Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Schakel MiddenDelfland week 37

Schakel MiddenDelfland week 37

Ratings: (0)|Views: 260 |Likes:
Published by thuisbladen

More info:

Published by: thuisbladen on Sep 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

10/10/2013

 
Gemeentenieuws
2, 3
De Schakel
Weekblad voor Gemeente Midden-Delfland: Maasland, Schipluiden, Den Hoorn en ’t Woudt.Uitgave: Uitgeverij West Media bv , Dr. Kuyperkade 28, 3142 GC Maassluis / Tel. 010 5912823 / www.thuisbladen.nl / verschijnt iedere donderdag / 10e jaargang no. 31 / 12 september 2013
 
 Actueel nieuws | Uit en cultuur | Sport in Maassluis
Door Simon van Zuilen
0LGGHQ'HOIODQG+HWRSVWHOOHQYDQHHQODQGVFKDSVRQW ZLNNHOLQJVSHUVSHFWLHIKHW YHUVWHUNHQYDQGHUHODWLHVWDGSODWWHODQGGHLGHQWLWHLWYDQKHWJHELHGYHUVWHUNHQHQXLWGUDJHQXLWZHUNLQJYDQUXLPWHOLMNHLQVWUXPHQWHQHQHHQEOLMYHQGHEHVWXXUOLMNHMXULGLVFKHHQILQDQFLsOHYHUDQNHULQJ,QGHQLHXZWHYRUPHQ0HWURSRRO5RWWHUGDP'HQ+DDJ]LMQGH]H YLMISXQWHQGHEHODQJULMNVWHUROGLHGHJHPHHQWH0LGGHQ'HOIODQGLQGHXLWJHPHHQWHQEHVWDDQGHPHWURSRROJDDWXLW YRHUHQ'H0HWURSRRO5RWWHUGDPNRPWLQGHSODDWVYDQKHW6WDGVJHZHVW+DDJODQGHQHQGH6WDGVUHJLR5RWWHUGDP
Landschap
3LHWHU7RUGRLUKRRJOHUDDUHFRQRPLVFKHJHRJUDILHHQSODQRORJLHDDQGHXQLYHUVLWHLWYDQ $PVWHUGDP]LHWGHPHWURSRRODOVHHQ]HHUJURRWHQULMNJHVFKDNHHUGGRUS´'HPHWURSRROUHJLRZRUGWJHYRUPGGRRUKHWRQGHUZLMVGRRUEHGULMYHQHQFXOWXUHOHLQVWHOOLQJHQGRRU ZRQLQJFRUSRUDWLHVGRRUEXUJHUV$OGLHSDUWLMHQPRHWHQJHORYHQLQGHPHWURSRROUHJLR'DQNULMJMHYOLHJZLHOHQ'HRYHUKHLGNDQGDWSURFHVKRRJVWHQVIDFLOLWHUHQ'RHZDWDDQKHWYHUVQLSSHUGHODQGVFKDSWXVVHQ'HQ+DDJHQ5RWWHUGDP0DDNHUHHQ&HQWUDO3DUNH[WUDODUJHYDQZDQWGHUHJLRKHHIWVFKDDUVWHDDQSUHWWLJHJHELHGHQRPLQWHZRQHQWHZHUNHQHQWHYHUEOLMYHQ··
 Visitekaartje
'HJHPHHQWH0LGGHQ'HOIODQGOLJWPLGGHQLQGDW¶&HQWUDO3DUN·0DDUGDQZHOPHWNRHLHQLQGHZHL´'HJHPHHQWH0LGGHQ'HOIODQGRQWOHHQWHU]LMQEHVWDDQVUHFKWDDQKLHULQRQGHUVFKHLGHQGWH]LMQ··]ROLHWZHWKRXGHU+DQV+RUOLQJVLQGHHHUVWHXLWJDYHYDQPDJD]LQH05'+0HWURSRRO5RWWHUGDP'HQ+DDJRSWHNHQHQ 9ROJHQV+RUOLQJVLVHUQDDVWGHVWHGHOLMNHSUREOHPDWLHNHQGHHFRQRPLVFKHRQWZLNNHOLQJLQGHPHWURSRROUHJLRWHUHFKWYHHODDQGDFKWYRRUKHWJURHQHWXVVHQJHELHG+RIYDQ'HOIODQG+RUOLQJVYRHOW]LMQKDUWRSGH.ZDNHOZHJWH0DDVODQGVQHOOHUNORSSHQGDQGDWKLMGRRUGH+DDJVH*URWH0DUNWVWUDDWORRSW
 Versterken
,QKDDUUHDFWLHRSGHPHWURSRROYRUPLQJZLMVWGHJHPHHQWH0LGGHQ'HOIODQGRSGHELM]RQGHUHZDDUGHQYDQKDDUJHELHGGLHELMGUDJHQDDQGHOHHIEDDUKHLG´'RRUDOOHEHWURNNHQSDUWLMHQ]LMQGHUXLPWHOLMNHNZDOLWHLWHQYDVWJHOHJGLQHHQUXLPWHOLMNHYLVLHZDDUYRRUKHWDJUDULVFKNHUQJHELHGKHW/DQGVFKDSVRQWZLNNHOLQJVSHUVSHFWLHI0LGGHQ'HOIODQGGHEDVLVLV'HGDDGNUDFKWELMGHXLWYRHULQJYDQGHPDDWUHJHOHQRPKHWODQGVFKDSWHYHUVWHUNHQPRHWZRUGHQYHUJURRW+LHUYRRULVKHWQRRG]DNHOLMNGDWVWUXFWXUHOHILQDQFLsOHPLGGHOHQZDDURQGHU(XURSHVHIRQGVHQYRRUHHQPHHUMDULJXLWYRHULQJVSURJUDPPDEHVFKLNEDDUNRPHQ%HVFKHUPLQJHQYHUEHWHULQJYDQGHJURHQHJHELHGHQNHQWHHQKRJHXUJHQWLH:LMSOHLWHQHUYRRURPYRRUKHWJURHQDQDORRJDDQKHWYHUYRHUWHNLH]HQYRRUHHQHLJHQVWDQGLJHDXWRULWHLW'H]HJURHQDXWRULWHLWNDQGDQRQGHUPHHUELMGUDJHQDDQHHQJRHGHEDODQVWXVVHQYHUNHHUVGHVNXQGLJHHQDQGHUHUXLPWHOLMNHSODQQHQpQKRRJZDDUGLJHNZDOLWDWLHYHODQGVFKDSSHQ··
Midden-Delfland wil groene rolin metropool versterken
3HURNWREHUJHOGHQYRRU'H6FKDNHO0LGGHQ'HOIODQGQLHXZHGHDGOLQHV
 Aanleveren advertenties
GLQVGDJRFKWHQGXXUYLDDGYHUWHQWLHPG#XLWJHYHULMZHVWPHGLDQO
 Aanleveren redactie
GLQVGDJRFKWHQGXXUYLDUHGDFWLHPG#XLWJHYHULMZHVWPHGLDQO
Nieuwe deadlines De Schakel Midden-Delfland
'HQ+RRUQ'HLQZRQHUVYDQGH9RRUKDYHQHQGH'URJHULMLQ'HQ+RRUQ]DJHQZRHQVGDJGRQNHUHURRNZRONHQRYHUKXQ ZRQLQJHQNRPHQ(UEOHHNEUDQGWH]LMQRQWVWDDQLQGHQDDVWJHOHJHQDSSDUWHPHQWHQRSGHUDQGPHW'HOIW9LMIWLHQ ZRQLQJHQZHUGHQRQEHZRRQEDDU'HEUDQG]RXDDQJHVWRNHQ]LMQ3ROLWLHKHHIWGH]DDNLQRQGHU]RHN
Rookwolken over Den Hoorn
Dikke rookwolken bij de huizen.
Foto: Gemma van Winden
Maasland - Het diamantenbruidspaar Piet (87) en Nel (81)de Bloois -Doelman kent elkaar al heel lang. Nel komt van eenboerderij midden in Maasland,aan de ‘s Herenstraat, en Pietkwam daar regelmatig als vriend van haar broers over de vloer. Er kon van alles bij hetgezin Doelman. “Ik kreeg zelfspianoles. En ik had vijf broers,ik was stikverwend,” lacht debruid.
Door Gemma vanWinden-Tetteroo
3LHWNZDPLQHHQNOHLQERHUGHULMWMHDDQGH2RVWJDDJWHU ZHUHOG=LMQYDGHUKDQGHOGHLQYDUNHQVPDDUKDGRRNWLHQNRHLHQRPYHWWHPHVWHQ3LHW YROJGHGHDYRQGWXLQERXZVFKRROZHUNWHLQGHWXLQHQEUDFKWGHSURGXFWHQPHWGHVFKXLWQDDUGHYHLOLQJ7LMGHQVGHRRUORJZDVKHWJH]LQ'H%ORRLVDFWLHILQKHWYHU]HW´,NKHEKHHOZDWJHZHUHQPRHWHQSRHWVHQµ]HJW3LHW´HUODJHQHUQRJDOZDWRSJHVODJHQELMPLMQYDGHU:HKDGGHQRRNHHQ-RRGHQHHQRQGHUGXLNHULQKXLVPDDURQ]HZRQLQJODJDIJHOHJHQGXVNRQMHEH]RHNHUV]LHQDDQNRPHQµ:RQGHUERYHQZRQGHUZHUGHQGHDFWL YLWHLWHQQLHWRQWGHNW3LHWZDVQRJMRQJHQ]HJWQXGDWKLMDPSHUEHVHIWHZHONJHYDDUHUDDQPHWQDPHKHWZDSHQYHUYRHUNOHHIGH=LMQEURHU-DQZDVDOYURHJQDDU(QJHODQGJHJDDQHQKDGGDDUQDHHQVOHXWHOUROLQKHW YHU]HW2SGHFHPEHU ZHUG-DQWLMGHQVHHQYOXFKWSRJLQJGRRUGH'XLWVHUVGRRGJHVFKRWHQ
Terug naar Nederland
,QJLQJGHEUXLGHJRPDOVPLOLWDLUQDDU,QGRQHVLsPDDUWRHQHUUXLPHHQMDDUODWHUHHQPRQXPHQWYRRU]LMQEURHU ZHUGRSJHULFKWPRFKWKLMWHUXJHQEOHHIKLMLQ1HGHUODQG'HYHUNHULQJPHW1HONUHHJ YDVWHYRUPKHWHQVWHOWURXZGHLQ=HYHVWLJGHQ]LFKLQHHQNOHLQKXLVMHDDQGH.ZDNHO$DQYDQNHOLMNZHUNWH3LHWELM]LMQEURHUPDDUODWHUNUHHJKLMHHQHLJHQWXLQGHUVEHGULMIHQNRQGHQ3LHWHQ1HOYHUKXL]HQQDDUHHQSUDFKWLJKXLV ZDDU]LMQRJVWHHGVQDDUJURWHWHYUHGHQKHLGZRQHQ
Bloemkolen, koffie ende warme prak 
+HWEUXLGVSDDUYHUYHHOW]LFKJHHQPRPHQWWRWYRULJMDDUWHHOGH3LHWQRJGHEHVWHEORHPNRROSODQWHQXLWGHUHJLRLNZHHWKHWXLWRQGHUYLQGLQJHQHULVJHQRHJLQHQRPKHWKXLVGDW]LMQDDQGDFKWYUDDJW1HOLVDFWLHIELMHHQNRRU]HEULGJHWHQWHQQLVW´PDDUHULVDOWLMGNRIILHRPXXUHQZDUPHWHQRPXXUKRRUµURHSW]LMYUROLMN+HWEUXLGVSDDUKHHIWKXQGLDPDQWHQKXZHOLMNVIHHVWJHYLHUGPHWNLQGHUHQNOHLQNLQGHUHQIDPLOLHHQYULHQGHQ'H6FKDNHO0LGGHQ'HOIODQGZHQVWGLWDFWLHYHVWHOQRJKHHOYHHOJRHGHHQJH]RQGHMDUHQWRH
60-jarig bruidspaar nog zeer actief 
Burgemeester Rodenburg ging het diamanten bruidspaar feliciteren
Foto: Gemma van Winden
0LGGHQ'HOIODQG9RRUGHGHHOQHPHUVDDQGHGH]H ZHHN]DWHUGDJVHSWHPEHUWHKRXGHQMDDUOLMNVPRQXPHQWHQGDJPDDURRNYRRUDQGHUHQLVHUHHQQLHXZILHWVURXWHERHNMHEHVFKLNEDDU+HW¶)LHWVERHNMH0DFKWHQ3UDFKW·ZHUGRSYULMGDJVHSWHPEHUXLWJHUHLNWDDQGHZHWKRXGHUVYDQGHGHHOQHPHQGHJHPHHQWHQGLHYHUDQWZRRUGHOLMN]LMQYRRUFXOWXXUKLVWRULHHQHUIJRHG 9RRU0LGGHQ'HOIODQGQDP ZHWKRXGHU7LQHNHYDQ1LP ZHJHQKHWERHNMHLQRQW YDQJVW+HWILHWVURXWHERHNMHLVEHVFKLNEDDURSRSHQPRQXPHQWHQGDJELMGHGLYHUVHRSHQPRQXPHQWHQGDJNUDPHQ
Nieuwfietsboekjemet routes inHaaglanden
 :RHQVGDJVHSWHPEHUEHJLQWKHWQLHXZHVHL]RHQELM3DVVDJH'H+RRUQPHWHHQKLJKWHD$DQYDQJLVXXULQGH5LMVWXLQ:RXGVHZHJLQ'HQ+RRUQ'HNRVWHQEHGUDJHQHXUR1LHXZHOHGHQ]LMQYDQKDUWH ZHONRP9RRULQIRNXQWXEHOOHQPHW:LHV9LVVHUWHO
PassageDe Hoorn
 
2
De Schakel MiddenDelfland
donderdag 12 september 2013
|
AANVRAGEN
Omgevingsvergunningen
- Revisie op reeds vergunde aanvraag 103 woningenaan de Egmondland 58, 2635 MW Den Hoorn(Z-2013-04581);- Vellen van diverse houtopstanden aan de Korte Buurt16f en 16g, 3155 EH Maasland (Z-2013-04718).
 VOORNEMEN TOT BESLUITEN
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
- Brandveilig gebruik van het clubhuis voor kinderop- vang aan de Tiendweg 2, 2636 HH Schipluiden(Z-2013-02973).Het betreffende besluit en de daarop betrekking heb-bende stukken liggen met ingang van donderdag 12september 2013 gedurende zes weken ter inzage.
BESLUITEN
(Gewijzigde) vaststelling bestemmingsplan“Harnaschpolder-Noord”, Midden-Delfland.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Delfland maken ingevolge artikel 3.8, lid 3, van de Wetruimtelijke ordening het volgende bekend.De gemeenteraad heeft op 25 juni 2013 het bestemmings-plan “Harnaschpolder-Noord” (gewijzigd) vastgesteld.
Het bestemmingsplan Harnaschpolder-Noord vervangtde volgende (vigerende) regelingen of delen daarvan:- HarnaschPolder-Noord, Uitwerkingsplan‘Bedrijfsdoeleinden in groene setting, HarnaschPolder-Noord, fase 1’- Uitwerkingsplan ‘Bedrijfsdoeleinden, HarnaschPolder-Noord, fase 2’ tevens 1e- partiële herziening van de uitwerking‘Bedrijfsdoeleinden, HarnaschPolder-Noord, fase 1’- 2e Partiële herziening Uitwerkingsplan‘Bedrijfsdoeleinden, HarnaschPolder-Noord, fase 1’,- 3e partiële herziening Uitwerkingsplan‘Bedrijfsdoeleinden Harnaschpolder – Noord,fase 1’, partiële herziening van de uitwerking‘Bedrijfsdoeleinden, HarnaschPolder-Noord, fase 1’;- 4e Partiële herziening Uitwerkingsplan‘Bedrijfsdoeleinden, HarnaschPolder-Noord, faseUitwerkingsplan Buurtschap Harnas Molen, fase 1;- HarnaschPolder Scharnier;- Dijkshoornseweg;- Buitengebied Schipluiden.In het gebied ten noorden van de kern Den Hoorn, vindteen transformatie van een voormalig agrarisch (glas)tuinbouwgebied naar een stedelijk woon- en werkmilieuplaats. De locatie ligt aan weerszijden van de snelweg A4en bestaat uit reeds ontwikkeld, maar ook uit deels nogte ontwikkelen bedrijventerrein. Daarnaast zijn er wonin-gen en een afvalwaterzuiveringsinstallatie aanwezig.Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planolo-gische regeling voor de bestaande situatie en vervult inhet plangebied vooral een beheers- en gebruiksfunctie.Het bestemmingsplan is overwegend consoliderenden gedetailleerd van aard. Binnen het plangebied zijndaarnaast een aantal locaties waarvoor een globale uitte werken bestemming is opgenomen. Op deze grondenzijn nog ontwikkelingen voorzien, die door middel vaneen uitwerkingsplan mogelijk zijn.Het bestemmingsplan en de bijbehorende Nota ziens- wijzen liggen samen met het bijbehorende raadsvoor-stel en –besluit met ingang van vrijdag 13 september2013, gedurende zes weken, tijdens kantooruren vooreen ieder ter inzage bij het Klant Contact Centrum inhet gemeentehuis, adres: Anna van Raesfeltstraat 37 inSchipluiden.Genoemde documenten zijn tijdens de termijn van terinzage ligging digitaal te raadplegen op www.ruimtelijke-plannen.nl. Op deze website kiest u voor “bestemmings-plannen” onder de kop “Een plan BEKIJKEN”, waarnau de mogelijkheid heeft om het vastgestelde bestem-mingsplan op te roepen op het scherm. Dit kan bijvoor-beeld door in te zoomen op de kaart of het invullen vande locatie, de naam van het bestemmingsplan of hetplanidentificatienummer:NL.IMRO.1842.bp12HP01-va01De documenten zijn als PDF ook te raadplegen op www.middendelfland.nl > Bestuur & Beleid > Actueel >Stukken ter inzage.Een belanghebbende kan binnen de termijn van terinzage ligging tegen het betreffende raadsbesluit van25 juni 2013 schriftelijk beroep instellen bij de afdelingbestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Voorwaarde is wel dathij een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplanheeft ingebracht, tenzij hem redelijkerwijs niet kan wor-den verweten dat hij dit niet heeft gedaan en tenzij hetbestemmingsplan gewijzigd is vastgesteld. In het laatstegeval kan alleen beroep worden ingediend tegen degewijzigde onderdelen.Een beroepschrift heeft geen schorsende werking.Dit betekent dat het besluit van de gemeenteraad in werking treedt met ingang van de dag na die waarop deberoepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijndoor de indiener van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de afdelingbestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend,treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordatop dat verzoek is beslist.Voor nadere informatie kunt u contact opnemenmet Bart Boon van de afdeling Bouwen, Milieu enHandhaving, telefoonnummer (015) 380 42 22of e-mailadres bboon@middendelfland.nl.
Omgevingsvergunningen
- Sanitaire voorziening Oude Kerk in Maasland (wij-ziging), Kerkplein 1, 3155 AM Maasland (3-9-2013)(Z-2013-03776);- Nieuwbouw ligboxenstal (wijziging reeds verleendebouwvergunning) aan de Zouteveenseweg 43,2636 EG Schipluiden (5-9-2013) (Z-2013-03903);
Aanvragen en Besluiten
Verkorte versie elektronisch gemeenteblad
Gemeenteberichten
Papierinzameling in Schipluiden
Op vrijdag 13 september kunnen de inwoners van Schipluiden hun oud papier weeraan de weg zetten. In Schipluiden zamelt deze keer ’t Vooronder het oud papier in.
Donderdag 12 september 2013 week 37
Altijd actueel metdigitale nieuwsbrieven!
Met de digitale nieuwsbrieven van degemeente Midden-Delfland bent u altijdop de hoogte van het laatste nieuws uitde gemeente. U kunt zich aanmelden via www.middendelfland.nl (button onder-aan de homepage).Midden-Delfland is aangesloten bij Convenant of Mayors, een Europese beweging van overheden die zich inzet voor 20% energiebesparing, 20% opwekking van groeneenergie en 20% CO2-besparing. Gezien het feit dat Midden-Delfland een Cittaslowgemeente is, kent het thema duurzaamheid geen geheimen voor haar inwoners en on-dernemers. Velen zijn door dit thema geïnspireerd. Ideeën zijn er, maar hoe nu verder?
Samen energie besparen
Gemeente Midden-Delfland organiseert in september open discussie- en inspiratie-avonden. Deze vormen het startpunt naar een nieuw klimaatbeleid met een duurzaamenergieprogramma. In dit programma komen concrete acties te staan. Denk daarbijaan het plaatsen van oplaadpalen voor elektrische auto’s, het opzetten van recycle-programma’s, het instellen van regelgeving rondom het bouwen van energiezuinige woningen en het winnen van zonnestroom en aardwarmte. Uw ideeën zijn daarbijonontbeerlijk!
Uitnodiging discussie- en inspiratieavondenMeten is rendement
Wanneer: maandag 23 september, van 16.30 tot 18.45 uur (inclusief broodjes)Waar: gemeentehuis in SchipluidenVoor: bedrijven
 www.middendelfland.nl
Het onderwerp van deze avond is duurzame bedrijfsvoering. Moderne technologie metslimme meters geeft u direct inzicht in uw verbruik. U kunt daar direct op reagerendoor uw gebruik aan te passen. Hoe halen we het meeste uit deze handige tools? Enhoe kunnen we effectiever met elkaar samenwerken? Deze en andere vragen komentijdens deze sessie aan bod.
Duurzaam vervoer in Midden-Delfland
Wanneer: woensdag 25 september, van 19.30 tot 21.45 uurWaar: gemeentehuis in SchipluidenVoor: inwonersOver duurzaam vervoer wordt eigenlijk amper gesproken. Terwijl er op dit gebied zo- veel nieuwe ontwikkelingen en kansen zijn! Elektrische fietsen, Snapcars, deelauto’s…Hoe kan de gemeente u ondersteunen? Een ander parkeerbeleid, de aanleg van fiets-paden of bijvoorbeeld het plaatsen van oplaadpunten? Vertel het ons!
Meld u aan!
Gezamenlijk kunnen we resultaten boeken waar iedereen een goed gevoel aan overhoudt. Meld u aan via Geert Kaper, e-mail gkaper@middendelfland.nl!
Energie en CO2 besparen? Dat kan alleen samen!

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->