Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
0Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Git Morgen Wednesday 09.11.13

Git Morgen Wednesday 09.11.13

Ratings: (0)|Views: 81|Likes:
Published by Git Morgen
.
.

More info:

Published by: Git Morgen on Sep 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

09/11/2013

pdf

text

original

 
 
°92-°73°85-°68°76-°54°69-°51°72-°57°74-°55
 
718-388-7744
:
845-662-6122
:
011-972-2-5810-342
:
1375
5:18 :6:30 :9:05 ”9:43 " "10:21 :10:45 :" "12:52 :7:16 :
718.331.8463
:
September
11 ‘13
,
To advertise call: 718.388.7744
Fax: 718.954.9788
Email: mail@gitmorgen.com
!!
.
!
' . ' " "
" " " "
.
-
{ 6:00 - - - }
" " "
" " "
 /
" "
--- ! ----
. ' ,,. ,1 . 718-388-7744
" " " " / . "
- " "
"
" "" "
- "
- "" "" - "" - " "" "" - " "
" " - " "
" - " "" "" - " "- " "" "" - " "" - """ "" - " "" - "
'
"" "" - "
"
 
"" - " "" "" - " "" - " "" "" - " "
"347-762-2418 - " "
 
Sukkah Depot 
1.855.SUKKAH-1
51 Lee Ave.32 Lynch St.
...ěđĎĕĜ Č ĒĕđŠč ĔĥĕĜ ĒĕČ
ĥİĚŠ ěĤĕĢĕĔģÿ ČĤĠ ĥĕĔģČĠ ĝİ ĤĕĚČŠ
ĖĕĎēč ĦēĚĥđ
'
 
, , ,
 
! -. 8 11312:00 11:00917-755-7391 - '
:
 
´Ÿ
Äǯȵ²¿ÁÀ
ÆƲ°¯¯·¸»È
¾³¯Æ¼¸¸¶Ǹ¯½»¯¸ÇµÁ
±³Ç³¾´Ã³¶±È³¾ÇÁ·¿´¯
 
´´´ ´ ´ ´

¾Á½·Á´´ɴôÁÁ·º¯½Á±ÇȺȴ²Æ³¼´¸¹¯¿±¯·¯µ¸°¾Á½Á¿Ã¯¾Á¿ÁÆǯ¿
³Æ²ÅǯÃ·»¸¸·Á±ÆÁ´´¯·ÇÁ´´ÇÁ°¸¯·°¸¸»°À¯´´ÀÁ»¯
ÁÇÁµ¿´¯¸¸°É´Çú·±¯»ÈǸ¯¾Á´´Æ¸Ç´ÅǸ¯·½´Æ¯°ÇÁ·¿ÁÀÉ´Çú
´ÁÁ·º¯½Á±ÇȺÁȸÇÃ¯
É´Çú
Ǵøº¼´¸°ÇÁµ¸°¸»²±¼´Å¾´Ã
Ç´°¸Å¾°´È¶¾Ç¯Ã¾¸¸µÁ¸²´½Ǹ½¾Á´·¼Á²·¸½¾Á½´Æ¯°´Åµ¿´¯¸¸°¾¸¸µ·Á´´ǯ¸¸¸³¹¸´¯µ¯
¸
¾´
´
¸
¸
¾´
¸
¸
¸
¾´
¸
¸ ¸¸ ¾´
¸
¸
¸ ¸ ¸ ¾´
¸
¸

467 Flushing Ave.
(Bet. Bedford & Lee)
´´´ ´ ´ ´

¼¸·¶´È¾´Ã¼¸¿½µ


È´²Æ³¼´¸°ÇÁ
µ¸°
¸»²±¼´Å
¾´Ã
±¯·ÈÇÁ¿¯²±¯·¿´µ
±¯·¸½º¯¿

µ¸°

¾´Ã
¸¿
±¸²¿¸¯¼³Ç°¯¾´Á½È
¶³Ç³
±¯·¸½º¯¿

µ¸°

¾´Ã
¸¿
ÀÆ´Ã¼³Ç°¯
¶³Ç³

  !''
°´È¶
 
¼Á²
 
¾¸¸µ
 
Á¸²´½
 
Ǹ½
 
¾»¸´´
 
·¸½ÇÁ²
'
µ¯
 
Ç´°¸Å
 
¾¹¸´¯¸¸³
-
¸¯
 
Ǹ½
 
¾»Á´´
 
ǯ¸
"
¾°¯³
 
³
 
 åÐãßÖÝÍÔÎÝÌÝ× ÓÔÙ àË×ßÚßÔÐËÏÓÔÒä 
 
Á»¯
 
·¸½
 
ɴǽ´¶¼¸Ç´²¸³
,
¹¸´¯
 
¸´´·º¯½Á±
 
ÇȺɴÇȺ³
 
ɸ»ºÉ°
 
·ÃÁÈÁ±
 
¾¸¯
 
µ¿´¯
 
¸¸°
 
º-ë¹
"
³Äý»«®¯ÃĽ
 
Ä·ÄÅ°®¹
 " 
ºÇ´²
'
´È
 
¾
"
¶½´½
 
°³
³Ç³
"
Ç
 
'
À¸¸´´
 
»ÈÇÁ³
·¸»È
"
¯
 /
¾´Ã
1:30-6:00
±¯·¸½º¯¿
 
¾°¯³
 
Ǹ½Â´Á
 
¾²Á¸
 
¸´¯
 
¾¸²¸±³
 
ɽ´Å
 
ǯÃ
 
Ʋ´°
 
¾´¯
 
¶¸±È½
 
ÇÁ»Á¸ÅÁÃÀ
 
¯
 
ÌãÝØÐÔÏäÐÎâ
ãâÐÌÏåãÐÙäËÌ
 
-𬼹«´·´°°
 
¯Ã¿¶Ã½³»½Á
 
´´¬
 
ë-»°«
'
¼Ã½Ä³°¬
 
¾Ç¯¸
 
Á»¯
 
¸´´
 
¸´µ¯´Ç¸½
 
¾»Á´¸È³µÁ°
"
ɾ°¯³
 
Dz¾Æ
 
ÁÆ»·²
 
 ¶º»¹Ë
 
º»À
 
 Ì·Êƽ
""
205 Wilson Street
(cor. Division Avenue)
¾°¸´³Á±¿¯
Á·Æ
4:00
 ÊÄ´»»¸²
 
»³¸
7:00
 ÊÄ´»»¸²
 
¸ÇÃÇÁ²¿¸¯
 



~~
MIKVA THARA
MAYIM CHAIM
OF CONG. YETEV LEV DSATMAR 
 
'" "
"
 
8:156:008:3012:00
14 HOOPER ST.
 ,
165
718-237-1512
- FOLLMAN'S -
Driving School
At 280
Rodney St.
Between Division and Broadway
5
HourClassOur Services include
Ŕ4NBSU1BDLBHFT
(Create your own) 
Ŕ3FHVMBS1BDLBHFTŔ)JHIXBZ-FTTPO
(-$50 w/package) 
Ŕ3PBE5FTU
(-$20 w/package) 
Ŕ3VTIBQQPJOUNFOU
 
(Special -$40) 
 .2:00

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->