Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bai Giang Cad Cam Cnc Phay Tien2005

Bai Giang Cad Cam Cnc Phay Tien2005

Ratings: (0)|Views: 511 |Likes:
Published by nam

More info:

Published by: nam on Jun 29, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/17/2013

pdf

text

original

 
 
BAØI GIAÛNG MOÂN LYÙ THUYEÁT CAD/CAM-CNC 
 
ThS NGUYEÃN HOAØI NAM
 
Trang
1
 
Lyù thuyeát Cad/cam-cncThôøi löôïng : 30 tieátNoäi dungChöông 1 : Cô sôû laäp trình cncChöông 2 : Coâng ngheä vaø laäp trình phay cncChöông 3 : Coâng ngheä vaø laäp trình tieän cncChöông 4 : Coâng ngheä CAD/CAMTrình baøy : ThS NGUYEÃN HOAØI NAM
 
 
BAØI GIAÛNG MOÂN LYÙ THUYEÁT CAD/CAM-CNC 
 
ThS NGUYEÃN HOAØI NAM
 
Trang
2
 
Taøi lieäu tham khaûo1- Cad/cam theory and applycation, AIT Thailan2- Ñieàu khieån soá vaø coâng ngheä treân maùy ñieàu khieån soá, Nguyeãn Ñaéc Loäc, KHKT3- Coâng ngheä laäp trình – gia coâng ñieàu khieån soá, Ñoaøn Thò Minh Trinh, KHKT4- Coâng ngheä cad/cam, Ñoaøn Thò Minh Trinh5- Kyõ thuaät laäp trình cnc vôùi MasterCAM V8.1, Nguyeãn Hoaøi Nam, ÑHSPKT6- Numerical control programming in APT, Irvin H. Kral
 
 
BAØI GIAÛNG MOÂN LYÙ THUYEÁT CAD/CAM-CNC 
 
ThS NGUYEÃN HOAØI NAM
 
Trang
3
 
CHÖÔNG 1
CÔ SÔÛ LAÄP TRÌNH NC
 Noäi dung1-
 
CAÁU TRUÙC HEÄ THOÁNG CNC2-
 
ÑAËC TRÖNG CÔ BAÛN CUÛA MAÙY CNC3-
 
HEÄ TRUÏC TOÏA ÑOÄ – CHIEÀU CHUYEÅN ÑOÄNG4-
 
CAÙC ÑIEÅM “0” VAØ CAÙC ÑIEÅM CHUAÅN5-
 
CAÙC DAÏNG ÑIEÀU KHIEÅN6-
 
CAÙC THUÛ TUÏC LAÄP TRÌNH 
 7-
 
HÌNH THÖÙC TOÅ CHÖÙC GIA COÂNG TREÂN MAÙY CNC8-
 
QUAÙ TRÌNH GIA COÂNG TREÂN MAÙY CNC9-
 
CAÁU TRUÙC CUÛA CHÖÔNG TRÌNH NC 
 10-
 
LAÄP TRÌNH COÙ DÒCH CHÆNH VAØ BUØ TRÖØ 11-
 
LAÄP TRÌNH VÔÙI CHÖÔNG TRÌNH CON 

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Văn Vỹ liked this
cuongsadec liked this
lethang85 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->