Cong Thuc 12cb

Ratings: (0)|Views: 99 |Likes:
Published by canhtranphu

More info:

Published by: canhtranphu on Sep 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/30/2013

pdf

text

original

 
vatlylamdong.comCHỦ ĐỀ 1: DAO ĐỘNG CƠ HỌCI. CON LẮC LÒ XO1. Phương trình dao động:
cos()
 x A
ω ϕ 
= +
2. Phương trình vận tốc:
'; sin()cos()2
dv x v A t A t d
π ω ω ϕ ω ω ϕ 
= = = + = + +
3. Phương trình gia tốc:
22 22
'; ''; cos();
dv d a v a x a A t a dt d
ω ω ϕ ω 
= = = = = + =
 Hay
2
cos()
a A
ω ω ϕ π 
= + ±
 4. Tần số góc, chu kì, tần số và pha dao động, pha ban đầu:a. Tần số góc:
22(/);
k gf rad sT m l
π ω π ω 
= = = =
;
()
mgl m
=
 b. Tần số:
11();22
N f Hz T t m
ω π π 
= = = =
c. Chu kì:
12(); 2
t mT s f N
π π ω 
= = = =
d. Pha dao động:
()
ω ϕ 
+
e. Pha ban đầu:
ϕ 
Chú ý: Tìm
ϕ 
, ta dựa vào hệ phương trình
00
cossin
 x Av A
ϕ ω ϕ 
== −
lúc
0
0
=
MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP THƯỜNG GẶP
Chọn gốc thời gian
0
0
=
là lúc vật qua vị trí cân bằng
0
0
 x 
=
theo chiều dương
0
0
>
: Pha ban đầu
2
π ϕ 
= −
Chọn gốc thời gian
0
0
=
là lúc vật qua vị trí cân bằng
0
0
 x 
=
theo chiều âm
0
0
<
: Pha ban đầu
2
π ϕ 
=
Chọn gốc thời gian
0
0
=
là lúc vật qua biên dương
0
 x A
=
: Pha ban đầu
0
ϕ 
=
Chọn gốc thời gian
0
0
=
là lúc vật qua biên âm
0
 x A
= −
: Pha ban đầu
ϕ π 
=
Chọn gốc thời gian
0
0
=
là lúc vật qua vị trí
0
2
 A x 
=
theo chiều dương
0
0
>
: Pha ban đầu
3
π ϕ 
= −
Chọn gốc thời gian
0
0
=
là lúc vật qua vị trí
0
2
 A x 
= −
theo chiều dương
0
0
>
: Pha ban đầu
π ϕ 
= −
23
Chọn gốc thời gian
0
0
=
là lúc vật qua vị trí
0
2
 A x 
=
theo chiều âm
0
0
<
: Pha ban đầu
3
π ϕ 
=
Chọn gốc thời gian
0
0
=
là lúc vật qua vị trí
0
2
 A x 
= −
theo chiều âm
0
0
<
: Pha ban đầu
23
π ϕ 
=
Chọn gốc thời gian
0
0
=
là lúc vật qua vị trí
0
22
 A x 
=
theo chiều dương
0
0
>
: Pha ban đầu
4
π ϕ 
= −
1
 
vatlylamdong.com
Chọn gốc thời gian
0
0
=
là lúc vật qua vị trí
0
22
 A x 
= −
theo chiều dương
0
0
>
: Pha ban đầu
π ϕ 
= −
34
Chọn gốc thời gian
0
0
=
là lúc vật qua vị trí
0
22
 A x 
=
theo chiều âm
0
0
<
: Pha ban đầu
4
π ϕ 
=
Chọn gốc thời gian
0
0
=
là lúc vật qua vị trí
0
22
 A x 
= −
theo chiều âm
0
0
<
: Pha ban đầu
34
π ϕ 
=
Chọn gốc thời gian
0
0
=
là lúc vật qua vị trí
0
32
 A x 
=
theo chiều dương
0
0
>
: Pha ban đầu
6
π ϕ 
= −
Chọn gốc thời gian
0
0
=
là lúc vật qua vị trí
0
32
 A x 
= −
theo chiều dương
0
0
>
: Pha ban đầu
π ϕ 
= −
56
Chọn gốc thời gian
0
0
=
là lúc vật qua vị trí
0
32
 A x 
=
theo chiều âm
0
0
<
: Pha ban đầu
6
π ϕ 
=
Chọn gốc thời gian
0
0
=
là lúc vật qua vị trí
0
32
 A x 
= −
theo chiều âm
0
0
<
: Pha ban đầu
56
π ϕ 
=
cossin()2
π α α 
= +
;
sincos()2
π α α 
=
2
 
vatlylamdong.com
Giaù trò caùc haøm soá löôïng giaùc cuûa caùc cung (goùc ) ñaëc bieät
(taneân söû duïng ñöôøng troøn löôïng giaùc ñeå ghi nhôù caùc giaù trò ñaëc bieät)
- 3-1- 3/3
(ieåmgoác)
tt'yy'xx'uu
 
'
- 3-1- 3/3
11-1-1
-
π
/2
π
5
π
/63
π
/42
π
/3-
π
/6-
π
/4-
π
/3-1/2- 2/2- 3/2
-1/2- 2/2- 3/23/22/21/2
3/22/21/2
A
π
/3
π
/4
π
/6
3/33
B
π
/23/313
O
5. Phương trình độc lập với thời gian:
ω 
= +
22 22
 
 A
;
ω ω 
= +
2 224 2
 
a  A
3
 GoùcHslg 0
0
30
0
45
0
 60
0
90
0
120
0
135
0
150
0
180
0
360
0
0
6
π  
4
π  
3
π  
2
π  
32
π  
43
π  
65
π  
π  
π  
2
sin
α 
0
21
22
23
1
23
22
21
00cos
α 
1
23
22
21
0
21
22
23
-11tg
α 
0
33
1
3
kxñ
3
-1
33
00cotg
α 
kxñ
3
1
33
0
33
-1
3
kxñkxñ

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->