Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Recurs Proteccio Drets Diputats-Des Aprovacio Pressupostos

Recurs Proteccio Drets Diputats-Des Aprovacio Pressupostos

Ratings: (0)|Views: 113|Likes:
Published by Catalunya Plural

More info:

Published by: Catalunya Plural on Sep 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2013

pdf

text

original

 
RecursprotecciódretsfonamentalsDiputatsiDiputadesart.23,1i2Const.Dretaconèixer,debatreiaprovarelspressupostos2013delaGeneralitatCat.Pàgina2
 
Que en la representació acreditada i a
HPSDUDGHOTXHGLVSRVHQ
 
e
l
s
 arti
c
l
e
s
114
,
següents i concordants de la Llei 29/1998 de 13 de juliol,reguladora de la jurisdicció contenciós-administrativa insta el
PROCEDIMENT ESPECIAL
 
PER A LA PROTECCIÓ DELSDRETS FONAMENTALS DE LA PERSONA
GHFRQIRUPLWDWDPEHOSUHYLVWHQO¶DUWLFOHGHODYLJHQW&RQVWLWXFLy
espanyola de 28 de desembre de 1978,
(QUHFODPDFLyGHO¶HPSDUDMXGLFLDOGHO
DRET A LA PARTICIPACIÓPOLÍTICA d
e
l
s
Diputat
s
i Diputad
e
s
qu
e
r
e
pr
e
s
e
nto
,
pr
e
vi
s
t
e
n
O¶DUWLFOHDSDU
tat
s
1 i 2 d
e
la mat
e
ixa Con
s
titu
c
en la modalitat
FRUUHVSRQHQWDO¶H[HUFLFLHIHFWLXGHGLWDUHSUHVHQWDFLyFRQHJXWFRP³
IUIN OFFICIU
´
VHJRQVVHJXLGDPHQWV¶DUJXPHQWDUjLMXVWLILFDUj
 
I
.
 ACTES I ACORDS DEL GOVERN DE LA GENERALITAT DECATALUNYA
front als que es demana empara i són objecte de recurs
 
1)
 
ACORD GOV
 / 
119
 / 
2013
,
d
e
27 d'ago
s
t
,
publi
c
at al DiariOfi
c
ial d
e
la G
e
n
e
ralitat d
e
Catalunya núm
.
6450 d
e
30
G¶DJRVWGH
 pel qual es modifica el límit del crèdit prorrogatestablert en el Decret 170/2012, de 27 de desembre, pel quals'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 mentre noentrin en vigor els del 2013, modificat pel Decret 164/2013, de 14de maig.
 
RecursprotecciódretsfonamentalsDiputatsiDiputadesart.23,1i2Const.Dretaconèixer,debatreiaprovarelspressupostos2013delaGeneralitatCat.Pàgina3
 
2) 
 
ACORD POLÍTIC DEL GOVERN DE LA GENERALITATDE NO PRESENTAR A DEBAT I APROVACIÓ DELPARLAMENT ELS PRESSUPOSTOS DE LAGENERALITAT DE CATALUNYA CORRESPONENTS A
/¶(;(5&,&,
,
 
expressat pel President de la Generalitat i
 SHO&RQVHOOHUG¶(FRQRPLDLFRQHL[HPHQW
Sr. Mas-Collell, segonscompareixença tinguda per aquest últim davant la Diputació permanent del Parlament de Catalunya en sessió número 2 de 29
G¶DJRVWGHHQODTXDO
va manifestar literalment:
 
³
Compar 
ec 
 
n aqu 
st  
a Dipu 
t  
rman 
t  
a
t  
ió pròpia 
,
 
 SHUWDOG¶LQIRUPDUVREUHODSUzUURJDGHILQLWLYDGHOVSUHVVXSRVWRV
la
rali 
t  
t  
C
t  
alunya p 
r al 2012 
...,
r al 2013 
,
qu 
,
 
om 
ab 
,
va
ordar 
l Gov 
r
l dimar 
ts 
pa 
ss 
t  
.
´ 
 
³/DYROXQWDWGDTXHVW*RYHUQVHPSUHKDHVWDWHODERUDUL
pr 
t  
ar un 
pr 
ss 
upo 
st  
r al 2013 
,
ap gr 
u qu 
això 
 ILQDOPHQWQRKDJLHVWDWSRVVLEOH´ 
...
 ) 
³
t  
 
oh 
ts 
,
m pr 
,
don 
,
la
ec 
prorrogar 
 pr 
ss 
upo 
st  
2012 
 ILQVDILQDOG¶DTXHVWDQ\´
 Vull r 
ma
ar 
,
no po 
t  
ha
r-hi dub 
t  
 
obr 
això 
,
qu 
la no 
st  
r
GHFLVLypVSOHQDPHQWHVWDWXWjULD´ 
 
6¶DFRPSDQ\HQDOVHIHFWHV
requerits per la interposició dels recursoscontenciós-administratius, els següents documents en que apareixenrecollits els Actes i Acords objecte de recurs:
&zSLDGHDFRUGGHJRYHUQUHIHULW
119
 / 
2013
,
d
e
27 d'ago
s
t
,
 publi
c
at al Diari Ofi
c
ial d
e
la G
e
n
e
ralitat d
e
Catalunya núm
.
6450 d
e
 
G¶DJRVWGH
 -Transcripció integral
 ± 
 provisional- de la compareixença del H.
&RQVHOOHUG¶(FRQRPLDLFRQHL[HPHQW6U0DV
-Collell, tinguda davant laDiputació permanent del Parlament de Catalunya en sessió número 2 de 29
G¶DJRVWGH
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->