Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
44Activity
P. 1
Intisari Manajemen Sumber Daya Manusia

Intisari Manajemen Sumber Daya Manusia

Ratings:

4.29

(1)
|Views: 10,912|Likes:
Published by Saumi Rizqiyanto
Mengupas Manajemen SDM dari berbagai aspeknya.
Mengupas Manajemen SDM dari berbagai aspeknya.

More info:

Published by: Saumi Rizqiyanto on Jun 28, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2014

 
JCMCFEJEM _UJHEX DC[C JCMU_KC
KMTK_CXK JCACLCB 3 _-D 4Dkuum @umc Jejemubk Tu`c Ufkcm Tem`cb _ejetex Jcmcfejem _ujhex Dc{c JcmukcDem`cm Dgem ^em`cfcx Dxc- Muxk{cb Tcbex JJ^cdc ^xg`xcj _tudk Jucjclct ^exhcmacm _{cxkcbGleb _cgjk Xkvsk{cmtg
ICAULTC_ _[CXKCB DCM BUAUJUMKYEX_KTC_ K_LCJ ME@EXK_[CXKI BKDC[CTULLCBFCACXTC 8>>2
 
JCMCFEJEM _UJHEX DC[C JCMU_KC
3
KMTK_CXK JCACLCB ^EXTCJC _-D AEEJ^CTJCACLCB ^EXTCJC
 CXTK ^EMTKM@ JCMCFEJEM _UJHEX DC[C JCMU_KC
^emtkm`m{c J_DJ
J_DJ cdclcb uctu hkdcm` jcmcfejem {cm` abuu jej~elcfcxk buhum`cm dcm ~excmcm jcmukcdclcj gx`cmkck ~exucbccm- Umux J_DJ cdclcb jcmukc {cm` jexu~cacm temc`c aexfc ~cdc~exucbccm- Dem`cm dejkakcm, igau {cm` dk~elcfcxk J_DJ kmk bcm{clcb jcclcb {cm`hexbuhum`cm dem`cm temc`c aexfc jcmukc cfc-
^excmcm J_DJ
^excm jcmcfejem _DJ dclcj jemfclcmacm c~ea _DJ, bcxu dem`cm hcka ebkm``c aehkfcacm dcm~xcatka dc~ct hexfclcm euck dem`cm {cm` dkkm`kmacm ~exucbccm, {cm` jelk~utk ae`kctcm cmtcxclckm 63-
 
Jelcauacm cmclkk fchctcm "jemetc~acm acxcatexktka ~eaexfccm jckm`*jckm` _DJ+18-
 
Jexemocmcacm aehutubcm temc`c aexfc dcm jexeaxut oclgm ~eaexfc1?-
 
Jem{eleak oclgm ~eaexfc14-
 
Jejhexkacm ~em`emclcm dcm ~emej~ctcm ~cdc acx{cpcm hcxu15-
 
Jemetc~acm u~cb, `cfk, dcm ocxc jejhexkacm agj~emck19-
 
Jejhexkacm kmemtki dcm aeefcbtexccm10-
 
Jelcauacm eycluck akmexfc12-
 
Jem`gjumkackacm, jejhexkacm ~em{ulubcm, jeme`caacm dkk~lkm aexfc1;-
 
Jejhexkacm ~emdkdkacm, ~elctkbcm dcm ~em`ejhcm`cm13>-
 
Jejhcm`um agjktjem aexfc133-
 
Jejhexkacm aeelcjctcm aexfc138-
 
Jejhexkacm fcjkmcm aeebctcm13?-
 
Jem{eleckacm ~exelkkbcm ~exhuxubcm134-
 
Jem{eleckacm aelubcm dcm
xelctkgmsbk~
acx{cpcm-
3
 
Agj~gmem J_DJ
Temc`c aexfc jcmukc ~cdc dccxm{c dkhedcacm ctc ~em`ucbc, acx{cpcm, dcm ~ejkj~km-
^em`uscbc
^em`ucbc cdclcb etkc~ gxcm` {cm` jem`kmyetckacm jgdclm{c umtua jej~exglcb ~emdc~ctcmdcm hecxm{c ~emdc~ctcm ktu tkdca jememtu tex`cmtum` ~cdc lchc {cm` dkoc~ck ~exucbccmtexehut-
Acx{cpcm
Acx{cpcm cdclcb ~emfucl fcc "~kakxcm dcm temc`cm{c+ dcm jemdc~ct agj~emck {cm` hecxm{ctelcb dktetc~acm texlehkb dcbulu- Jexeac pcfkh dcm texkact umtua jem`exfcacm ~eaexfccm {cm`dkhexkacm dcm hexbca jej~exgleb agj~emck euck dem`cm ~exfcmfkcm- ^gkk acx{cpcm dclcjuctu ~exucbccm dkhedcacm ctc acx{cpcm g~exckgmcl dcm acx{cpcm jcmcfexkcl "~kj~kmcm+-
^ejkj~km ctcu Jcmcfex 
^ejkj~km cdclcb eegxcm` {cm` jej~ex`umcacm pepemcm` dcm ae~ejkj~kmcmm{c umtua jem`cxcbacm gxcm` lckm extc hextcm``um` fcpch ctc ~eaexfccm gxcm` texehut dclcj jemoc~ckuctu tufucm- Ae~ejkj~kmcm cdclcb `c{c egxcm` ~ejkj~km jej~em`cxubk hcpcbcmm{c, c`cxjcu heaexfc cjc dcm heaexfc eieatki euck dem`cm ~exkmtcbm{c- Cc*cc ae~ejkj~kmcm cdclcbhexkac~ te`c dcm xckgmcl, hextkmdca agmktem dcm hexlcau cdkl dcm fufux-
8
 
3
^xgi- Dx- Yektbvcl Xkyck, J-H-C,
Jcmcfejem _ujhex Dc{c Jcmuskc Dcxk Tegxk ae ^xcatka 
"Fcacxtc 6 ^TXcfc @xcikmdg ^excdc, 8>>4+, b- 39*30
8
Dx- B- Jclc{u _- ^- Bckhucm,
Jcmcfejem _ujhex Dc{c Jcmuskc
, b-38*3?
 
 
JCMCFEJEM _UJHEX DC[C JCMU_KC
8
KMTK_CXK JCACLCB ^EXTCJC _-D AEEJ^CT
IUM@_K JCMCFEJEM _UJHEX DC[C JCMU_KC
Ium`k jcmcfejem ujhex dc{c jcmukc jelk~utk ~exemocmccm, ~em`gx`cmkckcm, ~em`cxcbcm,~em`emdclkcm, ~em`cdccm, ~em`ejhcm`cm, agj~emck, ~em`kmte`xckcm, ~ejelkbcxccm,aedkk~lkmcm, dcm ~ejhexbemtkcm-
^exemocmccm
^exemocmccm
"bujcm xesguxoes ~lcmmkm`+
cdclcb jexemocmcacm temc`c aexfc eocxc eieatki extceikkem c`cx euck dem`cm aehutubcm ~exucbccm dclcj jejhcmtu texpufudm{c tufucm-^exemocmccm dklcauacm dem`cm jemetc~acm ~xg`xcj ae~e`cpckcm- ^xg`xcj ae~e`cpckcm jelk~utk~em`gx`cmkckcm, ~em`cxcbcm, ~em`emdclkcm, ~em`cdccm, ~em`ejhcm`cm, agj~emck,~em`kmte`xckcm, ~ejelkbcxccm, aedkk~lkmcm, dcm ~ejhexbemtkcm acx{cpcm- ^xg`xcj ae~e`cpckcm{cm` hcka cacm jejhcmtu texoc~ckm{c tufucm ~exucbccm, acx{cpcm, dcm jc{cxcact-
^em`gx`cmkscskcm
^em`gx`cmkckcm cdclcb ae`kctcm umtua jem`gx`cmkck ejuc acx{cpcm dem`cm jemetc~acm~ejhc`kcm aexfc, buhum`cm aexfc, dele`ck pepemcm`, kmte`xck, dcm aggxdkmck dclcj hc`cmgx`cmkck
"gx`cmkvctkgm obcxt+
- Gx`cmkck bcm{c jexu~cacm clct umtua jemoc~ck tufucm- Dem`cmgx`cmkck {cm` hcka cacm jejhcmtu texpufudm{c tufucm eocxc eieatki-
^em`cxcbcm
 ^em`cxcbcm
"dkxeotkm`+
cdclcb ae`kctcm jem`cxcbacm ejuc acx{cpcm, c`cx jcu heaexfc cjc dcmheaexfc eieatki extc eikkem dclcj jejhcmtu texoc~ckm{c tufucm ~exucbccm, acx{cpcm, dcmjc{cxcact- ^em`cxcbcm dklcauacm ~kj~kmcm dem`cm jemu`cacm hcpcbcm c`cx jem`exfcacmejuc tu`cm{c dem`cm hcka-
^em`emdclkcm
 ^em`emdclkcm
"ogmtxgllkm`+
cdclcb ae`kctcm jem`emdclkacm ejuc acx{cpcm, c`cx jemtcctk~exctuxcm*~exctuxcm ~exucbccm dcm heaexfc euck dem`cm xemocmc- C~chklc texdc~ct ~em{kj~cm`cm ctcu aeclcbcm, dkcdcacm tkmdcacm ~exhckacm dcm ~em{ej~uxmccm xemocmc-^em`emdclkcm acx{cpcm jelk~utk aebcdkxcm, aedkk~kmcm, ~exklcau, aexfc cjc, ~elcacmccm~eaexfccm, dcm jemfc`c ktuck lkm`aum`cm ~exucbccm-
^em`cdccm
^em`cdccm
"~xgouxejemt+
cdclcb ~xge ~emcxkacm, eleak, ~emej~ctcm, gxkemtck, dcm kmduakumtua jemdc~ctacm acx{cpcm {cm` euck dem`cm aehutubcm ~exucbccm- ^em`cdccm {cm` hcka cacm jejhcmtu texpufudm{c tufucm-
^em`ejhcm`cm
^em`ejhcm`cm
"deyelg~jemt+
cdclcb ~xge ~emkm`actcm aetexcj~klcm teamk, tegxktk, agme~tucl,dcm jgxcl acx{cpcm jelcluk ~emdkdkacm dcm ~elctkbcm- ^emdkdkacm dcm ~elctkbcm {cm` dkhexkacmbcxu euck dem`cm aehutubcm ~eaexfccm jcc akmk jcu~um jcc de~cm-
Agj~emscsk 
 Agj~emck
"ogj~emsctkgm+
cdclcb ~ejhexkcm hclc fcc lcm`um`"dkxeot+ dcm tkdca lcm`um`
"kmdkxeot+,
ucm` ctcu hcxcm` ae~cdc acx{cpcm ehc`ck kjhclcm fcc {cm` dkhexkacm ae~cdc~exucbccm- ^xkmk~ agj~emck cdkl dcm lc{ca- Cdkl dkcxtkacm euck dem`cm ~xetck aexfcm{c,lc{ca dkcxtkacm dc~ct jejemubk aehutubcm ~xkjexm{c extc hex~edgjcm ~cdc hctc u~cbjkmkjuj ~ejexkmtcb dcm hexdccxacm kmtexmcl dcm eatexmcl agmktemk-
^em`kmte`xcskcm
^em`kmte`xckcm
"kmte`xctkgm+
cdclcb ae`kctcm umtua jej~exctuacm ae~emtkm`cm ~exucbccm dcmaehutubcm acx{cpcm, c`cx texok~tc aexfc cjc {cm` exck dcm clkm` jem`umtum`acm- ^exucbccmjej~exgleb lchc, acx{cpcm dc~ct jejemubk aehutubcm dcxk bckl ~eaexfccmm{c- ^em`kmte`xckcmjexu~cacm bcl {cm` ~emtkm` dcm ulkt dclcj J_DJ, acxemc jej~exctuacm duc ae~emtkm`cm {cm`hextglca helcacm`-
^ejelkbcxccm
^ejelkbcxccm
"jckmtemcmoe+
cdclcb ae`kctcm umtua jejelkbcxc ctcu jemkm`actacm agmdkk ikka,jemtcl, dcm lg{clktc acx{cpcm, c`cx jexeac tetc~ jcu heaexfc cjc cj~ck ~emkum-

Activity (44)

You've already reviewed this. Edit your review.
soemantrieapache liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
David Watzu liked this
David Watzu liked this
Feby Aloatuan liked this
Dien Gockil liked this
Sity Aas liked this
Fatimah Samsi liked this
Wanti Setiawan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->