Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kriteria Pemilihan Aktiviti Pendidikan Jasmani

Kriteria Pemilihan Aktiviti Pendidikan Jasmani

Ratings: (0)|Views: 9 |Likes:
Published by Akram Zakwan
kriteria PJ
kriteria PJ

More info:

Categories:Topics
Published by: Akram Zakwan on Sep 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/15/2013

pdf

text

original

 
1
Kriteria Pemilihan Aktiviti PendidikanJasmani
Infrastruktur dan tenaga pengajar
 
Infrastruktur
 
Kemudahan seperti padang,gelanggang, gimnasium dansebagainya.
 
Memenuhi keperluan sukatan
 
Infrastruktur khusus
 
Padang atau gelanggang
 
Trek.
 
Infrastruktur modifikasi
 
Penyesuaian mengikutkeadaan dan keupayaan.
 
Tenaga Pengajar
 
Mendapat latihan /pendidikan khususdalam bidang Pendidikan Jasmani.
 
Mendapat latihan secaraelektif/minor dalam PendidkanJasmani
 
Mendapat latihan secara asas dalamPendidikan Jasmani.
 
Tiada langsung latihan dalam PJK.
 
Perkembangan murid
Awal kanak
 –
kanak (6-9 tahun)
 
Pergerakan asas
 
Pegerakan lokomotor
 
Pergerakan bukan lokomotor
 
Kemahiran manipulasi alatan
 
Pergerkan kreatif dan berirama
 
Asas Gimnastik
 
Imbangan
 
Gulingan
 
Hambur
 
RekreasiKanak-kanak (10-12)
 
Kemahiran Olahraga
 
Kemahiran Gimnastik
 
Permainan -
 
Bola sepak
 
Bola jaring
 
Hoki
 
Rekreasi.
Peralatan dan kemudahan
 
 
Peralatan
 
Kesesuaian mengikut umur
 
Mengikut sukatan pelajaran
 
Mencukupi dengan per kapita murid.
 
Semua murid berpeluangmenggunakannya.
 
Kemudahan
 
Bergantung kepda situasi sekolah
 
Jika ada, gunakan dengan sebaiknya.
 
Jika tiada, modifikasi keadaan.
Persekitaran budaya dan tempat
 
Pengaruh kepada kanak-kanak.
 
Persekitaran.
 
Apa yang kerap berlaku dikawasan, itulah di warisikanak-kanak.
 
Jika persekitaran menggemaribola sepak, makapersekitaran dipengaruhi bolasepak.
 
Budaya
 
Budaya meminati sukan, akanterhasil kelompok masyarakatbersukan.
 
Tempat
 
Lokasi akan dipengaruhi olehpersekitaran dan budaya.
Pentaksiran Dalam Pendidikan Jasmani
 
Kenapa perlu ujian dan penilaian?
 
Mengetahui tahap pencapaian
 
Merekod pencapaian pelajar
 
Rekod dapat membantu guru mengenalpastimurid
 
Prestasi
 
Kebolehan
 
Bakat
 
Dan lain-lain.
 
memerlukan perancangan dan pengendalianyang sistematik
Definisi
 
Crombach (1970) telah memberikan satudefinisi ujian yang agak luas, iaitu satuprosedur sistematik untuk memerhati tingkahlaku seseorang dan memperihalkannyadengan bantuan skala bernombor, atau satusistem berkategori
 
Penilaian mencakupi lebih luas dan lebihmenyeluruh jika dibandingkan dengan ujian.
 
Mengikut Popham (1975), penilaianpendidikan yang sistematik mengandungi satutafsiran formal tentang nilai fenomenapendidikan.
 
Secara lebih luas, penilaian pendidikan itumencakupi aspek-aspek seperti hasilpengajaran, program pengajaran, danmatlamat ke arah mana usaha pengajarandihalakan.
 
Dari sudut pengajaran, penilaian bolehdidefinisikan sebagai satu proses sistematikuntuk menentukan sejauh mana objektif 
 
2pengajaran telah dicapai oleh para pelajar(Gronlund, 1981).
 
Ini jelas menunjukkan bahawa penilaianadalah merupakan suatu cara atau alat bagimengukur keberkesanan pengajaran disamping untuk menentukan sama ada objektif pengajaran boleh dicapai.KESAHAN
 
Kesahan sesuatu ujian merujuk kepada sejauhmana ujian berkenaan dapat mengumpulmaklumat berkaitan bidang yang ditetapkan.Dengan perkataan lain, sesuatu ujian itudikatakan sah, sekiranya ujian berkenaanboleh mengukur sesuatu yang sebenarnyahendak diukur atau sepatutnya diukur.
 
Kesahan bermaksud kebolehan ujianmengukur apa yang sepatutnya diukur(Youngman & Eggleston, 1982; Sax & Newton,1997).
 
Kesahan merujuk kepada kesesuaian dankekuatan interpretasi markat ujian dan lain-lain keputusan penilaian dengan merujukkepada kegunaan tertentu alat ukur tersebut.
 
Kesahan boleh dibuktikan melalui beberapakaedah seperti kesahan isi (content validity),kesahan telahan (predictive validity), kesahanserentak (concurrent validity) dan kesahangagasan (construct validity) (Fraenkel &Wallen, 1996).Mokhtar (1995), reliabiliti ujian boleh disebut sebagaidarjah ketekalan antara dua pengukuran terhadapsesuatu benda, sesuatu ciri, atau sifat seseorang.KEBOLEH PERCAYAAN
 
Kebolehpercayaan sesuatu ujian merujukkepada ketekalan, ketepatan, dankebolehbergantungan ujian berkenaan.
 
Ujian yang boleh dipercayai akanmenghasilkan maklumat yang tekal (merujukkepada beberapa pentadbiran ujian yangtelah dijalankan), tepat seperti yangsepatutnya serta boleh diterima pakai tanpakeraguan.JENIS2 UJIAN
 
Ujian Kemahiran
 
Ujian Kecergasan
 
Ujian PrestasiUJIAN KEMAHIRAN
 
Mengukur pencapaian murid dalamkemahiran yang telah diajar oleh guru.
 
Ujian ini dapat menjelaskan penguasaanmurid dalam sesuatu kemahiran yang diajar.
 
Contoh ujian ialah :
 
Ujian Menjaring Gol
 
Ujian Servis
 
Walau bagaimana pun, ujian ini perlu ada cirikeesahan dan keboleh percayaan.UJIAN KECERGASAN
 
SEGAK
 
Ujian yang diterima pakai untukmurid-murid sekolah.
 
Ujian Kecergasan Jasmani Kebangsaan
 
Ujian yang digunakan unuk mengukurtahap kecergasan Umum dan jugaatlit-atlit.
 
Ujian Daya Tenaga Asas
 
Ujian kecergasan versi lama disekolah.UJIAN KOGNITIF
 
Ujian untuk mengukur
 
Pengetahuan
 
Kefahaman
 
Aplikasi
 
Analisa
 
Sintesis
 
Penilaian
 
Boleh dilaksanakan melalui
 
Pembinaan folio
 
Lembaran kerja
 
Ujian kertas dan pensel
 
Temubual
 
Kuiz
 
Dan lain-lain.PENTADBIRAN UJIAN
 
Bagaimana sesuatu ujian perlu dilaksanakan.
 
Prosedur Ujian yang tepat.
 
Bilangan penguji yang mencukupi
 
Lokasi yang sesuai
 
Alatan yang sesuai
 
Bilangan murid juga perlu diambil kira
 
Mengukur apa yang telah dipelajarisahaja.
Persediaan pengajaran dan pembelajaranPendidikan Jasmani (KBSR
)Rancangan Kerja Tahunan dan Semester
 
Merujuk kepada Huraian Sukatan Pelajaranyang dikeluarkan oleh BahagianPerkembangan Kurikulum (KBSR) danDokumen Standard Pembelajaran (KSSR)
 
Pemilihan/Susunan aktiviti mestilah selaras,sesuai dan boleh dilaksanakan tanpa sebarangmasalah.Guru kelas/Panitia sekolah yang bertanggung jawabmenyediakan rancangan kerja tahunan dan semester

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->