Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
0Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
II श्रीराम समर्थ II

II श्रीराम समर्थ II

Ratings: (0)|Views: 35|Likes:
Published by abhy_vivek

More info:

Published by: abhy_vivek on Sep 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

09/18/2013

pdf

text

original

 
II
ीाम समरथ 
IIKrupaya khalil lekh aaplya website var prakashit karava he vinanti.
ीमद दासबोध अयासम 
 
आजया ताण 
-
तणावाया आण धकाधकची जीवनात आपयाला रोडेसेमनः
 
वा्य 
,
समाधान मळाले त हवेच आहे. प  ूजा 
-
अचाथ
,
त 
-
वैकये
 
कयास वानवाद मन धजावत नाह आण तेशय ह होत नाह.
 
अशावेळी काह यावहाक वचा सागणाऱया 
'
राज दासबोधाचा 
'
ख  ूप 
 
उपयोग होतो 
,
असा वान  ुभव आहे.
 
दासबोधातील कयेक ओया ोजया जीवनात 
,
नैाय सगी 
,
मानसक धी 
 
देऊन नवचैतय नमाथण कतात. अडचणीया सगी मागथदशथक होतात.
 
सम द  ू कतात. योय यवहा लात घेऊन तो आचणात आणयाचेबल 
 
देतात.आमववास वाढवतात. साधेच औषध पण अयत ग  ुणका असा अनेक 
 
लोकाचा अन  ुभव आहे.
 
दासबोधाया वाचनाचेनचत फळ आहे
-
आता वण कलयाचेफळ / या 
 
पालटे ताकाळ 
-
अशी नः सदेह वाह समरथवःत देतात. दासबोधाचा 
 
अयास सोपा हावा हण  ून आण अयासाची गोडी लागावी हण  ून 
,
गेया 
 
अनेक दशकापास  ून 
,
ीमद दासबोध अयासम चालवला जातो. ी. समरथसेवा 
 
मडळाया 
'
ी राज दासबोध अययन 
'
या उपमाम  ु
 
दासबोधाचा 
 
अयास आता सहज शय झाला आहे.आजपयंत १००
,
०००++ लोकानी या 
 
ानपाणपोईचा लाभ घेतला आहे.
 
 
हा अयासम आहे
,
पाायण नाह. समरांना पाायण नहे
,
आचण अपेीत आहे.
 
 
हा वा 
-
याय आहे
,
यासाठ ग  ु नाह ( दासबोध र हाच ग  ु )
,
प  ूजा 
-
अचाथ
,
भजन 
-
ससग अरवा वचनाला जायाचेयोजन नाह.तासका 
 
नाह 
,
चाचणी नाह 
,
साव अरवा पाठात नाह. वायाय अशासाठ क 
 
याम  ुअयासाला शत लागते.
 
 
पा नाह 
,
ग  ुण/ ेणी नाह 
,
आचण आण चती हेच ग  ुणपक!
 
वेश फ नाह. वेश पा नाह.
 
 
एक वायाय लयास साधाण ५० मनटे लागतात. ६०% न हे
'
एका 
 
वायात उते
'
या वपात!
 
 
वेश पाता 
-
वयाची अट 
 
१८ वषथप  ूणथ 
,
माठ लहता 
-
वाचता येणे
,
आण नवीन शकयाची आवड.
 
 
द महयाला एक यामाणेपहया वष 
'
वेश 
'
चे१२ वायाय 
,
द  ुसऱयावष 
'
पचय 
'
चे१२ वायाय आण तसऱया वष 
'
बोध 
चे१२
 
वायाय 
,
असेएक  ूण ३६ वायाय घया घ प  ुतकात बघ  ून सोवायचे
 
आण नेम  ून दलेया 
'
समकाकडे
'
पोटानेपाठवायचे! इतकसोपे!
 
 
प  ुतकअयप क  मतीत उपलध ( एक  ूण ३ वषांकता अदाजे७५ पये
 +
ट.ख़.).अरवा प  ुतकआतजालावन डाऊन लोड कता येईल.
 
 
प  ुतकाचा 
,
लेखन साहय 
,
आण टपाल खचथअयासारनेकणेअपेत.
 
 
अयासम आता इ 
-
मेल वाे देखील कता येईल. प  ूणथअयासम सत 
 
रळाव उपल आहे
 
वेश या स  ु 
-
२०१
2
साठ वेश चाल  ूआहे.
 
पयवहाासाठ आण अधक माहतीसाठ 
,
आपया पयाया पाकटासह 
 
खालल पयाव सपककावा 
,

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->