Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
turev_piyasa_araclari

turev_piyasa_araclari

Ratings: (0)|Views: 8|Likes:
Published by umman

More info:

Published by: umman on Sep 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/15/2014

pdf

text

original

 
T.C.M
İ
LLÎ E
Ğİ
T
İ
M BAKANLI
Ğ
I
MEGEP
(MESLEKÎ E
Ğİ
T
İ
M VE Ö
Ğ
RET
İ
M S
İ
STEM
İ
N
İ
NGÜÇLEND
İ
İ
LMES
İ
PROJES
İ
)
MUHASEBE VE F
İ
NANSMANTÜREV P
İ
YASA ARAÇLARI
ANKARA 2007
 
 
Milli E
ğ
itim Bakanl
ığı
taraf 
ı
ndan geli
ş
tirilen modüller;
 
Talim ve Terbiye Kurulu Ba
ş
kanl
ığı
n
ı
n 02.06.2006 tarih ve 269 say
ı
l
ı
Karar 
ı
ileonaylanan, Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar 
ı
nda kademeli olarak yayg
ı
nla
ş
t
ı
ı
lan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve ö
ğ
retim programlar 
ı
ndaamaçlanan mesleki yeterlikleri kazand
ı
rmaya yönelik geli
ş
tirilmi
ş
ö
ğ
retimmateryalleridir (Ders Notlar 
ı
d
ı
r).
 
Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazand
ı
rmak ve bireysel ö
ğ
renmeyerehberlik etmek amac
ı
yla ö
ğ
renme materyali olarak haz
ı
rlanm
ış
, denenmek vegeli
ş
tirilmek üzere Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar 
ı
ndauygulanmaya ba
ş
lanm
ış
t
ı
r.
 
Modüller teknolojik geli
ş
melere paralel olarak, amaçlanan yeterli
ğ
ikazand
ı
rmak ko
ş
ulu ile e
ğ
itim ö
ğ
retim s
ı
ras
ı
nda geli
ş
tirilebilir ve yap
ı
lmas
ı
 önerilen de
ğ
i
ş
iklikler Bakanl
ı
kta ilgili birime bildirilir.
 
Örgün ve yayg
ı
n e
ğ
itim kurumlar 
ı
, i
ş
letmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ula
şı
labilirler.
 
Bas
ı
lm
ış
modüller, e
ğ
itim kurumlar 
ı
nda ö
ğ
rencilere ücretsiz olarak da
ğı
t
ı
l
ı
r.
 
Modüller hiçbir 
ş
ekilde ticari amaçla kullan
ı
lamaz ve ücret kar 
şı
l
ığı
ndasat
ı
lamaz. 
 
 iAÇIKLAMALAR..............................................................................................................iii
 
G
İ
İŞ
..................................................................................................................................1
 
Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
-1.................................................................................................3
 
1. TÜREV P
İ
YASALARI....................................................................................................3
 
1.1. Vadeli
İş
lem Sözle
ş
meleri........................................................................................3
 
1.2. Vadeli
İş
lemlerin Sa
ğ
lad
ığı
Avantajlar......................................................................4
 
1.3. Takas
İş
lemleri ve Teminatlar...................................................................................4
 
UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
............................................................................................6
 
ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME..................................................................................7
 
Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
-2.................................................................................................9
 
2. OPS
İ
YON (OPTIONS) P
İ
YASASI..................................................................................9
 
2.1. Opsiyon Sözle
ş
mesi..................................................................................................9
 
2.1.1. Opsiyon Sözle
ş
mesi Unsurlar 
ı
........................................................................10
 
2.1.2. Opsiyon Türleri..............................................................................................11
 
2.2. Opsiyon Piyasas
ı
 
İş
lemleri......................................................................................13
 
2.3. Opsiyon Sözle
ş
melerinin Fiyat Tan
ı
mlar 
ı
...............................................................14
 
2.4. Opsiyon Sözle
ş
meleri Takas ve Uzla
ş
ma
İş
lemleri..................................................14
 
UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
..........................................................................................16
 
ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME................................................................................17
 
Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
-3...............................................................................................19
 
3. FUTURES.....................................................................................................................19
 
3.1. Futures Sözle
ş
meleri..............................................................................................19
 
3.1.1. Futures Sözle
ş
me Türleri................................................................................19
 
3.1.2. Futures Sözle
ş
melerinin Kapat
ı
lmas
ı
..............................................................21
 
3.2. Futures Piyasalar 
ı
...................................................................................................21
 
3.2.1. Futures Piyasalar 
ı
n
İş
leyi
ş
i.............................................................................23
 
UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
..........................................................................................25
 
ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME................................................................................26
 
Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
-4...............................................................................................28
 
4. SWAP............................................................................................................................28
 
4.1. Swap Sözle
ş
mesi....................................................................................................28
 
4.1.1. Swap Sözle
ş
melerinin Unsurlar 
ı
.....................................................................29
 
4.2. Swap
İş
lemleri........................................................................................................29
 
4.3. Swap Türleri...........................................................................................................30
 
4.3.1. Para Swap’
ı
(Currency Swap).........................................................................30
 
4.3.2. Faiz Swap’
ı
....................................................................................................31
 
4.4. Swap
İş
leminin Avantajlar 
ı
, Dezavantajlar 
ı
ve Riskleri...........................................32
 
UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
..........................................................................................34
 
ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME................................................................................35
 
Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
-5...............................................................................................37
 
5. FORWARD...................................................................................................................37
 
5.1. Forward Sözle
ş
mesi................................................................................................37
 
5.2. Forward Sözle
ş
me Türleri.......................................................................................38
 
5.2.1. Emtia Forward Sözle
ş
meleri...........................................................................38
 
5.2.2. Döviz Forward Sözle
ş
meleri...........................................................................38
 
İ
Ç
İ
NDEK 
İ
LER 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->