Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
118Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Drept Penal

Drept Penal

Ratings:

4.75

(1)
|Views: 9,237|Likes:
Published by enickym

More info:

Published by: enickym on Jun 24, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2013

pdf

text

original

 
1) Abuzul de încredere.Infracţiunea de abuz de încredere este reglementată de art. 213 C. pen. Infracţiunea de abuzde încredere constă în fapta persoanei care îşi însuşeşte un bun mobil al altuia, deţinut cu oricetitlu, sau dispunerea de acest bun pe nedrept sau refuzul de a-l restitui. Obiectul infracţiunii.Obiectul juridic specific al infracţiunii de abuz de încredere îl constituie relaţiile socialepatrimoniale a căror normadesfăşurare depinde de apărarea încrederii între subiecteleraporturilor respective. Obiectul material îl constituie bunul mobil deţinut cu orice titlu defăptuitor. Subiecţii infracţiunii. Subiectul activ nu poate fi decât persoana care deţine, pe bazaunui raport juridic, un bun mobil al altuia. Participaţia este posibilă. Subiect pasiv direct estepersoana de la care făptuitorul primise bunul. În cazul în care bunul aparţinea altei persoane,aceasta va fi subiect pasiv indirect. Latura obiectivă. Elementul material al faptei este prevăzutde lege în trei ipostaze: însuşirea, dispunerea pe nedrept şi refuzul de restituire. „Însuşirea”reprezintă luarea în stăpânire a bunului mobil de către cel care, de drept, nu avea decâtdeteia acestuia. Pe ngă corpus, ptuitorul îşi arogă în mod fraudulos şi
animus
,comportându-se cu bunul ca un adevărat proprietar. Refuzul de restituire înseamnă împotrivireamanifestă a detentorului de a înapoia bunul mobil celui care i la încredinţat. Simpla abţinere dea restitui bunul la epuizarea termenului până la care subzistă detenţia nu reprezintă un „refuzde restituire”. Latura subiectivă. Fapta se săvârşeşte cu intenţie directă sau indirectă. Deşi estesusceptibilă de toate formele, legea nu pedepseşte nici actele preparatorii, nici tentativa.Consumarea infracţiunii de abuz de încredere are loc în momentul însuşirii, al dispunerii penedrept ori al refuzului. Această consumare este instantanee. Fapta poate avea caracterul uneiinfracţiuni continuate. Abuzul de încredere se poate realiza prin trei modalităţi normative: însuşirea bunului altuia, dispunerea pe nedrept de un asemenea bun sau refuzul de a-l restitui.Infracţiunea se poate realiza şi printr-o varietate de modalităţi faptice. Abuzul de încredere sepedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 4 ani sau cu amendă. Pentru infracţiunea de abuz de încredere, acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate,iar împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală. Dacă însă bunul este în întregime sau înparte al statului, acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu. Dacă prin comiterea infracţiuniide abuz de încredere s-a produs o pagubă nesemnificativa şi sunt îndeplinite celelalte condiţii,instanţa de judecată poate dispune înlocuirea răspunderii penală cu răspunderea care atrage osancţiune de drept administrativ.
 
2) Abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor.Infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor este reglementată de art. 246 C.Pen. Infracţiunea constă în fapta funcţionarului public care, în exerciţiul atribuţiilor sale de
1
 
serviciu, cu ştiinţă, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceastacauzeao vătămarea intereselor legale ale unei persoane. Obiectul juridic special estereprezentat de relaţiile sociale de serviciu, pentru protejarea cărora este necesar ca oricefuncţionar public să-şi îndeplinească atribuţiile conform statutului său juridic, evitând astfel săaducă atingere intereselor legale ale unei persoane. În subsidiar, sunt protejate relaţiile socialeprivitoare la interesele legale ale persoanelor fizice, interese la care se referă, direct sauindirect, actul de serviciu. De regulă, obiectul material lipseşte. Dacă însă fapta se realizeazăasupra unui bun, obiectul material este acel bun. Subiectul activ este funcţionarul public sau unalt funcţionar, deci circumstanţiat. Subiectul pasiv este statul ca titular al valorilor socialeocrotite de lege, adică bunul mers al activităţii instituţiilor publice. Subiectul pasiv secundar poate fi orice persoană. Fapta se comite numai cu prilejul efectuării unui act de serviciu la careagentul era îndreptăţit să procedeze. Elementul material constă într-o acţiune ori o inacţiune.Astfel, autorul nu îndeplineşte actul de serviciu atunci când trebuia să facă acest lucru ori,dimpotrivă, îl realizează, dar într-un mod necorespunzător. Pentru ca infracţiunea să subzistenu este nevoie de repetarea elementului material. Termenul act utilizat în lege are semnificaţiade operaţiune pe care funcţionarul trebuie să o efectueze. Prin neîndeplinirea unui act se înţelege omisiunea făptuitorului de a efectua acea activitate, pe care era obligat să o facă, iar prin neîndeplinirea în mod defectuos se înţelege efectuarea unei operaţii în mod abuziv, altfelde cum trebuia făcută. Pentru existenţa infracţiunii se cere ca fapta să fi fost săvârşită defăptuitor în exerciţiul atribuţiilor sale de serviciu. Urmarea infracţiunii consîn apariţia uneivătămări aduse intereselor unei persoane fizice. Raportul de cauzalitate presupune nu numaidovedirea caracterului incorect al exercitării atribuţiilor de serviciu de către autor, dar şirelevarea faptului rezultatul acestei conduite necorespunzătoare a fost, nemijlocit, ovătămare a drepturilor unei persoane. Forma de vinovăţie cu care se săvârşeşte fapta estenumai intenţie (directă sau indirectă). Culpa este exclusă, deoarece termenul „cu ştiinţă” pecare îl conţine textul de lege implică cunoaşterea de către agent a caracterului necorespunzător al exercitării atribuţiilor lui de serviciu şi urmărirea sau acceptarea ca, prin aceasta, să seajungă la vătămarea intereselor legale ale unei persoane. Actele de pregătire şi tentativa nu sepedepsesc. Consumarea are loc numai atunci când s-a produs efectiv lezarea unui dreptpatrimonial sau nepatrimonial al subiectului pasiv adiacent. Infracţiunea poate avea formacontinuată atunci când făptuitorul, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, omite cu ştiinţă să îndeplinească în mod repetat un act sau în mod repetat îndeplineşte defectuos un act, aducândo vătămare intereselor legale ale unei persoane. Se disting două modalităţi normative: primaconstă în neîndeplinirea cu ştiinţă a unui act de către un funcţionar public (sau funcţionar) înexerciţiul atribuţiilor sale de serviciu; cea de-a doua consîn îndeplinirea defectuoasă a unuiact de tre funcţionarul public(sau funcţionarul) în exerciţiul atribuţiilor de serviciu.
2
 
Infracţiunea poate prezenta diferite modalităţi faptice generate de împrejurările în care s-aprodus abuzul şi care pot avea ca efect atenuarea sau agravarea spunderii penale.Infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor este sancţionată cu pedeapsa închisorii de la6 luni la 3 ani.3) Abuzul în serviciu contra intereselor publice.Infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice este reglementată de art. 248 C. pen.Abuzul în serviciu contra intereselor publice constă în fapta funcţionarului public care, înexerciţiul atribuţiunilor sale de serviciu, cu ştiinţă, nu îndeplineşte un act ori îl îndeplineşte înmod defectuos şi prin aceasta cauzează o tulburare însemnată bunului mers al unui organ sauinstituţii de stat ori al unei alte unităţi din cele la care se referă art. 145 C. Pen., sau o pagubăpatrimoniului acesteia. Obiectul juridic special îl formează relaţiile sociale a căror normalădesfăşurare şi dezvoltate nu este posibilă fără o corectă îndeplinire a îndatoririlor de serviciu decătre funcţionarii publici (sau funcţionari). Obiectul material. Abuzul în serviciu contra intereselor publice nu are, de regulă, un obiect material. Dacă însă neîndeplinirea sau îndeplinireadefectuoasă a actului s-a făcut în legătură directă cu un anumit bun, acel bun sau lucru devineobiect material al infracţiunii. Subiectul activ al infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice este calificat - el trebuie să aibă calitatea specială de funcţionar public sau funcţionar.Participaţia penală este posibilă în oricare din formele sale. Pentru existenţa coautoratului estenecesar ca toţi făptuitorii să aibă calitatea specială cerută de lege. Instigator sau complicepoate fi însă orice persoacare îndeplinite condiţiile generale ale răspunderii penale.Subiectul pasiv este
 
instituţia sau orice altă unitate din cele arătate în art. 145 C. pen. care asuferit o tulburare însemnată a activităţii sau o pagubă adusă patrimoniului său prin săvârşireafaptei. Elementul material se poate realiza fie printr-o inacţiune - neîndeplinirea unui act; fieprintr-o acţiune - îndeplinirea defectuoasă a unui act privitor la îndatoririle de serviciu. Prin „act”se înţelege operaţiunea care trebuia efectuată de funcţionarul public (sau funcţionar) potrivitsolicitărilor făcute de o persoană şi conform cu atribuţiunile sale de serviciu. „Neîndeplinireaunui act” presupune omiterea, neefectuarea unui act care trebuie îndeplinit în virtutea îndatoririlor de serviciu, adică a unui act a cărei îndeplinire cădea în atribuţiunile funcţionaruluipublic (sau funcţionarului). Prin „îndeplinirea actului în mod defectuos” se înţelege îndeplinirealui în alte condiţii, termene, modalităţi decât cele reglementate de lege. Neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a actului, adică acţiunea sau inacţiunea prin câre se realizeazăelementul material al infracţiunii, trebuie să fie săvârşită de făptuitor în exerciţiul atribuţiilor salede serviciu. Urmarea imediată poate consta într-o tulburare a bunului mers al unui organ sau
3

Activity (118)

You've already reviewed this. Edit your review.
baratcatalina liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Amina Damian liked this
Beatrice Torlac liked this
Bianca Soare liked this
nathaniel1984 liked this
Alexa Shaera liked this
Andrei Croitoriu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->