Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Doğa ve İnsan Etkileşimi-www.sozelciyiz.net

Doğa ve İnsan Etkileşimi-www.sozelciyiz.net

Ratings: (0)|Views: 4,396 |Likes:
Published by kubilay_oral
www.sozelciyiz.net
www.sozelciyiz.net

More info:

Published by: kubilay_oral on Jun 27, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
Pusula Test Üretim Merkezi www.pusulatest.com
P
usula
T
est
Ü
retim
M
erkezi
P
usula
T
est
Ü
retim
M
erkezi
1.
İ
nsanlar
ı
n istek ve ihtiyaçlar
ı
s
ı
n
ı
rs
ı
zd
ı
r.
İ
nsanlar buihtiyaçlar
ı
n
ı
kar
şı
lamak için büyük ölçüde do
ğ
a ilekar
şı
l
ı
kl
ı
etkile
ş
im içinde olurlar.
A
ş
a
ğı
dakilerden hangisi, do
ğ
an
ı
n insan ya
ş
am
ı
üzerindeki etkileri aras
ı
nda say
ı
lamaz?
A) Orta ku
ş
akta ya
ş
ayan insanlar
ı
n y
ı
l içinde giyside
ğ
i
ş
tirme ihtiyac
ı
n
ı
n fazla olmas
ı
.B) Sanayi bölgelerinde, denizlere ya da göllerebo
ş
alt
ı
lan at
ı
klar
ı
n kirlili
ğ
e neden olmas
ı
C) Kurak lgelerde ya
ş
ayan insanlar
ı
n, evlerinigenellikle kerpiçten yapmalar
ı
D) Da
ğ
l
ı
k alanlarda yerle
ş
melerin da
ğı
n
ı
k olmas
ı
E) Ekvator çevresinde ya
ş
ayan insanlar
ı
n dahaçok 1500 metrenin üzerindeki yükseltileri tercihetmesi
2.
İ
nsanlar, ilk ça
ğ
lardan beri beslenme ihtiyaçlar
ı
n
ı
kar
şı
lamak üzere do
ğ
al çevreden faydalanm
ış
lard
ı
r.
Besin maddeleri sa
ğ
lamak için a
ş
a
ğı
da verilen;
I. topra
ğı
i
ş
lemeII. çevredeki do
ğ
al bitki örtüsünden yararlanmaIII. do
ğ
al çevrede ya
ş
ayan hayvanlar
ı
avlayarakbesin temin etmeIV. etinden, nden ve bal
ı
ndan faydalanmakiçin hayvan besleme
etkinliklerinden hangileri daha eski zamanlar-dan beri sürdürülmektedir?
A) I ve II B) I ve IV C) II ve IIID) II ve IV E) III ve IV
3.
Yer
ş
ekilleri, insan ya
ş
am
ı
n
ı
etkileyen en önemliunsurlardan biridir. Engebeli ve da
ğ
l
ı
k alanlar birçoketkinlik için uygun de
ğ
ildir.
A
ş
a
ğı
daki etkinliklerden hangisinde, yüzey
ş
e-killerinin engebeli olu
ş
u bir olumsuzluk ortayaç
ı
karmaz?
A) Endüstri B) Yerle
ş
me C) Tar
ı
mD) Hidroelektrik üretimi E) Ula
şı
m
4.
Engebelilik, turizm etkinliklerini de çe
ş
itlendirir.
A
ş
a
ğı
daki turizm etkinliklerinden hangisinin,engebeli alanlarda daha az geli
ş
mesi beklenir?
A) Golf B) Da
ğ
c
ı
l
ı
k C) KayakD) Rafting E) Avc
ı
l
ı
k
5.
Do
ğ
al çevrenin sundu
ğ
u olanaklar, insan faaliyetle-rinin türünü belirler.
İ
nsanlar bu faaliyetleri s
ı
ras
ı
ndayeryüzü
ş
ekillerini az ya da çok de
ğ
i
ş
ikli
ğ
e u
ğ
rat
ı
r-lar.
A
ş
a
ğı
daki ekonomik faaliyetlerden hangisindeyeryüzü
ş
ekillerinde daha fazla de
ğ
i
ş
iklik ortayaç
ı
kar?
A) Madencilik B) Tar
ı
m C) TurizmD) Hayvanc
ı
l
ı
k E) Endüstri
6.
Dünya’da farkl
ı
bölgelerde, farkl
ı
tar
ı
m ürünleriyeti
ş
tirilmektedir.
Bir bölgede hangi tar
ı
m ürününün yeti
ş
tirilebi-lece
ğ
i ya da tar
ı
m ürününün olgunla
ş
ma süre-sinin ne kadar oldu
ğ
unu belirleyen en önemliunsur, a
ş
a
ğı
dakilerden hangisidir?
A) Ula
şı
m B) Yer
ş
ekilleri C) PazarD) Nüfus E)
İ
klim
7.
İ
lkça
ğ
lardan beri insan ve do
ğ
a kar
şı
l
ı
kl
ı
etkile
ş
imiçindedir.
A
ş
a
ğı
dakilerden hangisi, insan
ı
n do
ğ
aya etkileriaras
ı
nda say
ı
lamaz?
A) Kanallar yap
ı
larak denizler ve akarsular
ı
n birbi-rine ba
ğ
lanmas
ı
B) Engebeli alanlarda tar
ı
msal etkinliklerin s
ı
n
ı
r-lanmas
ı
C) Denizler doldurularak suni limanlar
ı
n yap
ı
lmas
ı
D) E
ğ
imli alanlarda tar
ı
m yapabilmek intaraçalama yap
ı
lmas
ı
E) Atmosfere yo
ğ
un miktarda karbondioksit sa-l
ı
nmas
ı
8.
Yeryüzünde binlerce bitki ve hayvan türü vard
ı
r.Özellikle son y
ı
llarda olmak üzere, bugüne kadarbirçok tür de yok olmu
ş
tur.
Özellikle son y
ı
llarda bitki ve hayvan türlerininh
ı
zla azalmas
ı
nda;
I. h
ı
zl
ı
nüfus art
ışı
II. sanayile
ş
meIII. tar
ı
m alanlar
ı
n
ı
n geni
ş
lemesiIV. bilinçsiz avlanma
gibi unsurlardan hangileri daha etkili olmu
ş
tur?
A) I ve II B) I ve III C) I ve IVD) II ve III E) III ve IV
 
Do
ğ
a ve
İ
nsan Etkile
ş
imi
CO
Ğ
RAFYAÇALI
Ş
MA TEST
İ
090804

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Gökhan Şen liked this
Kadir YıLmaz liked this
Esra Inci liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->