Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Programa BAC 2014 Limba Romana

Programa BAC 2014 Limba Romana

Ratings: (0)|Views: 3,366|Likes:
Programa BAC 2014 limba romana
Programa BAC 2014 limba romana

More info:

Published by: Claudiu Alexandru Nicolaiev on Sep 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2013

pdf

text

original

 
 
Aprobat
ă
la Comisia Na
ţ
ional
ă
de Examene
PROIECT
Proces-verbal nr. ____ din ____ decembrie 2012Validat
ă
prin Ordinul Ministrului Educa
ţ
iei nr. ____ din ____ decembrie 2012
Programa pentru examenul de bacalaureat, 2013
 
LIMBA
Ş
I LITERATURA ROM
Â
N
Ă
,
Ş
COALA NA
Ţ
IONAL
Ă
 
Ministerul Educa
ţ
iei
1
Agen
ţ
ia de Evaluare
ş
i Examinare
Programa pentru examenul de bacalaureatI. PRELIMINARII
Modelul omului de cultur 
ă
, angajat activ
î
n formarea
ş
i realizarea propriei personalit
ăţ
i, solicit
ă
o valorificare activ
ă
a resurselor personale
î
n identificarea unor solu
ţ
ii pertinente
ş
i creative la provoc
ă
rile societ
ăţ
ii actuale.
Î
n acest context,examenul de bacalaureat la limba
ş
i literatura rom
â
n
ă
ofer 
ă
 
ş
ansa fiec
ă
rui candidats
ă
-
ş
i confirme abilit
ăţ
ile de comunicare
î
n calitate de vorbitor nativ al limbii rom
â
ne
ş
ianumite competen
ţ
e de lectur 
ă
, interpretare
ş
i producere de text,
î
n raport cu
î
n
ţ
elegerea fenomenelor lingvistice
ş
i cu axiologia textelor literare.Deci,
î
n spiritul Curriculumului la Limba
ş
i literatura rom
â
n
ă
, edi
ţ
ia 2010,
ş
i alStandardelor de eficien
ţă
a
î
nv
ăţă
rii, examenul de bacalaureat urm
ă
re
ş
te s
ă
apreciezecalitatea elevului cititor, receptor 
ş
i interpret avizat al textelor, modelator pertinent aldiverselor situa
ţ
ii de comunicare, valorific
î
nd domeniile:
Textul literar 
 ş
i nonliterar; Practica ra
 ţ 
ional 
ă
 
 ş
i func
 ţ 
ional 
ă
a limbii; Cultura comunic
ă
rii
. Materia de limbarom
â
n
ă
va fi vehiculat
ă
 
î
n examen conform principiului func
ţ
ional-comunicativ. Num
ă
rul de itemi la limba rom
â
n
ă
va fi determinat,
î
n test, de num
ă
rul de ore propusla disciplin
ă
,
î
n raport cu num
ă
rul de ore la literatur 
ă
.Programa actual
ă
are statut de document normativ
ş
i poart
ă
caracter deobligativitate, adres
î
ndu-se, deopotriv
ă
, cadrelor didactice
ş
i absolven
ţ
ilor din
î
nv
ăţă
m
î
ntul liceal. Prin detalii semnificative cu referire la modalitatea de organizare
ş
idesf 
ăş
urare a examenului, modele concrete de evaluare se urm
ă
re
ş
te preg
ă
tireacandida
ţ
ilor pentru sus
ţ
inerea cu succes a examenului de finalizare a unei trepteeduca
ţ
ionale.
II. STATUTUL DISCIPLINEI
Î
N CONTEXTUL TUTUROR EXAMENELOR 
Limba
ş
i literatura rom
â
n
ă
are,
î
n cadrul examenelor de bacalaureat, statut de
disciplin
ă
obligatorie
de examen, la care se sus
ţ
ine o
 prob
ă
scris
ă
, cu o durat
ă
de
trei ore
astronomice (180 de minute).
Î
n re
ţ
eaua disciplinelor de bacalaureat, nota ob
ţ
inut
ă
la examenul de limba
ş
iliteratura rom
â
n
ă
are o pondere de
¼
(25%) din media general
ă
a examenelor lafiecare profil.
III. COMPETEN
Ţ
ELE TRANSDISCIPLINAREPENTRU TREAPTA LICEAL
Ă
DE
Î
NV
ĂŢĂ
M
Î
NT
1.
 
Competen
ţ
e de
î
nv
ăţ
are / de a
î
nv
ăţ
a s
ă
 
î
nve
ţ
i.2.
 
Competen
ţ
e de comunicare
î
n limba de instruire
ş
i
î
n limba de stat.3.
 
Competen
ţ
e de comunicare
î
ntr-o limb
ă
str 
ă
in
ă
.4.
 
Competen
ţ
e ac
ţ
ional-strategice.5.
 
Competen
ţ
e de autocunoa
ş
tere
ş
i autorealizare.6.
 
Competen
ţ
e interpersonale, civice, morale.
 
 
Aprobat
ă
la Comisia Na
ţ
ional
ă
de Examene
PROIECT
Proces-verbal nr. ____ din ____ decembrie 2012Validat
ă
prin Ordinul Ministrului Educa
ţ
iei nr. ____ din ____ decembrie 2012
Programa pentru examenul de bacalaureat, 2013
 
LIMBA
Ş
I LITERATURA ROM
Â
N
Ă
,
Ş
COALA NA
Ţ
IONAL
Ă
 
Ministerul Educa
ţ
iei
2
Agen
ţ
ia de Evaluare
ş
i Examinare
7.
 
Competen
ţ
e de baz
ă
 
î
n matematic
ă
,
ş
tiin
ţ
e
ş
i tehnologie.8.
 
Competen
ţ
e digitale,
î
n domeniul tehnologiilor informa
ţ
ionale
ş
icomunica
ţ
ionale.9.
 
Competen
ţ
e culturale
ş
i interculturale.10.
 
Competen
ţ
e antreprenoriale.
IV. COMPETEN
Ţ
ELE SPECIFICEFORMATE ELEVILOR PRIN LIMBA
Ş
I LITERATURA ROM
Â
N
Ă
 CA DISCIPLIN
Ă
 
Ş
COLAR 
Ă
 
1.
 
Utilizarea surselor lexicografice, enciclopedice, literare
ş
i metaliterare dedocumentare.2.
 
Aplicarea tehnicilor 
ş
i a instrumentarului
ş
tiin
ţ
ific adecvat competen
ţ
elor demunc
ă
intelectual
ă
, reclamate de standardele de con
ţ
inut.3.
 
Integrarea lexicului terminologic necesar studierii disciplinelor 
ş
colare dintoate ariile curriculare
î
n vocabularul activ.4.
 
Uzul diverselor strategii de lectur 
ă
 
ş
i elaborare a textului.5.
 
Aplicarea normei ortografice, ortoepice, semantice, gramaticale, punctua
ţ
ionale, stilistice a limbii rom
â
ne literare
î
n diverse situa
ţ
ii decomunicare oral
ă
 
ş
i scris
ă
.6.
 
Opera
ţ
ionalizarea terminologiei
ş
tiin
ţ
ifice lingvistice
ş
i literare,
î
n limitastandardelor de con
ţ
inut.7.
 
Analiza textului literar 
ş
i nonliterar,
î
n limita standardelor de con
ţ
inut.8.
 
Explicarea faptelor de limb
ă
atestate
î
n texte de diferite stiluri func
ţ
ionale.9.
 
Producerea personalizat
ă
a actelor de vorbire, a textelor argumentative,reflexive
ş
i metaliterare.10.
 
Sus
ţ
inerea unui discurs
î
n fa
ţ
a auditoriului,
î
n parametrii da
ţ
i.11.
 
Folosirea tehnologiilor informa
ţ
ionale pentru documentare, exersare
ş
i producere de text.12.
 
Perceperea limbii rom
â
ne ca parte a culturii spirituale a poporului rom
â
n
ş
i careprezentant al grupului de limbi romanice.13.
 
Cunoa
ş
terea
ş
i
î
n
ţ
elegerea procesului literar rom
â
nesc
î
n contextul istoriei
ş
iculturii na
ţ
ionale
ş
i universale.14.
 
Interpretarea fenomenelor literare
î
n contextul culturii spirituale rom
â
ne
ş
ti,
î
nconexiune cu
ş
tiin
ţ
ele
ş
i cu alte arte, din perspectiv
ă
inter-/ transdisciplinar 
ă
.
 
 
Aprobat
ă
la Comisia Na
ţ
ional
ă
de Examene
PROIECT
Proces-verbal nr. ____ din ____ decembrie 2012Validat
ă
prin Ordinul Ministrului Educa
ţ
iei nr. ____ din ____ decembrie 2012
Programa pentru examenul de bacalaureat, 2013
 
LIMBA
Ş
I LITERATURA ROM
Â
N
Ă
,
Ş
COALA NA
Ţ
IONAL
Ă
 
Ministerul Educa
ţ
iei
3
Agen
ţ
ia de Evaluare
ş
i Examinare
V. DOMENII DE CON
Ţ
INUTTextul literar
ş
i nonliterar
Standardul de eficien
 ţă
Indicatorii de progres Obiectivele de evaluare
1. Utilizeaz
ă
strategii delectur
ă
adecvate pentru ovarietate de texte literare
ş
i nonliterare.
1.1. Cunoa
ş
te tr 
ă
s
ă
turile distinctive alegenurilor 
ş
i speciilor literare.1.3. Aplic
ă
personalizat strategii de lectur 
ă
 
ş
iinterpretare a textului,
î
n raport cucircumstan
ţ
ele de lectur 
ă
, cu particularit
ăţ
ilede gen, specie, curent
ş
i cu propriul punct devedere,
î
n cazul textului nonliterar – 
î
n raportcu stilul func
ţ
ional
î
n care acesta se
î
nscrie.1.6. Interpreteaz
ă
personalizat axiologiatextelor literare.Elevul va fi capabil s
ă
:
 
ă
spund
ă
la
î
ntreb
ă
ri asupra textului literar / nonliterar;
 
determine apartenen
ţ
a de gen
ş
i specie a textului literar propus;
 
raporteze textul propus la un curent literar;
 
argumenteze cu exemple apartenen
ţ
a de gen
ş
i specie a textului literar  propus;
 
argumenteze cu exemple raportarea la curentul literar a textului propus;
 
determine apartenen
ţ
a la stilul func
ţ
ional a textului literar / nonliterar;
 
interpreteze texte literare;
 
stabileasc
ă
analogii
î
ntre diferite texte literare, studiate
ş
i cititeindependent;
 
 produc
ă
texte metaliterare (comentariu poetic, comentariu literar,reflec
ţ
ie, eseu, sintez
ă
, caracterizare de personaj, portret literar).
2. Rezum
ă
textele literare
ş
i nonliterare.
2.4. Prezint
ă
, oral
ş
i
î
n scris, rezumatultextului citit/ elaborat sau audiat.2.5. Dezvolt
ă
rezumatul
î
n cadrul unui textmetaliterar propriu.Elevul va fi capabil s
ă
:
 
elaboreze rezumatul textului citit independent, respect
î
nd rigorile
ş
ilimita de
î
ntindere;
 
includ
ă
rezumatul propriu
î
n textul metaliterar produs;
 
elaboreze planul de idei al textului citit;
 
elaboreze planul de idei al compunerii-sintez
ă
/ paralel
ă
/ nara
ţ
iune.
3. Opereaz
ă
cu termenidin domeniul lingvistic
ş
iliterar,
 î 
n limitastandardelor de con
ţ
inut.
3.3. Integreaz
ă
termenii din domeniu
î
ntextele metalingvistice
ş
i metaliterare produse.Elevul va fi capabil s
ă
:
 
ă
spund
ă
la
î
ntreb
ă
ri cu privire la termenii literari / lingvistici;
 
rezolve teste de cuno
ş
tin
ţ
e;
 
defineasc
ă
/ explice semnifica
ţ
ia unor termeni din domeniul teorieiliterare, istoriei literare
ş
i al lingvisticii;
 
comenteze articole lexicografice;
 
ilustreze cu exemple no
ţ
iunile din domeniul teoriei literare, istorieiliterare
ş
i al lingvisticii;
 
integreze termenii din domeniul teoriei, istoriei literare
ş
i al lingvisticii
î
ntextele produse.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->