Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1086_Fisa Ec. Serviciilor ECTS - 2012_4947

1086_Fisa Ec. Serviciilor ECTS - 2012_4947

Ratings: (0)|Views: 8 |Likes:
Published by Florin Pct G

More info:

Published by: Florin Pct G on Sep 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/11/2013

pdf

text

original

 
FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Institia de înţănt superiorUniversitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti1.2. FacultateaŞtiinţe Economice1.3. DepartamentulAdministrarea Afacerilor şi Marketing1.4. Domeniul de studiiAdministrarea Afacerilor1.5. Ciclul de studiiLicenţă1.6. Programul de studii/CalificareaEconomia Comerţului, Serviciilor şi Turismului
2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
ECONOMIA SERVICIILOR
2.2. Titularul activităţilor de cursProf. univ. dr.
OCTAVIAN-LIVIU OLARU
2.3. Titularul activităţilor de seminarPrep. Univ. drd.
ANDREEA STROE
2.4. Anul de studii II2.5. Semestrul I2.6. Tipul de evaluare Examen2.7. Regimul disciplinei Obligatorie
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1. Număr de ore pesăptămână
4
din care: 3.2. curs
2
3.3. seminar/laborator
2
3.4. Total ore din planulde învăţământ
56
din care: 3.5. curs
28
3.6. seminar/laborator
28
Distribuţia fondului de timporeStudiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
14
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi peteren
7
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
7
 Tutoriat-Examinări
4
Alte activităţi ..................................................-3.7. Total ore studiu individual
32
3.8 Total ore pe semestru
88
3.9. Numărul de credite
64. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum4.2. de competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
 
 
Fişa disciplinei este elaborată conform Anexei 3 din Ordinul nr. 5703/18.10.2011 privindimplementarea Cadrului naţional al calificărilor din învăţământul superior.
 
5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului
6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionaleCompetenţe transversale
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplineiCursul oferă studenţilor informaţiile şi abilităţile necesarepentru a se putea implica, pe baza cunoştinţeloracumulate, în acţiunile şi deciziile companiilor naţionale şimultinaţionale din domeniul serviciilor, dar şi din oricaredomeniu de activitate pentru care serviciile, precum celebancare, de transport, de asigurare, de distribuţie, depublicitate, de consultanţă, de turism etc., se constituie însuportul indispensabil al tranzacţiilor comerciale.7.2 Obiectivele specifice
Înţelegerea de către studenţi a rolului şi poziţieiserviciilor în economia mondială şi pe plan naţional.
Formarea de abilităţi în interpretarea intercondiţioăriipieţei de mărfuri – pieţei de servicii precum şi afluxurilor de mărfuri – fluxurilor de servicii.
Se oferă studenţilor informaţiile şi tehnicile necesarepentru a se putea implica, pe baza cunoştinţeloracumulate, în acţiunile şi deciziile companiilor
naţionaleşi multinaţionale din domeniul serviciilor.
S
e oferă studenţilor instrumentarul de cercetare carepoartă amprenta caracteristicilor servicului-marfăprecum şi tehnicile de prevenire a riscurilor comercialecare decurg din specificul tranzacţiilor cu servicii.
Se evidenţiază dimensiunile culturale, sociale şi politiceale activităţilor din sfera serviciilor şi capacitateaacestora de a susţine şi potenţa creativitatea însocietate.
8. Conţinuturi curs/seminar/laborator8.1 CursConţinutMetodă
1. Tendinţe actuale şi deperspectivă ale economieimondiale1.1.Tendinţe ale economiei mondiale1.2.Tendinţe ale dinamicii şi structurii schimburilorcomerciale internaţionalePrelegere2.Conţinutul şi caracteristicileserviciilor1.1.Coinutul şi definirea noţiunii de servicii1.2.Caracteristicile serviciilorPrelegere3.Tipologia serviciilor3.1. Clasificări statistice ale serviciilor3.2. Categorii de serviciiPrelegere4. Locul şi rolul serviciilor îneconomie4.1. Aspecte teoretice şi practice privind rolulserviciilor în economie.4.2.
 
Indicatori de măsurare a aportului sectoruluiterţiar la dezvoltarea economiei naţionale.Prelegere5. Interdependenţa dintre servicii 5.1. Corelaţia cu procesul de producţiePrelegere
2
 
8.1 CursConţinutMetodă
şi celelalte activităţi dineconomie şi societate.5.2. Corelaţia cu omul şi nevoile acestuia6. Aspecte generale privind piaţaserviciilor6.1. Conceptul de piaţă a serviciilor.6.2. Caracteristicile pieţei serviciilor.Prelegere7. Cererea de servicii7
.1. Formele de manifestare ale cererii de servicii.
7
.2.
Factori de influenţă ai cererii de serviciiPrelegere8. Oferta de servicii8.1. Noţiuni generale privind oferta de servicii.8.2. Factori de influenţă ai cererii de serviciiPrelegere9. Serviciile comercializabile (depiaţă)9.1. Serviciile de producţie.9.2. Comerţul9.3. Transporturile.Prelegere10. Alte tipuri de serviciicomercializabile10.1. Serviciile de intermediere financiară.10.2. Serviciile de telecomunicaţii.10.3. Serviciile de consum.Prelegere11. Internaţionalizarea serviciilor11.1. Internaţionalizarea serviciilor, proces specificperioadei actuale.11.2. Factorii determinanţi pentru procesul deinternaţionalizare a serviciilor.Prelegere12. Procesul de liberalizareaschimburilor comercialeinternaţionale cu servicii.12.1. Semnificaţia procesului de liberalizare aschimburilor internaţionale cu servicii12.2.
 Acordul General privind Comerţul cu Servicii (GATS)
Prelegere
13
. Resursele umane şi materiale însectorul terţiar 
13.1. Caracteristici ale pieţei muncii în domeniulserviciilor.13.2. Factorii care determină eterogenitateaocupaţională în domeniul serviciilor.Prelegere14. Eficienţa economică şisocială a serviciilor14
.1. Particularităţi ale eficienţei în sectorul serviciilor.
14
.2. Criterii de evaluare şi indicatori de exprimare a eficienţeiserviciilor.
Prelegere
Bibliografie curs
1.Maria Ioncica,
Economia serviciilor. Abordari teoretice si implicatii practice
, EdituraUranus, Bucuresti, 2006.2.Maria Ioncica-coord., Delia Popescu, Mihaela Padurean, Catalina Brindusoiu,
Economiaserviciilor. Probleme aplicative
, Editura Uranus, Bucuresti, 2006.3.I. Plumb-coord.,
Reingineria serviciilor 
, Editura ASE, Bucuresti, 2004.4.Cristiana Cristureanu, Economia invizibilului:tranzactiile internationale cu servicii,Editura All Beck, Bucuresti, 2004.5.Cristiana Cristureanu, Tranzacţiile internaţionale în economia imaterială, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2009
8.2.Seminar/laboratorConţinuturiMetodăSeminar 1
Globalizare versus regionalizareDezbatere
Seminar 2
Studierea corelatiei dintre dezvoltarea serviciilor si dezvoltareareaeconomica de ansambluDezbatere
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->