Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
A Pokolba Tartó Vonat (Scifi Novellák)

A Pokolba Tartó Vonat (Scifi Novellák)

Ratings:

4.5

(2)
|Views: 924 |Likes:
Published by ax03859

More info:

Published by: ax03859 on Jun 25, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/25/2010

pdf

text

original

 
$SRNROEDWDUWyYRQDW
Tudományos
fantasztikus novellák
*21'2/$7%8'$3(67
7$57$/20
,VDDF$VLPRY
$WUpIDPHVWHU 
(ford.: Walkóné, Békés Ágnes)
+DUU\+DUULVRQ
% QEHHVpV
(ford.: Walkóné, Békés Ágnes)
*RUGRQ5'LFNVRQ
$]DEL]RQ\RVKRPRNV]HP
(ford.: Mesterházi Márton)
(ULF)UDQN5XVVHO
$]HJ\HWOHQPHJROGiV
(ford.: Avarossy Éva)
3RXO$QGHUVRQ
$OHJKRVV]DEEXWD]iV
(ford.: Avarossy Éva)
:DOWHU00LOOHU
.LKDOOHQJHP"
(ford.: Avarossy Éva)
Róbert Blech:
$SRNROEDWDUWyYRQDW 
IRU 
d: Avarossy Éva)
:DOWHU00LOOHU
eQDONRWWDODN
(ford.: Avarossy Éva)
(ULF)UDQN5XVVHO
+DODQG]VD
(ford.: Avarossy Éva)
)UHGHULFK3RKO
$ODJ~WDYLOiJDODWW 
(ford.: Mester házi Márton)
 $ODQ(1RXUVH
$KDPLVtWYiQ\
(ford.: Avarossy Éva)
,VDDF$VLPRY
$ONRQ\
(ford.: Mesterházi Márton)
5REHUW6KHFNOH\
9LOiJRN%ROWMD
(ford.: Walkóné Békés Ágnes)
 $(YDQ9RJW
%HWHOMHVOpV
(ford.: Avarossy Éva)
,VDDF$VLPRY
(ford.: Walkóné, Békés Ágnes)
$WUpIDPHVWHU
Noel Meyerhof megnézte a már korá
EEDQHO NpV]tWHWWOLVWiMiWpVNLYiODV]WRWWDPHO\LNSRQWOHJ\HQD]HOV 6]RNiViKR]KtYHQPRVWLVHOV VRUEDQ|V]W|QpUHEt]WDPDJiW6]LQWHW|USpQHNW QWD]HO WWHiOOyJpSPHOOHWWQRKDDEEyOFVDNLJHQNLFVLQ\
rész volt látható. Ez azonban nem számított. Fölényes magabiztossággal
EHV]pOWPLQWDNLW|NpOHWHVHQWLV]WiEDQYDQYHOHKRJ\DPHVWHU-RKQVRQPRQGWD
, váratlanul hazaérkezett üzleti útjáról és feleségét
OHJMREEEDUiWMDNDUMDLEDQWDOiOWD9LVV]DK N|OWPDMGtJ\V]yOW0D[pQDK|OJ\
férje vagyok, így hát nekem kötelességem. De neked?
 
Oké, hadd mélázzon rajta egy kicsit
gondolta. Ekkor egy hang szólalt megmögötte.
Hé!
Meyerhof törölte ezt az egytagú szót és kikapcsolta az áramkört, amithasznált. Hirtelen hátrafordult, és így szólt:

Dolgozom. Miért nem kopog?
Most nem mosolygott, mint általában szokott, valahányszor Timothy
:KLVWOHUWDYH]HW DQDOLWLNXVWN|V]|QW|WWHDNLYHOJ\DNUDQGROJR]RWWHJ\WW
Olyan rosszalló képet vágott, mintha egy idegen zavarta volna meg, vékonyarcát komor ráncok torzították el, s amúgy is kócos haja mintha még jobbanfelborzolódott volna.
:KLVWOHUYiOODWYRQW)HKpUODERUN|SHQ\WYLVHOWDPHO\HQPHUHYIJJ OHJHVYRQDODNDWJ\ UW]VHEUHYiJRWWpV|VV]HV]RUtWRWW|NOH.RSRJWDPGHPDJDQHPYiODV]ROW$P N|GpVWMHO] OiPSDQHPpJHWW0H\HUKRIGK|VOHWW1HPHUU OYROWV]y7~OHU WHOMHVHQ|VV]SRQWRVtWRWWDILJ\HOPpWD]~MWHUYUHpVHOIHOHGNH]HWWDUpV]OHWHNU O
És mégsem igen tudta hibáztatni magát emiatt. Ez a dolog fontos volt.
Hogy miért, azt persze nem tudta. Nagymesterek ritkán tudják. Éppen az
WHWWHNHWQDJ\PHVWHUHNNp
az a tény, hogy az értelem fölött álltak. Másképphogyan is tudna az emberi ész kapcsolatot tartani azzal a tíz mérföld hosszú,szilárd halmazállapotú értelemtömeggel, amit Multivacnak hívnak, és amelyaz összes eddig épített komputerek között a legbonyolultabb?
0RVWGROJR]RP
szólt Meyerhof.
Valami fontos dolgot akar közölni?

Semmi olyasmit, amit ne lehetne elhalasztani. Néhány hiba van aválaszban a többdimenziós ...
:KLVWOHUNpV QNDSFVROWpVD
rca sajnálkozóan
NpWNHG NLIHMH]pVW|OW|WW'ROJR]LN"
Igen. Hát aztán!
'H
körülnézett az alacsony helyiség falmélyedéseibe, a beolvasók éskiírók sorozatára bámult, amely a Multivacnak csak kis részét tette ki.
6HQNLQLQFVLWW.LPRQGWDKRJ\YDQYDJ\NHOOHQHOHQQL"
Egyik viccét mondta el, ugye?
Na és?
Whistler kényszeredetten mosolygott.

Csak nem akarja azt mondani, hogy viccet mesélt a Multivacnak?
0H\HUKRIK Y|VKDQJRQNpUGH]WH
Miért ne?
Tényleg?
,JHQ
Miért?
0H\HUKRIY
égigmérte a másikat.

Nem vagyok köteles beszámolni sem magának, sem másnak.

Jóságos isten! Hát persze, hogy nem. Pusztán kíváncsiságból kérdeztem,semmi másért.
De hát, ha dolgozik, magára hagyom.
Homlokát ráncolva,még egyszer körülpillantott.
7HJ\HD]W
szólt Meyerhof. Szemmel követte a távozót, majd dühös
PR]GXODWWDOEHNDSFVROWDDP N|GpVWMHO] OiPSiW
Nagy lépésekkel föl
alá járkált a szobában és próbálta összeszedni magát.Átkozott Whistler! Átkozott mind! Mivel nem gondol rá, hogy ezek
HWD
 
WHFKQLNXVRNDWDQDOLWLNXVRNDWpVP V]HUpV]HNHWWiUVDGDOPLWpUHQNHOO WiYROViJEDQWDUWVDPLYHO~J\EiQLNYHONPLQWKDNLVDONRWyP YpV]HN
lennének, ilyen dolgokat engednek meg maguknak.
Még vicceket sem tudnak tisztességesen elmondani
JRQGROWDHONHVHUHGHWWHQ
Ez nyomban visszatérítette jelenlegi munkájához. Újból nekilendült. Azördög vigye el mindannyiukat!
,VPpWP N|GpVEHKR]WDDPHJIHOHO 0XOWLYDFiUDPN|UWpVEHV]pOQLNH]GHWW
Egy rendkívül viharos óceáni átkelés alkalmával a steward megállt ahajókorlátnál és szánakozva nézett egy emberre, aki a korlát fölé roskadva ésmereven a mélységbe nézve nagyon is magán viselte a tengeribetegségpusztító nyomait.
A steward gyöngéden vállon veregette a férfit.
Vigasztalódjék uram
VXWWRJWD7
udom, hogy ez nagyon rossz érzés, de valójában soha senki nemhal meg tengeribetegségben.
$NtQOyGyHPEHUHOJ\|W|UW]|OGV]tQ DUFiWYLJDV]WDOyMDIHOpHPHOWHpV
rekedten zihálva így felelt:

Ember, ne mondja ezt! Az isten szerelmére, ne mondja ezt! Egyedül ameghalás reménye tart életben.

Timothy Whistler kissé belefeledkezett gondolataiba, de azért mosolyogva
EyOLQWRWWDPLNRUDWLWNiUQ tUyDV]WDODPHOOHWWHOPHQW$]YLVV]DPRVRO\JRWWUi,WWJRQGROWD
még egy archaikus pont található a huszonegyedik század
NRPSXWHUHNW OXUDOWYLOiJiEDQHJ\pO WLWNiUQ 'HWDOiQWHUPpV]HWHVLVKRJ\H
z a szokás éppen a komputer
IHOOHJYiUEDQD0XOWLYDFRWNH]HO NRORVV]iOLVYLOiJYiOODODWEDQPDUDGMRQIHQQ$PLQGHQLJpQ\WNLHOpJtW 0XOWtYDFPHOOHWW
ízléstelen dolog lenne kisebb komputerekkel végeztetni a lényegtelen
IHODGDWRNDW
Whistler belépett Ábrahá
P7UDVNLURGiMiED$NRUPiQ\WLV]WYLVHO IpOEHV]DNtWRWWDDSLSDJ\~MWiVJRQGRVDQYpJ]HWWP YHOHWpW.DPSyVRUUDpOHVtYEHQHPHONHGHWWNLDP|J|WWHOHY DEODNQpJ\V]|JpE O
Nicsak Whistler! Üljön le! Üljön le!
Whistler leült.
Úgy hiszem akadt egy problémá
QN7UDVN
Trask kissé elmosolyodott.
5HPpOHPQHPP V]DNLMHOOHJ eQFVDNiUWDWODQSROLWLNXVYDJ\RN(]
egyik kedvelt kiszólása volt.)
0H\HUKRIIDONDSFVRODWRV
Trask azon nyomban leült és rendkívül elkeseredettnek látszott.
%L]WRVEHQQH"$ODSR
s okom van rá.
Whistler teljes mértékben megértette a másik ember hirtelenelkedvetlenedését. Trask a Belügyminisztérium Elektronikus Számológépek
pVgQP N|G ,UiQ\tWy%HUHQGH]pVHN2V]WiO\iQDNIHOJ\HOHWpYHOPHJEt]RWWNRUPiQ\WLV]WYLVHO YROW)HODGDWDD]
volt, hogy a Multivac mellett dolgozó
HPEHUHNSROLWLNDLJ\HLYHOIRJODONR]]pNpSS~J\DKRJ\DP V]DNLNpS]HWWVpJ GROJR]yNQDNPDJiYDOD0XOWLYDFNDONHOOHWWIRJODONR]QLXN(J\QDJ\PHVWHUD]RQEDQW|EEPLQWHJ\V]HU GROJR]y6 WD]HJ\V]HU 
embernél is több


Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
farbol62 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->