Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ADJ SPECJAZACY6JNE

ADJ SPECJAZACY6JNE

Ratings:

4.67

(1)
|Views: 817|Likes:
Published by superbream

More info:

Published by: superbream on Jun 25, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/04/2013

pdf

text

original

 
Przedmioty kształcenia specjalno
ciowego prowadzone na specjalno
ci:pedagogika opieku
czo-resocjalizacyjna
 
Spis tre
ci dokumentu
VI.2.D.2. Przedmioty kształcenia specjalno
ciowego prowadzone odr
bnie dla ka
dej specjalno
ciVI.2.D.2.1.PO. Pedagogika opieku
czo-resocjalizacyjnaPO1. Pedagogika opieku
czaPO2. Metodyka pracy opieku
czo – wychowawczej w szkolePO3. Metodyka pracy opieku
czo-wychowawczej w placówkach pozaszkolnychPO4. Metodyka resocjalizacjiPO5. Wychowanie fizyczne z metodyk 
 
 PO6. Wybrane zagadnienia z patologii społecznejPO7. Poradnictwo rodzinno-wychowawczePO8. Pedagogika penitencjarnaPO9. Problemy uzale
nie
w
ród młodzie
yPO10. Europejskie systemy opieku
czo-wychowawczePO11. Diagnostyka resocjalizacyjnaPO12. Metodyka pracy z indywidualnym przypadkiemPO13. Prawo rodzinne i opieku
czePO14. Organizacja i kierowanie prac
 
opieku
czo-wychowawcz
 
 PO15. Subkultury młodzie
owePO16. RewalidacjaPO17. Pedagogika rodzinyPO18. Innowacje w pracy opieku
czo-wychowawczejPO19. Seminarium magisterskie
 
VI.2.D.2. Przedmioty kształcenia specjalno
ciowego prowadzone odr
bnie dla ka
dej specjalno
ciVI.2.D.2.1.PO. Specjalno

: pedagogika opieku
czo-resocjalizacyjna
PO1. Pedagogika opieku
czaMgr Anna RógProgram nauczania- studia dziennePrzedmiot: Pedagogika opieku
czaNumer przedmiotu: 05.1-13-01-D/45Instytut: Instytut Pedagogiki SpołecznejZakład: Zakład Pedagogiki Opieku
czo- WychowawczejRok I II III IV VSemestr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Liczba godzin w semestrze 30 30Punkty ECTS 5 2Forma kształcenia:
wiczeniaMetody dydaktyczne realizacji przedmiotu: dyskusja.Cele:1. Zapoznanie studentów z podstawowymi poj
ciami wyst
puj
 
cymi w pedagogice opieku
czej i wła
ciwym ichstosowaniem. 2. Poznanie historii działa
opieku
czych wzgl
dem dzieci sierocych. 3. Okre
lenie zasadniczychprzyczyn i konsekwencji sieroctwa społecznego. 4. Zapoznanie z funkcjonuj
 
cymi formami opieki zast
pczej.5. Wyrabianie umiej
tno
ci krytycznego oceniania i poszukiwania nowych rozwi
 
za
w zakresie organizacji opieki naddzie
mi. 6. Rozwijanie postaw opieku
czych przyszłych wychowawców.Tre
ci programowe:1. Teoretyczne aspekty pedagogiki opieku
czej (geneza, ogólne poj
cie i przedmiot pedagogiki opieku
czej, opieka iwychowanie według A. Kelma, J. Maciaszkowej i Z. D
 
browskiego) 2. Historia opieki nad dzieckiem (prekursorzypedagogiki opieku
czej w Polsce, Janusz Korczak i jego system wychowawczy, koncepcja gniazd sierocych i Wiosek Ko
ciuszkowskich K. Je
ewskiego, wychowanie zakładowe według Cz. Babickiego, K. Lisiecki i jego ogniskawychowawcze, analiza dokona
wybranych pedagogów). 3. Opieka w
rodowisku rodzinnym (pojecie, cechy i funkcjerodziny, czynniki zagra
aj
 
ce funkcjonowaniu rodzin, prawne
rodki ochrony rodzin, szkolne i pozaszkolne formyopieki nad dzieckiem, praca socjalna i opieku
czo- wychowawcza w
rodowisku rodzinnym, charakterystyka instytucjiprofilaktycznych i wczesnej interwencji wspomagaj
 
cych rodzin
). 4. Organizacja opieki nad dzie
mi i młodzie
 
 (poj
cie, przyczyny i skutki sieroctwa oraz drogi jego kompensacji, formy opieki zast
pczej, europejskie tendencje wopiece nad dzieckiem z rodzin problemowych).Warunki zaliczenia: obecno

na zaj
ciach, aktywno

, pozytywne zaliczenie kolokwium.Literatura:1. S. Badora, Uczucia i profesjonalizm. O formach opieki zast
pczej, Cz
stochowa 1998.2. S. Badora, B. Czeredrecka, D. Marzec, Rodzina i formy jej wspomagania, Karków 2001.3. S. Badora, D. Marzec (red.), System opieki kompensacyjnej w zjednoczonej Europie, Kraków 2002.4. S. Badora, D. Marzec, Twórcy polskiej pedagogiki opieku
czej. Wybrani przedstawiciele, Cz
stochowa 1999.5. Z. D
 
browski, Pedagogika opieku
cza w zarysie, Olsztyn 1998.6. S. Drza
d
ewski, Prorodzinna opieka nad dzieckiem. Wa
niejsze poj
cia, „Problemy Opieku
czo-Wychowawcze” 1998, nr 5 i 6.7. S. Kawula, J. Br
 
giel, A. Janke, Pedagogika rodziny, Toru
2001.8. A. Kelm, W
złowe problemy pedagogiki opieku
czej, Warszawa 2002.9. J. Maciaszkowa, Z teorii i praktyki pedagogiki opieku
czej, Warszawa 1991.10. A. Maciarz, Istota opieki w kontek 
cie społecznych zmian, „Problemy Opieku
czo- Wychowawcze” 2000, nr 2.
 
 PO2. Metodyka pracy opieku
czo – wychowawczej w szkolePrzedmiot: Metodyka pracy opieku
czo – wychowawczej w szkoleNumer przedmiotu:Prowadz
 
cy: dr K. Socha-KołodziejInstytut: Pedagogiki SpołecznejZakład: Pedagogiki Opieku
czo-WychowawczejRok I II III IV VSemestr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Liczba godzin 15Punkty ECTS 4Forma kształcenia: wykładCele: student poznaje: 1. realizacj
reformy systemu edukacji i opieki nad dzieckiem; 2. istot
pracy opieku
czej,wychowawczej i profilaktycznej w szkole; 3. metodyk 
pracy pedagoga, wychowawcy klasy i
wietlicy; 4. potrafiorganizowa
samorz
 
d i rozwija
samorz
 
dno

uczniowsk 
 
.Tre
ci programowe: 1. zadania metodyki pracy opieku
czej i wychowawczej w szkole; 2. zało
enia oraz realizacjareformy systemu edukacji i opieki nad dzieckiem; 3. konstruowanie programów wychowawczych oraz profilaktycznychw szkole i w klasie; 4. ewaluacja efektów pracy i zaj

wychowawczych; 5. metodyka pracy pedagoga, wychowawcyklasy i
wietlicy szkolnej; 6. zasady i metody w pracy opieku
czej i wychowawczej oraz prowadzenia zaj

z dzie
mi; 7.formy pomocy psychologiczni-pedagogicznej uczniom i rodzicom; 8. metodyka organizowania samorz
 
du w szkole iklasie oraz rozwijania samorz
 
dno
ci uczniowskiej w procesie wychowania szkolnego; 9. partycypacja i podmiotowo

 rodziców w pracy szkoły; 10. Prawa dziecka, a prawa i obowi
 
zki ucznia w szkole oraz ich potrzeby; 11. Przemocwobec dzieci jako zjawisko społeczne i problem wychowawczy rodziny oraz szkoły; 12. Dziecko dyslektyczne w szkolei jego problemy w nauce oraz formy pomocy.Warunki zaliczenia: obecno

na zaj
ciach.Literatura:Materne J. Opieku
cze funkcje szkoły. Warszawa 1998;K
pski Cz. (red.) Opieka i wychowanie. Systemy wychowania i opieki nad dzie
mi w okresie przemian ustrojowych.Lublin 1998;Jankowski B. Wychowanie w szkole. Tworzenie programu wychowawczego. Pozna
2001;Gordon T. Wychowanie bez pora
ek w szkole. Warszawa 1999;Simm M. W
grzyn-Jonek E. Budowanie programu wychowawczego szkoły. Kraków 2000;Balcerek-Kałek A. Konstruowanie szkolnych programów profilaktycznych. Warszawa 2003;Badora S. Marzec D. Kosmala J. Komunikacja i podmiotowo

w relacjach szkolnych. 2001;Paj
 
k A. Poradnik pedagoga szkolnego. Bielsko-Biała 1996;Kosi
ska E. Wychowawca w szkole. Kraków 1999;Zieja Z. ABC-wychowawcy
wietlicy. Jelenia Góra 1998;Sowisło M. Samorz
 
d uczniowski w klasie i szkole. MEN-Warszawa 1994;
liwerski B. Jak zmienia
szkoł
. Kraków 1998;MEN. Reforma systemu edukacji. Warszawa 2000;Czy
E. Dziecko i jego prawa. Warszawa 1996;Krakowska M. Czarnecka W. Przemoc w szkole. Kraków 2000;Sawa B. Je
eli dziecko
le czyta i pisze. Warszawa 1994.Socha-Kołodziej K. Przemoc wobec dzieci jako problem wychowawczy. Cz-wa 2002;Nr 05.1-13-01-D/46

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->