Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
38Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
0809 UAS Ganjil Bahasa Daerah Kelas 8

0809 UAS Ganjil Bahasa Daerah Kelas 8

Ratings:
(0)
|Views: 4,185|Likes:
Soal Bahasa Daerah Kelas 8 UAS Ganjil Tahun Pelajaran 2008/2009
Soal Bahasa Daerah Kelas 8 UAS Ganjil Tahun Pelajaran 2008/2009

More info:

Published by: Singgih Pramu Setyadi on Jun 29, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/20/2012

pdf

text

original

 
TIA 1
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 3 LAWANGULANGAN AKHIR SEMESTER ( UAS ) GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2008/2009
Mata Pelajaran : BAHASA DAERAHKelas : VIII ( DELAPAN )Hari, tanggal : Kamis, 8 Januari 2009Waktu : 60 MenitTeks ing ngisor iki wacanen kanthi premati, sabanjure wangsulana pitakone kanthi milihwangsulan sing paling bener !
“ Jawa Timur Siap Dadi Tuan Rumah
(KBJ V)
 
Ora nggege mangsa alias ndhisiki kersa, Kongres Basa Jawa (KJB) kang dianakakesaben limang taun sapisan, yen isih diterusake bakal tumiba giliran ing Jawa Timur. Ing taun1996 wis nate Jawa Timur minangka tuan rumah, wektu semana dipapanake ing Batu
 – 
 Malang.Jawa Timur minangka salah siji propinsi saka telung propinsi sing pendhudukemayoritas nggunakake bahasa jawa, tetep ngukuhi komitmene anggone bakal terusnglestareake lan mekarake bahasa jawa, sing dadi basa ibu mayoritas pendhudhuk JawaTimur.
“Kita tetep komitmen lan siap dadi tuan rumah KBJ V “, ngono ngendikane Drs.
Gunawan Pontjo Putro, Kepala bagian Pendidikan Biro Mental Pemrop Jawa Timur.Komitmen Pmerintah Propinsi Jawa Timur lan Departemen Pendidikan danKebudayaan Jawa Timur kanggo nglestarekake lan mekarake Basa Jawa dituduhake kanthiterbite Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur No. 188/188/KPTS/013/2005, kang isineBasa Jawa wajib diwulangake ing pendidikan dasar (SD/MI/SDLB lan SMP/MTs/SMPLB Negerilan swasta ) ana ing bumi Jawa Timur. Kejaba iku ing program-programe Pemerintah PropinsiJawa Timur uga nganakake maneka warna kegiyatan, ing antarane Seminar, lomba ciptalan maca geguritan kanggo siswa SMP, lomba ndongeng kanggo guru TK, lombapembelajaran Basa Jawa kang inovatif, lsp.Miturut Pak Pontjo, saiki ing Jawa Tengah lan DIY piwulangan wajib basa jawa wisditerapake tekan SMA. Yen masyarakat Jawa Timur duwe karep kaya Jawa Tengah lan DIY,Pemerintah propinsi uga bakal minangkani.Muga-muga bae asile KJB IV ing Semarang bisa nambahi komitmene kanca-kancaguru jroning ngrembakake lan gawe lestarine Basa Jawa. Kepriye wae, Pendhidhikanmujudake ujung tombak kanggo gawe mekar lestarine Basa Jawa mangkono pangarep-arepe Pak Pontjo, kolektor tosan aji singkerise sapirang-pirang iki.(Panjebar Semangat 37/ 2006 : 11 )1. KBJ iku
cekaan saka tembung ….
 a. Konggres Bangsa Jawa c. Konggres Budaya Jawab. Konggres Basa Jawa d. Konggres Bala Jawa2.
Jawa Timur nate dados tuan rumah KBJ II yaiku ing taun ….
 a. 1991 b. 1996 c. 2001 d. 20063. Manut etungan KBJ V ing Jawa Timur yen dianakake maneh besuk 
ing taun ….
 a. 2001 b. 2006 c. 2011 d. 2016
PETUNJUK UMUM
:
1.
 
Tulis nama, kelas, nomor peserta Anda pada lembar jawab.2.
 
Arsirlah atau hitamkan huruf A, B, C, dan D yang menurut Anda merupakan jawaban yang paling tepat.3.
 
Gunakan pensil 2B, dan penghapus karet yang baik.4.
 
Apabila ingin mengganti jawaban hapuslah jawaban tersebut dengan karet penghapus dan arsir /hitamkan jawaban yang benar.
 
TIA 2
4.
KBJ iku dianakake ing saben ……taun sepisan.
 a. rong b. limang c. Pitung d. sepuluh5. Sing paring katrangan ing wacan dhuwur mau yaiku Bapak Gunawan Pontjo Putra
minangka …. Pemprop Ja
tim.a. Gubernur Jatim c. Kabag Pendidikan Biro Mentalb. Kabag Biro Mental d. Kepala Kanwil Depdikbud Jatim6. Minangka propinsi kang mayoritas pendhudhuke nggunakake basa jawa. Jawa Timur nduweni komitmen yaiku
gawe …..
 a. KBJ V c. Mekar lestarine basa jawab. lomba-lomba lan seminar d. guyub rukune masyarakat Jawa Timur 7. Ing Jawa Timur pelajaran Basa Jawa ing tingkat dasar SD
 – 
 
SMP iku ……..diwulangake.
 a. wis ora b. oleh c. durung d. wajib8. SK Gubernur sin
g ngatur piwulangan Basa Jawa ing tingkat dasar mau nomer …..
 a. 188/188/KPTS/013/2004 c.188/188/KPTS/013/2006b. 188/188/KPTS/013/2005 d.188/188/KPTS/013/20079.
Beda karo Jawa Timur, ing Jateng lan DIY Basa Jawa di wulangake nganti tekan ….
 a. SD b. SMP c. SMA d. Perguruan Tinggi10.
Bapak Gunawan Pontjo Putro iku uga kolektor …..
 a. Barang antik b. Perangko c. Naskah Kuno d. Tosan Aji/ Keris11. Kanggo mujudake komitmene nglestari lan mekarake basa Jawa Pemerintah Propinsi
Jawa Timur nganakake ……basa jawa kanggo guru TK.
 a. nyipta/maca geguritan c. seminar b. ngarang d. ndongeng12.
Miturut ngendikane Pak Pontjo Pendhidhikan iku ….
 a. Ujung tombak perjuwangane bangsab. ujung tombak kanggo alat pemersatu bangsac. ujung tomabak kanggo mekar lestarine Basa Jawad. ujung tombak kanggo nganakake KBJ V13.
KBJ taun 2006 ing Semarang iku mujudake KBJ sing kaping ….
 a. III b. IV c. V d. VI14. Nalika Jawa Timur dadi
tuan rumah ing taun 1996, mapane ana ing ….
 a. Pasuruan b. Ponorogo c. Surabaya d. Malang15. Kanggo siswa-
siswi SMP Program Jatim nate nganakake kegiyatan lomba ….
 a. nyipta lan maca geguritan c. ndhalangb. nyipta lan maca dongeng d. kidungan16.
Nyurat layang punika saged nglatih ……piker.
 a. kesabaran b. kasantosan c. ketrampilan d. kelantipan17.
Nyirat layang punika ugi mulang dhateng …..
 a. para siswa b. para mitra c. budi pekerti d. kesabaran18. Kentun layang dhateng tiyang sepuh, guru utawi tiyang ingkang wajib dipun ajeni
ngginakaken basa ….
 a. ngoko lugu b. ngoko alus c. krama madya d. krama inggil
 
TIA 3
19. Basa ingkang dipun ginakaken ing serat sami kaliyan nalika kepanggiho langsung tiyang
ingkang dipun kintuni, inggih punika manut ing …..
 a. dasa nama b. unggah-ungguh c. paribasan d. guru gatra
20. Nuwun sewu, kanthi serat punika kula matur kalebu perangan ……….layang.
 a. ada ngiyah b. wasana c. surasa d. bebuka21. Sedaya kalawau supados boten ndugekaken gegetun ing wingkingipun. Basa ngokone
….
 a.
 
kabeh mau supaya ora nekakake gegetun ing burineb.
 
kabeh iku supaya nekakake gegetun ing tembe buric.
 
kabeh mau supaya ngrawuhi getun ing burined.
 
kabeh mau supaya boten dugi getune ing dina ngarepe22. Marang wong tuwa iku kudune
…..
 a. kabeh tugas sekolah nyuwun digarapake Bapak lan Ibub. Ora gawe repote, supaya ora bola-bali diutus iki lan ikuc. kaya karo kancane bae, basa ngoko ora apa-apad. mbangun turut, yen diutus budhal, ora pareng mbantah23.
Pidato uga diarani tanggap wacana …..
 a. saresehan b. sesorah c. ejula wentah d. ngendikan24. Nun inggih, kula
minangka wewakil kelas VIII C, ing tata cara “gladhen wicara” badhe
ngaturaken bab trap-traping tata krama. Senaosa ringkes lan prasaja, mugi-mugiwonten guna paedahipun tumrap sadaya siswa. Saking kutipan pidato ing inggil,
ingkang nembe pidato inggih punika …..
 a. wakil ingkang kagungan griya/hajat c. wakil siswa kelas VIII Cb. Ketua karang taruna d. Kepala Sekolah25.
“Makaten ingkang saged kula aturaken ing pepanggihan menika. Menawi wonten atur kula ingkang boten nuju prana, kula nyuwun agung ing pangapunten”. Kutipan ing
dhuwur kalebu piranga
n ……..pidato.
 a. pambuka b. salam c. isi / surasa d. penutup26.
Kabar utawa pawarta basa jawa bisa tenemu ana ing ….
 a. Suara Merdeka c. Jawa Posb. Penyebar Semangat d. Salo Pos27. Menawi panjenengan ngersakaken badhe kula aturi nitih. Tembung-tembung ukara iki
nganggo basa ….
 a. krama lugu b. krama alus c. ngoko lugu d. ngoko alus
28. Bapak ora tindak kantor, amarga lagi gerah. Ukara iku basa ….
 a. ngoko alus b. ngoko lugu c. krama alus d. krama lugu29. Karangan kang isine dicritakake kanthi urut manut aturan wektu lan kedadeyane kalebu
karangan jenis ….
 a. deskrepsi b. narasi c. eksposisi d. persuasi30. Nalika jaman jepang, amarga mirsani rakyat sing mlarat lan sengsara. Panjenenganengedegake koperasi sing tujuane paring pambiyantu marang karangsarane rakyat.Amarga iku pungkasane Pak Dirman diangkat dadi anggota Dewan Perwakilan Rakyatkaresidenan Banyumas. Gagasan pokok pada ing dhuwur yaik 
u ….
 a.
 
Jaman Jepang rakyat tambah sengsarab.
 
Pak Dirman ngadegake koperasi ing Jaman Jepang.c.
 
Pak Dirman diangkat dadi anggota DPR karesidenan Banyumas nalika ikud.
 
Pak Dirman paring pambiyantu marang rakyat

Activity (38)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Agus Salim liked this
Liga Cahyuwaningtiyas liked this
Vonny Khrisna Dianty liked this
Inaz ChyMorganous Chayank Morgan liked this
Teguh Pramono liked this
Kresna Jr Candra liked this
Ayodya Riswanty liked this
Agung Wahyu Widodo liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->