Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pan Maluśkiewicz i wieloryb

Pan Maluśkiewicz i wieloryb

Ratings: (0)|Views: 2 |Likes:
Published by tadeusz13tadek

More info:

Published by: tadeusz13tadek on Sep 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/23/2014

pdf

text

original

 
JULIAN TUWIMPAN MALU
KIEWICZ i WIELORYBy³ sobie pan Malu
kiewicz, Najmniejszy na
wiecie chyba. Wszystko ju¿ pozna³ iwidzia³ Z wyj¹tkiem wieloryba.Pan Malu
kiewicz by³ - tyci, Tyciu
ki jak ziarnko kawy, A oprócz tego podró¿nik,A oprócz tego ciekawy.Wiêc nie mo¿na siê dziwiæ, ¯e ujrzeæ chcia³ wieloryba, Bo wieloryb jestprzeogromny, Najwiêkszy na
wiecie chyba.Pan Malu
kiewicz weso³y, ¯e mu siê podró¿ u
miecha, Zrobi³ sobie z pocz¹tku£ódkê z ³upinki orzecha.Zabra³ worek z jedzeniem, Namiot i wina beczkê, Rower i ró¿ne narzêdzia -Wszystko na tê ³ódeczkê.A ¿eby miêkko mu by³o. Dno ³ódki wat¹ pos³a³, Potem z jednej zapa³ki Wystruga³cztery wios³a.Gramofon, radio, armatê, Strzelbê, nabojów skrzynkê, Futro, ubrania, bieliznê -Wszystko wzi¹³ na tê ³upinkê./?Bo wszystko by³o malusie, Tyciuchne, tyciutynieczkie, Bo przecie¿ samMalu
kiewicz By³ tyciuteñkim cz³owieczkiem.?? «?-??>**'-:;Wzi¹³ ³ódeczkê pod pachê, Wsiad³ na samolot motyli I pow iedzia³:
Do Gdyni! Pogodzinie - ju¿ byli.Zameldowa³ siê w porcie U pana kapitana:
Czy jest miejsce na morzu?- Wystarczy, proszê pana!Wiêc siê pan Malu
kiewicz Zaraz pu
ci³ na fale. P³ynie sobie i p³ynie Corazdalej i dalej.Morze ciche, spokojne I g³adziutkie jak szyba, Ale jako
nie widaæ, -^Jie widaæwieloryba.Wios³uje jednym wios³em, Dwoma, trzema, czterema... Ju¿ dwa tygodnie p³ynie, Awieloryba nie ma.Wo³a:
Cip-cip, wielorybku Gdzie ty jeste
, rybeñko? Poka¿ mi siê choæ tycio,Tyciutko, tyciuteñko..."Ju¿ dwa miesi¹ce p³ynie, A wieloryba nie ma, A¿ siê zmêczy³ biedaczek I corazczê
ciej drzema³.O, z jak¹ by siê rozkosz. Na l¹dzie wreszcie wy
pi A¿ którego
dnia patrzy, Aprzed nim jaka
wysp?WWzi¹³ ³ódeczkê pod pachê, Wszed³ na wyspê bezludn¹.
Odpocznê my
lii wrócê! Jak go nie ma, to trudno"Poje
dzi³ sobie po wyspie Rowerem na wszystkie strony. Trzy dm by³ wtej podró¿y | wróci³ bardzo zmêczony.Nastawi³ sobie gramofon. Popi³, potañczy³, po
piewa³. Zabi³ komara z armaty Ichce spaæ, bo ju¿ ziewa³.4?v-i %??.?^???0/??*,*Trzeba namiot ustawiæ,Zabiera siê do dzie³a, Wbija gwo
dzie do ziemi -Nagle... wyspa... kichnê³a!!!Kichnê³a i ryknê³a: _ A to znów sprawka czyja? Jaki to
mia³ek gwo
dzie W noswieloryba wbija?!jm

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->