Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
20-21.06.2009

20-21.06.2009

Ratings: (0)|Views: 581 |Likes:
Published by Boki

More info:

Published by: Boki on Jun 25, 2009
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
Subotai nedjeqa
20. i 21. jun 2009.
Broj11.934Godina
LXVI
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKEBAWA LUK
Cijena
0.80 KM
www.glassrpske.com
VIJESTI DRU[TVOVIJESTI
Radmanovi}: Ispuni}emo uslove ko je je postavio
PIC
strana 4.strana 5.
Zbog napadana ~uvarakrivi~napri java protiv  Abu Hamze
strana 6.
Obiqe`enagodi{wicaprobo jakoridora kroz Posavinu
Policija pretresla stan u ulici @ivojina Mi{i}a i kafe-bar “Cirih“. Prona|eno oko deset kilograma heroina. Me|u privedenima Dragan Bawac, Boris Tubi} i dva strana dr`avqanina Prijedorska policija uhapsila Elvira Jakupovi}a (31) kod koga je na|eno 700 grama heroina. Polovina droge bila upakovana u kesice i namijewena za prodaju
strana 5.
DANAS
Za ~isti jeBile }ko jezero6.500.000maraka
 
Isto~no Sarajevo
Slavi ja napripremamaza Evropskuligu
strana 43.
Bile}a
 Akcija Policije Srpske u Bawoj Lu ci na su zbijawu trgovine drogama
Prive deno vi{e lica i na |eno oko 10 kg he roina
 “SRBIJAGAS“ I “GASPROMET“
osniva juza jedni~ko preduze }e
strana 2.strana 11.
vi{e na strani 10.
Vlade RS i Srbije potpisale Memorandum
Ovde postoje potro{a~i kada je u pitawu privreda i stanovni{tvo. Imamo sve rezone da je gasifikacija za nas ekonomski isplativa. To je biznis, a ne politi~ka pri~a, kazao Bajatovi}
Du{an Bajatovi}, generalni direktor “Srbijagasa“
Gasovod bi trebalo da ide kroz Srpskudo Bawe Luke
   F   O   T   O  :   G .   [   U   R   L   A   N
 Akcija policije u Bawoj Luci
strana 3.
 
2
20. i 21. jun 2009.
GLAS SRPSKE
Vijesti dana
Mislim da je predsjednik Narodne skup{tine RS Igor Radoj~i} u pravu kada ka`e da se ~itava pra{ina oko Zakqu~aka Skup{tine namjerno di gla pred sje dnicu
PIC-
a. I on sam ka`e da se nikada nije desilo da Skup{tina donese neke odluke, a da one ne budu ob- javqene u “Slu`benom glasniku“.
ta janab@ho ma l.com
Kona~no je i na{a policija po~ela da hapsi dilere droge kojih kod nas ima sve vi{e. Pokazali su dileri- ma da vi{e ne}e mo}i mirno da spavaju. Nadam se da }e ovih akcija biti jo{ i da }e ih sve pohapsiti.
zo an22@yma l.com
www.glassrpske.com
Nikad ne bih oti{ao na pusto ostrvo, jer se ne snalazim bez gu`ve.
Slavko Jovi~i}, poslanik SNSD-a u Parlamentu BiH 
Mirko [arovi} u intervjuu “Vestima“
Dodiku se priprema sudbina sli~na mo joj
BE^ - Nekada{wipredsjednikRepublikeSrpske i ~lan Predsjedni{tvaBosne i HercegovineMirko[arovi}, u intervjuufrankfurtskim
“Vestima“ upozorio je da se aktuelnom{efu RS MiloraduDodikupripremasli~nasu- dbinakakvu je on do`ivio, prenosiTanjug. - Afera“Orao“ je izmi{qena i od po~etka do kra javo|e- na iz kabinetaPedi jaE{da una. Svakasitnica, ukqu~u ju}i i la`nefotografi je o tobo`wemzapli jewenomtovaru na otvorenommoru sa opremom“Orla“ za Irak, je bri`qivo pripremana- istakao je [arovi}. Dirigu ju}ipri~om o “Orlu“, ko jikr{ime|unarodniem- bargo i timenavodnonanosiogromnu{tetu BiH, stvorile su se neslu}enemogu}nosti da se nasilnomintervenci jom sprovedureforme“, a wihoviprotivnici i oponentipo- putmene, elimini{u iz odlu~ivawa, dodao je on.
BAWALU KA 
- Potpred-sjednikSrpskedemokratske stranke (SDS)OgwenTa-di}rekaoje u petak u BawojLucida }e ova parti ja u sqede}ihmjesecdanapono- voda uputi u skup{tinsku proceduruNacrtzakona o oduzimawunezakonitoste- ~eneimovine, ko ji je ski- nut sa dnevnogredaposqedwesjedniceparla- mentaSrpske, javila je Srna.On je rekao da je ovajna-crtzakona, ko ji je predlo- `io SDS, odlukomskup{tinskeve}ineskinut sa dnevnogreda, {to je, ka- ko je naveo, opravdano ~iwenicom da sli~anzakon posto ji ve}u skup{tinskoj proceduri, da je usvo jen u vidunacrta i da se o wemuvodijavnarasprava. - SDS smatra da je ovokqu~nopoliti~kopitawe za RS- rekao je Tadi}.
U vi{e gradova u Republici Srpskoj
Osvanuli plakati sa ~estitkom Karaxi}u
BAWALU KA- U vi{egradova u RepubliciSrpskoj u pe- tak su povodom64. ro |endanabiv{egpredsjednikaRepubli- keSrpskeRadovanaKarayi}a,
osvanuliplakati na ko jima je pisalo“Sre}anro|endan, predsjedni~e!”, prenoseagenci je. Plakate su postavili~lanoviorganizaci je“Serbskinaro- dnipokret- Izbor je na{“. RadovanKarayi}ro|en je 19. juna 1945. u durmitorskomseluPetwici, kod Nik{i}a. Ha{kitribunal je 1995. godinepodigaooptu`nicuprotiv wega. RadovanKarayi} je bio u bjekstvu od 1996. godine do 21.  julapro{legodinekada je uhap{en u Srbi ji i 30. julaizru~en Ha{komtribunalu.
Ogwen Tadi}, potpredsjednik SDS-a
Zakon o imovini ponovo upu}u ju u proceduru
PI[E: MILKA MILUNOVI]
milkam@glassrpske.com
BAWALU KA- Memo- randumom o razumi jevawu potpisanim u petak u Bawoj Lucipreduze }a“Gaspromet“ Pale i “Srbi jagas“ Novi Sad dobila su pravniokvir da pristupeformirawuza-  jedni~kogpredu ze }a, {to je prvikorak u gasifikaci ji Srpske.
Memorandum su potpisali ministarindustri je, energe- tike i rudarstva u Vladi RS SlobodanPu halac i minis- tarenergetike i rudarstva u VladiRepublikeSrbi jePe- tar[kundri}, a potpisi- vawu je prisustvovao i premi jer RS MiloradDodik. - Vri jednostkapitala “Gasprometa“ Pale je 4.880.000 KM. Od toga}e u no-vojkonstrukci jipreduze}e “Srbi jagas“ posjedovati40 odstokapitala“Gasprometa“, odnosno oko 1,8 milionama- raka- rekaoPu halac. Na sastanku je dogovoreno da se posli jeformirawaza-  jedni~kogpreduze}aistim intenzitetompristupigasi- fikaci jiRepublikeSrpske. - Nosilacposlova je “Srbi jagas“ i ovim su stvore- niuslovi da se pro jektigasi- fikaci jeko ji suu vezisa gradwommagistralnoggaso- voda“Ju`ni tok” podjednako brzorealizu ju i u Republici Srpskoj i Srbi ji- rekao jeministarenergetikeSrbi je Petar[kundri}.OvimmemorandumomVla- da RSiskoristila je pravo i obavezuko japroisti~e iz  Aneksa G7 Ugovora o sukcesi-  ji, ko ji je potpisan29. juna 2001. godine.Imovinsko-pravniodno- siregulisani su na na~inda oba subjekta i “Gaspromet“ i “Srbi jagas“ omogu}edaqira- zvoj i unapre|ewetrgovin- skih i investicionihodnosa  u oblastienergetike. Generalnidirektor “Srbi jagasa“ Du{anBa jato- vi}rekaoje da }e gasovod“Ju- `ni tok” imatikapacitet63 mili jardekubnihmetara i da  je to oko 40 odstoukupneko- li~inegasako ja se isporu~u-  je za potrebeEvropskeuni je. -Do 31. decembra2015.godineima}emozavr{en“Ju- `ni tok” u punompogonu. Za potrebegasovodako ji ide premaRepubliciSrpskoj i premaFederaci ji BiH naj- mawakoli~ina je mili jardu kubnihmetaragasa i to je po na{ojprocenidovoqnodo 2020. godine- rekao je Ba ja- tovi}.
Vlade RS i Srbije potpisale Memorandum o zajedni~kom preduze}u
Po~etni korak u gasifikaciji RS
BAWALU KA 
- Visokipredstavnik u BiH Valentin Inckodanas (u subotu) u BawojLucirazgovara}e sa premi jeromRepublikeSrpske MiloradomDodikom o Zakqu- ~cimaNarodneskup{tine RS o efektimaprenesenihnadle`nosti sa RS na BiH, sazna je“GlasSrpske“.Medi ji su spekulisali da }e Incko u petakponi{titi Zakqu~keNSRS, me|utim, to se ni jedesilo. Sazna jemo da je Incko pripremiodokument na {est stranica u ko jemobrazla`e svo jestavovezbog~ega Zakqu~ci“ima juanti- dejtonske i anti us- tavneelemente“sa ko jim}eupoznati Dodika.FunkcionerSNSD-a Du{ankaMajki}reklajedaovastrankaimavari jantuB, u slu~a judavisokipredstavnik  u BiH poni{tiZakqu~ke NSRS, isti~u}i da ne vjeru je dabiseponi{tavawem Zakqu~akane{tobitnopro- mi jenilo. Navela je da SNSD, kaokqu~niakteruRSinezaobi- lazanfaktoruBiH, uvi jek imajo{ jednorje{ewe.- Uvi jeksespremamozava- ri jantu“B“, reklajeMajki}e- va, ko jaje~lanIzvr{nogiGlavnogodboraSNSD-a, alini jehtjeladapre cizira{ta  jevari janta“B“, dodav{ida }ese “~uti“.- SDS smatra da je pro{lovri jeme“bonskihovla{}ewa“ i da bi bilomnogomudri je da se ona sada i u budu}nosti ne primjewuju, rekao je potpred- sjednik SDS-a OgwenTadi}.On je dodao da SDS nemi jewasvo jestavove o Zakqu - ~cimaNSRS ni po kvalitetu i na~inu na ko ji su doneseni, kao ni po wihovomsadr`a ju. Narodnaskup{tina RS u ponedjeqak u “Slu`benomgla- sniku RS” objavila jeZakqu- ~ke o efektimaprenesenih nadle`nosti sa RS na BiH,  usvo jene14. ma ja,u ko jima je navedeno da prenosnadle- `nosti bez pret hodnogdogo- voraentitetani jeustavan. M. F.
Premijer RS i visoki predstavnik }e razgovarati o nesuglasicama
 Do dik i Incko o Zakqu ~ci ma
Brisel
U i{~ekivawu Inckovog odgovora po- novo se oglasio Kabinet vi sokog pred- stavnika Evropske unije Havijera Solane, koji navodi da “EU uvijek po- dr`ava politi~ki dijalog i kompromis s ciqem pronala`ewa dugoro~nih rje- {ewa politi~kih problema“.
MAJKI]:
SNSD imavarijantu “B”
“JU  @NI TOK”
obezbje |ujegasifikaciju Srpske
Ukoliko “BH gas” ili bilo koja druga kompanija u okru`ewu `eli da u|e usli~ne aran`mane, “Srbi- jagas“ je za to veoma raspo- lo`en. Sigurno je da }emo u oblasti energetike u}i u ozbiqne aran`maneukqu~uju}i i zajedni~ke imovinske odnose u i izvan Republike Srbije - re kao je [kundri}.
SA RADWA 
Ovim su stvoreni uslovi da se projekti gasifikacije koji su u vezi sa gradwom gasovoda “Ju`ni tok” podjednako brzo realizuju i u Srpskoj i u Srbiji, rekao [kundri}
F O  O :  M . D  L  O  I 
   F   O    T   O  :   V .   S   T   O   J   A   K   O   V   I   ]
PotpisivaweMemoranduma
 
GLAS SRPSKE
20. i 21. jun2009.
3
SARAJEVO - Pripadnici Agen cije za istrage i za{titu (
SIPA 
) u pe-tak su pregledali dokumentaciju Pravnog fakulteta u Sarajevu, prenose agencije. Tom prilikom uo~e ne su mnoge nepravilnosti. Utvr|eno je da su ocjene davali, upisivali i potpisivali profe- sori ko ji uop{te ne predaju te predmete. Saslu{ano je i dodatnih 20 svjedoka.
Ha{ki tribunal
Bilt saKaraxi}evimsavjetnikom
HAG-
[vedskevlastiobavi jestile su Sudskovi je- }eHa{kogtribunala da je ministarinostranihpo- slova te zemqeKarlBiltspreman da razgovara sa pravnimsavjetnikombiv- {egpredsjednikaRepublike SrpskeRadovanaKarayi}a, objavqeno je u petak u Tri-bunalu, javila je Srna.
Mustafa Mujezinovi}
Kqu~nopove }awemase novca
SA R JEVO
- Nakon{to jepredsjednikFBiHBor jana Kri{to u ~etvrtakzvani~no potvrdilaimenovaweMusta- feMu jezinovi}a za premi je- raFBiH, on je u intervjuu za
Biznis.ba
izjavio da }e prvosa~ekatiParlamentarnu skup{tinuFederaci je da potvrdiimenovawe i onda krenuti u tra`ewerje{ewa za odre|enageneralnapi- tawa. Za novogpremi jera je kqu~nopove }atimasunovca i zato i vidiinterventni zakon kao posqedicupada privredneaktivnosti.
Safet Softi}
Imenovawepremi jera 25. juna
SA R JEVO
- Predsjedava ju- }iPredstavni~kogdomaPa- rlamentaFBiHSafetSof- ti}sazvao je za idu}i~etvr- tak, 25. juna, u Sara jevuvan- rednusjednicu sa samoje- dnomta~komdnevnogreda,a to jeimenovawenovogpre- mi jeraFBiH, prenoseagen- ci je. PredsjednikFBiHBo- r janaKri{topotpisala je u pro{li~etvrtakodluku da za novogpremi jerabudeime- novanMustafaMu jezinovi}.
Rafi Gregorijan
Dobra odlukaSkup{tineBr~kog
SA R JEVO
- Supervizor za Br~koRafiGregori jan pozdravqana~in na ko ji je Skup{tinaBr~kodistri- kta10. junajednoglasno  usvo jilaizmjeneZakona o krivi~nompostupkudis- trikta, ko jima se propisu-  jeobavezanpritvor za po~iniocete`ihkrivi- ~nihdjelako ji su u prvos- tepenompostupkuosu|eni na kaznuzatvora, saop{te- no je u kancelari jisuper- vizora. N.V.
Vijesti
Virus
H1N1
stigaoi u Sloveni ju
QUBQANA 
- Sloveni ja je u petakpotvrdilaprvi slu~ajzarazevirusom
H1N1
, javio je slovena~kinaci- onalniInstitut za javnozdravstvo, prenosehrvatski medi ji.- Imamoprvipotvr|enislu~ajnovoggripa u Slove- ni ji– izjavio je portparolInstitutaMitjaVrdeqa. Pro{lesedmicepotvr|en jesviwskigrip kod 25- godi{weAustri janke, ko ja je u Sloveni jibila na vjen~awu i ko ja je po povratkuku}ihospitalizovana u Klagenfurtu. Osobeko je su bile u dodiru s womtada su primile odgovara ju}etretmane, iakonau~niciima judileme o preventivnomdjelovawuantivirusnihli jekova.
Podgorica: Zapli jeweno 6.650 {teka cigareta
PODGORICA 
- Slu`benici crnogorskegrani~nepolici je  uhapsili su u mjestuBro}anac lice~i ji su inici jali N. K. (25) iz Nik{i}a, kod koga je prona|eno i oduzeto6.650 {te- kacigareta, javila je Srna. Iz Upravepolici je je saop{teno da su policajci na putnompravcuVilu- si-Vra}enovi}ikontrolisalikombi“pe`o“, ko jim  je upravqao N.K.- Kontrolom je prona|eno i oduzeto6.650 {teka cigareta, za ko je N.K. ni jeposjedovaopotrebnu dokumentaci ju- navodi se saop{tewu.
"Bonska ovla{ }ewa"produbila bi krizu
NOVI SAD
- Predsjedava ju}iPredsjedni{tva BiH Neboj{aRadmanovi}izjavio je u petak da eventualnaprimjena“bonskihovla{}ewa“od stranevisokogpredstavnika u BiH ValentinaIn- ckane bi smirilastrasti ve}bi produbilakrizu. - Primjenaovla{}ewanekogstranca, bez obzi- rana to ko je to i ko mu ih je dao, na kra juprvedeceni je21. vi jeka u demokratskojEvropipotpu- no je neprimjerena i smi je{na- rekao je Radma- novi}Srni u NovomSadu, gdje se odr`ava16. samitlideracentralneEvrope. On smatra da je od me|unarodneza jednicedobrodo{lasavjetoda- vna, dobronamjernai investicionapomo}.
RAZGOVARALA: MILKA MILUNOVI]
milkam@glassrpske.com
U ovommomenturazm- i{qamo o resursuko jiimate, a to je gasovod“Sava“. To bi tre- balo da budenovipravacsnab- devawapremaRepubliciSr- pskoj, naravnoukolikoposto ji ekonomskiinteres, rekao je ovo u intervjuu“GlasuSrpske“ generalnidirektor“Srbi ja- gasa“ Du{anBa jatovi}. On je kazao da jo{ ni jeut- vr|enastrategi japravcagr- adwegasovoda u Republici Srpskoj, ali da je sigurno da}e on i}iporedBaweLuke ido Sara jeva.
GLAS: U pro jektugasi- fikaci jeRepublikeSrpske do BaweLukena javqena jeizgradwagasnihinetrkone- kci ja. O ~emu se radi? BA  JA TOVI]:
U pitawu suplanoviko jisu u vezisa prav- cimasnabdevawagasom. Situ- aci jako jusadaimamona terenu  je da se gradSara jevosnabdeva gasomko ji idepravcem iz Ukra jine i Rusi je, prekosta- niceBregovo, krozMa|arsku i prolaziporedSuboticekroz Srbi jui ide do Batajnice. To  je jedinigasnipravacko ji je dostupanRepubliciSrpskoj i Federaci ji BiH.U ovommo- menturazmi{qamo o resursu ko jiimate, a to je gasovod“Sa- va“. To bi trebalo da budenovi pravacsnabdevawapremaRepu- bliciSrpskoj, naravnoukoli- koposto jiekonomskiinteres Srpske i Federaci je BiH. Planirali smo da za ovajpra- vacodvo jimomili jardukubnih metaragasagodi{we i to je oko 50 odsto od koli~inegasa ko ji se danaskoristi u Srbi ji. To bi, po na{improcenama, bilodovoqno za RS, ukqu~u ju- }i i potrebeko je bise name- tnulepotenci jalnom izgradwomelektrana, ko je bi  umestomazuta ili ugqa, kao pogonskogorivokoristile gas ko ji je naj jeftini jiizvor i ekolo{kinajpri hvatqivi ji energent.
GLAS: Da li je utvr|enatrasagasovodako ji}e se gra- diti u RepubliciSrpskoj? BA  JA TOVI]:
Jo{ ni je utvr|enastrategi ja za ovaj pravac. Sigurno je da }e i}i poredBaweLuke i do Sara je- va. Procewujemo da imamore- sursko ji se zove“Ju`ni tok” i ovdeposto jepotro{a~ikada  je u pitawuprivreda i stano- vni- {tvo. Imamo sve rezone da je gasifikaci ja za nas eko- nomskiisplativa. To jebi- znis, a ne politi~kapri~a.
GLAS: Kakogledate na optu `bekompani je “BH gas” da “Srbi jagas“ ulazi na mala vrata na tr`i{te RS?BA  JA TOVI]
: “Srbi jagas“ je spreman da sa jednakom pa`womu~estvu je u gasifika- ci jii Federaci je BiH. U ovommomentujedinipravac ko jim je mogu}esnabdevawe tr`i{ta BiH,a time i RS, jepravacko jiide prekoSrbi je, odnosno iz BregovaprekoMa- |arske. Imamodobraiskustva  u me|usobnojsaradwi i u sva- komslu~a ju ovo ne bi smelo da budeideolo{kopitawe.
GLAS: Ko ja je va `nost“Ju `nogtoka“?BA  JA TOVI]:
Pravacga-sovodako jipremaEvropi ide prekoUkra jineje rizi~an, a “Ju`ni tok” trebalo bi da re- {ipitawesnabdevawagasom za potrebejugoisto~neEvrope. Sa drugestrane“Ju`nimto- kom“ re{ava se pitawetran- sporta, jer su svi pravcipreko Ma|arskeprakti~no“zaku- pqeni“ i bilo bi te{kodobi- tinovekoli~inegasa iz tog pravca. Evropskapravilaigre su: {to vi{epravaca, {to ve- }ekoli~ine, {to ve}akonku- renci ja, to je ve}asigurnost u snabdevawu i ni`acena. O tomepri~amo i nemarazloga da bilokomesmeta{to imamo biznisplangasovoda“Sava“.
GLAS: Ko jiinteres ima “Srbi jagas“ u izgradwigaso- voda“Ju `ni tok”?BA  JA TOVI]:
@elimo dainvestiramou gasifikaci ju,  jer ona zna~ijeftini ji i ~is- ti ji gas, vi{einvestici ja i novaradnamesta. Kapaciteti gasovoda“Ju`ni tok” su 63 mi- li jardekubnimmetara, {to ~ini40 odstoukupnihkoli~i- nako je su isporu~u ju za potre- be EU. To prakti~nozna~i da }e svi slobodnikapaciteti gasako jisadaposto je u Rusi ji i u sredwojAzi jibitianga- `ovani u “Ju`nomtoku“.
GLAS: Ko jomdinamikom  je planiranaizgradwaobje- kta i {ta Srbi jai Evropao~eku ju od ovogpro jekta? BA  JA TOVI]:
Jasno je daEvropara~una sa ovimpro je- ktom. Dinamikaizgradwe je  jun 2010. godine, kada bi tre- balo da budedonesenakona- ~nainvesticionaodluka. Dve godinenakontogasledi fazapro jektovawa, potom dve godinetra jeizgradwa, tako dabi do 31. decembra2015.godine“Ju`ni tokmogao bitipu{ten u pogon. U ovom momentu za potrebegasovoda ko ji ide premaRS, a po po- trebi i premaFBiH najmawa koli~ina sa ko jommo`emo da raspola`emo je mil i jardu kubnihmetaraprirodnogga- sa i to je po na{ojproceni do 2020. godinedovoqno za potrebetr`i{ta. Ono {to mogu da tvrdim je da gasa izovihizvora zapotrebejugo- isto~neEvrope ima u nare- dnih50 godina i to je ene-rgent sa ko jimtreba da ra~u- namo u budu}nosti.
GLAS: [a odre |u jetrasu gradwe”Ju `nogtoka”?BA  JA TOVI]:
Trasugaso- voda“Ju`ni tok” opredeli}e ekonomski, te hni~ki i drugi parametri. Namaodgovorada trasabude{to du`a, ali ne pravi se “Ju`ni tok” zbogSrbi je, nego je to pro jekatve- zan za Itali ju, Bugarsku, Ma- |arsku, Sloveni ju, Austri ju i drugezemqe.
SIPA 
na Pravnom fakultetu u Sarajevu 
[TO
ve}a konkurencija, to ni`a cena
Du{an Bajatovi}
FOTO: GLAS SRPSKE
Procewujemo da imamo resurs koji se zove “Ju`ni tok” i ovde postoje potro{a~i, kada je u pitawu privreda i stanovni{tvo. Imamo sve rezone da je gasifikacija za nas ekonomski isplativa. To je biznis a ne politi~ka pri~a, kazao Bajatovi}
Du{an Bajatovi}, generalni direktor “Srbijagasa“
Gaso vod bi tre balo da idekroz Srpsku do Bawe Lu ke
NOVI PR A V A Csnabdijevawagasovod  "Sava "

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Tiskarnica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->