Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nezavisne090625

Nezavisne090625

Ratings:
(0)
|Views: 451|Likes:
Published by Boki

More info:

Published by: Boki on Jun 25, 2009
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2012

pdf

text

original

 
QSWP!J[EBOKF
www.nezavisne.com
CIJENA 1 KM
(SA URA^UNATIM PDV
-
om)
40 DIN
0.5
 €
7.5 HK
32.5 DEN
BROJ 3910
^ETVRTAK
25.JUNA 2009.
REGIONHRONIKA 
^EKU OPTU@EN KAO BIV[I KOMANDANT OVK, NA OSNOVUKOMANDNEODGOVORNOSTI, ZA UBISTVO 669 SRBAI 18 PRIPADNIKA DRUGIH NEALBANACA
Srbi ja uputila zahtjev za izru~enje biv{eg premi jera Kosova
 Agim ^ekuuhap{en uBugarskoj
Ori}u dvijegodine zatvora
OP[TINSKISUD USARAJEVUIZREKAOPRESUDU
str.
27!
i
28
Predstavni~ki dom parlamenta BiH odbaciozahtjev Savjeta ministara
str.
3
i
4
   F   O    T   O    S .   P   I   N   J   A    G   I   ]
Ci jela FBiH sutra u {trajku
NOVA REAKCIJA NA INTERVENTNI ZAKON KOJIM JE VLADAFBiH PREDVIDJELA UMANJENJE PLATA BUD@ETSKIMKORISNICIMA ZA 10%
Nema hitnogsmanjenja plata
str.
5!
i
6
str.
29!
i
2:
DESETAK ZATVORENIKA IZ ZENI^KOG ZATVORA PONOVO PROTESTUJE
Na kro vuzbog lo{eishranei korupci je
str.
8
 
2
•fuwsubl 
25. 6. 2009.
Doga|aji
SARA JEVO - Boravak Mo- m~ila Kra ji{nika, ko jeg je Ha- {ki tribunal pravosna`no osudio na 20 godina zatvorske kazne zbog ratnog zlo~ina, pro- ti~e po planu i bez sigurnosnih propusta, potvr|eno je ju~er u Centru javne bezbjednosti (CJB) Isto~no Sara jevo.
Kra ji{nika, biv{eg predsjednika Skup{tine Republike Srpske, poli- cajci MUP-a RS danas }e otpratiti do sara jevskog aerodroma, odakle }e oti}i u pritvorsku jedinicu Tri- bunala u Hagu. "Sve ide po planu i nema nika- kvih problema. Kra ji{nik tokom no}i boravi u zgradi Policijske stanice u Palama, dok je po danu u porodi~noj ku}i. U utorak je po- sjetio grob oca. Iako je imao `eljuni je pro{etao Palama, nego je sa- mo pro{ao u vozilima MUP-a RS", kazao je Zoran Mandi}, na- ~elnik CJB Isto~no Sara jevo. Sudsko vi je}e Ha{kog tribunala odobrilo je pro{le nedjelje Kra ji- {nikov zahtjev za privremeno pu - {tanje na slobodu, kako bi posjetio te{ko oboljelu majku i ostatak bliske porodice. U Pale je do{ao u ponedjeljak posli je po- dne.Vlada RS, ko ja snosi tro{kove boravka biv{eg predsjednika Skup{tine RS u BiH, dala je ga- ranci je da }e se po okon~anju po- sjete Kra ji{nik vratiti u Ha{ki tribunal.D.Mu.
Kra ji{nik sedanas vra}a u Hag
^a|o: Dobrabezbjednosnasituacija
LOPARE, SREBRENICA -Stanislav ^a|o, ministar unu-tra{njih poslova RS, ju~e je uodvojenim sastancima sa Rade-tom Savi}em, na~elnikomop{tine Lopare, i predstavni-cima op{tine Srebrenica ocije-nio da je bezbjedonosno stanjeu ovim op{tinama dobro.^a|o je tokom sastanka sapredstavnicima op{tinske vlastiu Srebrenici rekao da postojidobra saradnja policije RS salokalnom zajednicom, kojutreba unapre|ivati, kao i sara-dnju sa lokalnim bezbjedno-snim forumom i Komunalnompolicijom. (Srna)
Premi jero va firma ni jeu sukobuinteresa
TUZLA - Odobravanje 100.000 KM iz bud`eta Tuzlan- skog kantona firmi "Helios" Ba- novi}i, ko ja je u 15 odsto vlasni{tva premi jera TK Enesa Mu ji}a, ni je u sukobu interesa  jer se premi jer suzdr`ao od gla- sanja, oci jenio je zamjenik gla- vnog kantonalnog tu`ioca Tuzla Dragan Radovanovi}. Kantonalna vlada je po~etkom ove godine na ime "intervenci-  je" privrednim preduze}ima, me|u ko jima je i premi jerova firma, dala 2,2 miliona KM, a Kantonalno tu`ila{tvo Tuzla je nakon medijskih napisa odlu~ilo provjeriti da li je bilo kr{enja za- kona u dono{enju takve odluke. U Kantonalnom tu`ila{tvu Tu- zla ka`u da }e po~etkom idu}e godine provjeriti da li je "Heli- os" Banovi}i ispunio svo je oba- veze i bud`etski novac pravilno utro{io.J.[.
Sjednicaministara obrazo vanja
SA RA JEVO - ^lanovi Kon- ferenci je ministara obrazovanja u BiH ju~e su u Sara jevu oci je- nili Studi ju izvodljivosti za re- formu finansiranja visokog obrazovanja u BiH, ko ju su pri- premili me|unarodni eksperti u saradnji s predstavnicima do- ma}ih instituci ja, kao izuzetno kvalitetan polazni dokument. Konferenci ju ~ine ministar ci- vilnih poslova BiH, entitetski i kantonalni ministri obrazova- nja, te {ef Odjela za obrazova- nje Vlade Br~ko distrikta. Na sjednici Konferenci je ra- zmatrana je i studi ja izvodlji- vosti o potrebama i perspektivama razvo ja obrazo- vanja i obuke odraslih u BiH. To je podru~je ko jem dosad ni je u sistemskom smislu po- sve}ena adekvatna pa`nja, a po standardima EU se ovaj vid cjelo`ivotnog u~enja smatra osnovnom pretpostavkom uku- pnog dru{tveno ekonomskog razvo ja. (Fena)
SARA JEVO - Me|unarodna za jednica je po- dr`ala prudski proces kao inici jativu ko ju su po- krenuli i dalje razvili doma}i organi i OHR je spreman da bude doma}in sastancima ko ji }e vodi- ti rje{avanju politi~kih pitanja u BiH, izjavila je ju- ~e Ljiljana Radeti}, portparol OHR-a.
Ona je podsjetila na stav me|unarodne za jednice da ova inici jativa osigurava forum za politi~ki di jalog, ~i ji je cilj rje{avanje klju~nih pitanja s ko jima je BiH suo~ena.Radeti}eva je dodala da su se na posljednjem sas- tanku Savjeta za implementaci ju mira politi~ki lideri iz BiH obavezali da }e pro{iriti prudski proces i u potpu- nosti se anga`ovati na rje{avanju preostalih pitanja.
 Vlada RS izrazila je
 ju~e nadu da }e biti ostvaren zna~a jan napredak tokom predsto je}eg sas- tanka politi~kih lidera BiH u okviru prudskog procesa, ko ji je zakazan za danas u Sara jevu. Vlada konstatu je da se ovaj sastanak odr`ava u posebno va`nom trenutku uo~i sastanka Savjeta za im- plementaci ju mira (PIC) u BiH 29. i 30. juna, od ko jeg se o~eku je da }e potvrditi i uva`iti zna~a jan napredak ko ji je dosad ostvaren u ovom procesu. Nagla{eno je da je Vlada RS ~vrsto opredi jeljena za di jalog i nasta- vak prudskog procesa i smatra da di jalog doma}ih predstavnika predstavlja najbolji na~in za ispunjavanje uslova ko je je PIC postavio za zatvaranje kancelari je OHR-a i za pribli`avanje svih gra|ana BiH za jedni- ~kom cilju - integraci ji u EU. Vlada RS pozvala je sve politi~ke lidere u BiH da ostanu uklju~eni u ovaj proces i pozdravila podr{ku me|unarodne za jednice nastavku prudskog procesa.
Srpska demokratska stranka
(SDS) ju~e je, pak, upozorila Vladu RS da je pozivom "svim politi~kim liderima u BiH da ostanu uklju~eni u prudski proces" najgrublje prekr{ila Rezoluci ju Naro- dne skup{tine o ciljevima i mjerama politike RS, od 15. oktobra 2008. godine, ko ja decidno utvr|u je da se razgovori o reformi Ustava mogu voditi isklju~ivo u instituci jama sistema. SDS je ju~e pozvala "Milorada Dodika, lidera SNSD-a, da ka`e javnosti za{to je u prudski proces uklju~io visokog predstavnika". (Agenci je)
Me|unarodna za jednica i Vlada RS uo~i dana{njeg sastanka politi~kih lidera
Podr{ka za nasta vak prudskog procesa
 Vlada RS pozvala sve politi~ke lidere u BiH da ostanu uklju~eni Iako je imao`elju, Kra ji{nik ni je pro{etao Palama, nego je samo pro{ao u vozilima MUP-a RS
Mir za ^UBRO
SARA JEVO - Predstavni~ki dom parlamenta BiH ju~er ni je prihvatio hitno smanjenje pla}a svim uposlenim u dr`avnim instituci jama, ~ime je Vi je}e ministara BiH planiralo u{tedjeti oko 40 mi- liona KM.
Izmjene zakona ko jim se smanju ju pla}e bit }e ra- zmatrane po skra}enoj proceduri, odnosno na jednoj od narednih sjednica, a ne po hitnoj proceduri kako je tra`ilo Vi je}e ministara BiH.
"Posli je propasti prego vora
s Me|u-narodnim monetarnim fondom razloga za hitnost usva-  janja ovih izmjena vi{e nema. Predlo`ene izmjene zakona ima ju niz manjkavosti, stoga ih treba aman- dmanima popraviti kako bismo dobili bolji zakon. Mi-
Prvi slu~ajno vog gripa u Srbi ji
BEOGRAD - Prvi slu~aj novog gripa u Srbi ji registrovan je u Beogradu kod paci jenta ko jima ima 29 godina i njegovo stanje tre- nutno je stabilno.
Tomica Milosavljevi}, ministar zdravlja Srbi je, je rekao da je nalaz potvrdio Referentni nacionalni institut "Torlak". Oboljeli je smje{ten na Institutu za infektivne i tropske bolesti u Be- ogadu, nalazi se u izolaci ji i li je~i se od virusnog zapaljenja plu}a. Predrag Kon, epidemiolog, saop{tio je da se paci jent zarazio tokom pro{lonedjeljnog puta u Argentinu. "Putovao je preko Zagreba i Frankfurta za Buenos Aires. Vra}ao se, tako|e, preko Frankfurta i Zagreba, a tegobe su se javile upravo pri po- vratku, 22. juna", objasnio je Kon. U Beograd je iz Zagreba stigao kolima, gdje je bio u kontaktu sa dvi je osobe i kasni je s jo{ jednom. I dalje se istra`u je s kim je sve bio u kon- taktu.Kon je rekao i da ovaj slu~aj nema nikakve veze sa devetnaestogodi{- njim studentom iz Crne Gore, kod ko jeg je novi grip otkriven pri je dva dana. (Srna)
Rado ji~i}: Smiriti situaci ju u BiH
BANJALUKA - Posto ji op{ta spremnost svih politi~kih faktora u RS ko ji su glasali za zaklju~ke Narodne skup{tine RS o efekti- ma prenosa ustavnih ovla{tenja s RS na BiH da se situaci ja u BiH smiri da bi bili ispunjeni uslovi za transformaci ju OHR-a, pot- vrdio je Igor Rado ji~i}, predsje- dnik Narodne skup{tine RS.
"Posto ji op{ta spremnost svih ovih politi~kih faktora da situaci ja u BiH negativno ne eskalira, da do|e do uspostavljanja konsturkti- vni je saradnje kako bi bili ispu- njeni uslovi za transformaci ju OHR-a", rekao je Rado ji~i}. On je po jasnio da je s dnevnog reda povu~ena ta~ka o zaklju~cima Narodne skup{tine RS jer su pres- tali razlozi za njeno posto janje na- kon {to je visoki predstavnik u BiH poni{tio zaklju~ke ko je je Narodna skup{tina RS usvo jila 14. ma ja, te da sada o~eku je razgovore kod predsjednika RS na politi~kom ni- vou.On je dodao da mu je u ovommomentu te{ko spekulisati o isho- du tih razgovora, ali da mu je po- znato da su sve parti je ko je su u~estvovale u dono{enju zaklju~a- ka i glasale za njih ostale pri stavu da oni nisu bili motivisani antidej- tonskim i antiustavnim namjera- ma. (Srna)
Bez hitnog
Predstavni~ki dom parlamenta BiH odbacio zahtjevSavjeta ministara
Qp!tmb!oj!dj!Qsfe!tub!woj!•lph!ep!nb!qpu!. wsej!mj!tv!kv!•f!jnf!op!wb!okf!Sv!ef!Wj!ep!wj!~b!{b op!wph!nj!ojt!usb!qsp!nf!ub!j!lp!nv!oj!lb!dj!kb!CjI/ Wj!ep!wj~!~f!ob!pwpk!gvo!ldj!kj!{b!nj!kf!oj!uj!twph!tusb!. ob!•lph!lp!mf!hv!j!qsfe!tkf!eoj!lb!IE[!2::1!Cp!av Mkv!cj!~b/!Qpu!wsepn!jnf!op!wb!okb!Wj!ep!wj!~b!lpn!. qmf!uj!sb!op!kf!Wj!kf!~f!nj!ojt!ub!sb!CjI-!kfs!tv!sb!oj!kf jnf!op!wb!oj!{b!nkf!oj!dj!nj!ojt!usb!pe!csb!of-!peop!. top!qsp!nf!ub!j!lp!nv!oj!lb!dj!kb/!Pwf!tv!qp!{j!dj!kf ob!qvt!uj!mj!lb!esp!wj!QEQ.b!Jhps!Dsob!ebl!j!Wf!tf!mjo Qp!mkb!|f!wj~-!b!{b!nj!kf!oj!mj!tv!ji!Ajw!lp!Nbs!kb!obd!j{ Tp!dj!kb!mjt!uj!•lf!qbs!uj!kf!ST!j!Nmb!efo!Tj!nj~!j{ EOT.b/
Pot vrda imeno vanja Rude Vido vi}a
Posli je propasti prego vora s MMF-om nema vi{e razloga za hitnost. U{tedesu mogu}e i nadrugim mjestima, a ne samo na platama, rekao No vako vi}
Poslanici poku{a vali jedni druge ubi jediti da li je bilo agresi je na BiH, ko je napadao, a ko se branio
FOTO S. PINJAGI]
 
3
Doga|aji
25. 6. 2009.
•fuwsubl 
Dogo vorklju~an
BA NJA LUKA - Rajko Ku- zmanovi}, predsjednik RS, upo- znao je ju~e u Moskvi Jevgeni ja Primakova, predsjednika Trgo- vinsko-industrijske komore Ruske Federaci je, o politi~koj i ekonomskoj situaci ji u RS i BiH nakon odluke visokog predsta- vnika u BiH da stavi van snage zaklju~ke Narodne skup{tine RS od 14. ma ja ove godine. Kuzmanovi} je rekao da RS ~ini sve kako bi bili ispunjeni uslovi i ciljevi ko je je Savjet za provo|enje mira postavio pred vlasti BiH u cilju transformaci je OHR-a u Kancelari ju speci jal- nog predstavnika EU i naglasio da su dogovor i konsenzus klju- ~ni u rje{avanju svih otvorenih pitanja u BiH. (Srna)
Dogo vorena proda jafabrika KTK-a
SA RA JEVO - Predstavnici Ko`arsko-tekstilnog kombinata (KTK) Visoko i firme "Prevent" usaglasili su ju~e tekst ugovora o privatizaci ji dvi je fabrike kombi- nata, rekao je ju~e Ramiz Oma- novi}, predsjednik Sindikata KTK-a nakon zavr{etka prego- vora.Dodao je da o~eku je da }e ugovor biti potpisan tokom idu- }e sedmice. Napomenuo je da su ugovorom precizirane dvi je stavke zbog ko jih su pregovori proteklih dana intenzivno tra jali, a to je osloba|anje imovine od hipoteke i izmirenje svih obave- za prema radnicima fabrika, ko je preuzima "Prevent". "U ugovoru je precizirano da }e biti sklopljen sporazum s ban- kom o prenosu hipoteke s imovi- ne ko ja je predmet proda je. KTK   je s bankom postigao dogovor. Ostalo je jo{ nekih stvari da budu zavr{ene i mislim da }e tobiti gotovo u naredna dva-tri da- na. Sporazum }e biti prilog ugo- voru", kazao je Omanovi}. Istakao je i da je u ugovoru precizirano da }e novac za dvi je fabrike ko ji "Prevent" bude upla- }ivao u ratama biti prosl je|ivane Zavodu PIO za izmirenje obave- za za sta`."Zaostale plate bi}e obezbije- |ene od proda je nekretnina KTK-a, ko je ne treba ju KTK-u za proizvodnju", rekao je Oma- novi}.M.R.
Dobri odnosi Austri je i BiH
BA NJA LUKA - Izme|u BiH i  Austri je posto je dobri politi~ki odnosi, a ona je u razli~itim oblicima veoma prisutna u BiH, kazao je ju~e Igor Rado ji~i}, predsjednik Narodne skup{tine RS, nakon razgovora sa Donatu- som Kokom, novoimenovanim ambasadorom Austri je u BiH. Rado ji~i} je dodao da je bilo ri je~i i o zaklju~cima Narodne skup{tine RS o efektima prene- senih nadle`nosti sa RS na BiH, ko je je visoki predstavnik u BiH Valentin Incko poni{tio. Kok je rekao da je Austri ja pri jatelj BiH i da istorijski odno- si to potvr|u ju. On je izrazio na- du da }e doma}i politi~ari do}i do za jedni~kih rje{enja, ko ja }e BiH voditi ka evropskim inte- graci jama. (Srna)
 Vijesti
ka Narodne skup{tine RS. "Predsjednik Srbi je je kazao da je slu`beni stav Srbi je da ne podr`ava odluku visokog pred- stavnika, te da je Srbi ja garant suvereniteta BiH. To ni je istina, niti Dejton ima veze sa suverenite- tom, a Tadi}eva posjeta ni je pomogla u smirivanju nego je podigla tenzi je u BiH", kazao je Be}irevi} tra`e}i raspravu o ovoj posjeti.
Branko Doki},
poslanik PDP-a, ovu jeinici jativu nazvao neozbiljnom jer zadire u odnose BiH i Srbi je. Oci jenio je da je posebno neozbiljno {to inici jativu pokre}e stranka ~i ji je kadar i ~lan Predsjedni{tva BiH @eljko Kom{i}, ko ji je premi-  jeru Srbi je Vo jislavu Ko{tunici pri jetio da }e dobi- ti po nosu i prstima."Ekstremno krilo SDP-a `eli zao{travati odno- se u BiH. Ovo je neozbiljan pri jedlog i SDP je bo- lje da se bavi svo jim kadrovima ko ji se me|uso- bno {amara ju na ulici", istakao je Drago Kalabi}, {ef Kluba poslanika SNSD-a, doda ju}i da posjeta predsjednika Srbi je Banjaluci ni je ni{ta neuobi~a-  jeno.
Milorad @ivko vi},
zamjenik predsje- dava ju}eg Predstavni~kog doma parlamenta BiH, zatra`io je od poslanika da ne tra`e uvr{tavanje na dnevni red tema o ko jima se satima mo`e rasprav- ljati bez izgleda za dogovor. Na kra ju rasprave u ko joj su poslanici poku- {avali jedni druge ubi jediti da li je bilo agresi je na BiH, ko je koga napao, a ko se branio, te kako je Kom{i} dobio "Zlatni ljiljan", odba~en je zahtjev SDP-a za uvr{tavanjem ove ta~ke u dnevni red.
Odba~enainici jati va SDP-a dase raspravljao posjetipredsjednika Srbi jeBanjaluci
Po~elo iskopavanje dvi je masovne gro bnice kod Mostara i Posu{ja
Potraga za ti jelima srpskih ci vila
 J. GUDELJ
MOSTAR - Institut za nestale osobe BiH po~eo je s iskopavanjima dvi ju masovnih grobnica kod Mosta- ra i Posu{ja za ko je se pretpostavlja da su u njima ti-  jela srpskih civila nestalih ti jekom 1992. godine.
Milan Bogdani}, predsjedava ju}i kolegi ja direktora Instituta za nestale osobe, ti jekom ju~era{njega obilaska dva ju lokaliteta, za jedno s ameri~kim veleposlanikom u BiH ^arlsom Ingli{om, kazao je kako se pretpostavlja da su na lokalitetu jame Bati jevica na visoravni Goranci kod Mostara zakopana ti jela mostarskih Srba, dok su na loka- litetu Studena vrila kod Posu{ja vjero jatno ukopana ti jela Srba iz kupre{koga sela Malovan. "Na temelju informaci ja ko je smo dobili od SIPA po- ~eli smo iskopavanja na ovim lokaci jama. U Studenim vrilima tragamo za 17 osoba s podru~ja sela Malovan na Kupresu, ~i ji je nestanak vezan za doga|a je u travnju 1992. godine. O identitetu `rtava ne mogu ni{ta govoriti pri je DNK analize", rekao je Bogdani} i dodao kako isko- pavanja tra ju ve} dva dana i kako istra`itelji jo{ nisu nai- {li na posmrtne ostatke.
Jama Bati je vica je,
prema njegovim ri je~i- ma, locirana ti jekom pro{le godine, no tek su sada po~ela iskopavanja. "Alpinisti~ka grupa SIPA je u utorak postavila ljestve ko je vode na dno jame, tako da smo tek po~eli s iskopa- vanjima. Utvr|eno je da se na dubini od preko 90 metara nalaze posmrtni ostaci. O~eku jemo kako }emo prona}i posmrtne ostatke izme|u tri i pet osoba. Radi se o civili- ma srpske nacionalnosti ko ji su nestali na podru~ju Mos- tara ti jekom sukoba 1992. godine", kazao je Bogdani}.
Tako|er, on je istakao
kako po jedine dr`a- vne instituci je ometa ju rad ovog instituta. "Sve instituci je u BiH su du`ne sura|ivati s nama, no to ~esto ni je slu~aj. Ni je mogu}e da se ne zna gdje su osobe ko je su bile zarobljene u logorima, na sve tri stra- ne, i ko je je bio popisao Crveni kri`. O~ito je da posto je opstrukci je, ko je se najvi{e o~itu ju kroz {utnju predsta- vnika raznih instituci ja'', izjavio je Bogdani}.
 Veleposlanik Ingli{
 je kazao kako je nu`no prona}i sve nestale osobe na podru~ju BiH kako bi se postiglo puno pomirenje, ali i kako bi se zadovoljila prav- da."Ovo je vrlo tu`an i te`ak posao, no ujedno i posao ko ji se mora provesti. Nu`no je da obitelji nestalih prona- |u ostatke svo jih najbli`ih kako bi ih dostojno sahranili, te kako bi se zadovoljila pravda i procesuirali po~initelji", rekao je Ingli{.On je istakao kako ameri~ko veleposlanstvo u BiH u potpunosti podr`ava rad Instituta za nestale osobe BiH.
Ingli{ kazao kako je nu`no prona}i sve nestale osobe na podru~ju BiH
smanjenja plata
Pretpostavlja se da su ti jela zakopana 1992. godine
 O  O I   . S I   ^  J 
slim da su u{tede mogu}e i na drugim mjestima, a ne samo na platama. Treba da vidimo {ta je sa sku- pocjenim automobilima, neplanskim tro{enjem bu- d`etskih rezervi", rekao je Mom~ilo Novakovi}, nezavisni poslanik. Odbacivanje zahtjeva Vi je}a ministara BiH za hitnu izmjenu zakona o pla}ama podr`ali su i posla- nici SDA, SDS-a i SNSD-a, ko ji su ustvrdili da bi predlo`enim izmjenama najvi{e bili o{te}eni poli- cajci, vojnici i slu`benici ko ji ima ju najmanje pla}e.
Poslanici ju~er nisu
prihvatili ni inici-  jativu Denisa Be}irevi}a, poslanika SDP-a, o raspra- vi o {tetnosti i antidejtonskom djelovanju predsjednika Srbi je Borisa Tadi}a ko ji je po~etkom sedmice u Banjaluci izjavio da Srbi ja ne prihva}a odluku visokog predstavnika o poni{tenju zaklju~a-

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Tiskarnica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->