Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
21Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
0708 UTS Ganjil Bahasa Daerah Kelas 7

0708 UTS Ganjil Bahasa Daerah Kelas 7

Ratings:
(0)
|Views: 2,655|Likes:
Soal Bahasa Daerah Kelas 7 UTS Semester Ganjil Tahun 2007/2008
Soal Bahasa Daerah Kelas 7 UTS Semester Ganjil Tahun 2007/2008

More info:

Published by: Singgih Pramu Setyadi on Jun 29, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/07/2014

pdf

text

original

 
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 3 LAWANGUJIAN TENGAH SEMESTER ( UTS ) GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2007 / 2008
Mata Pelajaran : Bahasa DaerahKelas : VII ( TUJUH )Hari, tanggal : Kamis, 27 September 2007Waktu :
 
60 menit
 
Wacana ing ngisor iki wacanen kang setiti, sabanjure wangsulana pitakon no. 1 s/d 40 kanthi milih salah sijiwangsulan sing paling bener !
JAKA THOLE
Ing kraton Majapahit ana sawijining nom-noman kang asale saka medura dadi prajurit, arane JakaThole. Dheweke kawentar amarga kasektene. Nalika Lawang kraton ucul saka kusene, Jaka Thole kanthikasektene bisa mbenerke sanajan Lawang iku abot banget. Mula saka iku dheweke di tresnani bangetdening sang Raja lan kerep diparingi bebungah awujud apa wae.Kaanan kang mangkono iku ndadekake ana prajurit liyane kang meri marang Jaka Thole. Prajurit ikugawe rekadaya mitnah Jaka Thole ana ing ngarsane sang Raja.
“ Nuwun sewu sinuwun, sowan kula ing ngriki badhe matur bab kawontenanipun Jaka Thole.”
 
“ Ana apa ta ?” pamu
ndhute sang Raja rada bingung.
“ Sajatosipun Jaka Thole punika prajurit ingkang mboten setya dhumateng paduka, ananging
manawi wonten ngarsa padhuka ethok-
ethok ngetingalake kasetyanipun”, ature prajurit kang sowan
iku.Sang Raja midhanget atur kaya ngana iku katon manthuk-manthuk lan katone ana sing di penggalih.
Panjenengane banjur ngendika kanthi wicaksana,” dak tampa aturmu iku, nanging kowe saiki enggalmakarya maneh, isih akeh pagawean kang kudu dirampungake!”“ Matur nuwun sinuwun”’ wangsulane praj
urit iku kanthi ati kang marem banget, amarga rumangsa yen sangRaja percaya marang ature iku.Sapungkure prajurit mau, sang Raja banjur menggalih lan nimbang-nimbang atur mau. Wekasane sang Raja
kepingin mbuktekake kahanan kang sabenere. “ Aku kepingin Ja
ka Thole dadi bojone putriku kang nandhangwuta iku, yen dheweke nampik iku ateges apa kang diaturake prajurit mau bener, nanging yen dheweke
gelem, iku ateges dheweke pancen setya marang aku lan apa kang di kandakake prajurit iku nyata luput,”
ngendikane sang Raja marang awake dhewe.Sang Raja banjur nimbali
Jaka Thole lan dangu,” Jaka Thole apa kowe gelem dadi bojone DewiRatnadi?”
 
. Kula purun sinuwun.” Wangsulane Jaka Thole mantep.
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
…………………………………………………………………………Kapethik Saka LKS Basa Jawa – 
Optimis.1.
Crita Jaka Thole iku kalebu jenise crita ….
 a. fable b. legenda c. mite d. sage2.
Kadadeyan apa kang ana ing crita Jaka Thole iku ….
 a. Jaka thole dipitnah kara kanca prajuritb. Jaka Thole didhupukake karo putri raja sing wutac. Jaka thole di catur dening para tamud. Dumaning sumber banyu saka tanceping tekening Dewi Ratnadi3. Apa irah-irahan (judul) wacan ing dhuwur ?a. panji laras b. jaka lodhong c. jaka kendhil d. Jaka Thole4. Kadadeyan pirang pada (alinia ) wacan ing dhuwur ?a. 2 b. 3 c. 4 d. 55. Sapa jenenge bojone Jaka Thole ?a. Dewi Ratnadi b. Dewi Sekartaji c. Dewi Rarayana d. Dewi Shinta6. Tembung loro utawa luwih kang digan
dheng (diraketake) dadi siji kanthi nyuda wandane, diarani …
 a. tembung entar b. tembung surojo c. tembung garba d. tembung panyandra7. Jaka Thole iku minangka prajurit kang ora ana tandhingane kang diarani wiratama. Wiratama iku kalebu
golongane …
.a. tembang saroja b. tembang entar c. tembang panyandra d. tembang garba8. sumardi iku bocah sing gedhe endhase, kamangka ora di senenge kancane. Gedhe endhase kalebu
tembang ……
 a. saroja b. sanepa c. entar d. garba
PETUNJUK UMUM
:
1.
 
Tulis nama, kelas, nomor peserta Anda pada lembar jawab.2.
 
Arsirlah atau hitamkan huruf A, B, C, dan D yang menurut Anda merupakan jawaban yang paling tepat.3.
 
Gunakan pensil 2B, dan penghapus karet yang baik.4.
 
Apabila ingin mengganti jawaban hapuslah jawaban tersebut dengan karet penghapus dan arsir /hitamkan jawaban yang benar.
 
9. Gatut kaca iku satriya kang gagah prakosa. Gagah Prakosa, kalebu tembu
ng …..
 a. saroja b. garba c. entar d. sanepa10. Ukara-
ukara ing ngisor iki kang migunakake tembung entar yaiku …..
 a. karo tangga teparo iku kudu sayuk rukun c. Wanodyayu kuru akinganeng ngisor wit nagasarib. bocah iku kuru semangka d. kowe iku isih mudha isih dawa jangkahmu11.
Dongengiku kalebu crita rakyat kang diwarisake kanthi cara ….
 a. langsung b. lisan c. batin d. meguru
12. Wong kang pegaweyane dongeng diarani …
..a. Juru sabrang b. juru potret c. juru dongeng d. juru lisan13.
Dongeng iku penting banget kanggo ndhidhik lan mulang, sebab ing dongeng iku akeh ….
 a. pitutur becik b. gorohe c. mantrane d. jopa-japune14. Salah siji kang narik sak 
a dongeng yaiku ……
 a. isine crita kabeh ora bisa dinalar c. isine dongeng bener kabeh, sejarahb. ana paraga lan kadadeyan sing aneh d. juru dongeng wis tua kabeh15.
Nganthi saiki dongeng dadi alat kang ampuh kanggo mulangake ….
 a. matematika b. basa jawa c. budi pekerti d. sejarah
16. Dongeng kang kalebu legenda umpamane …..
 a. timun mas b. jaka bodho c. keyong mas d. asal usul Surabaya17. Dongeng kang awujud fable, upamane
….
 a. timun mas b. kancil lan baya c. keyong mas d. Surabaya
18. Dongeng Arya Damar iku padha utawa meh padha karo dongeng ….
 a. Bajul sengara b. kleting kuning c. malin kundhang d. jaka tarub19. Manut dedongengan ing Medura, ratu-
ratu ing Medura iku Saka anak turune ….
 a. Kencana wungu b. Arya kedhot c. Gajah mada d. Sawunggaling20.
Cindhe Laras iku satemene putrane …
 a. Raden putra b. Raden seta c. Ratu buta d. Garudha21.
Kegiatan wawancara iku nduweni tujuwan golek …..
 a. pawarta lan katrangan b. rekaman c. tema d. pawarta22.
Sadurunge nindakna wawancara sing kudu ditentokake ….
 a. alat rekaman c. rancangan/ngrengrenganb. tema lan tujuwan d. buku lantas23.
Wong sing di wawancarai di arani …..
 a. pakar b. nara sumber c. guru d. tukang
24. Basa sing di gunakna nalika wawancara kudu manut …..
 a. unggah
 – 
ungguh b. sing wawancara c. nara sumber d. sing ngongkon25. Nalika wawancara, menawa ana sing duru
ng di ngerteni kudune …
 a. nakokake maneh supaya ngerti lan gambling c. dikira-kira dhewe wae mesthi benereb. dilewati wae ora usah dilaporke d. ditakoke sesuk wae menawa kepethuk maneh26. Tumrap wong jawa tindak -
tanduk, ngomong, nganggo klambi kuwi ana….
 a. tata kramane b. panggonane c. unggah-ungguhe d. carane27.
Tata karma ing bab ngendikan, matur, ngomong iku arane ….
 a. undha usuk b. sopan santung c. andhap asor d. unggah-ungguh28.
Panggonane tembung pitakon kang bener yaiku …..
 a. sinten teginipun computer punika, mbak ? c. Ing pundi salak pondok sakiloipunb. punapa rawuhipun Mas Daru ? d. Kados pundi caranipun nanem apel29.
………….asmanipun bapak panjenengan ?
 a. Ing pundhi b. pinten c. sinten d. kala menapa30. Bu, aku njaluk pamit arep mulih. Basa karma sing bener manut unggah-
ungguh yaiku ……
 a. Bu, kulo nyuwun pamit badhe kondur c. Bu, kula nedhi pamit ajeng kondur b. Bu, kawula nyuwun pamit badhe manthuk d. Bu, kula nyuwun pamit, badhe wangsul31. Para siswa kedah saged mapanaken dhiri pribadinipun manut ing panggenan, wekdal lan swasananipun,
sipat punika naminipun ….
 a. empan papan b. mapan empan c. papan dhiri d. papan becik 

Activity (21)

You've already reviewed this. Edit your review.
ThessalonicaTriantoro liked this
Azhar Wati liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Faza Nafisa liked this
Jagad Gumelar liked this
Robertus Wijaya liked this
Siti Fatimah Rachmawati liked this
ferinaeka liked this
Bangoen W Aji liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->