Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Дополнителна настава по Англиски јазик во 3то одд.

Дополнителна настава по Англиски јазик во 3то одд.

Ratings: (0)|Views: 17 |Likes:
Published by Sasha Micevska
Планирања за Дополнителна настава по Англиски јазик во 3то одд.
Планирања за Дополнителна настава по Англиски јазик во 3то одд.

More info:

Published by: Sasha Micevska on Sep 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/10/2013

pdf

text

original

 
 
ОOУ „ Кирил и Методиј “ Свети Николе
 
Програма за дополнителна наставапо англиски јазик за 3то одделениево учебната 2012/2013Наставник : Саша Мицевска
 
Целта на дополнителната настава е да им се помогне на оние ученицикои потешко го совладуваат материјалот по англиски јазик или пак сакаатдополнително објаснување. Односно на дополнителната настава научениците им се овозможува да ги совладаат основните знаења кои сепотребни за комуникација и разбирање на материјалот кој се работи воредовната настава.Намена: да се овозможи помош на оние учениците кои имаатпотешкотии во совладувањето на материјалот од англиски јазик и име потребна помош при учењето во текот на учебната година. Истотака и да се охрабрат, да се подигне нивната самодоверба дека и тиесо континуирана работа можат да го совладаат материјалот.Начин на реализација: на дополнителната настава учениците ќе гиработат и повторуваат оние теми и наставни содржини од англискиот јазик кои им се потешки за разбирање , а тоа ќе се прави прекуразговор, усна комуникација, граматички вежби, слушање соразбирање, читање на различни текстови и пишување.Време на активноста: дополнителната настава ќе се одржува во текотна целата учебна година ,со по два часа неделно.Начин на вреднување: преку заедничка и индивидуална работа,преку усна и пишана повратна информација.Цели на дополнителната настава:
да се оспособи слухово и визуелно да ги препознава новитезборови, кои учениците не ги препознаваат
да може да репродуцира зборови и едноставни јазични искази; коиучениците тешко ги репродуцираат и ги немаат доволносовладано
да можат да водат едноставна комуникација на ниво на усвоениотвокабулар со примена на јазичните функции блиски на возраста научениците; со помош на наставникот
да може слухово да ги разликува фонемите на англискиот јазик;
да препознава нови зборови кои не ги препознава приреализацијата на редовната настава и да го разбере нивнотозначење;
да почне да ја препознава графијата на претходно усно усвоенизборови;
да се оспособи со помош да пишува познати зборови и едноставниреченици по спелување;
да стекне информација за други култури
да се оспособи да пишува едноставни јазични искази;
да се здобие со знаења за други култури
да може да чита со разбирање куси и едноставни искази итекстови за идентификување на конкретни информации; кои воредоната настава ги нема доволно совладано
 
да се оспособи да пишува зборови по спелување и едноставни јазични искази со правилна употреба на интерпукцијата;
Број на часови седмично : 1Број на часови годишно : 36
 Часбр.Наставни содржини1Mодели на дијалози за запознавање2Препознавање и реагирање на команди ( Stand up, Sit down, make a circle, make a line )3
Prvite 4 bukvi od angliskata azbuka ( pi{uvawe )
4Усвојување на вокабулар за
u~ili{en pribor
5Усвојување на вокабулар за
predmeti vo u~ilnicata
6
Pra{alni
форми ( Is this a … ? Yes, it is. No, it isn’t.)7Усвојување на нови модели на дијалози8Препознавање и реагирање на команди ( Take out your book, put away your book ... )9
Ve`bi so
на вокабулар
ot
за бои10
Pra{alni formi so
вокабуларот за бои11Комуникациски вежби со вокабуларот за бои и
geometriskite formi
12
Slednite
4 букви од англиската азбука
( pi{uvawe )
13
Obrabotka na pesna
14Усвојување на нови модели на дијалози15Препознавање и реагирање на команди ( Count to 10 write the word, read a book...)16
Broevite do 20
17
Prisvojnite pridavki
18Комуникациски вежби со
pra{alnata forma
‘’ How many ‘’19Следните 4 букви од англиската азбука
( pi{uvawe )
20Усвојување на нови модели на дијалози21Препознавање и реагирање на команди ( Reach the bookshelf, find the book...)22
Vokabular za tehnolo{ki izumi
23
~lenovite na semejstvoto
24
Pra{alniot zbor
‘’ Who ‘’25Следните
4
букви
 
од
 
англиската
 
азбука
( pi{uvawe )26Pridavki za opis na nadvore{en izgled
27Усвојување на нови модели на дијалози28
Delovite od teloto i glavata

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->