Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
P. 1
02 - Doutrina Cristã da Trindade

02 - Doutrina Cristã da Trindade

Ratings:
(0)
|Views: 1,486|Likes:
Published by milton100
Ministério Semeadores da Palavra
Curso de Teologia Online - Gratuito
Matéria: 02 - Doutrina Cristã da Trindade
Ministério Semeadores da Palavra
Curso de Teologia Online - Gratuito
Matéria: 02 - Doutrina Cristã da Trindade

More info:

Published by: milton100 on Jun 24, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

06/04/2013

 
Ckokv|ëtke Vmcmjletmv lj Pjgjqtj
F}tve lm \megeikj
Cj|mtkjg fecpkgjle petBevë Bejz}kc Ieoéjgqmv lm AjtkjJvvmvvetkj Ckg|eo Qkgmgj
F}tve lm \megeikj Eogkom fec Jqjgkjéæe EogkomAjéj vm} fjljv|te oe vk|mn||p2%%yyy/vmcmjletmvljpjgjqtj/fec/dt m tmfmdj e gkoh lm fjlj cj|ëtkj b}o|jcmo|m fec e z}mv|keoêtke m |jcdëc e gkoh pjtj JqjgkjéæeEoGkom lj tmvpmf|kqj cj|ëtkj/
Le}|tkoj
 
Ftkv|æ 
 
Lj
 
\tkoljlm
 
Ckokv|ëtke Vmcmjletmv lj Pjgjqtj Le}|tkoj Ftkvlj \tkoljlm
PI/ LE]\TKOJ FTKV\Æ LJ \TKOLJLM/06KO\TEL]ÉÆE/06K' \TKOLJLM' E Z]M Ë
ַ
5
0=KK' JV \TÂV PMVVEJV LJ \
TKOLJLM
M J FECPTEQJÉÆE DÃDGKFJ LJ V]J LKQKOLJLM/0=KK' :' J LKQKOLJLM LE PJK/0=KK' 4' J LKQKOLJLM LE AKGNE/0=KK' 6' J LKQKOLJLM LE MVPÃTK\E VJO\E/0=KKK' J LKV\KÆE MO\TM JV \TÂV PMVVEJV LJ \TKOLJLM/0=KKK' :' J LKV\KOÉÆE MO\TM E PJK M E AKGNE/01KKK' 4' J LKV\KÆE MO\TM E PJK M E MVTK\E VJO\E/01KKK' 6' J LKV\KÆE MO\TM E AKGNE M E MVTK\E VJO\E/01KQ' J \TK]OKLJLM LM LM]V/01Q' J \TKOLJLM OE JO\KIE M OE OEQE \MV\JCMO\E/09QK' E PTKOFKPJG CKOKVTKE LM FJLJ PMVVEJ LJ \
TKOLJLM
' TMGJ\KQE À V
JGQJÉÆE
M\MTOJ/0>QK' :' E CKOKVTKE LE PJK .LM]V+ TMGJ\KQE À VJGQJÉÆE M\MTOJ/0;QK' 4' E CKOKV\ËTKE LE AKGNE .BMV]V FTKV\E+ TMGJ\KQE À V
JGQJÉÆE
M\MTOJ/0;QK' 6' E CKOKV\ËTKE LE MVTK\E VJO\E TMGJ\KQE À VJGQÆE M\MTOJ/0;QKK' M^MCPGEV LJ \TKOLJLM/:0QKK' :' J \TKOLJLM M^MCPGKAKFJLJ MVZ]MCJ\KFJCMO\M/::QKK' 4' J \TKOLJLM FECPJTJLJ À ÊI]J MC VM]V \V MV\JLEV/:4QKK' 6' J \TKOLJLM FECPJTJLJ J ]CJ PMVVEJ/:6FEOFG]VÆE/:<DKDGKEITJAKJ/:=PTEQJ LM JQJGKJÉÆE/
Bevë Bejz}kc Ieoéjgqmv lm Ajtkj ‖ Ckg|eo Qkgmgjj|molkcmo|e@vmcmjletmvljpjgjqtj/fec/dt
4
 
Ckokv|ëtke Vmcmjletmv lj Pjgjqtj Le}|tkoj Ftkvlj \tkoljlm
LE]\TKOJ FTKV\Æ LJ \TKOLJLM/
KO\TEL]ÉÆE/
Mv|}ljt' mvpmfkakfjcmo|m' vedtm j LE]\TKOJ FTKV\Æ LJ \TKOLJLMë' ojlj cjkv ojlj cmoev z}m' mv|}ljt vedtm LM]V' e vmtkoftkjle' |eljqkj ftkjlet' v}v|mo|jlet m lktkimo|m lm |eljv jvfekvjv' z}mt vmbjc qkvãqmkv e} koqkvãqmkv/Mv|m mv|}le le}|tkoêtke lj LKQKOJ \TKOLJLM' oev cev|tj j tmqmgjéæelm LM]V vedtm e vm} cele |tkoe lm m~kv|kt' cjokamv|jt m jikt/Mv|}lmcev' pet|jo|e' }c pe}fe vedtm e z}m j DÃDGKJ VJITJLJ oevmovkoj vedtm j \TKOLJLM pjtj motkz}mfmtcev e oevve feonmfkcmo|evedtm e fj}vjlet m ftkjlet lm |eljv jv fekvjv' vmole' pet kvve'kol}dk|jqmgcmo|m' e cjkv kcpet|jo|m vmt le }okqmtve' z}jg vmbj'LM]V' e z}jg' vm tmqmgj m cjokamv|j je vmt n}cjoe j|tjqëv lm|tâv pmvvejv lkv|ko|jv/
K' \TKOLJLM' E Z]M Ë
ַ
5
E ckoklkfkeoêtke J}tëgke lmakom j \TKOLJLM fece/0:' Oj le}|tkoj FTKV\Æ' leicj lj }okæe lm |tâv pmvvejvlkv|ko|jv .e Pjk' e Akgne m e MVPÃTK\E VJO\E+ mc }c vö LM]V2E ckv|ëtke lj Vjo|ãvvkcj \tkoljlm/E feofkve lkfkeoêtke lm |megeikj FTKV\Æ oev lkr/0:' Tmamtâofkj à le}|tkoj lm z}m LM]V ë }c m z}m m~kv|mm|mtojcmo|m mc |tâv pmvvejv/Pet|jo|e' \TKOLJLM ë e |mtce }vjle' oe ftkv|kjokvce' pjtjlmakokt j cjokamv|jéæe m jéæe lm LM]V j|tjqëv lm |tâv pmvvejvlkv|ko|jv/\TKOLJLM ë' mc qkt|}lm lkvve' j |tãpgkfm cjomktj lm LM]V vmtmqmgjt je vmt n}cjoe/
Bevë Bejz}kc Ieoéjgqmv lm Ajtkj ‖ Ckg|eo Qkgmgjj|molkcmo|e@vmcmjletmvljpjgjqtj/fec/dt
6

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Uilsa Cavalcante liked this
Luiz Carlos Goju Kai liked this
Milton Botelho liked this
Tiger Silva liked this
desterro25541 liked this
desterro25541 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->