Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
P. 1
Angel of Mine

Angel of Mine

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 653|Likes:
Published by alyssasaavedra
Okay, this is my first story, so don't hate me, please. If you think this is just a knock off of Twilight, I tried hard not to make it that way. So, yes, it is about Vampires. Thank you for reading and I hope you enjoy it. Message me your feed back, please.
Okay, this is my first story, so don't hate me, please. If you think this is just a knock off of Twilight, I tried hard not to make it that way. So, yes, it is about Vampires. Thank you for reading and I hope you enjoy it. Message me your feed back, please.

More info:

Published by: alyssasaavedra on Jun 26, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/04/2013

pdf

text

original

 
_|negjn
Thgv fb sb~ fb! thni nun|svhcid sb~ tgiv cz zvg|cid sb~ |cdhv ci vhn egjn2Fb sb~ k~zv |~i gtgs zj|ng`cid lnjg~zn sb~ g|n vn||cecnf be thgv hn cz2 B| fbsb~ v|~zv hc` nib~dh vb mibt vhgv hn tb~af inun| h~|v sb~! abbm hc` |cdhv ci vhnnsnz! gif vnaa hc` sb~ abun hc` bun| gif bun| gdgci2 C fcf! gif abbm gv `n ibt)
 
7) E|cnifz
C tbmn ~p vhcz `b|icid gif agcf ci lnf vb abid) C fcfi–v tgiv vb dnv ~p) Ctgz e~|cb~z) L~v gz vhn vc`n tniv ls C mint vhgv cv tgz dnvvcid jabzn| gif jabzn| vb 4) Vhgv `ngiv zjhbba tb~af zvg|v tcvhb~v `n gif `s `b` tb~af dnv g jgaazgscid vhgv C `czznf snv gibvhn| fgs be zjhbba) Zhn tb~afi–v ln z~|p|cznf vb~dh) Cgatgsz fcf vhcz vhn `b|icid gevn| vhn ‑lcd‐ `bun) Ga`bzv nun|s sng|! cv hgppninfgdgci gif gdgci)‑G|n sb~ dbcid vb zjhbba2 B| fb C hgun vb jgaa ci eb| sb~2‐ `s `b`zhb~vnf e|b` fbti zvgc|z) C tgz dbcid vb jhgidn `s tgsz) C fcfi–v tgiv vhcz`bun vb ln acmn gaa vhn bvhn|z)‑Ib) C–` dbcid vb zjhbba vbfgs!‐ C snaanf lgjm)‑Bh) Bmgs!‐ zhn zgcf ci g jbie~znf ubcjn) C dbv ~p gif dbv |ngfs ibv |ngaaspgscid gvvnivcbi vb thgv C tgz fbcid) C fcfi–v enna acmn f|nzzcid ~p! ibvhcid inttgz dbcid vb hgppni vbfgs) C mint vhgv eb| g egjv! b| zb C vhb~dhv)C f|nzznf ci la~n kngiz! g lagjm vgid vbp! gif C vh|nt g la~n ztngvn| bun| cvlnjg~zn vbfgs tgz lb~if vb ln jbaf) C p~v `s hgc| civb g hcdh pbisvgca gif C p~v gacdhv la~n hngflgif g|b~if `s hngf hbafcid `s lgidz ci pagjn)L|ngmegzv tgz lb|cid) C fcfi–v hgun `~jh vc`n vb ngv l~v C `gfn _bp-vg|vz k~zv vb ecaa `s zvb`gjh) C eb~if b~v vhgv C nifnf ~p hgucid vb |~i vb `s jg| ┏ gibaf lngv ~p UT l~d= zhn hgf snaabt jhcppnf pgciv l~v tb|mnf acmn g jhg|`) @s`bvhn| lb~dhv cv eb| `n g ent fgsz lneb|n vb acdhvni ~p `s `bbf! l~v cv fcfi–v
 
|ngaas hnap)Ecifcid vhn zjhbba tgz ngzs ci g acvvan vbti acmn vhcz! gaa C hgf vb fb tgzabbm eb| vhn lcd zcdi vhgv zgcf! ‑\cjh`bif Hcdh‐C pg|mnf jabzn vb vhn zjhbba–z e|biv fbb| zb vhgv C tb~afi–v hgun vb tgamvhgv eg|! bias vb ecif b~v vhgv cv tgz |nzn|unf) C tgz zvg|vanf ls g acvvan vgp bi `stcifbt! C p~zhnf vhn l~vvbi k~zv zacdhvas zb vhgv C jb~af gubcf e~aa jbie|bivgvcbitcvh vhcz pn|zbi)‑Sb~ `~zv ln int hn|n) C–` zb||s! l~v sb~ g|n pg|mnf ci b~| zpgjn) Sb~znn! tn–|n g eg`cas be ecun gif tn ib|`gaas ~zn vtb jg|z vb f|cun vb gif e|b`zjhbba) Vbfgs tn fcfi–v! zb sb~–|n g acvvan a~jms) L~v k~zv e~v~|n |nen|nijnz! fbi–vpg|m hn|n!‐ g zcams ubcjn cieb|`nf `n)‑Bh ┏ Bh C–` zb||s!‐ C gpbabdc{nf) L~v C tgz vbb agvn) Vhn d~s tgz dbin!gif C hgfi–v znni hcz egjn) C k~zv f|bppnf cv gif dbv b~v be `s jg| v|scid hg|f ibvvb zacp gif egaa! gz ja~`zs gz C tgz) C zcdhnf thni C vbbm ci vhn acvvan ‑ds`‐ vhnsjgaanf g zjhbba)
Vbfgs cz dbcid vb ln fceen|niv 
C vbaf `sznae gdgci! hgucid ib a~jm tcvh vhnpn|z~gzcbi pg|v)Vhn ec|zv fgs be znicb| sng| tgz g `nzz) C hgf vb tgcv ci vhcz acin ┏e~aa be bias znicb|z┏ vb dnv `s zjhnf~an) C tgz ga`bzv agvn vb `s ec|zv pn|cbf! tb|afdnbd|gphs! v|scid vb dnv b~v be vhn `nzz C tgz ci tcvh `s zjhnf~an! nun|s znicb| mint thgv vb fb gif thn|n vhnc| jagzznz tn|n! C fcf ibv)

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Shani-li Rika-Marshall liked this
ri3yan liked this
ri3yan liked this
Emmalie Martinez liked this
Tooba Khalid liked this
kathleen liked this
840470321 liked this
longlostalbax liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->