Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Gi Debor Drustvo Spektakla

Gi Debor Drustvo Spektakla

Ratings:
(0)
|Views: 4|Likes:
Published by aksolotl

More info:

Published by: aksolotl on Sep 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/12/2013

pdf

text

original

 
 
Gi DeborDru{tvo spektakla
1967.
“Treba imati u vidu da je ova knjiga pisana sa svesnomnamerom da naudi dru{tvu spektakla. Ipak, u njoj nemani~eg preteranog.” — iz predgovora za III francusko izdanje,1992.
Porodi~na biblioteka br. 4anarhija/ blok 45
 
2
 
Gi Debor, Mi{el Bern{tajni Asger Jorn, 1960.
“Dani ovog dru{tva su odbrojani. Njegovi razlozi i njegove zasluge pa`ljivo suizvagani i videlo se da ne prete`u. Njegovo stanovni{tvo je podeljeno na dve strane,od kojih jedna `eli da ovo dru{tvo nestane.” — Iz predgovora za IV italijanskoizdanje
Dru{tva spektakla
, 1979.
Gi Debor
(Guy Debord, 1931-1994): Alkohol, maloletnice, Marks i Dada. To nikakonije moglo da iza|e na ne{to dobro. Vode}i duh
Letristi~ke
, a zatim
Situacionisti~keinternacionale
(1952-1972), najradikalnije revolucionarne grupe druge polovine XXveka. Autor jo{ nekoliko ~udnih knjiga, niza tekstova objavljenih u glasilima
Letristi~ke
i
Situacionisti~ke internacionale
, nekoliko filmskih diverzija i jedne dru{tveneigre:
Igre Rata
. Nakon jednog neuspelog mladala~kog poku{aja, izvr{io samoubistvoispaliv{i sebi metak u srce, 30. novembra 1994. godine.
 
3
 
Izvori
Guy Debord:
La Société du spectacle
, Champ Libre, Paris, 1987/ Gallimard 1992.Guy Debord:
Society of the Spectacle
, translated by Ken Knabb, Bureau ofPublic Secrets, 2002.Prevod, priprema i prate}i tekstovi: Aleksa GolijaninIza{lo zahvaljuju}i Slavici.Objavljeno uz odobrenje i podr{ku Alice Debord i Kena Knabba.Bez autorskih i drugih vlasni~kih prava na prevod i prate}e tekstove.Za izdava~e-hijene zadu`eni su Lepi Sr|a i njegov advokatski kung-fu tim(oni }e kontaktirati Vas).
Porodi~na biblioteka
br. 4Drugo izdanje, radna verzija, 2004.Prvo izdanje: maj 2003.Prvo izdanje bilo je finansirano iz d`epova ~lanova redakcije i prijatelja
Porodi~ne biblioteke
: Petra, Boleta i Marka.
blok45
@eu
net.yu
anarhija/ blok 45
nema nikakve veze ni sa jednom politi~kom ili nevladinomorganizacijom, niti sa bilo kojom grupom koja se u Beogradu, Srbiji ili u ovomdelu sveta predstavlja kao anarhisti~ka (o levi~arima, ma {ta to zna~ilo danasili oduvek, da ne govorimo). Za
anarhiju/ blok 45
ideologija anarhizma je bezikakvog zna~aja. Izvesna terminolo{ka podudarnost je slu~ajna i za sadapredstavlja izvor mnogih zabavnih, ali ponekad i vrlo zamornihnesporazuma.“Nikakve ideologije nas ve}e spasiti. Moramo se spasiti sami. Idemo krozmrak, improvizujemo. Svako ko tra`i izvesnost i garancije treba opaliti ponju{ci.” —
Sami u svetu, zajedno u {umi: Orijentacija u vremenu i prostoru, terenskipriru~nik 
, blok 45, 2003.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->