Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
pnl AGE: medidas anti-incendios ditame comisión 1987

pnl AGE: medidas anti-incendios ditame comisión 1987

Ratings: (0)|Views: 268 |Likes:
Trátase dun documento (no arquivo anexo) que recolle 47 medidas concretas contra a problemática dos lumes. “Entre outros asuntos, inclúe a necesidade de ‘conseguir que as accións preventivas teñan cada vez máis importancia”, sinalou Beiras, “algo que, como vimos este ano, en que os traballos preventivos comezaron en xullo, segue sen se cumprir”.
Trátase dun documento (no arquivo anexo) que recolle 47 medidas concretas contra a problemática dos lumes. “Entre outros asuntos, inclúe a necesidade de ‘conseguir que as accións preventivas teñan cada vez máis importancia”, sinalou Beiras, “algo que, como vimos este ano, en que os traballos preventivos comezaron en xullo, segue sen se cumprir”.

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Anova Irmandade Nacionalista on Sep 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/20/2013

pdf

text

original

 
 
Á MESA DO PARLAMENTOO Grupo Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda (EU-ANOVA)
, aoabeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, apresenta aseguinte
Proposición non de lei
, para o seu debate en
Pleno
, relativa ao Dictameemitido pola Comisión non permanente para estudio da problemática dosincendios forestais no ano 1987.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Durante a II Lexislatura do Parlamento de Galicia (1985-89), baixo a presidencia do Excmo. Sr. D. Tomás Pérez Vidal, constitúese nesta Cámara unha'Comisión non permanente para estudio da problemática dos incendios forestais'.Presidida por D. Aurelio Domingo Miras Portugal, con D. Ramón Félix BlancoGómez na vicepresidencia e D. Xosé Enrique Rodríguez Peña como secretario, eintegrada asimesmo polos deputados D. Xosé Manuel Beiras Torrado, D. ManuelBlanco Suárez, D. Fernando Carlos Rodríguez Pérez, D. José Romero Becerra eD. Celestino Torres Rodríguez, e asistida ademáis por un comité asesor científico-técnico designado por ela mesma, a comisión desenvolve ao longo devarios meses o seu labor, que desemboca nunhas xornadas de estudio celebradasen San Caetano coa participación de especialistas e expertos procedentes dediversos países, e conclue na redacción dun Dictame que se publica no nº 164,Ano VI, do B.O. desta Cámara con data do 13 de xullo de 1987. Finalmente, eseDictame será aprobado polo Pleno do Parlamento en sesión celebrada o 24 denovembro dese mesmo ano 1987 (B.O.P.G. nº 204 do 23 de decembro).O referido Dictame estrutúrase en 5 seccións: 1. Exposición de Motivos;2. Obxectivos básicos; 3. Competencias en materia de incendios da ComunidadeAutónoma Galega; 4. Resolucións; e 5. Plan de accións inmediatas.
Digitally signed by RexistroEntradaDate: 2013.09.16 18:19:57 +02:00Reason: 12357Location: Parlamento de Galicia
Signature Not Verified
 
 
Sen perxuizo de adxuntarmos en Anexo a esta PNL a reprodución íntegrado texto do Dictame publicado no BOPG do 13-07-1987, parécenos útil facer referencia a algúns dos aspectos e elementos máis salientábeis do seu contido.O primeiro consiste, ao noso ver, en que a Exposición de Motivos doDictame contextualiza a grave problemática dos incendios forestais, convertidaxa daquela nunha sorte de pandemia, cunha rigorosa análise e diagnose do medionatural galego, da estrutura do monte e das masas forestais, da sua interrelaciónco sector agrario e os ecosistemas, e máis das políticas forestais daquelaimperantes, a organización e acción da Administración, e a sua negativaincidencia na praga dos incendios, de xeito que se elucidan as causas primas da pandemia e séntanse os fundamentos dos criterios básicos para unha estratexia deerradicación dos factores que combinadamente determinan a fatalidade dosincendios forestais como lacra persistente. A leitura dalgúns anacos dese textoresultarálles singularmente elocuente:"A diversidade climática, fisiográfica e edáfica, e a súa posiciónxeográfica, fan que se dea orixinalmente en Galicia unha grande diversidadeecolóxica, na que a mistura e o carácter de encrucillada de dominios florais sonas súas condicións naturais máis xenuínas,
 polo que calquera intento de varia-locarácter case monoespecífico que ten a actual cuberta forestal, producto da política forestal levada a cabo ata hoxe, debe camiñar no mesmo senso que astendencias de adaptación da vexetación ó mosaico de hábitats que se podendefinir no espacio natural galego.
Así mesmo, unha vexetación variada permitiría tamén que a súa faunaacompañante atopase nela os seus biotopos específicos e que a diversificación se
espallase ó mundo animal.”
 (...)
 
 
"Segundo o Inventario Forestal do ano 1972, en Galicia había 698.500has. (61,8% de monte arborado) de coníferas, 343.621 has. (30% do montearborado) de frondosas e 87.240 has. (7,7% de monte arborado) de eucaliptos.
 Pero hai que ter en conta que os últimos anos contemplaron unha ampliaciónacelerada de superficie ocupada polos eucaliptos, ata case duplica-las cifrasanteriores, e unha reducción da superficie ocupada polas frondosas autóctonas.
Os precarios coidados na selección das sementes usadas en repoboación ea falta de atención técnica das masas preséntannos un panorama forestalconformado por árbores de moi baixa calidade tecnolóxica, sendo máis grave nasfrondosas e os piñeiros ca nos eucaliptos, non só polo seu estado senón tamén polas súas posibles aplicacións.As causas que levaron ó anterior son, entre outras: fracción de cabidacuberta defectiva, ausencia de tratamentos selvícolas e culturais, selecciónnegativa das árbores nais destinadas á rexeneración das masas, ausencia decalquera criterio para defini-los turnos da corta e escasa ou nula atención ós problemas fitosanitarios, entre outros.É conveniente resaltar que as masas de frondosas, polo xeral, presentan unestado lamentable, debido fundamentalmente á presión humana á que estiveronsometidas historicamente, sendo exemplo palpable de selección xenéticanegativa
.”
 (...)"Dende 1961 ata 1986, ámbolos dous inclusive, lévanse producido enGalicia
numerosos incendios forestais que custaron vidas humanas e nos que practicamente se queimaron 1 millón de has., case a metade do terreo forestal,
 que perderon rentabilidade, fertilidade e capacidade productiva e máis
 protectora.”
 (...)

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->