Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
20Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Knez i despot Stefan Lazarevic

Knez i despot Stefan Lazarevic

Ratings:
(0)
|Views: 939|Likes:
Published by sciriusvulgaris
The Life of despot Stefan Lazarevic
The Life of despot Stefan Lazarevic

More info:

Published by: sciriusvulgaris on Jun 23, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2013

pdf

text

original

 
IX
 
BEOGRADSKA GIMNAZIJA
MIHAJLO PETROVI]- ALAS
Knezi
 
despot StefanLazarevi
]
AUTOR: JOVANKA STEVANOVI]MENTOR:
 prof.
 
DU[AN RISTI]
 
Knez i despot Stefan Lazarevi}
BEOGRAD1997
Prelaze
}
i da govorim o
w
emu,mislim da sebe bacimkao na okeanske struje,koje se ne dadu preplovitii koje su neispitane...Konstantin Filozo
OD MLADIH NOKTIJU
1
S
ude}i po srpskim rodoslovima, majka Stefana Lazarevi}a bila je zaista od
krvi carske
, kao potomak Nemawiog sina Vukana. Vukanovsin, `upan Dmitar, kasnije monah David imao je sina kneza Vratislava,ovaj kneza Vratka, a Vratko }erku Milicu.
2
Stefanov deda, a Lazarevotac, Pribac Hrebeqanovi} bio je logotet (kancelar) na dvoru caraStefana Du{ana. Lazar je tako|e obavqao dvorsku slu`bu, gde sepomiwe kao stavilac (peharnik) cara Uro{a. Posle Du{anove smrtislu`io je na dvoru cara Uro{a, od kojeg najverovatnije i doija titulukneza.
3
Oro|avawe sa uticajnim ili ako je mogu}e, vladarkimporidicama, bio je jedan deo uobi~ajne politike karakteristi~ne zavlasteoske krugove {irom Evrope. Vo|ewe takve politike knez Lazarzapo~iwe najpre udajom svojih k}eri za ugledne vlasteline i vitezove.Najstarija Mara bila je udata za vuka Brankovi}a. Dragana je bila udataza bugarskog vlastelina, Jelena za gospodara Zete - \ur|a
II
Stracimirovi}a, Teodora za ugarskog palatina Nikolu
II
Gorjanskog.Kada mu se rodio sin, koga ni malo slu~ajno naziva Stefan
4
, ta borbaza ujediwewe srpskih oblasti dobija dubqe i izmeweno zna~ewe. Ro|
1
 
...
œt ünostnaago mi
 yzrasta i mladÏixy n
ok 
e
i
je izraz kojim Stefan uHilandarskoj poveqi opisuje svoje de~a~ke godine (\. Trifunovi},
Kwi`evni radovi
,148.).
2
 
@. Stojanovi},
Rodoslovi i letopisi
, 28, 38, 40.
3
J. Kali},
Srbi u poznom sredwem veku
, 22.
4
 
Vladarski rod Nemawi}a slavilo je i imalo za patrona svoje porodice sv. prvomu~. iarhi|akona Stefana. To ime su pored svog li~nog nosili svi vladari ove ku}e.
2
 
Knez i despot Stefan Lazarevi}
ewe Stefana pru`alo je mogu}nost nadovezivawa na ugaslu dinastijuNemawi}a i na taj na~in sticawe legitimiteta jedne nove dinastije.Lazar je svakako bio svestan da se na tako nestabilnoj genealo{kojosnovi ne mogu graditi dugoro~ni i stabilni planovi, pored `ivihoblasnih gospodara koji su na osnovu ~vr{}ih ro|a~kih veza polagalive}a prava na kontinuitet sa Namawi}kom lozom i dr`avom.
5
Me|utim,nakon smrti Tvrtka
I
1391. i Konstantina Draga{a 1395. StefanLazarevi} je ponovo o`iveo o~evu politiku, {to je naro~ito uo~qivo uwegovim arengama za poveqe
6
,posebno u Hilandarskoj i Mile{evskoj.Arenge pored pravno politi~ke, dozvoqavaju i druge vrsteanalize. U Stefanovim proemijumima su ~esto prisutni autobiografskielementi koje povezuje ose}awe olak{awa posle trajne napetosti. Onkroz wih evocira pro{lost ispuwewu tugom, stradawima i ratovma,porede}i ih sa tamnim oblacima, tesnotom i nemo}i. Svojdeskriptivno-elegi~ni kwi`evni~ki dar on ugra|uje u pravne akte,~ime ne dozvoqava da se o wegovim eventualnim kwi`evnimstremqewima govori kao o orginalnim tvorevinama wegove inspiracijei talenta, odvojeno od niza formulara za pisawe arengi, ~estoupotrebqavanih u despotskoj kancelariji. Upravo to predstavqa jo{ jednu vrstu nadovezivawa na Nemawi}e, obzirom da je ve} StefanPrvoven~ani bio za~etnik tradicije izra`avawa li~nih ose}awa, stawa irazmi{qawa vladara u arengama poveqa.
7
Detiwstvo Stefana Lazarevi}a mo`e biti jedino predmet fiktivnerekonstrukcije na osnovu poznavawa wegovog okru`ewa, na~elavaspitawa koje karakteri{e sredwevekovnu vlasteosku porodicu - jer uzabele{kama savremenika Stefanov `ivot po~iwe smr}u wegovog oca.Wegov biograf, Konstantin Filozof ovaj nedostatak opravdava svojimkasnijim dolaskom u dvorsku slu`bu. U istoriografiji je{ nije re{enopitawe godine wegovog dolaska, ali je sigurno da nije
be`e}i odri~u}e zveri
prebegao u Srbiju pre 1394. Jedini pomen Stefanovogde~a{tva ocrtan je u re~enici
Ve}u i lep{u }u ja podi}i
koju je izrekaogledaju}i o~evu zadu`binu, manastir Ravanicu.Prikladno vladarskom `itiju sve wegove navedene osobine objediwujusavr{enost i izvanrednost. U mladosti
bio je rukovo|en odblago~astivih
, koje Konstantin ne imenuje. Svakako su to bili wegoviroditeqi, knez Lazar, a ponajvi{e majka Milica. U jednoj pohvali ona jeoli~ena kao
blagorazumna, mu`eumna, milostiva, {tedra, pomirqiva isvakim dobrim obi~ajima ispuwena `ena
.
8
Grigorije Camblak o wojpi{e:
mudro{}u i o{troumqem je prevazilazila mnoge
.
5
 
ISN
, 112.
6
 
Arenga
 
(
proo’mion
)
 
predstavqa uvod, odnosno prelaz prema pravnoj sadr`ini aktagde se u li~nom obliku navodi motivacija za izdavawe poveqe
7
 
\, Trifunovi},
Kwi`evni radovi
, 103.
8
 
Letopis Matice srpske
117(1875) 113.
3

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
ikonopis liked this
Miloš Kovačić liked this
sciriusvulgaris liked this
KonstantinosXIDragas liked this
skutorka59 liked this
Igor Bjelic liked this
Slobodan Anić liked this
Džo Kornjača Od Princeze liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->