Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
tuyen-tap-cac-de-luyen-thi-dai-hoc-toan-2009

tuyen-tap-cac-de-luyen-thi-dai-hoc-toan-2009

Ratings: (0)|Views: 955 |Likes:
Published by dinhvanduy99

More info:

Published by: dinhvanduy99 on Jun 28, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
http://www.maths.vnB2009 Biên so-1-
  L
ỜI NÓI ĐẦU 
 
Kì thi tuy– 2010 sì thi trên,thình phân ban 2006 d,do vít nhà cách thsinh. – Giáo dài lià luyãlmôn Toán nhó cách nhìn toàn divà kào Kì thi vvàng nh Tác giài liày sà tài lihà các h. Cácem có thhttp://violet.vn/doduonghieu ã à thành công!
 
http://www.maths.vnB2009 Biên so-2-
 I. PH CHUNG CHO T
(7,0 điểm)
 Câu I
(2,0 điểm)
 
Cho hàm s32231
 yxx
(C)1. Khà vàm s2. G0;1
 M 
và có hìm th
Câu II
(2,0 điểm)
 
1. Giình:33sincoscos22cossin
 xxxxx
 2. Giình :32log1log123
 xx
 
Câu III
(1,0 điểm)
 
Tính diình ph22
 yx
222
 yxx
 
Câu IV
(1,0 điểm)
 Cho hình hên càkho
Câu V
(1 điểm)
 
Cho x, y ,z là các sãn các 0
 xyz
; 10
 x
;10
 y
;10
 z
.Tìm giá tr
111
 xyzQ xyz
 
II. PHÊNG
(3,0 điểm)
 
Thí sinh ch
ỉ đựoc l 
 àm m
 t trong hai ph
ần (phần 1 hoặc 2)
 
 ình ChuCâu VI.a
(2,0 điểm)
 
-2y-ãy tìm toên (d) sao cho 2MA
2
+MB
2
có giá tr
2.
Trong không gian Oxyz cho A(6; – 2;3), B(0;1;6), C(2;0; –1), D(4,1,0).Chdi
 Câu VII.a
(1,0 điểm)
 
Tìm s
17143+x2xx 0
 ình Nâng caoCâu VI.b
(2,0 điểm)
 
 
http://www.maths.vnB2009 Biên so-3-
òn222660
 xyxy
 ìnhòn tc2. Cho hai my 2z + 3 = 0 và (Q): 2x 6y + 3z 4 = 0. Vi ình m
3:112
 xyz
thà (Q).
Câu VII.b
(1 điểm)
 
Tìm c
143
i
.
I. PH CHUNG CHO T
(7,0 điểm)
 Câu I.
(2 điểm)
 
Cho hàm s
3
+ mx + 2 (1)1.
 
Khthiên và vàm s-3.2.
 
Tìm m àm sòanh t
Câu II.
 
(2 điểm)
 1.
 
Giình :
33122322
 xy xyxyy
 2.
 
Giình:
222sin()2sintan4
 xxx
.
Câu III.
(1
điểm)
 
Tính tích phân:2241
 x Idx x
 
Câu IV.
(1
điểm)
 Cho hình chóp S.ABCD ình vuông cgóc mên CD. Kl
Câu V.
(1
điểm)
 Tìm m ình sau nghi
421
 xxm
 
II. PHÊNG
(3,0 điểm)
 
Thí sinh ch
ỉ đựoc l 
 àm m
ột trong hai phần (phần 1 hoặc 2)
 
 ình ChuCâu VI.a.
(2 điểm)
 1.
 
Trong m
1
: x – 2y + 3 = 0,d
2
: 4x + 3y 5 = 0. Lình òn (C) có tâm I trên d
1
, tixúc d
2
và có bán kính R = 2.2.
 
Trong không gian vg:

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
hoa5050 liked this
thkn261 liked this
Văn Khoa Lê liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->