Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
116. - 11.a

116. - 11.a

Ratings: (0)|Views: 2 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Sep 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/06/2014

pdf

text

original

 
 PRIJEDLOG
Klasa:
 
Urbroj:Zagreb,PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA
Predmet: Pravilnik o na
č
inu rada i odlu
č
ivanja Povjerenstva za odlu
č
ivanje o sukobuinteresa - mišljenje VladeVeza: Dopis Hrvatskoga sabora, Klasa: 021-12/13-09/29, Urbroj: 65-13-03, od 10.srpnja 2013.Na temelju
č
lanka 122. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodnenovine, broj 81/2013), Vlada Republike Hrvatske o Pravilniku o na
č
inu rada i odlu
č
ivanjaPovjerenstva za odlu
č
ivanje o sukobu interesa daje sljede
ć
e
M I Š L J E N J E
Vlada Republike Hrvatske se na Pravilnik o na
č
inu rada i odlu
č
ivanjaPovjerenstva za odlu
č
ivanje o sukobu interesa, koji je predsjedniku Hrvatskoga saborapodnijela predsjednica Povjerenstva za odlu
č
ivanje o sukobu interesa aktom, broja: 711-I-155-R/13, od 14 lipnja 2013. godine, o
č
ituje kako slijedi:
Č
lankom 30. stavkom 1. podstavkom 2. Zakona o sprje
č
avanju sukoba interesa(Narodne novine, broj 26/11, 12/12 i 126/12) propisana je nadležnost Povjerenstva zaodlu
č
ivanje o sukobu interesa (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) da uz suglasnost Hrvatskogasabora, donese Pravilnik kojim se ure
đ
uje na
č
in rada i odlu
č
ivanje Povjerenstva, donošenjeodluka, davanje mišljenja, propisivanje obrazaca i ustrojavanje registra radi primjene
 
pojedinih odredaba Zakona. Slijedom iznijetog, uvodni dio Pravilnika o na
č
inu rada iodlu
č
ivanja Povjerenstva za odlu
č
ivanje o sukobu interesa potrebno je dopuniti navodom „uzsuglasnost Hrvatskoga sabora“.U
č
lanku 4. stavku 1. Pravilnika o na
č
inu rada i odlu
č
ivanja Povjerenstva zaodlu
č
ivanje o sukobu interesa (dalje u tekstu: Pravilnik) koristi se nejasni izraz „virtualni aktiPovjerenstva“ te se isti predlaže preispitati i odgovaraju
ć
e preformulirati. Ujedno, u istojodredbi Pravilnika navode se odluke, mišljenja, o
č
itovanja, zaklju
č
ci i drugi akti doneseni uodre
đ
enom podru
č
 ju rada iz nadležnosti Povjerenstva pri
č
emu je nejasno na koje se podru
č
 jerada Povjerenstva isti akti odnose pa Vlada predlaže izri
č
aj preispitati i odgovaraju
ć
epreformulirati.
Č
lankom 34. stavkom 5. Zakona o sprje
č
avanju sukoba interesa jasno jepropisano da se na predsjednika i
č
lanove Povjerenstva
 
odgovaraju
ć
e primjenjuju op
ć
i propisio radu. Stoga odredba
č
lanka 6. stavka 4. Pravilnika, kojom je propisana odgovaraju
ć
aprimjena odredaba Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika (Narodne novine, broj101/98, 135/98, 105/99, 25/00, 73/00, 30/01, 59/01, 114/01, 153/02, 154/02, 163/03, 16/04,30/04, 105/04, 187/04, 92/05, 121/05, 136/05, 151/05, 141/06, 17/07, 34/07, 82/07, 107/07,60/08, 38/09, 150/11 i 22/13), nije utemeljena na odredbama Zakona o sprje
č
avanju sukobainteresa, odnosno protivna je
č
lanku 34. stavku 5. istoga Zakona.Vlada tako
đ
er napominje da odredba
č
lanka 6. stavka 4. Pravilnika nijeutemeljena ni na Zakonu o obvezama i pravima državnih dužnosnika jer u popis dužnosnikanisu uvršteni predsjednik i
č
lanovi Povjerenstva za odlu
č
ivanje o sukobu interesa.U
č
lanku 7. stavku 1. to
č
ki 5. Pravilnika potrebno je naziv pravilnika kojim seure
đ
uje unutarnje ustrojstvo Povjerenstva za odlu
č
ivanje o sukobu interesa uskladiti snazivom istog pravilnika iz
č
lanka 40. stavka 2. Zakona o sprje
č
avanju sukoba interesa.U
č
lanku 10. stavku 1. Pravilnika Vlada predlaže rije
č
„administrativne iredovne“ zamijeniti rije
č
ima „prethodne (administrativne) i redovite“ sukladno izri
č
ajuZakona o sprje
č
avanju sukoba interesa.
Č
lankom 12. Pravilnika ure
đ
uje se pozivanje na sjednicu Povjerenstva te se,prema stavku 2. navedenog
č
lanka, poziv za sudjelovanje upu
ć
uje i dužnosniku u odnosu nakojeg se postupak vodi. Nadalje, prema
č
lanku 13. stavku 1. Pravilnika sjednica se ne možeodržati ukoliko je izostanak pozvanog dužnosnika, posljedica neurednog poziva.Takova obveza pozivanja dužnosnika na sjednicu Povjerenstva ne proizlazi izZakona o sprje
č
avanju sukoba interesa, koji u
č
lanku 39. stavku 3. govori samo o obveziPovjerenstva da izvijesti dužnosnika o pokretanju postupka i zatraži njegovo o
č
itovanje onavodima iz prijave.Tako
đ
er, Vlada ukazuje i na neuskla
đ
enost
č
lanka 12. stavka 1. i
č
lanka 13.stavka 2. Pravilnika kada je rije
č
o upu
ć
ivanju poziva
č
lanovima Povjerenstva. S obzirom dapostoje razli
č
iti na
č
in upu
ć
ivanja poziva (putem elektroni
č
ke pošte, objavljivanje na Internetstranici Povjerenstva) te dostava pisanim putem nije obvezna, a kontradiktornim držimopropisivanje roka zaprimanja zahtjeva najmanje tri dana prije po
č
etka održavanja sjednicekako bi se pozivanje smatralo urednim.U
č
lanku 22. stavku 6. Pravilnika ure
đ
uje se donošenje akata Povjerenstva uslu
č
aju kad je jedan od
č
lanova Povjerenstva otklonio rad u pojedinom predmetu, a glasovi
 
preostalih
č
lanova se podijele na na
č
in da niti jedan prijedlog ne dobije ve
ć
inu. U takvom bislu
č
aju glas Predsjednika odnosno njegovog zamjenika vrijedio kao dva glasa.
Č
lankom 38. Zakona o sprje
č
avanju sukoba interesa propisano je daPovjerenstvo odlu
č
uje na sjednicama Povjerenstva ve
ć
inom glasova svih
č
lanovaPovjerenstva. Tako
đ
er je
č
lankom 22. stavkom 5. Pravilnika propisano da je akt Povjerenstvadonesen kada za njega glasuje ve
ć
ina
č
lanova Povjerenstva.Budu
ć
i da Povjerenstvo ima 5
č
lanova (Predsjednik i 4
č
lana Povjerenstva),akt Povjerenstva može biti donesen kada za njega glasuje ve
ć
ina
č
lanova, dakle 3
č
lana.Slijedom navedenog, u odnosu na
č
lanak 22. stavak 6. Pravilnika, Vlada držida je u slu
č
aju kada o aktu Povjerenstva odlu
č
uju 4
č
lana (kad je jedan otklonio svoj rad uPovjerenstvu) za donošenje akta tako
đ
er potrebna ve
ć
ina glasova (3
č
lana) te ako takva ve
ć
inanije ostvarena da akt nije izglasan. Zakonska odredba
č
lanka 38. ne predvi
đ
a iznimku kada seodluke Povjerenstva donose na druga
č
iji na
č
in te je stoga odredbu
č
lanka 22. stavka 6.Pravilnika potrebno brisati, a odredbu
č
lanka 22. stavka 5. Pravilnika uskladiti s
č
lankom 38.Zakona o sprje
č
avanju sukoba interesa.Odredbama Pravilnika ure
đ
uju se pitanja uredskog poslovanja u odnosu nakoja utvr
đ
enja Vlada isti
č
e da je
č
lankom 2. Uredbe o uredskom poslovanju (Narodne novine,broj 7/2009) propisano da se odredbe iste uredbe primjenjuju i na uredsko poslovanje stru
č
nihslužbi Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske, Ureda predsjednika RepublikeHrvatske i drugih državnih tijela, tijela i službi jedinica lokalne i podru
č
ne (regionalne)samouprave te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti, ako za uredsko poslovanje nisudoneseni posebni propisi.Budu
ć
i da Zakonom o sprje
č
avanju sukoba interesa nije isklju
č
ena primjenapropisa o uredskom poslovanju, niti je Povjerenstvu za odlu
č
ivanje o sukobu interesa danaovlast na donošenje propisa kojim bi se ure
đ
ivalo uredsko poslovanje, Vlada smatra da seodredbe Uredbe o uredskom poslovanju primjenjuju u uredskom poslovanju stru
č
ne službePovjerenstva za odlu
č
ivanje o sukobu interesa.Sukladno navedenom, iz teksta Pravilnika potrebno je izostaviti odredbekojima se ure
đ
uju pitanja propisana Uredbom o uredskom poslovanju dok je ovlast ipostupanje u poslovima uredskog poslovanja u pojedinom tijelu potrebno urediti pravilnikomo unutarnjem redu (
č
lanak 7. Uredbe o uredskom poslovanju).
Č
lanak 37. Pravilnika treba ispustiti s obzirom da se njime ure
đ
ujeodgovaraju
ć
a primjena Zakona o op
ć
em upravnom postupku. Ista je nepotrebna jer primjenaZakona o op
ć
em upravnom postupku nije više supsidijarna ve
ć
obvezna u svim upravnimstvarima, a samo se pojedina pitanja upravnog postupka mogu zakonom urediti druk 
č
ije, ako je to nužno za postupanje u pojedinim upravnim podru
č
 jima te ako to nije protivno temeljnimodredbama i svrsi Zakona.Vlada smatra da odredba o stupanju na snagu Pravilnika treba glasiti: „
OvajPravilnik stupa na snagu nakon što suglasnost za njega da Hrvatski sabor, osmoga dana od dana objave u „ Narodnim novinama ".
Odredba o prestanku važenja Pravilnika Povjerenstva za odlu
č
ivanje o sukobuinteresa o unutarnjem ustroju i postupku (Narodne novine, broj 86/05 i 123/09), treba bitipozicionirana prije odredbe o stupanju na snagu Pravilnika, a pravno-tehni
č
ki treba bitiure
đ
ena tako da se navede to
č
an naziv akta i svi brojevi Narodnih novina u kojima jeobjavljen osnovni tekst, te njegove izmjene i dopune. Primje
ć
ujemo tako
đ
er, da se u

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->