Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
116. - 13

116. - 13

Ratings: (0)|Views: 21|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Sep 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/19/2013

pdf

text

original

 
Na temelju
č
lanka 7. Zakona o sklapanju i izvršavanju me
đ
unarodnih ugovora(Narodne novine, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj______________ 2013. godine donijela
ODLUKUo pokretanju postupka za sklapanje Izmjene i dopunePisma suglasnosti o provedbi zakona izme
đ
u Vlade Republike Hrvatskei Vlade Sjedinjenih Ameri
č
kih DržavaI.
Na temelju
č
lanka 139. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 85/2010 -pro
č
ć
eni tekst) pokre
ć
e se postupak za sklapanje Izmjene i dopune Pisma suglasnosti oprovedbi zakona izme
đ
u Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Ameri
č
kih Država.
II.
Pismo suglasnosti o provedbi zakona izme
đ
u Vlade Republike Hrvatske i VladeSjedinjenih Ameri
č
kih Država (dalje u tekstu: Pismo suglasnosti) potpisano je u Zagrebu, 26.rujna 2012. godine s ciljem uspostavljanja i potpore projektu Regionalne inicijative upodru
č
 ju pravosu
đ
a namijenjenom ja
č
anju vladavine prava, poboljšanju kapaciteta sustavakaznenog pravosu
đ
a u jugoisto
č
noj Europi, sprje
č
avanju i suzbijanju prekograni
č
nog iorganiziranog kriminala, kao i korupcije te promicanju održive pravne reforme kojom seunaprje
đ
uje odgovornost, transparentnost i uskla
đ
enost s europskim standardima. VladaRepublike Hrvatske i Vlada Sjedinjenih Ameri
č
kih Država obvezale su se na godišnjepoduzimanje radnji i ulaganje sredstava, koja su ve
ć
odobrena u odgovaraju
ć
emzakonodavnom postupku, radi potpore provedbi Pisma suglasnosti.Nakon uspješno zapo
č
etog projekta Regionalne inicijative u podru
č
 ju pravosu
đ
a, kakobi se u potpunosti postigli cilj i svrha opisani u Pismu suglasnosti, te polu
č
io o
č
ekivanirezultat za sve sudionike, Vlada Sjedinjenih Ameri
č
kih Država je odobrila dodatnafinancijska sredstva za uspješno provo
đ
enje ovog projekta, i to u vremenskom trajanju dokraja 2014. godine.
III.
Zbog pove
ć
anja dodijeljenih financijskih sredstava, te ujedno i nastale potrebevremenskog produljenja trajanja projekta
 
Regionalne inicijative u podru
č
 ju pravosu
đ
a,predlaže se sklapanje Izmjene i dopune Pisma suglasnosti, iz to
č
ke I. ove Odluke.
IV.
 Prihva
ć
a se nacrt Izmjene i dopune Pisma suglasnosti iz to
č
ke I. ove Odluke, kaoosnova za vo
đ
enje pregovora.Tekst nacrta Izmjene i dopune Pisma suglasnosti iz to
č
ke I. sastavni je dio oveOdluke.
 
 V.
 Odre
đ
uje se izaslanstvo Republike Hrvatske za vo
đ
enje pregovora u sljede
ć
emsastavu:-
 
pomo
ć
nik ministra pravosu
đ
a, voditelj izaslanstva-
 
predstavnik Ministarstva pravosu
đ
a iz Uprave za Europsku uniju ime
đ
unarodnu suradnju,
č
lan.Troškovi za rad izaslanstva obuhva
ć
aju troškove vo
đ
enja pregovora, a planirani sukao redovni troškovi u Državnom prora
č
unu, na razdjelu Ministarstva pravosu
đ
a.
VI.
Ovlaš
ć
uje se ministar pravosu
đ
a da, u ime Vlade Republike Hrvatske, potpišeIzmjenu i dopunu Pisma suglasnosti iz to
č
ke I. ove Odluke.
VII.
Izvršavanje Izmjene i dopune Pisma suglasnosti iz to
č
ke I. ove Odluke ne
ć
ezahtijevati osiguranje dodatnih financijskih sredstava iz Državnog prora
č
una.
VIII.
Izmjena i dopuna Pisma suglasnosti iz to
č
ke I. ove Odluke ne zahtijeva donošenjenovih ili izmjenu postoje
ć
ih zakona, ali podliježe potvr
đ
ivanju prema
č
lanku 18. Zakona osklapanju i izvršavanju me
đ
unarodnih ugovora.
IX.
Odobrava se ugovaranje privremene primjene Izmjene i dopune Pisma suglasnosti izto
č
ke I. ove Odluke od datuma njezinog potpisivanja.Klasa:Urbroj:Zagreb,PREDSJEDNIKZoran Milanovi
ć
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->