Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
M Emin Değer - Oltadaki balık Türkiye.pdf

M Emin Değer - Oltadaki balık Türkiye.pdf

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 415 |Likes:
Published by Basbug

More info:

Published by: Basbug on Sep 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/22/2013

pdf

text

original

 
İRİ
*
fat Ilgaz 
Hak adam
ı
oldu
ğ
u kadar halk
ı
n da adam
ı
, haks
ı
zl
ı
klar kar 
şısı
nda belgeli, becerilisavunucumuz olan Emin De
ğ
er'in emek ürünü yap
ıtı
yla ba
ş
ba
ş
ay
ı
m.Tan
ıdığı
m, biraz da kendisinden ö
ğ
rendi
ğ
im kadar 
ı
yla, yöremizin bu sevilen adam
ını
sizlere de tan
ı
tay
ı
m: M. Emin De
ğ
er 1927'de Kastamonu'da do
ğ
du. Orta ö
ğ
renimini buradayapt
ı
ktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yüksek ö
ğ
renimini bitirerek, 1951
yılı
nda Hakim Te
ğ
men olarak Silahl
ı
Kuvvetler'de göreve ba
ş
lad
ı
. 1960'da Milli SavunmaBakanl
ığı
Hukuk Mü
ş
avir Yard
ı
mc
ılığı
na atanan De
ğ
er, 1968'de Hukuk Mü
ş
aviri oldu. Bugörevinde Türkiye-ABD ili
ş
kilerinin ba
ğı
ms
ı
zl
ığımı
za dü
ş
ürdü
ğ
ü gölgeyi saptam
ış
, ABD'ligörevlilerin kendilerinden yüksek rütbede olan subay ya da generallerimize kar 
şı
üsttenbak
ış
lar 
ını
içine sindirememi
ş
tir. Yard
ı
m mallar 
ını
n hukuksal statüsünü saptamak için Yard
ı
mKurulu'ndan bir heyetle yap
ı
lan bir görü
ş
mede, aç
ı
kça "Bu mallar zaten bizim, siz sadecekullan
ıcı
durumundas
ını
z, bu ko
ş
ullarda aram
ı
zdaki 1947 sözle
ş
mesi D
ışı
nda, bu mallar 
ı
nhukuksal statüsü aranmaz." dediklerini, tutum ve davran
ış
lar 
ı
yla, veren insanlar 
ı
n üsttenküçümser bak
ış
lar 
ını
bugün bile an
ı
msarken, o günkü ac
ıyı
duyumsad
ığını
söylemektedir. VeTürkiye-Birle
ş
ik Amerika ili
ş
kilerini belgeleyerek çal
ış
maya ba
ş
lamas
ını
n bu olaya ba
ğlı
oldu
ğ
unu özellikle vurgulamaktad
ı
r.Silahl
ı
Kuvvetler'deki çal
ış
malar 
ı
sonucu, Gelibolu'daki
İ
kinci Kolordu K
ı
demliHakimli
ğ
ine atanan De
ğ
er 1971 y
ılı
nda bu görevden emekliye ayr 
ı
lm
ıştı
r.M. Emin De
ğ
er, tan
ı
k oldu
ğ
u ili
ş
kileri, belgesel bir çal
ış
mayla ClA KONTRGER
İ
LLAVE TÜRK
İ
YE ad
ı
alt
ı
nda yay
ı
nlad
ığı
yap
ı
tla büyük ilgi görmü
ş
tür.De
ğ
er, bu kez de yeni çal
ış
malar 
ı
yla emperyalizmin yard
ı
m ad
ı
alt
ı
nda sözle
ş
melerlebir ülkeye nas
ı
l girdi
ğ
ini, ilgili ülkeleri yerli i
ş
birlikçilerle her yönden gizli bir i
ş
gale u
ğ
ratt
ığını
,ili
ş
ki kurdu
ğ
u ülkeleri bölgesel ç
ı
karlar 
ı
için kulland
ığını
, emperyalizmin kendi belgelerinedayanarak aç
ı
klamaktad
ı
r. Bu ba
ğ
lamda Türk dostu (!) olarak tan
ı
nan Richard Perle'nin bir söyle
ş
ideki sözleriyle, Türkiye'nin Ortado
ğ
u'da emperyalizmin bekçili
ğ
ine uygun görüldü
ğ
ünüçekinmeden söyledi
ğ
i, yine bir ba
ş
ka Türk dostu (!) eski ABD Türkiye Büyükelçisi McGhee'nin Türkiye'nin sürekli yard
ı
m iste
ğ
ini biraz alayc
ı
bir biçimle söyledikten sonra "bereketne Türkler köle, ne de Amerikal
ı
lar aptald
ı
." sözleriyle bize ders verdi
ğ
i anla
şı
lmaktad
ı
r. Amerika ve d
ış
siyasas
ını
çokuluslu
ş
irketlerin ç
ı
karlar 
ı
na göre düzenlendi
ğ
i,emperyalizmin sömürü ilkelerinin de bu
ş
irketlerce saptand
ığı
, Rockefeller'in Ba
ş
kanEisenhower’a yazd
ığı
1956 tarihli bir mektup ve daha ba
ş
ka belgelerle de
ğ
erlendirilmekte veRockefeller'in bu mektubunda Türkiye'nin OLTAYA YAKALANMI
Ş
BALIK oldu
ğ
u, bu nedenlede yeme gereksinimi bulunmad
ığı
ı
klanmaktad
ı
r.Türkiye'nin, 1947'lerden bu yana emperyalizmin tuzaklar 
ı
nda geçen yar 
ı
ba
ğı
ml
ı
ya
ş
am
ı
belgelerle anlat
ı
lmaktad
ı
r.
Emperyalizmin
tuzaklar 
ı
ndan kurtulman
ı
n yolu, De
ğ
er'egöre bu tuzaklara neden ve nas
ı
l dü
ş
ürüldü
ğ
ümüz ö
ğ
renmeden bulunamaz.Demek Orhan Veli'nin dedi
ğ
i gibi, rak
ı şiş
esinde de
ğ
il de, bir de oltada bal
ı
k olmakvar, bu uçsuz bucaks
ı
z sömürü düzeninde. Oltaya yakalanm
ış
bal
ığı
n yeme gereksinimiyoktur! Öyle ya... Zokay
ı
yutan bal
ı
k yemi neylesin!..Gel gelelim dan
ış
manlar, üzerlerine dü
ş
en i
ş
i yapacak Ba
ş
kan Eisenhower’
ı
uyaracaklard
ı
r mektuplarla:
"İş
birli
ğ
ine haz
ı
r yerli i
ş
adamlar 
ı
na yard
ımı
artt
ı
rmal
ı
, buna dayanarak politiketkilerinin artmas
ı
sa
ğ
lanmal
ıdı
r."
*
(*)
fat Ilgaz 
'in ölümünden önce yazd
ığı
son yaz
ıdı
r.
 
Kimdir bu oltay
ı
yutturan? Ev sahibi olmak isteyen bir bezirgan m
ı
, k
ı
lkuyruk bir kirac
ı
, s
ı
radan bir konuk mu, s
ı
rt
ımı
zdan geçinmeye kalk
ış
an bir s
ığı
nt
ı
m
ı
? Yard
ı
m, D
ış
yard
ı
mdiye bizebostan bekçili
ğ
i yapt
ı
rmaya kalk
ış
an aç
ı
kgöz bir toprak a
ğ
as
ı
da olabilir, hembostan
ımı
zdan, hem bekçili
ğ
imizden yararlanmaya kalk
ış
an bir a
ğ
alar 
ı
n a
ğ
as
ı
da olabilir.Türk dostu bir ABD'li
ş
öyle aç
ı
kl
ı
yor bu ili
ş
kiyi kitapta:"En iyi yapaca
ğımı
z i
ş
, Türkiye'nin kendisini korumas
ını
sa
ğ
lamakt
ı
r. Çok daha azmasrafl
ı
yakla
şı
md
ı
r bu. Yeni emperyalizmin amac
ı
da budur. Yeni emperyalizm, ticaretinbayra
ğı
alt
ı
nda geni
ş
leyecek, yay
ı
lacak, sermayenin uluslararas
ı
la
ş
mas
ı
ile ba
ş
layacak veazgeli
ş
mi
ş
ülkeleri i
ş
gal alt
ı
na alacakt
ı
r. Güvensizli
ğ
ini ve ba
ğı
ms
ı
zl
ığını
koruma, ekonomikgeli
ş
mesini yard
ı
m anla
ş
mas
ı
yla sa
ğ
layacak! Dost gülü alt
ı
nda, dostluk, özgürlük, e
ş
itlikaldatmacalar 
ı
yla...Emperyalizm sald
ırı
larla de
ğ
il, dostluk türküleriyle girecek, yard
ı
m anla
ş
malar 
ı
ylayerle
ş
ecektir. Oyun böyle aç
ı
ktan aç
ığ
a oynan
ı
p dururken azgeli
ş
mi
ş
ülkelerin siyasaliktidarlar 
ı
da kendi ba
ş
ar 
ı
lar 
ı
yla durmadan övüneceklerdir. Azgeli
ş
mi
ş
memleketleri özendirmeli, destekli, ödenekler, bir verip yirmi almal
ısını
zçeki
ş
meleri, ba
ğış
lar, az faizli D
ış
yard
ı
mlar derken giydirilmi
ş
canl
ı
sava
ş
araçlar 
ı
çekiçgüçlerin konu
ş
land
ırı
lma eylemleri, üslerden yararlanma biçimlemeleri...
er sömürü düzeninin Ortado
ğ
u'da sürüp gitmesi gerekliyse yeni yeni bölmeyönetme kurallar 
ı
da uygulanmal
ı
ki emperyalizm tüm kurallar 
ı
nca uygulanm
ış
olsun."Bu konuda biraz da Sak
ı
ncal
ı
Piyademize kulak verelim. Sömürmek mi gerekiyor,bunun bir yolu daha var,
Ş
ovenizm!
Ş
öyle diyor SAKINCALI P
İ
YADE'miz U
ğ
ur Mumcu:
ovenizm, emperyalist devletler için birer araç olarak kullan
ılı
r."
ovenizm kendi soyunu öteki soylardan üstün gören ba
ğ
naz ulusçuluk anlam
ı
nagelir. Bu ba
ğ
naz ulusçuluk sald
ı
rgan siyasetlerin, ideolojilerin de temel kayna
ğıdı
r.""Her ulusun devrimcileri ve sosyalistleri oldu
ğ
u gibi
Ş
ovenleri de vard
ı
r. Alman
ı
n davard
ı
r, kalyan
ı
n da vard
ı
r...
İ
spanyol'un da vard
ı
r... Türkün de... Kürdün de vard
ı
r!
Ş
ovenizmin bar 
ış
getirdi
ğ
i ve ad
ı
na serüvenlere ç
ıkı
lan uluslara yarar sa
ğ
lad
ığı
hiçgörülmemi
ş
tir.
Ş
ovenizmin sonu hep kan ve gözya
şı
doludur.""kurtulu
ş
Sava
şı
öncesi ve sonras
ı
nda Arap-Kürt liderleri
İ
ngiliz
İ
stihbaratServislerince kullan
ı
ld
ı
lar.""1919 y
ılı
nda 10 Temmuz günü Lord Curzon'a gönderilen gizli telgrafta da Kürtlerinmanda istedikleri bildirilmekteydi.
İ
ngilizler bölgede bir Kürt Devleti kurdurmak istiyorlard
ı
.""Bölge bir petrol bölgesiydi,
İ
ngilizler Kürtlerle bu nedenle ilgileniyorlard
ı
. Bu amaçSevres Antla
ş
mas
ı
ile gerçekle
ş
iyordu. 1925 y
ılı
nda Musul Sorunu da bu yüzden patlakvermi
ş
tir.""70'li y
ı
llarda da Irak'taki Kürtler, ABD taraf 
ı
ndan destekleniyorlard
ı
.""Her 
ş
oven ak
ı
m, ba
ş
ka bir 
ş
oven ak
ımı
do
ğ
urur. Etki ve tepki kural
ı
en çok bualanlarda geçerlidir.""Kürt sorununun ABD deste
ğ
i ile çözümlenece
ğ
i, ABD destekli Kürt
Ş
ovenizmininbölgede yeni sorunlar do
ğ
uraca
ğı
da pek yak
ı
nda anla
şı
lacakt
ı
r!" ABD'nin
ş
ovenizmden yararlanarak azgeli
ş
mi
ş
ülkeleri olu
ş
turan halklar 
ı
, az
ı
nl
ı
klar 
ı
hatta dinleri, mezhepleri, tarikatlar 
ı
birbirine kap
ıştırı
p ç
ı
banba
ş
lar 
ı
olu
ş
turmaya kalk
ışı
rken,bast
ığı
dal
ı
kesmekte yine kendisinin getirdi
ğ
i çokuluslu
ş
irketler olu
ş
turup sömürme kural
ını
geçersiz duruma dü
ş
ürmektedir. Ki bu çokuluslu
ş
irketlerin de en ba
şı
nda petrol
ş
irketlerigelmektedir.
İ
lhan Selçuk 26
Ş
ubat 1974 günlü yaz
ısı
nda çokuluslu
ş
irketlerin dünyay
ı
yönetirkendevletleri a
ş
an politik etkinliklerine dikkat çekmekte ve özellikle petrol
ş
irketlerinden ba
ş
ka

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->