Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tez Bitti Düzeltme

Tez Bitti Düzeltme

Ratings: (0)|Views: 101|Likes:
Published by Bezvard

More info:

Published by: Bezvard on Sep 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOC, TXT or read online from Scribd
See More
See less

04/20/2014

pdf

text

original

 
GİRİŞ
Akciğer hastalıklarında ilk inceleme yöntemi direkt göğüs röntgenogramıdır(DGR). DGR’de lezyonun karakterizasyonu ve küçük lezyonların tespiti her zamanmümkün olmamaktadır (1).Bilgisayarlı tomografinin (BT) kullanıma girmesi pulmoner parankimalhastalıkları değerlendirmede bir devrim olarak kabul edilmektedir. Akciğer hastalıklarındeğerlendirilmesinde yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi (YÇBT) tekniği ilkolarak 1982 nda Todo ve arkadaşlatarafından kullanılmıştır (2). BTtekniğindeki gelişmelerle, patolojik ve mikroskobik bulgulara yakın detaylı bilgiler eldeedilebilmektedir. YÇBT ile interstisyel ve parankimal bozuklukların morfolojikkarakteristikleri tespit edilebilir. Bu yönüyle hem BT hem de göğüs röntgenogramındanüstündür (2,3).YÇBT parankim yapısındaki değişiklikleri oldukça iyi gösterdiğinden pulmonerparankimi ve hava yollarıincelemek için en uygun yöntemdir (3). Ancak bazıhastalıklarda tek bulgu ekspiryum grafilerinde saptanan hava hapsi olabilir. Ekspiryumgrafilerinde akciğerdeki hava miktarı azaldığından akciğer attenuasyonu artar. Havahapsi varlığında attenuasyon artışı olmayacağından, hava hapsi olan kesimler normalalanlara göre daha lüsen görülür ve küçük hava yolu hastalıklarının göstergesidir (2).Solunum fonksiyon testleri (SFT) tüm akciğer fonksiyonunu gösterdiğinden erkendönemde bulgu vermeyebilir. Ayrıca SFT ile bozukluğun seviyesi de tespit edilemez.YÇBT yöntemiyle akciğerin sekonder lobülünü gösterebildiğimizden hava hapsini veseviyesini tespit edebiliriz (2-6).Ekspiryum grafileri hava hapsinin varlığını ve yaygınlığını gösterdiği gibi buzlucam ve mozayik perfüzyon ayırımında da yardımr (7,8). Ayrıca1
 
inspiryum grafileri normal olan olgulan %20’sinde ekspiryum grafilerindeanormallikler saptanabilir (8).Bu çalışmada akciğer hastalıklarının YÇBT bulgularını, ekspiryum grafilerinininspiryum grafilerine katkısıve ekspiryum grafilerinde saptanan hava hapsininsolunum fonksiyon testleri ile korelasyonunu araştırdık.2
 
GENEL BİLGİLER EMBRİYOLOJİ:
Solunum organları endodermal bir taslaktan oluşur. Üç haftalık embriyoda 4.yutak cebinin hemen altında “foregut”un ventral duvarında bir çıkıntı halinde belirir.Başlangıçta epitelyal hücre çoğalması izlenir. Hücreler kaudal yönde çoğalırken ortakısımda boşalma olur ve oluk tarzında bir oluşum ortaya çıkar. Solunum sistemitaslağının başlangıçta “foregut”la genbir bağlantısı vardır. Gelişim ilerleyinceözefagotrakeal septumla yemek borusundan ayr. Solunum sistemi taslı“foregut”tan ayrıldıktan sonra, kaudal yönde gelişmeye devam eder. Ufak bir boru olantaslağın distal kesimi kese tarzında genişler. Taslağın başlangıç kısmından gırtlak, ortakısmından solunum borusu ve distal kısmından akciğer gelişir. Akciğer taslağının distalkesimi yanlara doğru iki çıkıntı yapar buradan da bronşlar gelişir. Sağdaki bronş taslağıüç loba, soldaki ise iki loba ayrılır ve bu şekilde akciğerlerin şeması ortaya çıkar (9).Bundan sonraki gelişmede sağ ve sol lobcuklarda birbirini izleyen dikomatik(ikiye katlanarak) bölünmeler olur. İntrauterin hayatın 6. ayında 17 dikomatik bölünmegerçekleşir. En kısımlar bronşiyol adını alırlar. Bundan sonra 6 defa daha bölünmegeçiren bronş ağacı son şeklini alır. Bu sonuncu bölünmeler doğumdan sonra olur.Doğum esnasında solunum borusunun birkasyon nokta4. dorsal vertebrahizasındadır. Gelişim sürecinde akciğerler kaudale doğru yer değiştirir. İlk nefeslebirlikte bronşiyollerin distal uçları alveolleri oluşturacak şekilde genişler. bronşların içiamniyonla doludur. Ancak doğumdan sonra amniyon sıvısı hızla rezorbe olarak üçüncügünde alveoller hava ile genişlemiş duruma gelir (9).3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->