Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
28Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
perjanjian sewa kantin

perjanjian sewa kantin

Ratings:
(0)
|Views: 1,876|Likes:
Published by sriehya
Perjanjian sewa kantin antara pihak sekolah dengan pengusaha kantin.
Perjanjian sewa kantin antara pihak sekolah dengan pengusaha kantin.

More info:

Published by: sriehya on Jun 29, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/16/2013

pdf

text

original

 
PERJANJIAN PENYEWAAN DAN PENGURUSANKANTIN SEKOLAHPERJANJIAN
ini dibuat pada ……..hb ……………………………. 20 .. antaraKerajaan Malaysia, yang bagi maksud Perjanjian ini diwakili oleh ……………………………………………………………………. (kemudian dariini disebut "Kerajaan"), bagipihak yang pertama;dengan ……………………………………… …………………………… (No. Syarikat: ………………………………..) sebuahsyarikat yang mempunyaialamat bedaf tar di ……………………………………… …………………………………………...………………………………………………………….(kemudian dariini disebut"Pengusaha Kantin")sebagaipihak yang satu lagi. BAHAWASANYAA.Kerajaan bersetu ju untuk memberikanhakeksklusif kepada Pengusaha Kantin untukberniaga bahan-hahanmakanan danminumanmengikut senaai yang ditetapkanoleh Kerajaan di pemis yangdisediakan oleh ………………………………………………….;danB.Pengusaha Kantin bersetu ju untukmenerimahakeksklusif itu dan mengusahakankantinSekolah tesebut atassyarat-syaatyang ditetapkan dalam Perjan jian ini.
ADALAH DENGAN INI
kedua-dua pihak bersetuju seperti berikut;
1.Takri
DalamPerjanjianini perkataan-perkataanber ikut membawa maksud yang ditetapkan baginya,melainkan jika konteksnyamemelukanmaksud yang lain- KerajaanertinyaKea jaan Malaysia,yangtemasuklah Ketua SetiausahaKementeianPela jaan, Pengarah Bahagian SekolahKementer ian Pelajaan,Pengaah Pelajaran Neger i Perak,Guru Besar/Pengetua Sekolah dan pegawai-pegawai yangdiberikuasa sewajarnya; Sekolahertinya ………………………………………………………..yang temasuklahGuru Besar Sekolah dan pegawaiyang diber i kuasa sewa janya; "PengusahaKantin"ertinya ………………………………………………………, yangter masuklah wakilnya yang diberikuasa,waris, penerima serahhakdanpekerja-pekerjanya dimana berkenaan;Kantinetinyapremis yang disediakan oleh Sekolah untuk digunakan sebagai kantin.
1
 
2.Persetujuan pengusaha Kantin
PengusahaKantin besetu ju untukmengusahakan Kantin di pemis yang ditetapkan oleh Sekolah dankedua-dua pihakbersetujubahawa Pengusaha Kantin bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengusahakan Kantin berdasarkan syaatsyaratyang ditetapkan olehPe jan jianini.
3.Tempoh Perjanjian
3.1Perjanjian adalah bagi suatu tempoh selama dua puluh empat (24bulan) bulan mulai daripada ……………………… 20 …. (kemudiandari ini disebut “Tarikh kuat kuasa perjanjian’) sehingga ……………………. 20 … (kemudian dari ini disebut ‘tarikh Tamat Perjanjian”)3.2Perjanjian inibolehdilan jutkan untuktempoh dua belas (12) bulan lagi bermula selepastamat tempoh yang disebutdalam Fasal 3.1 dengan persetujuan keduadua pihakdanpelan jutantempohini hendaklah dibuatsecaa bertulis menur utfomat yang ditetapkan di lampiranA. Pelanjutan tempohinihendaklah berdasarkan terma dan syaat yang sama melainkan peruntukan Fasal3.2 ini.
4.Wakil Kerajaan
Bagimaksud pelaksanaan Perjan jianini,Keajaanadalah diwakili oleh Guru Besa Sekolah yangmempunyaikuasa untukmengeluarkanapa-apa arahan kepada Pengusahakantinyangselaas dengan peruntukan perjanjian ini.
5.Sewa Kantin
5.1Dalamtempoh Perjan jianini berkuatkuasa, Pengusaha Kantin hendaklahmembayakepadaKea jaan sewa Kantin be jumlah Ringgit: ……………………………………………………………………(RM ………….) setiapbulan (kemudian dari ini disebut"Sewa Kantin"). 5.2PengusahaKantinhendaklahmembayar Sewa Kantin kepada Kerajaan,melaluiGuu BesaSekolah,pada minggu pertama tiap- tiap bulan kalender .
6.Deposit SewaKantin
6.1Pengusaha Kantin hendaklah menyerahkanwang deposit berjumlah Ringgit ……………………………………………………… (RM ………….)yang besamaan dengan sebulan Sewa Kantin, tidak lewat dari tujuh(7) haridaripada TarikhKuatkuasa Perjan jian kepada Guu Besal/PengetuaSekolah. 6.2Wang deposit iniakandikembalikan olehSekolah kepada Pengusaha Kantin, tanpa faedah,tidak lewatdar itujuh (7) hari daipada Taikh Tamat Perjanjian, tetakluk kepada apa-apa potongan olehKea jaan sebagaimana yang dibenarkandibawah Per  janjian ini.
7.Bayaran Penggunaan Elektrik dan Deposit
2
 
7.1PengusahaKantin betanggungjawabke atas penggunaan elektr ik dan air diKantin Sekolah sepanjang tempohkuatkuasa Pe janjian dan bayaanbagi penggunaanelektr ik danair itu hendaklah dibayar terus olehPengusahaKantinkepada pihak berkuasa yang berkenaan. 7.2 Sebagai sekur itibagi pelaksanaan tanggung jawabini,Pengusaha Kantin hendaklahmenyeahkan wang berjumlah Ringgit ………… ……………(RM)sebagaideposit bayaanelektr ik dan air tidak lewatdai tu juh(7) hari daipadatarikh Kuatkuasa Perjanjian kepada GuruBesar Sekolah. 7.3 Wang deposit iniakandikembalikanolehSekolahkepada Pengusaha Kantin,tanpa faedah,tidaklewat dari tu juh(7)hari daripada TarikhTamatPerjan jian,tertakluk kepada apa-apa potongan olehKea jaan jikaterdapat apa-apabayaan elektik dan aiyang tertunggak.
8.Penyediaan dan Penjualan Makanan dan Minuman
8.1 Pengusaha Kantin hendaklah memastikanpen jualanmakanandan minumandi Kantinadalah padahaga yang berpatutan sebagaimana yang dipesetu jui olehKerajaan. 8.2 PengusahaKantin hendaklah mematuhigar is panduandanaahan yangtekandung dalamBukuPanduan PenguusanKantinSekolah yang dikeluar kan olehKementerian Pela jaanMalaysiadai semasake semasa. 8.3Makananyangdihidangkanhendaklahhalaldantidakberlawanan dengankehendak-kehendakagamaIslam dandisediakanmengikut peratur an-peratur an kesihatan yang ditetapkan oleh Keajaan sepeti yangtedapat dalam Buku PanduanPengurusan Kantin Sekolah. 8.4Barang-baangdapu,alat-alatmemasak, pinggan mangkuk dan tempat-tempatmenyimpan bahan makanan dan per kakas memasak hendaklah semuanya digunakan bagi tu juan memasak makanan yang halal sahaja. 8.5 Baang-baangyang tidak halal, sama ada mentah, bermasak atau diproses, adalah dilar ang dibawa masuk ke dalamKantin. 8.6 Bahan makanan yang dibawa dari luar Sekolah hendaklah menggunakan alat perkakasnya sendiri dan tidakboleh menggunakan barang-baang atau alatperkakasKantin. 8.7 PengusahaKantin hendaklah menjagakebersihankantin dan persekitarannyapada setiap masa dan mematuhi peraturan- peraturan yang ditetapkanolehKerajaan seperti yang diperuntukkan dalam Buku Panduan Pengurusan Kantin Sekolah. 8.8Pengusaha Kantin hendaklahmematuhiarahan dan peraturan yang dikeluar kanolehSekolah darisemasa ke semasa berhubung
3

Activity (28)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Quinsa Kanabya liked this
rahimisaad liked this
Mohamed Noor liked this
aal_tahani liked this
Shila Man liked this
Khairina Nana liked this
eellyzaa liked this
Azril Azri liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->